Документ z0472-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.11.2004, основание - z1447-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 77/79 від 22.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2001 р.
за N 472/5663
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва
N 130/183 ( z1447-04 ) від 09.11.2004 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо-
і проводового мовлення в межах промислової експлуатації

На виконання статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах промислової експлуатації, що
додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню координації діяльності операторів
зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л.В.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Заступнику Голови Державного комітету зв'язку та
інформатизації України (Орленко М.П.) забезпечити публікацію цього
наказу у засобах масової інформації та розміщення на Web-сторінці
Держкомзв'язку України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держкомзв'язку України Орленка М.П.
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.П.Загородній
В.о. Голови Державного комітету
зв'язку та інформатизації України О.А.Баранов
Затверджено
Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва, Державного комітету
зв'язку та інформатизації України
22.05.2001 N 77/79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2001 р.
за N 472/5663
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення в межах промислової експлуатації
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ), "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), інших
нормативно-правових актів, з метою дотримання загальних положень
створення збалансованих і взаємодіючих мереж зв'язку, упровадження
єдиних стандартів та технологій на мережах теле-, радіо- і
проводового мовлення. 1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні,
організаційні, особливі, технологічні та технічні вимоги до
суб'єктів господарської діяльності, що є обов'язковими при
технічному обслуговуванні мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення. 1.3. Умови провадження господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах
промислової експлуатації (далі - технічне обслуговування мереж
теле-, радіо- і проводового мовлення) регулюються: Законами України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ); Концепцією розвитку зв'язку України до 2010 року,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2238 ( 2238-99-п ); Комплексною програмою створення єдиної національної системи
зв'язку України (КП ЄНСЗ), затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 790 ( 790-93-п ); Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторів різних
форм власності до мереж електрозв'язку загального користування,
затвердженими наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р.
N 113 ( z0079-00 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300; Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 135
( 135-96-п ); Правилами користування проводовим мовленням, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1997 р. N 484
( 484-97-п ); іншими нормативно-правовими актами, що визначають розвиток
галузі зв'язку, принципи побудови та експлуатації мереж, правила
взаємодії та взаємопідключення, порядок технічного обслуговування
мереж, технічні норми та параметри ліній і обладнання зв'язку,
якість, уключаючи також міждержавні стандарти (ГОСТ), державні
стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ),
керівні нормативні документи (КНД), рекомендації. 1.4. Право власності, а також право на технічне
обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального
користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту
України. 1.5. Відповідно до намірів провадити господарську діяльність
з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення суб'єкти господарської діяльності можуть мати право на
технічне обслуговування і експлуатацію таких мереж: ефірного телемовлення; кабельного телемовлення; радіомовлення; проводового мовлення. 1.6. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, повинен бути
зазначений в установчих документах суб'єкта господарської
діяльності. 1.7. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України (далі - Держкомзв'язку України) у порядку і
терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.8. Для одержання ліцензії на технічне обслуговування мереж
теле-, радіо- і проводового мовлення суб'єкт господарської
діяльності подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою
формою (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через
уповноважену особу. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. 1.9. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів Держкомзв'язку України
та підписом відповідальної особи. 1.10. Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності, дає
право на технічне обслуговування і експлуатацію відповідних мереж,
перелічених у пункті 1.5. 1.11. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення на
підставі отриманої ним ліцензії, Держкомзв'язку України видає
ліцензіату засвідчену ним копію ліцензії на підставі заяви
ліцензіата про видачу копії ліцензії (додаток 3). Засвідчена Держкомзв'язку України копія ліцензії є
документом, що підтверджує право філії, інших відокремлених
підрозділів ліцензіата на технічне обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводового мовлення на підставі отриманої ліцензії. 1.12. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську
діяльність з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат
повинен подати до Держкомзв'язку України заяву про видачу копії
ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). 1.13. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність з
технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення
провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата
господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводового мовлення згідно з отриманою ліцензією
ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати
ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з
дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим
підрозділом подати до Держкомзв'язку України відповідне
повідомлення в письмовій формі. 1.14. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Держкомзв'язку України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. 1.15. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5), до якої додається документ,
що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. 1.16. Держкомзв'язку України для здійснення ліцензування
створює ліцензійну комісію. Положення про комісію та її склад
затверджується наказом Держкомзв'язку України. Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її
засідання. Протокол ліцензійної комісії є підставою для видавання
розпорядження щодо видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії,
переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання
ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії. 1.17. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводового мовлення.
2. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який
провадить господарську діяльність з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення
2.1. Штат суб'єкта господарювання повинен налічувати не менше
30 відсотків працівників, які мають вищу та середню спеціальну
освіту за фахом та досвід роботи в галузі не менше одного року. 2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
повинен мати вищу або середню спеціальну освіту за фахом та досвід
роботи в галузі не менше одного року. 2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції
експлуатації та технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення, повинен відповідати вимогам кваліфікаційних
характеристик відповідно до галузевого довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Держкомзв'язку України від 4 жовтня 2000 р. N 144 і погодженого в
Міністерстві праці та соціальної політики України 10 жовтня
2000 р.
3. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який
провадить господарську діяльність з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення
3.1. Ліцензіат повинен у місячний термін поінформувати орган
ліцензування про початок діяльності з надання перелічених послуг
за ліцензією, про припинення діяльності з надання послуг. 3.2. Тарифи на технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення встановлюються згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". 3.3. Ліцензіат має право вести переговори та укладати прямі
договори з іншими суб'єктами господарювання та споживачами про
надання послуг, передбачених ліцензією, і проводити всі розрахунки
за надані послуги. 3.4. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам послуги
зв'язку, передбачені ліцензією, які відповідають за якісними
показниками стандартам та технічним нормам, які впроваджені в
галузі, вимогам договору про надання послуг. 3.5. Ліцензіат зобов'язаний надавати послуги зв'язку,
передбачені ліцензією, щоденно, за винятком перерв для проведення
необхідних профілактичних і ремонтних робіт, про які завчасно
інформує споживачів. 3.6. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо модернізації
технічних засобів власної мережі для підвищення якості послуг. 3.7. Ліцензіат у місячний термін повідомляє Держкомзв'язку
України про наміри щодо суттєвих модифікацій технічних засобів
своєї мережі, що можуть погіршити якість послуг, і проводить ці
роботи тільки за згодою Держкомзв'язку України. 3.8. Ліцензіат зобов'язаний періодично, шляхом оприлюднення,
інформувати споживачів про порядок надання послуг, ціни (тарифи).
Про зміну цін (тарифів), інші зміни щодо послуг, що стосуються
споживачів, ліцензіат повинен інформувати не менше ніж за п'ять
днів до їх упровадження. 3.9. Ліцензіат повинен віддавати перевагу в організації
зв'язку повідомленням щодо безпеки життя людей, проведення
невідкладних заходів з безпеки та охорони правопорядку, а також
повідомленням щодо значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій,
стихійного лиха. 3.10. Ліцензіат несе відповідальність перед споживачами за
невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у порядку та
розмірах відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ). 3.11. Ліцензіат повинен задовольняти вимоги споживача із
збереження конфіденційності інформації, яка стосується цього
споживача. 3.12. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку
згідно з законодавством. 3.13. Ліцензіат має право ініціювати та брати участь у
розробці галузевих нормативно-правових актів, які вводяться у дію
згідно із законодавством. 3.14. Власник технічних засобів мережі або організація, що їх
експлуатує, не має права надавати ці засоби у користування
телерадіоорганізаціям, які не мають ліцензії на право користування
каналами мовлення. 3.15. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити подання державної та
відомчої статистичної звітності за формами, затвердженими органами
статистики та Держкомзв'язку України. Статистичні дані повинні
бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені
строки і за визначеними адресами. 3.16. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити
Держкомзв'язку України щодо технічного стану та перспектив
розвитку створеної мережі, умов надання послуг та їх обсягів,
установлених цін (тарифів) на послуги, в окремих випадках.
