Документ z0516-18, действует, текущая редакция — Принятие от 30.03.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.05.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

30.03.2018  № 71


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2018 р.
за № 516/31968

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби, що додається.

2. Структурним підрозділам апарату НАДС, територіальним органам та установам, що належать до сфери управління НАДС, забезпечити повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз
осіб з інвалідністю України»А. РеваР. Іллічов


Г.В. ОсовийВ.В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
30.03.2018  № 71


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2018 р.
за № 516/31968

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери управління НАДС (далі - підрозділи НАДС).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів НАДС щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Керівник підрозділу НАДС обирає одну з відповідей у кожному запитанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі НАДС, та надає відповідь шляхом позначення відповідним символом (+).

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 8 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники підрозділів НАДС щороку до 15 січня подають уповноваженій особі, визначеній постійно діючою робочою групою у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, що відповідає за проведення оцінювання (далі - відповідальна особа), заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання.

5. Відповідальна особа узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу НАДС за результатами оцінювання загальну оцінку.

6. Якщо за результатами оцінювання підрозділу НАДС загальна оцінка становить більше ніж 14 балів, такий підрозділ НАДС вважається підрозділом, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів НАДС, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відповідальна особа щороку:

1) до 15 березня доповідає керівництву НАДС про результати оцінювання підрозділів НАДС щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник директора
Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
НАДС -
начальник відділу підготовки
та правової експертизи
проектів актів
С.М. Кривошия


Додаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Національному агентстві України
з питань державної служби
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної службивверх