Документ z0543-13, предыдущая редакция — Редакция от 26.12.2014, основание - v0843500-14
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.03.2013  № 95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2013 р.
за № 543/23075

Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 472 від 08.08.2014
№ 587 від 18.09.2014
№ 612 від 29.09.2014
№ 643 від 08.10.2014
№ 843 від 25.12.2014}

Відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 20, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25 травня 2009 року № 308 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за № 522/16538 (зі змінами).

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління Національного банку України, Центральної розрахункової палати, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

Голова

І.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.03.2013  № 95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2013 р.
за № 543/23075

ПОЛОЖЕННЯ
про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків і визначає умови та порядок надання Національним банком України (далі - Національний банк) кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) для покриття тимчасового дефіциту коштів Фонду на виплату відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

1.2. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

1.3. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Фонду в межах монетарних можливостей шляхом надання кредитів, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії.

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 643 від 08.10.2014; в редакції Постанови Національного банку № 843 від 25.12.2014}

1.4. Національний банк надає кредит Фонду в національній валюті України строком до трьох років.

{Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014}

1.5. {Абзац перший пункту 1.5 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 472 від 08.08.2014}

Розмір кредиту не може перевищувати суму необхідних поточних виплат Фонду з урахуванням наявних грошових коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку.

1.6. Національний банк надає Фонду кредит під забезпечення:

державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов’язаннями, у розмірі 100 процентів від їх балансової вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за три місяці користування кредитом;

{Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 612 від 29.09.2014}

майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку, у тому числі від спеціального збору, у розмірі 80 процентів від суми забезпечення з урахуванням процентів за три місяці користування кредитом.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 612 від 29.09.2014}

Національний банк має право приймати рішення щодо взяття під забезпечення кредиту Фонду однорідної або змішаної застави.

У разі прийняття Національним банком у забезпечення кредиту майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку та появи у власності Фонду вільних від обтяжень державних облігацій України Фонд повинен замінити частину забезпечення за кредитом на такі цінні папери, про що укладається додатковий договір до договору застави.

{Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 587 від 18.09.2014}

1.7. Процентна ставка за кредитом Фонду встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку та протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.

{Абзац перший пункту 1.7 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 643 від 08.10.2014}

Базовою кількістю днів для нарахування процентів за кредитом Фонду є фактична кількість днів у році.

1.8. Рішення про надання чи відмову в наданні Національним банком кредиту Фонду приймає Правління Національного банку. У постанові Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, інформація про забезпечення тощо.

1.9. Фонд має право достроково (повністю або частково) повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши Національний банк не пізніше ніж за три робочих дні до дати повернення коштів.

Національний банк пропорційно погашенню кредиту має право частково вивільнити предмет застави за кредитом за умови обов’язкового дотримання відповідності розміру застави та залишків за одержаним кредитом і процентів за користування ним.

{Пункт 1.9 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014}

1.10. Фонд у разі виникнення в нього нових зобов’язань з виплати відшкодувань вкладникам іншого учасника Фонду за недоступними вкладами має право звернутися до Національного банку за наступним кредитом. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданими кредитами не є перешкодою для надання Національним банком наступного кредиту.

2. Порядок надання кредиту

2.1. Фонд для отримання кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту від Національного банку із зазначенням суми, засвідчену в установленому законодавством порядку;

б) клопотання про надання кредиту, засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, із зазначенням розрахунку суми кредиту, строку користування ним та розміру забезпечення;

в) прогнозний графік надходжень коштів на поточний рахунок Фонду на строк користування кредитом, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору до Фонду;

{Підпункт "в" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 587 від 18.09.2014}

г) документи, що підтверджують право власності Фонду на запропоноване забезпечення за кредитом.

2.2. У разі прогнозування виникнення тимчасового дефіциту ліквідності Фонд надсилає до Національного банку заявку на отримання кредиту, яка містить клопотання про надання кредиту. Клопотання має містити обґрунтування та розрахунок необхідності отримання кредиту від Національного банку.

2.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про надання кредиту і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів.

2.4. Національний банк перевіряє наявність у Фонду вільних від зобов’язань державних облігацій України, їх кількість, номінальну/амортизаційну вартість, строки погашення.

2.5. Національний банк доводить рішення про надання чи відмову в наданні кредиту до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про надання кредиту Національний банк повідомляє Фонд про необхідність укладення кредитного договору та договору застави.

2.6. Операційне управління Національного банку України (далі - Операційне управління) укладає з Фондом кредитний договір і договір застави. Під час укладення кредитного договору та договору застави мають передбачатися:

право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного рахунку Фонду з урахуванням можливості здійснення Фондом поточних витрат у межах затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису;

право Національного банку на звернення стягнення на предмет застави.

2.7. Зарахування коштів на поточний рахунок Фонду здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку після укладення між Національним банком і Фондом кредитного договору, договору застави та блокування державних облігацій України депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України в установленому порядку на користь Національного банку.

2.8. Національний банк щомісяця здійснює нарахування процентів за користування кредитом згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду і закінчуючи днем, який передує даті повернення коштів.

2.9. Облік кредитів, наданих Фонду, здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

3. Контроль і відповідальність

3.1. Операційне управління здійснює контроль за своєчасним поверненням Фондом кредиту та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного кредитного договору та договору застави.

3.2. Відповідальність Фонду за своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за користування ним, а також за виконання всіх умов укладених кредитного договору та договору застави визначається зазначеними договорами.

3.3. Операційне управління в разі невиконання Фондом умов укладеного кредитного договору, у тому числі несплати процентів за користування ним, наступного робочого дня відносить цю заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів.

3.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості Фонду здійснювати договірне списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення заборгованості перед Національним банком у порядку, передбаченому кредитним договором та договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Національний банк має право в разі відсутності коштів на поточному рахунку Фонду вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України, наданих під забезпечення, має право залишити їх за собою за справедливою вартістю до строку погашення.

3.5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, перевищує заборгованість Фонду перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на поточний рахунок Фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення зобов’язань за кредитним договором.

Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політикиО. А. Щербаковавверх