Документ z0556-19, действует, текущая редакция — Принятие от 23.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.06.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2019  № 1160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 556/33527

Про затвердження критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальністю «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», абзацу тринадцятого пункту 2 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити критерії відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини, що додаються.

2. Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людиниЛ. Гриневич


Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
23 травня 2019 року № 1160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 556/33527

КРИТЕРІЇ
відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини

1. Відбір іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини (далі - Іноземна агенція), здійснюється за такими основними критеріями:

1) наявність в Іноземної агенції досвіду з розроблення міжнародного іспиту з основ медицини (далі - Іспит) у формі стандартизованого тесту та оцінювання результатів Іспиту, що підтверджується листом із зазначенням відповідних відомостей про раніше укладені аналогічні договори та листом від попереднього контрагента про належне виконання договору;

2) наявність рекомендаційного листа щодо визнання Іноземної агенції однією з міжнародних організацій, що координує питання змісту та якості медичної освіти;

3) здійснення на національному рівні у країні, резидентом якої є Іноземна агенція, зовнішнього оцінювання компетентності студентів-медиків протягом не менше ніж 20 років;

4) використання Іспиту, розробленого Іноземною агенцією, як кваліфікаційного на національному рівні не менш як у двох країнах та окремими медичними школами - не менше ніж у п’яти країнах;

5) наявність в Іноземної агенції працівників відповідної кваліфікації, які забезпечують розробку Іспиту у формі стандартизованого тестування, оцінювання результатів, аналізу якості тесту, що підтверджується листом від Іноземної агенції;

6) наявність в Іноземної агенції обладнання та матеріально-технічної бази, достатнього для надання послуги з проведення Іспиту;

7) здатність Іноземної агенції, що підтверджується листом, забезпечити:

проведення Іспиту у дати, встановлені графіком, затвердженим МОЗ, відповідно до Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затверджених наказом МОЗ від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250 (далі - Порядок);

представлення структури змісту Іспиту;

розроблення Іспиту відповідно до представленої структури змісту Іспиту включаючи, проте не обмежуючись, підготовкою тестових завдань, їх перекладу мовою навчання студентів у закладі вищої освіти;

виготовлення буклетів із тестовими завданнями для проведення Іспиту;

виготовлення машинозчитувальних бланків відповідей;

розроблення та виготовлення методичних матеріалів для підготовки студентів до Іспиту, у тому числі зразків тестових завдань;

розробку інструктивних матеріалів;

розрахунок результатів Іспиту та представлення його у двох шкалах: відсоток правильних відповідей та нормована (стандартна) багатобальна шкала;

підготовку та передання Державній організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування при МОЗ) інформації про результат кожного студента з деталізацією результату відповідно до структури змісту Іспиту та результатів Іспиту за кожним закладом вищої освіти;

формування та передання до Центру тестування при МОЗ сертифікатів тестованих про результати складання Іспиту;

передання до Центру тестування при МОЗ відомостей про виданий здобувачу сертифікат для внесення цієї інформації до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

проведення процедури апеляції щодо тестового бала Іспиту відповідно до Порядку.

2. Центр тестування при МОЗ здійснює відбір Іноземної агенції відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

В.о. генерального
директора Директорату
науки, інновацій,
освіти та кадрів
О. Ковальчуквверх