Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 08.10.98 N 53/5
Приказ Министерства юстиции Украины от 01.06.2009965/5
Документ z0493-09, действует, текущая редакция — Принятие от 01.06.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2009 N 965/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 493/16509

Про внесення змін
до наказу Міністерства юстиції
від 08.10.98 N 53/5

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) та з метою удосконалення організації проведення
судових експертиз Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98
N 53/5 ( z0705-98 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 30.12.2004 N 144/5) ( z0061-05 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.11.98 за N 705/3145, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз,
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98
N 53/5 ( z0705-98 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 30.12.2004 N 144/5) ( z0061-05 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 03.11.98 за N 705/3145, що додаються.
3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя
(Л.М.Головченко) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.В.Богатиря.
Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
01.06.2009 N 965/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 493/16509

ЗМІНИ
до Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень
( z0705-98 )

1. У розділі 1: у пункті 1.3 слова "висновках спеціалістів" замінити словами
"висновках експертних досліджень"; у пункті 1.4 слова "а також рецензування висновків"
виключити.
2. У розділі 4: абзац одинадцятий пункту 4.13 виключити; у пункті 4.14 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
сьомим такого змісту: "За наявності в постанові (ухвалі) про призначення експертизи
питань, які не належать до предмета експертизи або не входять до
компетенції експерта, указуються причини, з яких ці питання не
можуть бути вирішені". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим та дев'ятим; пункт 4.23 викласти в такій редакції: "4.23. Експертні дослідження виконуються в порядку,
передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких
досліджень викладаються у висновку експертного дослідження із
зазначенням спеціалізації. Висновок експертного дослідження складається за структурою та
змістом висновку експерта, за такими винятками: у вступній частині висновку зазначається, хто і коли
звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням
про проведення дослідження; опускається запис, який стосується відповідальності особи, що
проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку".
Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя Л.М.Головченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
01.06.2009 N 965/5

ЗМІНИ
до Науково-методичних рекомендацій з питань
підготовки матеріалів та призначення судових експертиз
( z0705-98 )

1. Назву викласти у такій редакції: "Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та
призначення судових експертиз та експертних досліджень".
2. Абзац дванадцятий Орієнтовного переліку вирішуваних питань
пункту 133 викласти у такій редакції: "Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )?".
3. Абзац шістнадцятий Орієнтовного переліку вирішуваних
питань пункту 135 викласти у такій редакції: "Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає ДТЗ
згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )?".
Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя Л.М.Головченковверх