Документ z0471-19, действует, текущая редакция — Принятие от 11.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2019  № 252


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 471/33442

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 6.2 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якірний збір справляється на дату виходу судна з морського порту. У разі стоянки судна на внутрішньому рейді тривалістю понад 30 діб нарахування та справляння якірного збору проводяться щомісяця станом на останній день розрахункового місяця.»;

2) пункт 8.2 розділу VIII доповнити новим абзацом такого змісту:

«Судно групи А, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати санітарного збору у разі поставлення на якір без виконання в цьому морському порту вантажних операцій у зв’язку з очікуванням проходу до іншого морського порту.»;

3) у додатках до Порядку:

у позиції 5 графи «Вид судна / плавучої споруди» додатка 1 слова «Судна, що заходять вимушено для постачання, карантинних потреб, а також судна, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України» замінити словами «Судна, що заходять вимушено, для зміни екіпажу, для постачання, через карантинні потреби, а також судна, що прямують на/після ремонт/ремонту на/з судноремонтні/судноремонтних підприємства/підприємств (бази/баз) України;»;

заголовки та підзаголовки графи таблиці додатку 6 викласти в такій редакції:

«

Морський порт

Для суден

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

стоянка до 10 діб

стоянка від 10 діб включно

стоянка до 10 діб

стоянка від 10 діб включно

».

2. Унести до Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 931/23463, такі зміни:

1) у розділі II:

абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«на утримання, обслуговування та ремонт засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО) на каналах;»;

в абзаці третьому пункту 2.5 слова «маяків, берегових і плавучих» виключити;

2) у розділі V:

пункт 5.4 викласти в такій редакції:

«5.4. Формами оперативної звітності про доходи від портових зборів і здійснені витрати є «Звіт про кошти, отримані від портових зборів, та їх використання» (додаток 1) та «Звіт про цільове використання портових зборів» (додаток 2), які підприємство подає щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту (далі - орган управління).»;

абзац третій пункту 5.6 викласти в такій редакції:

«реквізит «орган управління» відображає найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, якому подається звіт;».

3. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. Ляпінавверх