Документ z0517-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.10.2011, основание - z1190-11

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Держприкордонслужби України
30.03.2011 N 190
( z0516-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2011 р.
за N 517/19255

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 720 ( z1190-11 ) від 29.09.2011 }
ПОРЯДОК
планової заміни військовослужбовців
Державної прикордонної служби України
на посадах з установленими граничними
строками перебування на них

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру планової заміни осіб
офіцерського складу (далі - військовослужбовці) Державної
прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) на
посадах з установленими граничними строками перебування на них.
1.2. Військовослужбовець, призначений наказом на штатну
посаду, включену до Переліку посад військовослужбовців Державної
прикордонної служби України з установленими граничними строками
перебування на них ( z0516-11 ) (далі - Перелік), після закінчення
зазначеного у цьому Переліку строку перебування на посаді
призначається у порядку планової заміни (далі - заміна) на іншу
рівну посаду згідно з Переліком посад, на які військовослужбовці
Державної прикордонної служби України можуть призначатися у
порядку заміни (додаток 1 до цього Порядку) чи за наявності
підстав, передбачених пунктом 93 Положення про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України, затвердженого Указом Президента України
від 29.12.2009 N 1115 ( 1115/2009 ), на вищу або нижчу посаду. У разі якщо є потреба призначити військовослужбовця у порядку
заміни на посаду, призначення на яку можливе після проходження ним
додаткової підготовки в межах наявної у нього професійної
(фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи
основною або спорідненою спеціальністю, і військовослужбовець не
заперечує проти цього, його призначенню на таку посаду має
передувати відповідна підготовка (перепідготовка). У випадках, передбачених підпунктами 2, 4-6 пункту 93
Положення про проходження громадянами України військової служби в
Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом
Президента України від 29.12.2009 N 1115 ( 1115/2009 ),
військовослужбовця також може бути призначено на іншу посаду до
закінчення цього строку.
1.3. Строки перебування військовослужбовців на посадах,
включених до Переліку ( z0516-11 ), продовжуються Головою
Держприкордонслужби у разі: коли призначення військовослужбовця у порядку заміни
передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина
(чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову
службу в органі Держприкордонслужби - на строк до вирішення
питання щодо переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя
(на його особисте прохання) або призначення військовослужбовця у
порядку заміни на іншу вакантну посаду (у зв'язку із звільненням
такої) у цій самій місцевості; наявності підтверджених відповідними документами підстав, за
яких військовослужбовець може бути звільнений з військової служби
за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94
N 150 ( 150-94-п ) "Про затвердження переліку сімейних обставин та
інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з
військової служби військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом", та подання таким військовослужбовцем (до закінчення
граничного строку перебування на посаді) рапорту про звільнення -
на строк, необхідний для вирішення питання про звільнення, але не
більше ніж три місяці. Строк перебування військовослужбовця на посаді, включеній до
Переліку ( z0516-11 ), може бути продовжений Головою
Держприкордонслужби у разі службової необхідності на строк,
необхідний для вирішення питання про призначення на посаду, яку
займає такий військовослужбовець, іншого військовослужбовця.
1.4. Строк перебування військовослужбовців на включених до
Переліку ( z0516-11 ) посадах органів (підрозділів)
Держприкордонслужби, які дислоковані в місцевостях з установленим
строком військової служби, не може бути більшим за встановлений
законодавством строк військової служби в цих місцевостях.
II. Обчислення фактичного строку
перебування на посаді
2.1. Фактичний строк перебування військовослужбовця на
включеній до Переліку ( z0516-11 ) посаді обчислюється з дня,
зазначеного у наказі про прийняття ним цієї посади.
2.2. Строк безперервного проходження військовослужбовцем
військової служби на включеній у Перелік ( z0516-11 ) посаді, на
якій він перебував на час набрання чинності цим Порядком,
зараховується до фактичного строку перебування на цій посаді.
2.3. Фактичний строк перебування на включеній у Перелік
( z0516-11 ) посаді обчислюється незалежно від організаційних змін
у підпорядкуванні, зміни найменування чи структури органу
(підрозділу) Держприкордонслужби, до штату якого включено цю
посаду.
2.4. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці
у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцям, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, час перебування
у такій відпустці до фактичного строку перебування на включеній до
Переліку ( z0516-11 ) посаді не зараховується.
