Документ z0545-19, действует, текущая редакция — Принятие от 25.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.06.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019  № 176


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 545/33516

Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою вдосконалення Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2014 року № 1013, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1529/26306, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. Власов


В. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 квітня 2019 року № 176


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2019 р.
за № 545/33516

ЗМІНИ
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. У пункті 2 розділу I:

абзац другий викласти в такій редакції:

«декларація інвойс або декларація про походження (далі - декларація) - декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, повідомленні про доставку чи будь-якому іншому комерційному документі незалежно від вартості товарів, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод, за винятком транспортних документів, складених перевізниками;»;

абзац третій після слів «юридична особа,» доповнити словами «фізична особа - підприємець, що».

2. Розділ II викласти в такій редакції:

«II. Порядок надання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, підписану керівником підприємства-експортера.

2. До заяви додаються:

1) належним чином завірена копія зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України (за наявності);

2) декларація(ї) постачальника (виробника), заповнена(і) за формою(ами), наведеною(ими) в додатках 3, 4 до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року № 950, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за № 1563/31431.

3. Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.

4. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.

5. У разі надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера інформація про таке підприємство вноситься до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Реєстр уповноважених експортерів» (далі - Реєстр).

6. Підприємству-експортеру присвоюється номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера (далі - номер авторизації), який формується за допомогою Реєстру:

N UA XXX/YYYY/MMMM,

де UA - код Альфа-2;

XXX - перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY - цифри поточного року;

MMMM - порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

7. Дозвіл митниці на використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

8. Один примірник інформаційного аркуша зберігається у справах митниці, інший - видається або надсилається поштою уповноваженому (схваленому) експортеру у строк, встановлений пунктом 4 цього розділу.

9. Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної(их) позиції(й) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.

10. Доповнення інформаційного аркуша новою(ими) товарною(ими) позицією(ями) УКТ ЗЕД здійснюється митницею за заявою уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до вимог цього Порядку.

11. У разі невідповідності підприємства-експортера критеріям, переліченим у пункті 3 цього розділу, митниця письмово повідомляє підприємство-експортера про відмову в межах строку, встановленого пунктом 4 цього розділу.

12. Відмова у наданні статусу уповноваженого (схваленого) експортера не перешкоджає повторному зверненню підприємства-експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

13. Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків, визначених пунктом 1 розділу III цього Порядку.

14. Подані підприємством-експортером разом із заявою документи залишаються у справах митниці.».

3. У розділі IV:

1) у пункті 2 слова «в межах товарної позиції» замінити словами «преференційного походження в межах товарної(их) позиції(й)»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язується виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів.»;

3) у пункті 6 цифри «10» замінити цифрами «14»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний у порядку, встановленому статтями 345-355 Митного кодексу України, забезпечити органу доходів і зборів проведення документальних перевірок, пов’язаних з виробництвом товару(ів), на який(і) оформлено декларацію(ї) при експорті з України.»;

4. У розділі V:

1) у пункті 2 слово та цифри «5 розділу IV» замінити словом та цифрами «10 розділу II»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Митниця здійснює нагляд за використанням наданого статусу шляхом затребування у підприємства-експортера документів, наведених у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку.»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«4. За запитом митного органу країни ввезення товару митниця проводить верифікацію (перевірку достовірності) декларації(й) у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України».».

5. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додаються;

2) додатки 3, 4 виключити.

Директор Департаменту
митної політики


О. МоскаленкоДодаток 1
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА
на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера


Додаток 2
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 7 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ,
що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортеравверх