Документ z0462-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2014, основание - z2128-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
13.04.2005 N 158
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2005 р.
за N 462/10742
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2605 ( z2128-13 ) від 19.11.2013 }
Про затвердження Положення про порядок
скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1974 ( z1180-07 ) від 25.09.2007
N 1517 ( z1151-10 ) від 05.10.2010 }
Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок скасування реєстрації
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду (додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі-Керівник апарату Комісії) забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 13.04.2005 р. N 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13.04.2005 N 158
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
05.10.2010 N 1517
( z1151-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2005 р.
за N 462/10742

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає механізм скасування реєстрації
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, проспекту
(проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів та анулювання
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів у разі ліквідації пайового
інвестиційного фонду (далі - Фонд), визнання Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску
інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, у разі
заміни компанії з управління активами Фонду.
2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в такому
значенні: ліквідаційна комісія Фонду (далі - Ліквідаційна
комісія) - колегіальний орган, який створюється під час ліквідації
Фонду та здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього
Положення та положення про Ліквідаційну комісію; скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів - унесення відповідного запису до реєстру випусків
цінних паперів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
3. Баланс, звіт про фінансові результати та інші документи,
що становлять фінансову звітність, подаються за формою, визначеною
законодавством України. Копії документів, що подаються до Комісії, засвідчуються
підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та
печаткою компанії з управління активами, а у випадках,
передбачених цим Положенням, також аудитором (аудиторською фірмою)
та (або) головою та членами Ліквідаційної комісії.
4. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, установлених
цим Положенням, що надані для скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту
(проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів та анулювання
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів здійснюється Комісією протягом 30
календарних днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника уповноважена особа Комісії може
продовжити строк розгляду документів не більше ніж на 30
календарних днів з дати подання такої заяви.
5. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим
Положенням, на двох і більше аркушах повинні бути прошиті та
пронумеровані.
II. Порядок скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів,
проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів Фонду
1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі
ліквідації Фонду Ліквідаційна комісія подає за кожним Фондом
окремо такі документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів,
підписану головою Ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою
компанії з управління активами (далі - КУА) (додаток 1); б) копію документа (копію протоколу, витяг з протоколу), що
містить рішення уповноваженого органу Фонду про ліквідацію Фонду
із зазначенням причини ліквідації Фонду; в) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду на дату
опублікування розпорядження Комісії про зупинення обігу
інвестиційних сертифікатів Фонду, крім операцій, пов'язаних з
викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо
спадкування інвестиційних сертифікатів, засвідчену підписом
уповноваженої посадової особи та печаткою КУА; г) копію розпорядження Комісії про визнання випуску
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, засвідчену
підписом уповноваженої посадової особи та печаткою КУА (у разі
якщо Комісія видала таке розпорядження); ґ) копію публікації інформації щодо ліквідації Фонду про
порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до нього; д) копії публікацій повідомлень про розрахунки з учасниками
Фонду, здійснених відповідно до законодавства (при публічному
(відкритому) розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду); е) копії наданих кожному учаснику Фонду повідомлень про
ліквідацію Фонду, засвідчені підписом голови Ліквідаційної комісії
та печаткою КУА (при приватному (закритому) розміщенні
інвестиційних сертифікатів); є) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду; ж) оригінал(и) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів Фонду та змін до нього (них); з) баланс Фонду станом на останній робочий день, що передує
дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчений підписом
уповноваженої особи КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх
печатками; и) довідку про вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на останній робочий день, що передує дню прийняття рішення
про ліквідацію Фонду, складену відповідно до Положення про порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201 ( z0606-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за
N 606/6894 (із змінами); і) баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду
станом на дату закінчення реалізації активів Фонду з урахуванням
витрат на реалізацію активів Фонду, підписані головою та всіма
членами Ліквідаційної комісії, засвідчені печаткою КУА; ї) копію ліквідаційного балансу станом на наступний робочий
день після закінчення розрахунків з учасниками Фонду, депонування
грошових коштів, підписаного головою та всіма членами
Ліквідаційної комісії, засвідченого печаткою КУА; й) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма
членами Ліквідаційної комісії, уповноваженою особою зберігача та
засвідчений печатками КУА та зберігача; к) документи, що підтверджують депонування грошових коштів; л) копію протоколу засідання Ліквідаційної комісії, який
містить рішення про здійснення розрахунків з учасниками Фонду
іншими, ніж грошові кошти, активами Фонду, підписаного усіма
учасниками Фонду, засвідчену головою Ліквідаційної комісії та
печаткою КУА.