III. Планування переміщення
військовослужбовців у порядку заміни
3.1. У прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному
пункті, загоні морської охорони, органі забезпечення, навчальному
центрі, вищому військовому навчальному закладі (далі - органи
Держприкордонслужби), регіональному управлінні та Адміністрації
Держприкордонслужби України щороку у визначеному цим розділом
порядку складається контрольний список військовослужбовців, які
досягають у наступному році граничного строку перебування на
посадах з установленими граничними строками перебування на них
(далі - контрольний список), за формою згідно з додатком 2 до
цього Порядку.
3.2. Контрольні списки складаються кадровим підрозділом
органу Держприкордонслужби, регіонального управління,
Адміністрації Держприкордонслужби України до 15 жовтня року, що
передує року, в якому закінчується граничний строк перебування
військовослужбовців на включених до Переліку ( z0516-11 ) посадах: а) в органі Держприкордонслужби - на усіх
військовослужбовців, які проходять військову службу на включених
до Переліку ( z0516-11 ) посадах цього органу (крім начальника
(командира) органу); б) у регіональному управлінні - на усіх військовослужбовців,
які проходять військову службу на включених до Переліку
( z0516-11 ) посадах цього регіонального управління (крім
начальника управління), а також на начальників (командирів)
підпорядкованих цьому регіональному управлінню органів
Держприкордонслужби; в) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на
військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах
начальників регіональних управлінь, підрозділів внутрішньої
безпеки, а також органів Держприкордонслужби, які безпосередньо
підпорядковуються Адміністрації Держприкордонслужби України
(далі - органи Держприкордонслужби центрального підпорядкування).
3.3. Начальником (командиром) (далі - начальник) зазначеного
у пункті 3.1 цього розділу органу Держприкордонслужби,
регіонального управління до контрольного списку в межах наданих
повноважень вносяться пропозиції щодо призначення
військовослужбовців у порядку заміни із зазначенням найменування
посади, на яку пропонується призначити цих військовослужбовців,
органу Держприкордонслужби та строку, у який планується здійснити
таке призначення. Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у порядку
заміни готуються за попереднім узгодженням: начальником органу Держприкордонслужби, підпорядкованого
регіональному управлінню в межах номенклатури посад начальника
цього регіонального управління - з начальником регіонального
управління; начальником регіонального управління в межах номенклатури
посад начальника іншого регіонального управління або Голови
Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України; ректором вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України.
3.4. Пропозиції до контрольного списку Адміністрації
Держприкордонслужби України про призначення у порядку заміни
можуть вносити щодо: начальників регіональних управлінь - перший заступник,
заступник Голови Держприкордонслужби; начальників органів Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - перший заступник, заступник Голови
Держприкордонслужби, а також (відповідно до розподілу повноважень
за напрямом діяльності) директор департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України; військовослужбовців підрозділів внутрішньої безпеки
Держприкордонслужби - начальник підрозділу внутрішньої безпеки
Адміністрації Держприкордонслужби України.
3.5. Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у
порядку заміни мають забезпечувати: безперервність управління органами (підрозділами)
Держприкордонслужби; збереження належного рівня оперативно-службової та
адміністративно-господарської діяльності органів (підрозділів)
Держприкордонслужби і навчально-виховного процесу в навчальних
закладах; варіативність використання військовослужбовців відповідно до
набутої ними професійної (фахової) підготовки за відповідним
напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю та
освітньо-кваліфікаційним рівнем, зміну напряму (профілю) службової
діяльності та регіону служби; реалізацію кадрового резерву для призначення на керівні
посади та атестаційних висновків військовослужбовців; дотримання під час проведення заміни військовослужбовців
вимог законодавства з питань проходження військової служби та їх
соціального захисту. У разі коли призначення військовослужбовця у порядку заміни
передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина
(чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову
службу в цьому самому органі Держприкордонслужби, питання щодо
переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя вирішується у
порядку, встановленому пунктом 125 Положення про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України, затвердженого Указом Президента України
від 29.12.2009 N 1115 ( 1115/2009 ).
3.6. До 1 листопада року, що передує року, у якому
закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на
включених до Переліку ( z0516-11 ) посадах, контрольні списки
надсилаються: а) до регіонального управління - начальником органу
Держприкордонслужби, який підпорядкований цьому регіональному
управлінню, - на усіх військовослужбовців, які проходять військову
службу в цьому органі на посадах номенклатури призначення
начальника регіонального управління та Голови Держприкордонслужби; б) до Адміністрації Держприкордонслужби України: начальником регіонального управління - на усіх
військовослужбовців, які проходять військову службу в
регіональному управлінні та підпорядкованих йому органах
Держприкордонслужби на посадах номенклатури призначення Голови
Держприкордонслужби; начальником органу Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - на усіх військовослужбовців, які проходять
військову службу в цьому органі на посадах номенклатури
призначення Голови Держприкордонслужби. У цей самий строк посадові особи, визначені пунктом 3.4 цього
розділу, вносять до управління кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України пропозиції до контрольного списку
Адміністрації Держприкордонслужби України щодо призначення
військовослужбовців у порядку заміни.
3.7. Контрольні списки узагальнюються: а) у регіональному управлінні - на усіх військовослужбовців,
які проходять військову службу в регіональному управлінні та
підпорядкованих йому органах Держприкордонслужби на посадах
номенклатури призначення начальника регіонального управління; б) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на усіх
військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять військову
службу на посадах: номенклатури призначення Голови Держприкордонслужби; номенклатури призначення ректора вищого військового
навчального закладу.
3.8. Після отримання контрольних списків та їх узагальнення
кадрові підрозділи регіонального управління, Адміністрації
Держприкордонслужби України до 20 листопада року, що передує року,
у якому закінчується граничний строк перебування
військовослужбовців на включених до Переліку ( z0516-11 ) посадах,
формують проект Плану переміщення військовослужбовців у порядку
заміни за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі - План
переміщення): у регіональному управлінні - відповідно до номенклатури посад
призначення начальника регіонального управління; в Адміністрації Держприкордонслужби України - відповідно до
номенклатури посад призначення Голови Держприкордонслужби та
начальника (ректора) вищого навчального закладу.
3.9. Проект Плану переміщення відповідно до номенклатури
посад призначення розглядається (за напрямом діяльності)
структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби
України (регіонального управління), за результатами якого внесені
до проекту пропозиції щодо призначення військовослужбовців можуть
бути скореговані (змінені). Після цього уточнений проект Плану
переміщення виноситься на розгляд відповідними атестаційними
комісіями.
3.10. Проект Плану переміщення військовослужбовців
номенклатури начальника регіонального управління перед
затвердженням узгоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби
України. При цьому з урахуванням пропозицій начальників
структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України
у зв'язку із службовою необхідністю (у тому числі переміщення
військовослужбовців у порядку заміни з одного органу
Держприкордонслужби (регіонального управління) до іншого) до нього
можуть вноситися зміни, які є обов'язковими для начальника
регіонального управління.
3.11. План переміщення затверджується не пізніше ніж
30 грудня року, що передує року, у якому закінчується граничний
строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку
( z0516-11 ) посадах: в Адміністрації Держприкордонслужби України - Головою
Держприкордонслужби; у регіональному управлінні - начальником регіонального
управління.
3.12. За наявності підстав, визначених пунктом 1.3 розділу I
цього Порядку, начальник регіонального управління, органу
Держприкордонслужби центрального підпорядкування порушує перед
Головою Держприкордонслужби клопотання про продовження підлеглому
військовослужбовцю строку перебування на включеній до Переліку
( z0516-11 ) посаді (далі - клопотання). Клопотання подається до Адміністрації Держприкордонслужби
України у строк, встановлений пунктом 3.7 цього розділу. До
клопотання додаються документи, що обґрунтовують (підтверджують)
необхідність продовження військовослужбовцю строку перебування на
посаді.
3.13. Надіслані клопотання узагальнюються її кадровим
підрозділом і вносяться для розгляду атестаційною комісією
(колегією) Адміністрації Держприкордонслужби України.
3.14. Рішення про продовження військовослужбовцю строку
перебування на включеній до Переліку ( z0516-11 ) посаді
приймається не пізніше 10 грудня року, що передує року, у якому
закінчується граничний строк перебування такого військовослужбовця
на посаді, про що видається наказ, який доводиться в установленому
порядку до відома заінтересованих осіб. За виняткових обставин рішення про продовження строку
перебування військовослужбовця на включеній до Переліку
( z0516-11 ) посаді може бути прийняте з дотриманням визначеної
пунктами 3.13, 3.14 цього розділу процедури протягом року, у якому
закінчується граничний строк його перебування на такій посаді.
3.15. За відсутності підстав для продовження строку
перебування військовослужбовця на включеній до Переліку
( z0516-11 ) посаді такий військовослужбовець включається до Плану
переміщення у строк, зазначений у пункті 3.11 цього розділу. Пропозиції щодо призначення у порядку заміни такого
військовослужбовця із зазначенням найменування посади, органу
(підрозділу) Держприкордонслужби та строку, у який такі особи
призначатимуться на інші посади, готуються та вносяться за
напрямом діяльності відповідним департаментом Адміністрації
Держприкордонслужби України.
