Документ z0493-15, действует, текущая редакция — Принятие от 06.03.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.05.2015. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2015  № 249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2015 р.
за № 493/26938

Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Відповідно до статті 8 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту, що додається.

2. Затвердити Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що додається.

3. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуюча
обов’язки
Міністра освіти і науки
України
І.Р. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
06.03.2015 № 249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2015 р.
за № 493/26938

ПОРЯДОК
надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до частин третьої та сьомої статті 8 Закону України «Про вищу освіту», встановлює механізм надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Запитувач) з метою перевірки достовірності документів про вищу освіту.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» та в Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249.

3. Технічний адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - технічний адміністратор ЄДЕБО) з метою надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту (далі - Реєстр) для перевірки достовірності документів про вищу освіту здійснює такі заходи:

супроводження програмного забезпечення Реєстру;

надання доступу до Реєстру;

матеріально-технічне та технологічне ведення Реєстру;

здійснення комплексу програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Реєстрі;

виконання інших функцій із забезпечення функціонування Реєстру.

4. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, є безоплатним і вільним.

5. Інформація щодо достовірності виданого документа про вищу освіту надається Запитувачу на підставі запиту про надання інформації з Реєстру в електронній формі у вигляді:

інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на веб-сайті Реєстру (далі - екранна форма);

виписки з Реєстру у вигляді файла, що надсилається на адресу електронної пошти Запитувача (далі - виписка з Реєстру).

6. Запит про надання інформації про достовірність документів про вищу освіту, крім інформації про документи випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, подається Запитувачем через веб-сайт Реєстру.

Інформація про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що міститься в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатках до них, зберігається в таких навчальних закладах.

7. Запит повинен містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію та номер документа про вищу освіту. У разі замовлення виписки з Реєстру додатково зазначається адреса електронної пошти, на яку потрібно надати відповідь. Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються українською мовою.

8. У разі отримання запиту про надання інформації з Реєстру, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки, технічний адміністратор ЄДЕБО формує електронний документ, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на веб-сайті Реєстру та надає відомості про документ відповідно до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193.

9. У разі замовлення виписки з Реєстру технічний адміністратор ЄДЕБО формує електронний документ у вигляді файла, що містить відомості про документ відповідно до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193.

Виписка з Реєстру містить дату, час формування відповіді, електронний цифровий підпис, накладений технічним адміністратором ЄДЕБО.

Виписка з Реєстру надсилається на адресу електронної пошти Запитувача протягом трьох робочих днів після отримання запиту.

10. Якщо прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серія, номер документа про вищу освіту, зазначені у запиті, не збігаються з інформацією, що міститься у Реєстрі, Запитувач отримує відповідь про відсутність у Реєстрі відомостей про документ про вищу освіту.

11. У Реєстрі зберігається інформація про сформовані та надані виписки із зазначенням часу, дати, адреси електронної пошти, на яку була надіслана така виписка з Реєстру.

12. Інформація, яка подається з Реєстру, є актуальною на дату формування запиту.

Тимчасово виконуюча
обов’язки
Міністра освіти і науки
України
І.Р. Совсунвверх