Документ z0471-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.08.2012, основание - z1307-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.05.2009 N 443
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2009 р.
за N 471/16487
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 613 ( z1307-12 ) від 28.05.2012 }
Про затвердження Порядку ведення обліку
та подання митним органам звітності
щодо товарів на складах тимчасового зберігання

На виконання статті 104 Митного кодексу України ( 92-15 ),
пункту 6 розділу 2 "Тимчасове зберігання товарів" Спеціального
додатка А ( 976_008 ) до Міжнародної конвенції про спрощення і
гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) від 18.05.73, пункту 17
розділу VI Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних
правил на 2008-2009 роки, затвердженої Указом Президента України
від 04.03.2008 N 195 ( 195/2008 ), і з метою вдосконалення обліку
товарів, що переміщуються через склади тимчасового зберігання,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення обліку та подання митним
органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання
(далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
у двотижневий строк після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України, до набрання ним чинності, розробити
Технічні вимоги до програмно-інформаційного забезпечення з обліку
товарів на складах тимчасового зберігання (далі - СТЗ).
3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) і
Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
затвердити Технічні вимоги до програмно-інформаційного
забезпечення з обліку товарів на СТЗ у двотижневий строк після їх
розробки.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у
30-денний строк після затвердження Технічних вимог до
програмно-інформаційного забезпечення з обліку товарів на СТЗ
доопрацювати: опис структури та форматів передання даних щодо обліку
товарів на СТЗ ("власник СТЗ - митний орган", "митний орган -
Єдина автоматизована інформаційна система (далі - ЄАІС)
Держмитслужби"); програмне забезпечення для ведення митним органом
електронного журналу обліку товарів на СТЗ; програмно-інформаційний комплекс, призначений для здійснення
контролю за рухом товарів на СТЗ з використанням ЄАІС
Держмитслужби України, з урахуванням Технічних вимог до
програмно-інформаційного забезпечення з обліку товарів на СТЗ.
5. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити висвітлення цього
наказу в засобах масової інформації.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів
після його офіційного опублікування.
8. Главу 7 Положення про склади тимчасового зберігання,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382, зі змінами, та додаток
6 до цього Положення виключити. У зв'язку з цим главу 8 уважати
главою 7.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Федорова О.О.
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів
України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
13.05.2009 N 443
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2009 р.
за N 471/16487

ПОРЯДОК
ведення обліку та подання митним органам звітності
щодо товарів на складах тимчасового зберігання