IV. Реалізація Плану переміщення
військовослужбовців у порядку заміни
4.1. Витяг з Плану переміщення протягом 10 днів від дати його
затвердження надсилається до відповідного органу
Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (в
частині, що їх стосується).
4.2. Після отримання витягу з Плану переміщення начальники
зазначених у пункті 4.1 цього розділу органів забезпечують
невідкладне інформування включених до Плану переміщення
військовослужбовців про посади, органи (підрозділи)
Держприкордонслужби та строки, у які відбуватиметься призначення,
у порядку заміни в частині, що їх стосується.
4.3. Подання до призначення військовослужбовця у порядку
заміни складається кадровим підрозділом органу
Держприкордонслужби, регіонального управління, у якому
військовослужбовець проходить військову службу, та подається
начальником цього органу за підпорядкованістю посадовій особі,
уповноваженій призначати на передбачену Планом переміщення посаду,
не пізніше ніж за один місяць до досягнення такою особою
граничного строку перебування на включеній у Перелік посаді
( z0516-11 ). Подання до призначення у порядку заміни військовослужбовця
підрозділу внутрішньої безпеки подається начальником підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України у
строк, передбачений абзацом першим цього пункту.
4.4. Призначення військовослужбовця у порядку заміни на
посаду, передбачену Планом переміщення, здійснюється, як правило,
протягом одного місяця після закінчення граничного строку
перебування на посаді, включеній у Перелік ( z0516-11 ).
4.5. У разі якщо включеним до Плану переміщення
військовослужбовцем за наявності підстав, визначених частинами
шостою або сьомою статті 26 Закону України "Про військовий
обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ), у встановленому
порядку подано рапорт про звільнення з військової служби, строк
його перебування на посаді подовжується на час, необхідний для
прийняття рішення та його звільнення, але не більше ніж три
місяці. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального
управління, у якому такий військовослужбовець проходить військову
службу, невідкладно доповідає в установленому порядку до
Адміністрації Держприкордонслужби України.
4.6. Планування та здійснення переміщення у порядку заміни
військовослужбовців, строк перебування яких на включеній до
Переліку ( z0516-11 ) посаді на час набрання чинності цим Порядком
закінчився, здійснюються з урахуванням таких особливостей: складання відповідно до пункту 3.2 розділу III цього Порядку
контрольних списків та їх надсилання до органів, визначених
пунктом 3.7 розділу III цього Порядку, для узагальнення
здійснюються протягом двох місяців з дати набрання чинності цим
Порядком; формування проектів Планів переміщення, їх розгляд
структурними підрозділами регіонального управління, Адміністрації
Держприкордонслужби України, атестаційними комісіями та
затвердження проводяться протягом двох місяців з дня отримання
контрольних списків; витяги з Плану переміщення надсилаються до відповідного
органу Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (у
частині, що їх стосується) протягом 10 днів від дати його
затвердження.
V. Особливості призначення у порядку
заміни військовослужбовців вищого
військового навчального закладу
та навчальних центрів
5.1. У вищому військовому навчальному закладі, навчальних
центрах (далі - навчальні заклади) планування заміни
військовослужбовців, які проходять військову службу на включених
до Переліку ( z0516-11 ) посадах, здійснюється відповідно до вимог
та строків, визначених розділом III цього Порядку, з урахуванням
передбачених цим розділом особливостей для певних категорій
військовослужбовців.
5.2. План переміщень військовослужбовців навчальних закладів
у порядку заміни реалізовується з дотриманням вимог та строків,
передбачених розділом IV цього Порядку.
5.3. Військовослужбовці вищого військового навчального
закладу Держприкордонслужби (далі - ВВНЗ), які проходять військову
службу на включених до Переліку ( z0516-11 ) посадах командирів
навчальних дивізіонів та їх заступників, начальників центрів
(курсів) факультетів та їх заступників, викладачів кафедр ВВНЗ, не
пізніше 15 березня року, що передує року, у якому закінчується
граничний строк перебування таких військовослужбовців на посадах,
ректором ВВНЗ подаються до Адміністрації Держприкордонслужби
України кандидатами до зарахування у кадровий резерв для
призначення на відповідні керівні посади відділів прикордонної
служби, органів та навчальних закладів Держприкордонслужби.
