Документ z0535-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.10.2005, основание - z1174-05

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 155 від 23.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 серпня 1998 р.
за N 535/2975
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби експортного контролю
N 193 ( z1174-05 ) від 08.07.2005 )
Про затвердження Інструкції про порядок заповнення
форми заяви на отримання повноважень на здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю

Відповідно до Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838
( 838-98-п ), з метою визначення порядку заповнення форми заяви на
отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю у відповідності до вимог
нормативно-правових актів в галузі експортного контролю,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення форми заяви
на отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю (додається). 2. Відділу правозастосування та політико-правової експертизи
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України. 3. Відділу інформаційно-аналітичної роботи, контролю
військово-технічного співробітництва та зв'язків з промисловістю
забезпечити інформування підприємств, організацій, установ -
суб'єктів експортного контролю щодо порядку подання заяв на
отримання повноважень у відповідності до Інструкції. 4. Загальному відділу довести наказ до співробітників
Держекспортконтролю. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови служби Свистіля С.О.
Голова служби В.Ващілін
Затверджено
Наказ Державної служби експортного
контролю України 23.07.98 N 155
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 1998 р.
за N 535/2975
Інструкція
про порядок заповнення форми заяви на отримання
повноважень на здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну
таємницю
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок заповнення форми заяви на
отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю (далі - Інструкція), розроблена на
виконання Указу Президента України від 13.02.98 N 117 ( 117/98 )
"Про Положення про державний експортний контроль в Україні" та
постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838
( 838-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". 1.2. Для цілей цієї Інструкції використовуються поняття,
наведені в Указі Президента України від 13.02.98 N 117 "Про
Положення про державний експортний контроль в Україні". 1.3. Порядок подання до Держекспортконтролю документів на
отримання повноважень та їх перелік наведено в постанові Кабінету
Міністрів України від 08.06.98 N 838 "Про затвердження Положення
про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю". 1.4. Ця Інструкція визначає форму заяви до Державної служби
експортного контролю України (N ДСЕК-0600) на отримання
повноважень та порядок її заповнення і подання для розгляду,
наведену в додатку. Заява відповідної форми оформлюється заявником у трьох
примірниках на паперових носіях виключно засобами
електронно-обчислювальної техніки, викладається державною мовою та
разом з іншими потрібними для експертизи документами, визначеними
законодавством, подається до Держекспортконтролю. До документів,
що подаються до Держекспортконтролю, обов'язково долучається
електронна копія заяви. Зразки форм заяв в електронному вигляді заявник може отримати
засобами електронної пошти або безпосередньо в
Держекспортконтролі. Заяви, заповнені з порушенням визначеного цією Інструкцією
порядку або надані без електронної копії, до розгляду не
приймаються. Будь-які виправлення у тексті заяви або в додаткових
документах є неприпустимими.
2. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0600 на отримання повноважень на здійснення експорту (імпорту) товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю
Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного
нижче порядку. Графа 1 "Інформація про суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності" У пунктах 1.1 - 1.6 зазначаються відповідно: 1.1 - повне найменування підприємства відповідно до
установчих документів; 1.2 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ); 1.3 - місцезнаходження підприємства та його юридична адреса; 1.4 - визначається форма власності підприємства відповідно до
ст.2 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (приватна,
колективна, державна); 1.5 - визначаються основні види зовнішньоекономічної
діяльності підприємства відповідно до ст.4 Закону УРСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); 1.6 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі.
Графа 2 "Інформація щодо товарів (груп товарів), що
передбачаються на експорт (імпорт)" У пунктах 2.1 - 2.3 зазначаються відповідно: 2.1 - перелік продукції, що передбачається до експорту
(імпорту); визначається повне (без скорочень) найменування товару
та його скорочене найменування у лапках. Кожний товар слід позначати окремим порядковим номером. Якщо товаром є сукупність складових (деталей) виробу,
призначених для ремонту або підтримування роботоздатності цього
виробу, щодо якого є відповідна специфікація, то у графі 2
зазначаються назва цієї специфікації та її децимальний номер,
наприклад: "Складові частини до авіаційної гідросистеми АГ-27
згідно зі специфікацією N ХХХХХХХ". Якщо перелік продукції не вміщується у графі 2, до заяви
оформлюється додаток за формою зазначених граф, який підписується
посадовими особами, передбаченими у заяві, та скріплюється
відповідними печатками; 2.2 - позиція за Списком контрольованих товарів, затвердженим
відповідною постановою Кабінету Міністрів України; 2.3 - код товару (включаючи послуги) за Товарною
номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.
Графа 3 "Перелік країн, до яких передбачається експорт (з
яких передбачається імпорт)" Перелічуються країни, до яких у подальшому планується
здійснення міжнародних передач товарів, зазначених у графі 2. Якщо поставка здійснюється на підставі міжнародних договорів,
то наводиться більш детальна інформація про виконання договорів. Якщо перелік країн не вміщується у графі 3, до заяви
оформлюється додаток, який підписується посадовими особами,
передбаченими в заяві, та скріплюється відповідними печатками.
Графа 4 "Документи, які подаються разом із заявою" У пунктах 4.1 - 4.6 ставляться позначки, що вказують на
наявність документів, потрібних для проведення експертизи щодо
надання повноважень: 4.1 - висновок міністерства, до сфери управління якого
належить суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, а також
відповідні висновки МЗЕЗторгу, Мінекономіки, Міноборони щодо
можливості надання повноважень на право здійснення міжнародних
передач; 4.2 - довідка, що містить звіт підприємства про обсяг
експорту, імпорту та надходжень в Україну коштів за результатами
виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за
попередній рік; 4.3 - довідка, що містить інформацію про можливість виконання
робіт з технічного обслуговування, ремонту, постачання запасних
частин, навчання персоналу тощо за номенклатурою контрольованих
товарів, що передбачаються на експорт (подається, якщо заявник має
намір експортувати ці товари); 4.4 - висновок Держкомсекретів подається, коли суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності передбачає здійснювати експорт
товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до
державної таємниці, до зазначених вище документів додається
відповідний висновок Держкомсекретів; Документи по пунктах 4.1 - 4.4 подаються відповідно до п.6
Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю [...], затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. N 838 ( 838-98-п ). 4.5 - довідка про наявність на підприємстві (в установі,
організації) органів чи посадових осіб, які забезпечують роботу в
галузі експортного контролю, до якої додається: 4.6 - копія наказу, підписаного керівником підприємства, про
створення на підприємстві служби експортного контролю або
призначення посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі
експортного контролю; 4.7 - довідка про заходи в галузі експортного контролю, що
здійснюються підприємством, повинна містити таку інформацію: основні положення програми зовнішньоекономічної діяльності
підприємства з товарами, що підлягають експортному контролю,
складеної з урахуванням діючих обмежень щодо постачання
відповідних категорій товарів до окремих країн та дотримання вимог
в галузі експортного контролю, і яка повинна передбачати
розроблення конкретних механізмів попередження можливих порушень у
галузі експортного контролю; порядок (процедура) попереднього оброблення замовлень на
експорт, що включає збір інформації про замовлення та її аналіз
підрозділом експортного контролю, який включає конкретні дії на
початку передконтрактної роботи, а саме: вивчення інформації щодо
передбачуваних сторін контракту, визначення класифікації товару і
можливого типу дозволу Держекспортконтролю; вірогідність
відхилення товару від заявленого використання у конкретній країні;
вивчення попереднього досвіду діяльності з конкретними фірмами та
товарами, документування зазначеної інформації та ін.; програма щодо впровадження навчально-освітнього процесу на
регулярній основі для усіх співробітників, які займаються
питаннями експортного контролю та зовнішньоекономічної діяльності; порядок (процедура) підготовки, укладення та виконання
контрактів з урахуванням та дотриманням вимог у галузі експортного
контролю та проведення процедур попереднього оброблення замовлень; порядок (процедура) доведення до відділів (посадових осіб)
підприємства, діяльність яких пов'язана з дотриманням правил
експортного контролю, оновленої інформації стосовно переліку
контрольованих товарів, внесення відповідних змін до нього та
діючих обмежень на постачання товарів до окремих країн (яким чином
отримується інформація, форми доведення інформації: семінари,
наради, в робочому порядку); порядок (процедура) проведення перевірок дотримання правил
експортного контролю в усіх відповідних підрозділах підприємства. Рішення про обов'язкове подання документів по пунктах 4.5 -
4.7 прийнято Держекспортконтролем України відповідно до п.8
Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.06.98 N 838 ( 838-98-п ); 4.8 - перелік інших документів, що подаються разом з заявою,
і які заявник вважає за доцільне подати до Державної служби
експортного контролю України.