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 104 Митного
кодексу України ( 92-15 ) та пункту 6 розділу 2 "Тимчасове
зберігання товарів" Спеціального додатка А ( 976_008 ) до
Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур
( 995_643 ) від 18.05.73, до якої Україна приєдналась згідно із
Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення
змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур"( 227-16 ).
1.2. Факт розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
(далі - СТЗ) і прийняття їх на зберігання власником СТЗ
засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" посадової
особи регіональної митниці, митниці (далі - митниця), яка здійснює
контроль за розміщенням товарів на СТЗ, на товаросупровідних
документах.
2. Ведення обліку товарів, що переміщуються через СТЗ
2.1. Власник СТЗ веде журнал обліку товарів (в електронному
та паперовому варіантах), що розміщуються, зберігаються на СТЗ і
випускаються з нього, який містить такі графи: Відомості про розміщення товару на СТЗ: 1. "Номер і дата документа, на підставі якого товар був
розміщений на СТЗ"; 2. "Код документа згідно з Класифікатором документів, що
затверджується Держмитслужбою"; 3. "Дата початку тимчасового зберігання товару"; 4. "Обраний митний режим"; 5. "Код товарної позиції товару згідно з УКТЗЕД" (за
наявності); 6. "Найменування товару". Кількість товару, який розміщений на СТЗ: 7. "Вага нетто, кг"; 8. "Кількість місць, шт."; 9. "Код додаткової одиниці виміру"; 10. "Кількість у додаткових одиницях виміру". Вартість товару, який розміщений на СТЗ: 11. "Код валюти контракту"; 12. "Фактурна вартість у валюті контракту". Відомості про випуск товарів із СТЗ: Документ, на підставі якого товар випущено із СТЗ: 13. "Код"; 14. "Номер"; 15. "Дата"; 16. "Код товару згідно з УКТЗЕД" (за наявності). Кількість товару, випущеного із СТЗ: 17. "Вага нетто, кг"; 18. "Кількість місць, шт."; 19. "Код додаткової одиниці виміру"; 20. "Кількість у додаткових одиницях виміру". Вартість товару, випущеного із СТЗ: 21. "Код валюти контракту"; 22. "Фактурна вартість у валюті контракту" (за наявності); 23. "Митний режим або код переміщення товару із СТЗ"; 24. "Дата закінчення терміну тимчасового зберігання товару"; 25. "Дата закінчення терміну тимчасового зберігання товарів,
продовженого митницею".
2.2. Власник СТЗ забезпечує доступ посадових осіб митного
органу до інформації, що міститься в журналі обліку товарів.
3. Подання митному органу звіту про товари,
що розміщуються або випускаються на/із СТЗ
3.1. У разі розміщення товарів на СТЗ або їх випуску власник
складу наступного робочого дня подає до митниці, у зоні діяльності
якої розташований цей склад, звіт про рух товарів на СТЗ (далі -
Звіт), форму якого наведено в додатку до цього Порядку, за
структурою та форматом передання даних, які визначені
Держмитслужбою.
3.2. Звіт про рух товарів на СТЗ заповнюється власником СТЗ
за допомогою програмного забезпечення та подається у паперовому
вигляді з його електронною копією.
3.3. Посадова особа митниці приймає та перевіряє Звіт,
поданий власником СТЗ, завіряє його правильність своїм підписом і
проставляє дату перевірки. Після перевірки Звіту ця посадова особа вносить інформацію зі
Звіту до електронного журналу обліку товарів на СТЗ, який ведеться
митницею за допомогою відповідного програмного забезпечення.
3.4. Протягом доби узагальнена інформація про рух товарів на
СТЗ, отримана за попередню добу зі Звітів, засобами електронного
зв'язку передається до Єдиної автоматизованої інформаційної
системи (далі - ЄАІС) Держмитслужби за структурою та форматом
передання даних, які визначені Держмитслужбою.
3.5. У разі продовження митницею строків тимчасового
зберігання товарів на СТЗ посадова особа митниці вносить нову дату
закінчення строку тимчасового зберігання на СТЗ до електронного
журналу обліку товарів на СТЗ, який ведеться митницею за допомогою
відповідного програмного забезпечення, а також в оперативному
режимі вносить відповідні зміни до ЄАІС Держмитслужби. Власник СТЗ вносить нову дату закінчення строку тимчасового
зберігання на СТЗ до електронного журналу обліку товарів, що
розміщуються, зберігаються на СТЗ і випускаються з нього.
4. Заповнення власником СТЗ граф Звіту
4.1. До графи 1 Звіту заносяться номер і дата документа, на
підставі якого товар був розміщений на СТЗ.
4.2. До графи 2 Звіту вноситься інформація про код документа,
номер якого внесено до графи 1, згідно з Класифікатором документів
( v1048342-07 ), що затверджується Держмитслужбою.
4.3. У графі 3 Звіту зазначається дата розміщення товару на
тимчасове зберігання.
4.4. До графи 4 Звіту вноситься інформація про митний режим,
обраний під час передачі товару на тимчасове зберігання відповідно
до вимог статті 99 Митного кодексу України ( 92-15 ).
4.5. До графи 5 Звіту вноситься код товарної позиції згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (за наявності).
4.6. До графи 6 Звіту вноситься комерційне або загальне
найменування товару згідно з товаросупровідними документами.
4.7. Графи 7-10 Звіту містять відомості про кількісні
характеристики товару, розміщеного на СТЗ, - вагу нетто в
кілограмах, кількість місць, код додаткової одиниці виміру даного
товару, а також кількість товару в цих одиницях виміру (за
наявності таких відомостей).
4.8. Графи 11 і 12 Звіту містять відомості про вартісні
показники товару, розміщеного на СТЗ, - цифровий код валюти
договору (контракту) згідно з Класифікатором іноземних валют та
банківських металів, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у
редакції постанови Правління Національного банку України від
02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), та фактурну вартість
товару в цій валюті (за наявності).
4.9. Графи 13-15 Звіту містять реквізити документа, що був
підставою для випуску товару зі складу, - код документа згідно з
Класифікатором документів ( v1048342-07 ), що затверджується
Держмитслужбою.
4.10. У графі 16 зазначається код товару згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), за яким товар був
випущений із СТЗ (за наявності).
4.11. До граф 17-22 Звіту вноситься інформація про кількісні
та вартісні показники товару, випущеного із СТЗ (за наявності).
4.12. У графу 23 Звіту вноситься митний режим, зазначений у
вантажній митній декларації, за яким товар був випущений зі
складу. У разі оформлення іншого документа, ніж вантажна митна
декларація, у графі 23 зазначаються такі коди: "20" - у разі переміщення товару із СТЗ на склад митниці; "30" - у разі переміщення товару із СТЗ на інший СТЗ; "50" - у разі направлення товару до іншої митниці (не на СТЗ)
з оформленням відповідного документа контролю доставки; "60" - у разі направлення міжнародних експрес-відправлень до
іншої митниці за єдиним транспортним документом; "00" - інші випадки.
4.13. До графи 24 вноситься дата закінчення строку
тимчасового зберігання товару на СТЗ (не більше трьох місяців з
дати розміщення на складі).
4.14. У графі 25 зазначається дата закінчення строку
тимчасового зберігання товару на СТЗ у разі продовження митницею
таких строків (не більше ніж на один місяць).
5. Прикінцеві положення
5.1. З метою отримання інформації про товари, що
переміщуються через СТЗ, аналізу їх руху посадові особи
Держмитслужби та митниці із застосуванням ЄАІС Держмитслужби
можуть отримувати відомості, які сформовані з урахуванням
Технічних вимог до програмно-інформаційного забезпечення з обліку
товарів на СТЗ (далі - звітні відомості). Звітні відомості, якими користуються посадові особи
Держмитслужби, містять інформацію про товари, що переміщуються
через будь-які СТЗ, а звітні відомості, якими користуються
посадові особи митниць, - інформацію про товари, що переміщуються
через СТЗ, розташовані в зоні діяльності відповідної митниці.
5.2. Відповідальність за своєчасність внесення інформації зі
Звіту до баз даних митниці та ЄАІС Держмитслужби, а також за
внесення до цих баз відміток про продовження строків зберігання
товарів на СТЗ покладається на посадових осіб митниць, які
здійснюють контроль за переміщенням товарів через СТЗ і веденням
відповідних інформаційних баз.
5.3. Митний орган, який видав дозвіл на використання
приміщення, резервуара, майданчика як СТЗ, має право проводити
планові та позапланові перевірки діяльності СТЗ відповідно до
законодавства України.
Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайло

Додаток
до Порядку ведення обліку
та подання митним органам
звітності щодо товарів
на складах тимчасового
зберігання
Форма

ЗВІТ
про рух товарів на складі тимчасового зберігання
______________________________________________
(найменування підприємства - власника складу
тимчасового зберігання, код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО)
за "___" _______________ 20___ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розміщення товару на СТЗ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | номер |код документа | дата |обраний| код |найменування| кількість товару | вартість товару | | і дата | згідно з | початку |митний |товарної| товару | | | |документа,|Класифікатором|тимчасового| режим |позиції | |--------------------------------------+-------------------| | на | |зберігання | | товару | | вага |кількість| код |кількість | код |фактурна | | підставі | | товару | |згідно з| |нетто,| місць, |додаткової| у | валюти |вартість | | якого | | | | УКТЗЕД | | кг | шт. | одиниці |додаткових|контракту| у | |товар був | | | | | | | | виміру | одиницях | | валюті | |розміщений| | | | | | | | | виміру | |контракту| | на СТЗ | | | | | | | | | | | | |----------+--------------+-----------+-------+--------+------------+------+---------+----------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+--------------+-----------+-------+--------+------------+------+---------+----------+----------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Випуск товару із СТЗ | Дата | Дата | |--------------------------------------------------------------------------------------------|закінчення | закінчення | | документ, на | код | кількість товару | вартість товару | митний | терміну | терміну | |підставі якого|товару| | | режим або |тимчасового|тимчасового | |товар випущено|згідно| | | код |зберігання |зберігання | | з СТЗ | з | | |переміщення| товару | товару, | |--------------|УКТЗЕД|--------------------------------------+-------------------| товару з | |продовженого| |код|номер|дата| | вага |кількість| код |кількість | код |фактурна | СТЗ | | митницею | | | | | |нетто,| місць, |додаткової| у | валюти |вартість | | | | | | | | | кг | шт. | одиниці |додаткових|контракту| у | | | | | | | | | | | виміру | одиницях | | валюті | | | | | | | | | | | | виміру | |контракту| | | | |---+-----+----+------+------+---------+----------+----------+---------+---------+-----------+-----------+------------| |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |---+-----+----+------+------+---------+----------+----------+---------+---------+-----------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________ ________________ ______________________
(посада, прізвище, (підпис, дата) (ініціали, прізвище)
ім'я, по батькові
власника СТЗ) М.П.вверх