5.4. Військовослужбовці навчальних центрів
Держприкордонслужби, які проходять військову службу на посадах
начальника циклу, відділу (відділення) підготовки (перепідготовки)
усіх найменувань, їх заступників, старшого офіцера-старшого
викладача, офіцера-викладача, у строк, передбачений пунктом 5.3
цього розділу, згідно з номенклатурою посад подаються начальником
навчального центру, в якому такі військовослужбовці проходять
військову службу, для зарахування кандидатами у кадровий резерв
для призначення на керівні посади відділів прикордонної служби та
органів Держприкордонслужби.
5.5. Військовослужбовці ВВНЗ, які проходять військову службу
на посадах заступників усіх найменувань, а саме ректора ВВНЗ,
начальника факультету або кафедри, заступника усіх найменувань
начальника факультету або кафедри, професора, доцента, старшого
викладача усіх найменувань кафедри, після досягнення граничного
строку перебування на посаді для набуття практичного досвіду
управлінської діяльності в прикордонних загонах, окремому
контрольно-пропускному пункті, регіональних управліннях,
науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби
України призначаються у порядку заміни на посади згідно з додатком
1 до цього Порядку на період від 6 місяців до одного року.
5.6. Фактичний строк перебування військовослужбовців,
визначених у пункті 5.5 цього розділу, на посаді, призначення на
яку відбулось у порядку заміни, обчислюється з дня, визначеного
наказом про прийняття такими військовослужбовцями посад.
5.7. Посада, що звільняється у ВВНЗ у зв'язку із призначенням
у порядку заміни військовослужбовця, яку її займав може бути
залишена вакантною.
5.8. Військовослужбовці, визначені пунктом 5.5 цього розділу
цього Порядку, на їх особисте прохання можуть бути повернені на
попередню (рівну) посаду у ВВНЗ.
5.9. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального
управління, директор департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України, у якому проходить військову службу
військовослужбовець, призначений у порядку заміни на період,
передбачений пунктом 5.5 цього розділу, після закінчення такого
періоду в разі звернення цього військовослужбовця з проханням про
повернення до ВВНЗ порушує відповідне клопотання та подає до
Адміністрації Держприкордонслужби України в установленому
законодавством порядку матеріали щодо призначення такого
військовослужбовця на посаду у ВВНЗ.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенко

Додаток 1
до Порядку
планової заміни
військовослужбовців
Державної прикордонної
служби України на посадах
з установленими строками
перебування на них

ПЕРЕЛІК
посад, на які військовослужбовці
Державної прикордонної служби України
можуть призначатися у порядку заміни

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Посади, на які у порядку заміни| | |можуть призначатися особи | | |офіцерського складу | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший інспектор прикордонної |Посада у цьому самому відділі | |служби, начальник групи - |прикордонної служби за іншим | |старший інспектор прикордонної |напрямом діяльності, посада в | |служби відділу прикордонної |іншому відділі прикордонної | |служби усіх категорій та типів |служби, управлінні або | |прикордонного загону, окремого |підрозділі забезпечення цього | |контрольно-пропускного пункту |самого прикордонного загону, | | |окремого контрольно- | | |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, в | | |управлінні іншого прикордонного| | |загону, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада у | | |навчальному центрі | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник групи, начальник |Посада у цьому самому відділі | |прикордонного (інспекторського, |прикордонної служби за іншим | |контролерського) поста відділу |напрямом діяльності, посада в | |прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної | |категорій та типів прикордонного|служби, управлінні або | |загону, окремого контрольно- |підрозділі забезпечення цього | |пропускного пункту |самого прикордонного загону, | | |окремого контрольно- | | |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, в | | |управлінні іншого прикордонного| | |загону, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада у | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному закладі| |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділення |Посада у цьому самому відділі | |інспекторів прикордонної служби |прикордонної служби за іншим | |відділу прикордонної служби усіх|напрямом діяльності, посада в | |категорій та типів прикордонного|іншому відділі прикордонної | |загону, окремого контрольно- |служби, управлінні або | |пропускного пункту |підрозділі забезпечення цього | | |самого прикордонного загону, | | |окремого контрольно- | | |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, в | | |управлінні іншого прикордонного| | |загону, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада у | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному закладі| |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення інспекторів|Посада у цьому самому відділі | |прикордонної служби (дільничних |прикордонної служби за іншим | |інспекторів, кінологічного |напрямом діяльності, посада в | |відділення) відділу прикордонної|іншому відділі прикордонної | |служби усіх категорій та типів |служби, в управлінні або | |прикордонного загону, окремого |підрозділі забезпечення цього | |контрольно-пропускного пункту |самого прикордонного загону, | | |окремого контрольно- | | |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, в | | |управлінні іншого прикордонного| | |загону, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада у | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному закладі| |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник |Посада у цьому самому відділі | |(помічник) усіх найменувань |прикордонної служби за іншим | |начальника відділу прикордонної |напрямом діяльності, посада в | |служби усіх категорій та типів |іншому відділі прикордонної | |прикордонного загону, окремого |служби, управлінні або | |контрольно-пропускного пункту |підрозділі забезпечення цього | | |самого прикордонного загону, | | |окремого контрольно- | | |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, управлінні| | |іншого прикордонного загону, у | | |тому числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, підрозділі внутрішньої| | |безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу прикордонної |Посада в управлінні цього | |служби усіх категорій та типів |самого прикордонного загону, | |прикордонного загону, окремого |окремого контрольно- | |контрольно-пропускного пункту |пропускного пункту, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада у відділі | | |прикордонної служби, в | | |управлінні іншого прикордонного| | |загону, посада у навчальному | | |центрі, вищому військовому | | |навчальному закладі, підрозділі| | |внутрішньої безпеки, | | |регіональному управлінні | |--------------------------------+-------------------------------| |Офіцер, старший офіцер групи |Посада у відділі прикордонної | |відділення (відділу), |служби, управлінні | |відділення, відділу внутрішньої |прикордонного загону, в | |безпеки |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, органі забезпечення, | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада в | | |іншому відділенні, відділі | | |внутрішньої безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника відділення,|Посада у відділі прикордонної | |відділу внутрішньої безпеки |служби, в управлінні | | |прикордонного загону, в | | |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, органі забезпечення, | | |навчальному центрі, вищому | | |навчальному закладі, | | |регіональному управлінні, у | | |тому числі за іншим напрямом | | |діяльності, посада в іншому | | |відділенні, відділі | | |внутрішньої безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник групи відділення |Посада у відділі прикордонної | |(відділу), відділення, відділу |служби, в управлінні | |внутрішньої безпеки |прикордонного загону, в | | |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, органі забезпечення, | | |посада в навчальному центрі, | | |вищому військовому навчальному | | |закладі, регіональному | | |управлінні, у тому числі за | | |іншим напрямом діяльності, | | |посада в іншому відділенні, | | |відділі внутрішньої безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення (відділу), |Посада у відділі прикордонної | |циклу підготовки |служби, управлінні | |(перепідготовки) усіх |прикордонного загону, в | |найменувань, заступник усіх |окремому контрольно-пропускному| |найменувань начальника |пункті, посада у загоні | |відділення, відділу, циклу |морської охорони, вищому | |підготовки (перепідготовки) усіх|навчальному закладі, підрозділі| |найменувань навчального центру |внутрішньої безпеки, | | |регіональному управлінні | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник навчального відділення|Посада у відділі прикордонної | |(курсовий офіцер) факультету |служби, в управлінні | |вищого військового навчального |прикордонного загону, окремому | |закладу |контрольно-пропускному пункті, | | |навчальному центрі, органі | | |забезпечення, підрозділі | | |внутрішньої безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Командир навчального дивізіону, |Посада в управлінні | |заступник усіх найменувань |прикордонного загону, окремому | |командира навчального дивізіону |контрольно-пропускному пункті, | |вищого військового навчального |органі забезпечення, | |закладу |навчальному центрі, підрозділі | | |внутрішньої безпеки, | | |регіональному управлінні | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник курсу (центру) усіх |Посада в управлінні | |найменувань, заступник усіх |прикордонного загону, в | |найменувань начальника курсу |окремому контрольно-пропускному| |(центру) у складі факультету |пункті, органі забезпечення, | |вищого військового навчального |посада у навчальному центрі, | |закладу |підрозділі внутрішньої | | |безпеки, регіональному | | |управлінні | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник служби (відділення) |Посада в іншій службі | |тилу, технічної частини (відділу|(відділенні) тилу (відділі | |тилового, матеріального, |тилового, матеріального, | |матеріально-технічного, |матеріально-технічного | |інженерного та технічного |забезпечення, інженерного та | |забезпечення) прикордонного |технічного забезпечення), у | |загону, окремого контрольно- |тому числі в іншому | |пропускного пункту, загону |прикордонному загоні, окремому | |морської охорони, органу |контрольно-пропускному пункті, | |забезпечення, навчального |загоні морської охорони, | |центру, вищого військового |органі забезпечення, посада у | |навчального закладу |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника тилу, |Посада в управлінні іншого | |технічної частини (відділу |прикордонного загону, в | |тилового, матеріального, |окремому контрольно-пропускному| |матеріально-технічного, |пункті, загоні морської | |інженерного та технічного |охорони, органі забезпечення, | |забезпечення) прикордонного |навчальному центрі, вищому | |загону, окремого контрольно- |військовому навчальному | |пропускного пункту, загону |закладі, регіональному | |морської охорони, органу |управлінні, структурному | |забезпечення, вищого військового|підрозділі Адміністрації | |навчального закладу, навчального|Держприкордонслужби, у тому | |центру |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Офіцер-викладач, старший офіцер-|Посада у відділі прикордонної | |старший викладач навчального |служби, в управлінні | |центру |прикордонного загону, в | | |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, загоні морської | | |охорони, у тому числі за іншим | | |напрямом діяльності, посада у | | |підрозділі внутрішньої безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |Викладач кафедри вищого |Посада в управлінні | |військового навчального закладу |прикордонного загону, в | | |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, навчальному центрі, | | |посада в підрозділі | | |внутрішньої безпеки, у | | |регіональному управлінні | |--------------------------------+-------------------------------| |Доцент, професор, старший |Посада в управлінні | |викладач усіх найменувань |прикордонного загону, в | |кафедри вищого військового |окремому контрольно-пропускному| |навчального закладу |пункті, у регіональному | | |управлінні, науково-дослідній | | |установі, Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник усіх найменувань |Посада в управлінні | |начальника кафедри вищого |прикордонного загону, в | |військового навчального закладу |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, у регіональному | | |управлінні, науково-дослідній | | |установі, Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник кафедри вищого |Посада в прикордонному загоні, | |військового навчального закладу |окремому контрольно- | | |пропускному пункті, у | | |регіональному управлінні, | | |науково-дослідній установі, | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника оперативно-|Посада в управлінні цього | |розшукового відділу |самого прикордонного загону, в | |прикордонного загону, окремого |окремому контрольно-пропускному| |контрольно-пропускного пункту |пункті за іншим напрямом | | |діяльності, посада в управлінні| | |іншого прикордонного загону, | | |посада у навчальному центрі, | | |вищому військовому навчальному | | |закладі, підрозділі | | |внутрішньої безпеки, | | |регіональному управлінні, | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу управління |Посада в управлінні цього | |прикордонного загону, окремого |самого прикордонного загону, | |контрольно-пропускного пункту, |загону морської охорони, в | |загону морської охорони, органу |окремому контрольно-пропускному| |забезпечення, навчального центру|пункті за іншим напрямом | | |діяльності, посада в управлінні| | |іншого прикордонного загону, | | |загону морської охорони, в | | |органі забезпечення, | | |навчальному центрі, вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, підрозділі внутрішньої| | |безпеки, регіональному | | |управлінні, Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника штабу - |Посада в управлінні цього | |начальник відділу (прикордонної |самого прикордонного загону за | |служби, прикордонного контролю) |іншим напрямом діяльності, | |штабу прикордонного загону |посада в управлінні іншого | | |прикордонного загону, посада в | | |окремому контрольно-пропускному| | |пункті, навчальному центрі, | | |вищому військовому навчальному | | |закладі, підрозділі внутрішньої| | |безпеки, регіональному | | |управлінні, Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника головного |Посада в управлінні цього | |відділу - начальник відділу |самого прикордонного загону, в| |(прикордонної служби, |окремому контрольно-пропускному| |прикордонного контролю) |пункті за іншим напрямом | |прикордонного загону, окремого |діяльності, посада в управлінні| |контрольно-пропускного пункту |іншого прикордонного загону, | | |посада в навчальному центрі, | | |вищому військовому навчальному | | |закладі, підрозділі внутрішньої| | |безпеки, посада в регіональному| | |управлінні, Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник усіх|Посада у цьому самому | |найменувань начальника |прикордонному загоні, окремому | |прикордонного загону, окремого |контрольно-пропускному пункті, | |контрольно-пропускного пункту, |загоні морської охорони, | |загону морської охорони, |навчальному центрі за іншим | |навчального центру, органу |напрямом діяльності, посада в | |забезпечення |іншому прикордонному загоні, | | |загоні морської охорони, | | |навчальному центрі, посада в | | |органі забезпечення, вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, підрозділі внутрішньої| | |безпеки, регіональному | | |управлінні, Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник прикордонного загону, |Посада в іншому прикордонному | |окремого контрольно-пропускного |загоні, посада в органі | |пункту |забезпечення, навчальному | | |центрі, вищому військовому | | |навчальному закладі, науково- | | |дослідній установі, | | |регіональному управлінні, | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Командир загону морської |Посада в іншому загоні морської| |охорони, начальник