Графа 5 "Зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України" У пунктах 5.1 - 5.4 відповідно містяться зобов'язання
(гарантії) заявника, щодо точності викладення у заяві відомостей,
дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю,
обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін. Обов'язковою
є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що
заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у
цих пунктах зобов'язань та гарантій. Порушення зазначених гарантій
призводить до скасування наданих повноважень в установленому
порядку.
Графа 6 "Керівник підприємства" Проставляється прізвище, ім'я та по батькові керівника
підприємства і його підпис, проставляється дата та відповідна
печатка.
Графа 7 "Керівник військового представництва" Проставляється прізвище, ім'я та по батькові керівника
військового представництва підприємства і його підпис,
проставляється дата та відповідна печатка.
Графа 8. "Керівник служби експортного контролю підприємства" Проставляється прізвище, ім'я та по батькові керівника служби
експортного контролю підприємства і його підпис та проставляється
дата.
Додаток до п.1.4.
Інструкції про порядок заповнення форми
заяви на отримання повноважень на
здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять
державну таємницю
Форма N ДСЕК-0600
Додаток N __________
до листа вих. N ____ від "___" ________ 199_ р.
————————————————— —————————————————
Заява
щодо отримання повноважень на здійснення експорту (імпорту)
товарів військового призначення та товарів, що становлять
державну таємницю
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1. Інформація про суб'єкта зовнішньоекономічної | | діяльності України | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Повне найменування підприємства | | (установи, організації) ___________________________________| |________________________________________________________________| |1.2. Код підприємства за ЄДРПОУ ________________________________| |1.3. Місцезнаходження __________________________________________| | Юридична адреса ___________________________________________| |1.4. Форма власності ___________________________________________| |1.5. Основні види зовнішньоекономічної діяльності ______________| |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| |1.6. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної | | діяльності в Держекспортконтролі України | | від "___" ___________ 199_ р. N __________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— | 2. Інформація щодо товарів (груп товарів), що | | передбачаються на експорт (імпорт) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. Перелік товарів (груп товарів),|2.2. Код за ТН|2.3. Позиція| |які передбачається експортувати |ЗЕД (визначає-|за націона- | |(імпортувати) |ться за кожною|льними | | |позицією пере-|Списками | | |ліку) | | |————————————————————————————————————+——————————————+————————————| |___ Експорт ________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |___ Імпорт _________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |____________________________________|______________|____________| |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3. Перелік країн, до яких передбачається експорт | | (з яких передбачається імпорт) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |___ Експорт ____________________________________________________| |________________________________________________________________| |___ Імпорт _____________________________________________________| |________________________________________________________________| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка: Якщо перелік товарів або перелік країн не вміщується у
графі 2 або 3, до заяви оформлюється додаток за формою
зазначених граф, який підписується посадовими особами,
передбаченими у заяві, та скріплюється відповідними
печатками.