2. Для скасування реєстрації випуску (випусків), проспекту
(проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі, якщо після реєстрації
випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден
із інвестиційних сертифікатів не розміщено та Комісією визнано
випуск інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся,
Ліквідаційна комісія подає такі документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду,
підписану головою Ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою КУА
(додаток 1); б) копію або витяг з документа, що містить рішення
уповноваженого органу про ліквідацію Фонду, із зазначенням причини
ліквідації Фонду; в) копію розпорядження Комісії про невідповідність фонду
мінімальному обсягу активів інституту спільного інвестування та
про визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не
відбувся; г) довідку реєстратора (депозитарію) про те, що розміщення
інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснювалось; ґ) баланс Фонду станом на останній робочий день, що передує
дню прийняття рішення уповноваженого органу КУА про ліквідацію
Фонду, засвідчений підписами та печатками КУА та аудитора
(аудиторської фірми); д) оригінал (дублікат) свідоцтва про реєстрацію випуску
інвестиційних сертифікатів Фонду; е) оригінал(и) зареєстрованого(их) проспекту(ів) емісії
інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього(них)).
3. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у
разі заміни КУА Фонду комісія із заміни подає такі документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
(додаток 1), підписану головою комісії із заміни та засвідчену
печаткою КУА, що здійснює передачу всіх активів та зобов'язань
Фонду; б) копію або витяг з документа, що містить рішення
уповноваженого органу про ліквідацію Фонду із зазначенням причини
ліквідації Фонду; в) копії публікацій повідомлень щодо прийнятого рішення про
заміну КУА Фонду, засвідчені підписом голови комісії із заміни та
печаткою КУА; г) копії публікацій повідомлень про початок викупу
інвестиційних сертифікатів Фонду в учасників у зв'язку із заміною
КУА, засвідчені підписом уповноваженої особи КУА та печаткою КУА
(при публічному (відкритому) розміщенні інвестиційних сертифікатів
Фонду); ґ) копії документів, що підтверджують персональне
повідомлення всіх учасників Фонду щодо прийнятого рішення про
заміну КУА Фонду, засвідчені підписом голови комісії із заміни та
печаткою КУА (при приватному (закритому) розміщенні інвестиційних
сертифікатів); д) оригінал(и) (дублікат(и)) свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів; е) оригінал(и) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів Фонду та змін до них; є) баланс Фонду, звіт про фінансові результати станом на
останній робочий день, що передує дню прийняття рішення про заміну
КУА Фонду; ж) довідку про вартість чистих активів Фонду станом на дату
прийняття рішення про заміну КУА, складену відповідно до Положення
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201
( z0606-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.07.2002 за N 606/6894 (із змінами); з) баланс Фонду, звіт про фінансові результати станом на
наступну дату після передачі всіх активів Фонду, підтверджені
висновком аудитора (аудиторської фірми); и) довідку про вартість чистих активів Фонду станом на дату
закінчення передачі усіх активів та зобов'язань Фонду, складену
відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 02.07.2002 N 201 ( z0606-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (із
змінами); і) акт приймання-передавання усіх активів та зобов'язань
Фондів, підписаний головою комісії із заміни, керівниками КУА,
засвідчений печатками КУА; ї) звіт про розрахунки за пред'явленими до викупу
інвестиційними сертифікатами, підписаний членами комісії із заміни
та засвідчений печаткою КУА; й) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний всіма
членами комісії із заміни, засвідчений печатками КУА та зберігача.
4. Документи, зазначені в пунктах 1 та 3 цього розділу,
подаються до Комісії протягом п'яти робочих днів з дати підписання
звіту про результати ліквідації Фонду. Документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, подаються до
Комісії протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення
про ліквідацію Фонду.
5. Комісія здійснює розгляд документів, зазначених у цьому
розділі, на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства
України. У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства
України уповноважена особа Комісії видає розпорядження про
скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (додаток 2) та
повідомляє КУА про винесення зазначеного розпорядження. Повідомлення щодо скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
здійснюється Комісією шляхом опублікування у двотижневий строк з
дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів)
емісії інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду в офіційному друкованому органі Комісії. Комісія протягом трьох робочих днів з дати винесення
розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
письмово повідомляє Фонд. Розпорядження передається особисто
уповноваженій особі КУА, про що робиться відповідний запис.
