Документ z0499-18, действует, текущая редакция — Принятие от 29.03.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.05.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.03.2018  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 499/31951

Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини другої статті 53 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», підпунктів 27, 88 та 107 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2004 року № 3100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року за № 1672/10271 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 жовтня 2008 року № 1218), що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
29.03.2018 № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 499/31951

ЗМІНИ
до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

1. У розділі І:

1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

«Додатково Адміністратор фонду оприлюднює інформацію про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III цього Положення.»;

2) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4.

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац другий підпункту 1.1 викласти у такій редакції:

«Інформація про діяльність пенсійного фонду за квартал розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 45 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу, за рік - не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.»;

підпункт 1.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 1.3 вважати підпунктом 1.2;

у підпункті 1.2:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

доповнити підпункт після абзацу третього новими абзацами третім - шостим такого змісту:

«інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду (додаток 2);

річну фінансову звітність, визначену законодавством;

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) (у повному обсязі);».

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

в абзацах першому, другому, восьмому, дев’ятому слова «та/або» замінити словом «та»;

2) пункт 2 виключити;

3) додатки 1, 2 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лех


Додаток 1
до Положення про оприлюднення
інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування


Код згідно з ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


Електронна пошта (за наявності)


Веб-сторінка


Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи


Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


Вид діяльності


2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)
4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Код згідно з ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон__________
*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
Адм - адміністратор;
з - зберігач;
к - особа, що здійснює управління активами;
а - аудиторська фірма або аудитор.Додаток 2
до Положення про оприлюднення
інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на _________________ 20___ року

_______________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040Акції українських емітентів

050Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:

070акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

071облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072Іпотечні цінні папери

080Об’єкти нерухомості

090Банківські метали

100у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101Дебіторська заборгованість

110Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130Кошти на поточному рахунку

140Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):

160неперсоніфіковані внески

161заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162інше

163Заборгованість фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:

170заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду

180Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи

190Загальна сума зобов’язань фонду

200Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

2102. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній звітний період

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

X

X


Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

Пенсійні внески від фізичних осіб

010
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020
Пенсійні внески від юридичних осіб

030
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду

040
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050
2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):

060
пенсійні виплати на визначений строк

061
одноразові пенсійні виплати

062
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду

070
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)

120
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов’язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів

130
Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140
дохід від продажу

141
переоцінка

142
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150
дохід від продажу

151
переоцінка

152
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160
дохід від продажу

161
переоцінка

162
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170
дохід від продажу

171
переоцінка

172
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):

180
дохід від продажу

181
переоцінка

182
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190
дохід від продажу

191
переоцінка

192
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200
дохід від продажу

201
переоцінка

202
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210
дохід від продажу

211
переоцінка

212
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220
дохід від продажу

221
переоцінка

222
Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230
дохід від продажу

231
переоцінка

232
Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240
дохід від продажу

241
курсова різниця

242
Списання кредиторської заборгованості

250
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках

290
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302
облігацій місцевих позик

303
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305
облігацій іноземних емітентів

306
іпотечних цінних паперів

307
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310
акцій українських емітентів

311
акцій іноземних емітентів

312
Плата за користування об’єктами нерухомості

320
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:

380
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381
рекламних послуг

382
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390
Оплата послуг зберігача

400
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:

420
послуг торговців цінними паперами (посередника)

421
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення

430
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440

450
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)

2

X

X


Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)

3

X

X


3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів

(грн)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

на початок звітного року (Ап, грн)

на кінець звітного року (Ак, грн)

зміни протягом звітного року* (За, %)

на початок звітного року (Вп, грн)

на кінець звітного року (Вк, грн)

зміни протягом звітного року** (Зв, %)

1

2

3

4

5

6__________
*Алгоритм розрахунку показника:
від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
частка від ділення множиться на 100%.
**Алгоритм розрахунку показника:
від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
частка від ділення множиться на 100%.вверх