Документ z0535-13, действует, текущая редакция — Редакция от 29.03.2016, основание - z0315-16

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013  № 430


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 535/23067

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України, Довідки про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, та Журналу обліку погашення податкових векселів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 51 від 11.02.2016}

Відповідно до підпунктів 229.6.8 і 229.6.10 пункту 229.6, підпунктів 229.7.10 і 229.7.12 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 69, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості;

форму Довідки векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України;

форму Довідки векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив;

форму Журналу обліку погашення податкових векселів.

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб’єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Чуприна А. М.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Державної податкової служби України

М.Ю. Бродський


А.П. Ігнатов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2013  № 430


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 535/23067

ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості

тексті Порядку та додатків до нього абревіатуру «ДПС» замінено абревіатурою «ДФС» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - речовини), що використовуються виробниками хімічної продукції як сировина для виробництва в хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної фіскальної служби (далі - орган ДФС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості.

бзац перший пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

У разі зберігання речовин у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості (далі - підприємство - виробник хімічної продукції), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДФС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

1.4. Склад представників органу ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції затверджується відповідним наказом органу ДФС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДФС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства - виробника хімічної продукції) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДФС на податковий пост надсилається керівнику підприємства - виробника хімічної продукції, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДФС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДФС контролюють роботу податкових постів на підприємствах - виробниках хімічної продукції, що використовують речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства - виробника хімічної продукції щодо цільового використання речовин.

1.6. Прийом речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості від виробника речовин або ввезених на митну територію України підприємством - виробником хімічної продукції обов’язково здійснюється за участю представника органу ДФС на податковому посту такого підприємства.

II. Завдання та функції представників органів ДФС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням речовин виключно як сировини для виробництва в хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих речовин.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДФС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

обсягами надходження речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво речовин, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів.

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених речовин і виробленої продукції хімічної промисловості.

2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив.

2.2.4. Надають керівнику підприємства - виробника хімічної продукції пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання речовин для виробництва у хімічній промисловості.

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

2.3. При отриманні речовин підприємством - виробником хімічної продукції представник органу ДФС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа «В’їзд дозволено» і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДФС.

Представник органу ДФС на податковому посту підприємства - виробника хімічної продукції протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (додаток 2) до органу ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника речовин, яке відпустило речовини, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах суб'єктів
господарювання, які використовують
речовини, що використовуються
як компоненти моторних палив
та отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати акцизного
податку, як сировину для виробництва
в хімічній промисловості

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості

__________________________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину
для виробництва в хімічній промисловості)

№ з/п

Дата отримання (ввезення) підприємством речовин

Номер, дата товарно- транспортної накладної / МД

Повні реквізити відвантажувача речовин (виробника/імпортера)

Код речовин згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги фактично отриманих підприємством речовин, кг

Підпис представника органу ДФС

Обсяги речовин, фактично відпущених на виробництво продукції хімічної промисловості

Номер, дата довідки про отримання речовин

Залишок речовин згідно з інвентаризацією

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер/ серія

дата

дата

кг

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Додаток 2
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах суб'єктів
господарювання, які використовують
речовини, що використовуються
як компоненти моторних палив
та отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати акцизного
податку, як сировину для виробництва
в хімічній промисловості

ДОВІДКА
про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловостіЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2013  № 430

ДОВІДКА
векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2013  № 430

ДОВІДКА
векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2013  № 430

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

Обліковий номер з/п

Реєстраційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Обсяг отриманих або ввезених речовин у межах квот, на який видано податковий вексель, кг

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєстрації

видачі

останнього погашення

код за ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження

код за ЄДРПОУ

код МФО

найменування

місцезнаходження

зазначена у векселі, грн

сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг речовин, використаних за цільовим призначенням

дата

сума, грн

сума, грн

реквізити документа про сплату

сума, грн

реквізити довідки про цільове використання

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквверх