Про затвердження Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення
Мінагропром України, Мінфін України; Приказ, Порядок, Форма типового документа от 02.09.1996270/187
Документ z0509-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.07.2012, основание - z0978-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 270/187 від 02.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 вересня 1996 р.
vd960902 vn270/187 за N 509/1534

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 318/667 ( z0978-12 ) від 01.06.2012 }
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за
зерно, що закуповується у населення

На виконання п.11 постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна до
державних та регіональних ресурсів" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у населення (додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра сільського господарства і продовольства Семенюка В.К. та
заступника міністра фінансів - начальника Головного управління
Державного казначейства України Тентюка В.П.
Міністр сільського Перший заступник міністра
господарства і продовольства фінансів України
України
А.І.Хорішко М.О.Гончарук
Затверджено
наказом Міністерства сільського
господарства і продовольства України
та Міністерства фінансів України
2 вересня 1996 року N 270/187
Порядок проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у населення
На виконання п.11 постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна до
державних та регіональних ресурсів" Міністерство сільського
господарства і продовольства України та Міністерство фінансів
України встановлюють такий порядок проведення розрахунків за
зерно, що закуповується у населення.
1. Продовольче зерно від населення приймається безпосередньо
заготівельними підприємствами або через сільськогосподарські
підприємства, в яких отримано натуроплату. Приймання зерна та
розрахунки з населенням готівкою проводять підприємства, якщо це
передбачено їх статутами. 2. На кожну партію зерна, прийнятого від фізичної особи (далі
здавальник), заготівельним підприємством виписується аналіз-ордер
за ф.М-З або прибуткова накладна та оформляється договір
купівлі-продажу в двох примірниках, з яких перший - залишається у
заготівельного підприємства, а другий з відміткою про прийняте
зерно видається здавальнику. Зерно, яке отримане працівниками в рахунок натуральної оплати
за їх письмовою згодою поставляється централізовано
сільськогосподарським підприємством, в якому отримано натуроплату,
на заготівельне. При цьому до товарно-транспортної накладної
ф.N 1-СГ додається реєстр здавальників продовольчого зерна, що
закуповується у населення за готівку, за формою згідно з додатком
N 1. Реєстр підписується керівником та головним бухгалтером і
скріплюється печаткою. На прийняте від сільськогосподарського підприємства зерно
заготівельним підприємством на підставі відомості виписується
приймальна квитанція за ф.N ПК-9 із заповненням показників про
кількість, якість та вартість прийнятого зерна на кожного
здавальника. Отримані сільськогосподарським підприємством
квитанції видаються здавальникам зерна. 3. Розрахунки за прийняте зерно від населення проводяться з
урахуванням його якості, виходячи з рівня середньозважених цін, що
складаються на біржових торгах України за спотовими контрактами з
початку року на момент оплати, встановленого Порядком визначення
середньозважених цін на зерно за результатами біржових торгів в
Україні за спотовими контрактами, затвердженого наказом Мінфіну
України та Мінсільгосппроду України від 29.03.96 р. N 54/98
( z0175-96 ) із змінами і доповненнями, затвердженими наказом
Мінфіну України та Мінсільгосппроду України від 09.08.96 р.
N 165/247 ( z0476-96 ) і занесених до державного реєстру
10.04.96 р. за N 175/1200 та 23.08.96 р. за N 476/1501, за
вирахуванням податку на добавлену вартість. Оплата зерна, прийнятого від населення, проводиться за
рахунок бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна за державним
замовленням в 1996 році. Оплата за сушіння та очищення проводиться
за рахунок здавальника. 4. На підставі поданих заготівельними підприємствами
очікуваних обсягів закупівель зерна у населення за готівку
відділення Державного казначейства України в районі з отриманих
коштів для проведення остаточних розрахунків створюють резерв для
розрахунків з населенням. 5. Відділення Державного казначейства України в районі на
підставі реєстра приймальних квитанцій, які подаються щотижня
заготівельним підприємством, протягом 2-х банківських днів
перераховує кошти на бюджетний рахунок N 120
сільськогосподарського або заготівельного підприємства, з
використанням їх тільки для розрахунків з населенням готівкою.
Останні проводять в триденний термін розрахунки з населенням
відповідно до Порядку ведення касових операцій у народному
господарстві України ( v0228500-95 ), затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 02.02.95 р. N 21. 6. За бажанням здавальника кошти за здане ним зерно можуть
бути перераховані відділенням Державного казначейства України в
районі на його особовий рахунок в установі банку. 7. На наступний день після встановленого у пункті 5 цього
Порядку строку для розрахунків з населенням заготівельні і
сільськогосподарські підприємства подають оперативну інформацію
про розрахунки з населенням за формою згідно з додатком N 2. 8. Щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним
відділення Державного казначейства України в районі разом із
заготівельними підприємствами складають акти передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці, відповідно до пункту 4.10
Порядку надання і повернення бюджетної позички на закупівлю
продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за державним
замовленням 1996 року, затвердженого наказом Мінфіну та
Мінсільгосппроду 11.04.96 р. N 72/113 ( z0265-96 ) і занесеного до
державного реєстру 04.06.96 р. за N 265/1290. 9. У разі нецільового використання бюджетних коштів,
отриманих для розрахунків з населенням за готівку, до
заготівельних сільськогосподарських підприємств застосовуються
санкції, передбачені статтею 10 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ). 10. Зерно, закуплене у населення за рахунок бюджетної
позички, зараховується у виконання державного замовлення в цілому
по району, області. 11. Порядок закупівлі зерна у населення за готівку за
регіональним замовленням визначається Урядом Автономної Республіки
Крим, обласними та Севастопольською міською державними
адміністраціями.
Додаток N 1 _____________________________ до Порядку проведення
(назва сільськогосподарського розрахунків за зерно, що
підприємства) закуповується у населення
Реєстр
здавальників продовольчого зерна __________________________,що
(назва культури)
закуповується у населення за готівку до державних ресурсів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Прізвище, ім'я|Паспортні дані (серія, |Домашня|Фізична ва-| |п/|та по батькові|номер, ким і коли видано)|адреса |га зерна | |п | | | |(кг) | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Разом | ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN ______________________ NN ______________________________
(товарно-транспортних (марка і номер автотранспорта)
накладних)
Керівник
Головний бухгалтер
М.П.
"___" ____________ 1996 року
Додаток N 2 ____________________________ до Порядку проведення
(Назва товаровиробника, розрахунків за зерно, що
заготівельного підприємства) закуповується у населення
Інформація
про розрахунки з населенням за здане зерно до державних
ресурсів за станом на "___" ________ 1996 рік

1. Кількість прийнятого зерна в заліковій
вазі (тонн) _______________
2. Ватість зерна (тис.гривень) ________
3. Отримано коштів на рахунок N 120 (тис.гривень) ________
4. Використано коштів (тис.гривень) ________
5. Залишок на рахунку N 120 (тис.гривень)*________ _______________
* Пояснити причини невикористання коштів для розрахунків з
населенням
Керівник
Головний бухгалтер
М.П.
"___" ___________ 1996 року.вверх