навчального |охорони, посада в органі | |центру |забезпечення, навчальному | | |центрі, вищому навчальному | | |закладі, регіональному | | |управлінні, Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник центральної бази |Посада в іншому органі | |зберігання та постачання, складу|забезпечення, вищому | |пального, голова центральної |навчальному закладі, | |військово-лікарської комісії |регіональному управлінні, | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник усіх найменувань |Посада в прикордонному загоні, | |начальника факультету вищого |окремому контрольно- | |військового навчального закладу |пропускному пункті, у | | |регіональному управлінні, | | |науково-дослідній установі, | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник факультету вищого |Посада в регіональному | |військового навчального закладу |управлінні, науково-дослідній | | |установі, Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник усіх|Посада в регіональному | |найменувань ректора вищого |управлінні, науково-дослідній | |військового навчального закладу |установі, Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник усіх|Посада в регіональному | |найменувань начальника |управлінні за іншим напрямом | |регіонального управління |діяльності, посада в іншому | | |регіональному управлінні, | | |посада у вищому навчальному | | |закладі, в Адміністрації | | |Держприкордонслужби, у тому | | |числі за іншим напрямом | | |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник регіонального |Посада в іншому регіональному | |управління |управлінні, посада у вищому | | |військовому навчальному | | |закладі, в Адміністрації | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Ректор вищого військового |Посада в регіональному | |навчального закладу |управлінні, посада в | | |Адміністрації | | |Держприкордонслужби | ------------------------------------------------------------------
До навчальних центрів, зазначених у цьому Переліку, належать
Навчальний центр Державної прикордонної служби України,
Кінологічний навчальний центр, Навчально-тренувальний центр
морської охорони.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенко

Додаток 2
до Порядку
планової заміни
військовослужбовців
Державної прикордонної
служби України на посадах
з установленими строками
перебування на них

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
військовослужбовців _________________________, які
(найменування органу
Держприкордонслужби)
досягають у 20 ___ році граничного строку
перебування на посадах з установленими
строками перебування на них

------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Військове | Найменування | Фактичний строк | Посада, на яку | Термін, в | |з/п| звання, |посади, підрозділу| перебування на | планується | який | | |прізвище, ім'я |органу, з якого | посаді на час | здійснити |планується | | |та по батькові,|часу перебуває на |складання списку,| призначення у | здійснити | | |особистий номер| посаді | дата, коли | порядку заміни, |призначення| | | | | закінчується | орган | | | | | | граничний строк |Держприкордонслужби| | | | | | перебування на | | | | | | | посаді | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Номенклатура посад Голови Держприкордонслужби | |----------------------------------------------------------------------------------------| |1 | | | | | | |---+---------------+------------------+-----------------+-------------------+-----------| |2 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Номенклатура посад начальника регіонального управління (ректора вищого | | військового навчального закладу) | |----------------------------------------------------------------------------------------| |1 | | | | | | |---+---------------+------------------+-----------------+-------------------+-----------| |2 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ___________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)
____________________ ________________________
(військове звання) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20___ року

Додаток 3
до Порядку
планової заміни
військовослужбовців
Державної прикордонної
служби України на посадах
з установленими строками
перебування на них
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(найменування посади)
____________________________
(військове звання, підпис,
прізвище та ініціали)
____ _________ 20 ___ року

ПЛАН
переміщення військовослужбовців у порядку заміни
_________________________ у 20 ___ році
(найменування органу
Держприкордонслужби)

------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове| Найменування | Найменування | Термін, у | Термін, у | Відмітка | |з/п| звання, |посади, підрозділу | посади, на яку |який мають | який | про | | |прізвище,|органу, яку займає | планується |бути подані|планується |призначення| | | ім'я та |військовослужбовець| призначити | матеріали | здійснити | | | | по | |військовослужбовця | щодо |призначення| | | |батькові,| | у порядку заміни, |призначення| | | | |особистий| | органу | | | | | | номер | |Держприкордонслужби| | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Назва органу Держприкордонслужби | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |---+---------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник кадрового підрозділу _______________________________
(найменування органу
Держприкордонслужби)
____________________ __________________________
(військове звання) (прізвище та ініціали)вверх