4. Особливі вимоги до суб'єкта господарювання, який
провадить господарську діяльність з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення
4.1. Ліцензіат повинен використовувати обладнання, що має
сертифікат відповідності Системи сертифікації УкрСЕПРО, виданий
Органом із сертифікації техніки зв'язку Держкомзв'язку України,
і/або використання якого в мережах зв'язку загального користування
(радіочастотному ресурсі) погоджено з Держкомзв'язку України. 4.2. Ліцензіат повинен забезпечити метрологічний контроль
обладнання, яке використовується відповідно до Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). 4.3. Ліцензіат забезпечує експлуатацію мережі в надзвичайних
ситуаціях у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. 4.4. Ліцензіат повинен передбачати організаційно-технічні
заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до технічних
засобів власної мережі.
5. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта
господарювання, який провадить господарську
діяльність з технічного обслуговування мереж
ефірного телемовлення
5.1. Наявність частотного ресурсу. 5.2. Створення та експлуатація мереж ефірного телемовлення
повинні проводитися згідно з Законами України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), нормативно-правовими актами, чинними в галузі
зв'язку. 5.3. Створення мережі ефірного телемовлення ліцензіата
дозволяється за умови наявності проектної документації,
розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 5.4. Для створення мережі ефірного телемовлення ліцензіату
надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне
телекомунікаційне обладнання.
6. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта
господарювання, який провадить господарську діяльність
з технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення
6.1. Створення та експлуатація мереж кабельного телемовлення
повинні проводитися згідно з Законом України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), нормативно-правовими актами, чинними в
галузі зв'язку. 6.2. Створення мережі кабельного телемовлення ліцензіата
дозволяється за умови наявності проектної документації,
розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 6.3. Для створення мережі кабельного телемовлення ліцензіату
надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне
телекомунікаційне обладнання. 6.4. Підключення мережі ліцензіата до мереж телефонного
зв'язку загального користування (якщо діяльність ліцензіата
передбачає таке підключення) здійснюється відповідно до Правил
приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності
до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених
наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р. N 113
( z0079-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9
лютого 2000 р. за N 79/4300. Порядок взаємодії операторів зв'язку визначається окремим
договором між операторами.
7. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання,
який провадить господарську діяльність з технічного
обслуговування мереж радіомовлення
7.1. Наявність частотного ресурсу. 7.2. Створення та експлуатація мереж радіомовлення повинні
проводитися згідно з Законами України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), нормативно-правовими актами, чинними в галузі
зв'язку. 7.3. Створення мережі радіомовлення ліцензіата дозволяється
за умови наявності проектної документації, розробленої відповідно
до норм технологічного проектування. 7.4. Для створення мережі радіомовлення ліцензіату надається
право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне
телекомунікаційне обладнання.
8. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання,
який провадить господарську діяльність з технічного
обслуговування мереж проводового мовлення
8.1. Створення та експлуатація мереж проводового мовлення
повинні проводитися згідно з Законом України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), Правилами користування проводовим
мовленням, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
22 травня 1997 р. N 484 ( 484-97-п ), нормативно-правовими актами,
чинними в галузі зв'язку. 8.2. Створення мережі проводового мовлення ліцензіата
дозволяється за умови наявності проектної документації,
розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 8.3. Для створення мережі ліцензіату надається право
встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне
телекомунікаційне обладнання.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремов
Начальник Управління координації
діяльності операторів зв'язку та
ліцензування Держкомзв'язку України Л.В.Катасова

Додаток 1
до п. 1.8 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява
про видачу ліцензії
1. Заявник _______________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
(адреса для листування) Телефон ___________________________ Факс ________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ __________, СПОДУ ________, КФВ ______
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
Поточний рахунок N ___________ в _________________________________ ____________________________________ МФО _________________________
(найменування кредитної установи)
2. Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення в межах промислової експлуатації ________________________ __________________________________________________________________
(указати напрямок діяльності згідно з п. 1.5 Ліцензійних умов)
3. Територія, на якій надаватимуться послуги зв'язку __________________________________________________________________
4. Відомості про склад основного обладнання, яке буде
використовуватись для здійснення заявленого виду діяльності __________________________________________________________________
(тип обладнання, наявність сертифіката) 5. Очікувана дата початку надання послуг _________________________
6. Філії підприємства ____________________________________________
(найменування філії, __________________________________________________________________
іншого відокремленого підрозділу, місцезнаходження)
З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з технічного обслуговування
мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової
експлуатації зобов'язуюсь виконувати.
Підпис заявника __________________________
М.П.
"___"________________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"_______________ 200_ р. N _____ ___________________________ ________ _____________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
прийняла заяву)
Додаток 2
до п. 1.9 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Опис N ____________
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
на провадження ___________________________________________________
(вид діяльності) від ______________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання) Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200_ р. N ______
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Відмітки про |Кількість | Примітки | |з/п| документа |наявність |аркушів | | | | |документів |у документі| | | | |(наявні, відсутні)| | | |---+----------------+------------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+----------------+------------------+-----------+------------| |---+----------------+------------------+-----------+------------| ------------------------------------------------------------------
Прийняв _______________________________________________ документів
(цифрами і літерами)
"___"_____________ 200_ р.
___________________________ ________ _____________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
прийняла заяву)
Копію опису отримав
"___"_____________ 200_ р.
___________________________ ________ _____________________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
суб'єкта)
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про дату Підпис Прізвище, ім'я, | |прийняття документів, відповідальної особи по батькові | |що підтверджують відповідальної особи| |внесення заявником | |плати за видачу Дата "___"________ 200_ р. | |ліцензії | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пунктів 1.11, 1.12 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
технічного обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява
про видачу копії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
2. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
3. Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з _______________________
(зазначити підстави: __________________________________________________________________
отримання ліцензії; створення нової філії або
відокремленого підрозділу) Назва філії, відокремленого підрозділу ___________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
(адреса для листування) Телефон ___________________ Факс ________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _________, КОАТУУ _______________, СПОДУ ___________,
КФВ __________________________
Поточний рахунок N _____________ в _______________________________ __________________________________ МФО ___________________________
(найменування кредитної установи)
Місце провадження діяльності _____________________________________
4. Перелік документів, що підтверджують наявність філії,
відокремленого підрозділу (додається) ____________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника ___________________________
М.П.
"___"______________ 200_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 200_ р. N ________
____________________ ___________ ______________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
яка прийняла заяву)
Додаток 4
до п. 1.14 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява
про переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
(адреса для листування) Телефон ___________________ Факс ________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _________, КОАТУУ _______________, СПОДУ ___________,
КФВ __________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
Поточний рахунок N _____________ в _______________________________ __________________________________ МФО ___________________________
(найменування кредитної установи)
2. Філії підприємства ____________________________________________
(найменування філії, іншого відокремленого __________________________________________________________________
підрозділу, місцезнаходження) 3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію _____ __________________________________________________________________
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________ __________________________________________________________________
(зазначити підстави відповідно до статті 16 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності") 7. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни
(додається) ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника ___________________________
М.П.
"___"______________ 200_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 200_ р. N ________
____________________ ___________ ______________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
яка прийняла заяву)
Додаток 5
до п. 1.15 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з технічного
обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового мовлення в межах
промислової експлуатації
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Заява
про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
1. Заявник _______________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ______________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
(адреса для листування) Телефон ___________________ Факс ________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _________, КОАТУУ _______________, СПОДУ ___________,
КФВ __________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
Поточний рахунок N _____________ в _______________________________ __________________________________ МФО ___________________________
(найменування кредитної установи)
2. Філії підприємства ____________________________________________
(найменування філії, іншого відокремленого __________________________________________________________________
підрозділу, місцезнаходження) 3. Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію _____ __________________________________________________________________
4. Реєстраційний номер ліцензії __________________________________
5. Дата закінчення дії ліцензії __________________________________
6. Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________ __________________________________________________________________
(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії) 7. До заяви додається ____________________________________________ __________________________________________________________________
(указати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, не придатну для користування ліцензію)
Підпис заявника ___________________________
М.П.
"___"______________ 200_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 200_ р. N ________
____________________ ___________ ______________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
яка прийняла заяву)вверх