III. Відмова у скасуванні реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів,
проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів та анулюванні свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду
1. Підставами для відмови у скасуванні реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів)
емісії інвестиційних сертифікатів та анулюванні свідоцтва
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду є: а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з
питань діяльності ІСІ; б) порушення умов та/або порядку розрахунків з учасниками
Фонду, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, якими
встановлено вимоги щодо ліквідації Фонду; в) невідповідність інформації, що міститься в поданих
документах, вимогам законодавства; г) надання недостовірної інформації в документах, що
подаються для скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі наявності підстав для відмови в скасуванні реєстрації
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, проспекту
(проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів та анулюванні
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів Фонду уповноважена особа Комісії в
письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для
відмови, а також строку, протягом якого зазначені у відмові
порушення необхідно усунути та подати до Комісії пакет документів
відповідно до вимог цього Положення.
2. У разі відмови в скасуванні реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду усі
подані документи залишаються в Комісії. Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а
саме оригінал(и) проспекту(ів) емісії інвестиційних сертифікатів
(змін до нього (них)) Фонду та свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі
письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів
документів засвідчується відповідною відміткою на заяві про
повернення оригіналів документів. Відмова у скасуванні реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
може бути оскаржена в судовому порядку.
3. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду
залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням
вимог цього Положення.
4. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє
заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви
без розгляду. У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що
робиться відповідна відмітка на копії такої заяви. Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без
розгляду, заявник має право повторно подати документи для
скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних
сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду.
{ Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1517 ( z1151-10 ) від 05.10.2010 }
Начальник управління
спільного інвестування
Департаменту розвитку
законодавства
та методологічного регулювання
ринку цінних паперів Є.Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок
скасування реєстрації
випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, проспекту
(проспектів ) емісії інвестиційних сертифікатів
та анулювання свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів фонду

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування КУА Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Місцезнаходження КУА Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Телефон, факс КУА Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Назва, вид та тип Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів) | | |------------------------------------------------------+---------| |Причина скасування реєстрації випуску (випусків) | | |інвестиційних сертифікатів Фонду | | |------------------------------------------------------+---------| |Дані про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів, | | |реєстрація яких скасовується (за кожним випуском | | |окремо): | | |------------------------------------------------------+---------| |дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску | | |інвестиційних сертифікатів | | |------------------------------------------------------+---------| |найменування установи, що зареєструвала випуск | | |інвестиційних сертифікатів | | |------------------------------------------------------+---------| |загальна номінальна сума випуску (грн.) | | |------------------------------------------------------+---------| |кількість інвестиційних сертифікатів (шт.) | | |------------------------------------------------------+---------| |номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн.) | | |------------------------------------------------------+---------| |тип інвестиційних сертифікатів (за типами), а саме: | | |------------------------------------------------------+---------| |кількість іменних інвестиційних сертифікатів (шт.) | | |------------------------------------------------------+---------| |загальна сума іменних інвестиційних сертифікатів | | |(грн.) | | |------------------------------------------------------+---------| |кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника | | |(шт.) | | |------------------------------------------------------+---------| |загальна сума інвестиційних сертифікатів на | | |пред'явника (грн) | | |------------------------------------------------------+---------| |Форма випуску, існування інвестиційних сертифікатів | | ------------------------------------------------------------------
Голова
Ліквідаційної комісії ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М. П.
"___" _____ 20__ року
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1974 ( z1180-07 )
від 25.09.2007; в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1517 ( z1151-10 ) від 05.10.2010 }

Додаток 2
до Положення про порядок
скасування реєстрації
випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____ - CI

м. Київ "__" _________ 20__ року
Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку ______________________ відповідно до пункту ______
Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.04.2005 N 158, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.04.2005 за N 462/10742, та наданих
документів ______________________________________________________,
(повне найменування заявника)
місцезнаходження: _______________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________, на скасування реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів у зв'язку з ліквідацією
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва пайового інвестиційного фонду)
на загальну суму ____________ гривень, у кількості _______________
штук, номіналом ________ грн.*
2. Скасувати реєстрацію проспекту (проспектів) емісії
інвестиційних сертифікатів _______________________________________ _________________________________________________________________,
(повна назва пайового інвестиційного фонду)
що зареєстрований(і) "___" _________ року Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. Анулювати свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску
інвестиційних сертифікатів _______________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва пайового інвестиційного фонду)
від _____________ року N ___, що видане(і) Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
_____________________________ ______________ ______________
(посада уповноваженої особи (підпис) (П.І.Б.)
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку) М. П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1974 ( z1180-07 )
від 25.09.2007; в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1517 ( z1151-10 ) від 05.10.2010 }вверх