Зворотна сторона форми заяви щодо отримання повноважень на здійснення експорту (імпорту) товарів військового призначення та товарів, що становлять державну таємницю —————————————————————————————————————————————————————————————————— | 4. Документи, які подаються разом із заявою | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 4.1. Висновок центрального органу виконавчої влади, до | | сфери управління якого належить суб'єкт зовнішньоекономічної | | діяльності, а також висновки МЗЕЗторгу, Мінекономіки, | | Міноборони з питань, що віднесені до їх компетенції, щодо | | можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної | | діяльності повноважень на право експорту, імпорту товарів ——— | | ——— | | 4.2. Довідку про обсяг експорту, імпорту та надходження в | | Україну коштів за результатами реалізації зовнішньоекономічних | | контрактів за попередній рік ——— | | ——— | | 4.3. Довідку про можливість виконання робіт з технічного | | обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання | | персоналу тощо за номенклатурою продукції, що передбачається | | до експорту (надається у разі, якщо заявник має намір | | здійснювати ці роботи) ——— | | ——— | | 4.4. Висновок Держкомсекретів у разі коли суб'єкт | | зовнішньоекономічної діяльності передбачає експорт товарів, | | які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до | | державної таємниці ——— | | ——— | | 4.5. Довідку про наявність на підприємстві (установі, | | організації) органів чи посадових осіб, які забезпечують | | роботу в галузі експортного контролю, до якої додається: ——— | | ——— | | 4.6. Копія наказу керівника підприємства про створення | | служби експортного контролю підприємства або призначення осіб, | | які забезпечують роботу в галузі експортного контролю ——— | | ——— | | 4.7. Довідка про заходи в галузі експортного контролю, що | | здійснюються підприємством. Довідка містить інформацію | | щодо: ——— | | ——— | | основних положень програми діяльності підприємства на | | зовнішньому ринку з урахуванням діючих обмежень у постачанні | | відповідних категорій товарів до окремих країн; | | порядку попереднього розгляду замовлень на експорт з | | урахуванням збору інформації по замовленню та її аналізу | | підрозділом експортного контролю; | | програми підвищення кваліфікації співробітників з питань | | експортного контролю; | | порядку підготовки, укладення та виконання контрактів з | | урахуванням вимог в галузі експортного контролю; | | порядку доведення до відділів підприємства, діяльність яких | | пов'язана з дотриманням правил експортного контролю, оновленої | | інформації стосовно переліку контрольованих товарів, внесення | | відповідних змін до нього та діючих обмежень на постачання | | товарів до окремих країн; | | порядку періодичних перевірок дотримання правил і вимог | | експортного контролю співробітниками підприємства (дочірніх | | підприємств) | | | | 4.8. Інші документи, які заявник вважає за доцільне подати | | разом з заявою: | | 4.8.1. ____________________________________________________ | | 4.8.2. ____________________________________________________ | | 4.8.3. ____________________________________________________ | | 4.8.4. ____________________________________________________ | | 4.8.5. ____________________________________________________ | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
5. Зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
України
5.1. Я підтверджую, що всі свідчення у цій заяві та в
додатках до неї, а також у документах, що подані одночасно з цією
заявою, або будуть подані на вимогу Держекспортконтролю України, є
коректними, повністю і точно висвітлюють всі потрібні питання. 5.2. Я підтверджую, що діяльність підприємства, пов'язана зі
здійсненням міжнародних передач контрольованих товарів, відповідає
вимогам Положення про державний експортний контроль в Україні,
затвердженого Указом Президента України від 13.02.98 N 117,
Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю, від 08.06.98 N 838, Положення про
порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю від
15.07.97 N 767, Положення про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення та товарів
подвійного використання від 04.02.98 N 125, Положення про порядок
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення від 08.12.97 N 1358, інших нормативних документів, що
стосуються міжнародних передач контрольованих товарів. 5.3. Я зобов'язуюсь письмово повідомляти Держекспортконтроль
України про будь-які зміни даних та відомостей, що містяться в цій
заяві та інших поданих мною документах, протягом 5 днів з моменту
їх виникнення. 5.4. Я зобов'язуюсь забезпечити можливість та створити
відповідні умови для проведення перевірок Держекспортконтролем
України з питань організації на підприємстві експортного контролю. ——————————————————————————————————————————————————————————————————
6. Керівник підприємства 7. Керівник військового
представництва Прізвище ____________________ Прізвище ____________________
Ім'я та по батькові _________ Ім'я та по батькові _________ _____________________________ _____________________________
(підпис) М.П. (підпис) М.П.
"___" _______ 199_ р. "___" _______ 199_ р.
8. Керівник служби експортного
контролю підприємства Прізвище ____________________
Ім'я та по батькові _________ _____________________________
(підпис)
"___" _______ 199_ р.вверх