Документ z0457-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.12.2018, основание - z1389-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2014  № 670/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 457/25234

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3799/5 від 04.12.2018}

Про затвердження Положення про Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань

З метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, підвищення ефективності співробітництва з Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, активізації співпраці з громадянським суспільством у цій сфері та відповідно до статей 24, 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, частини сьомої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної пенітенціарної служби України
С.Є. Старенький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.04.2014  № 670/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2014 р.
за № 457/25234

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань

І. Загальні положення

1. Комісія з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (далі - Комісія) створена відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» і є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

ІІ. Основні завдання Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

1) підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

2) подання пропозицій стосовно покращення співпраці з Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, усунення недоліків, відображених в інспекційних звітах Європейського комітету;

3) здійснення системного аналізу стану справ із дотриманням у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС), прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту;

4) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань, права та інтереси засуджених і осіб, узятих під варту, з метою приведення його у відповідність із європейськими нормами і стандартами, усунення наявних у ньому суперечностей;

5) організація заходів із перевірок слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, з питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту;

6) покращення співпраці з громадськістю з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує зауваження, викладені у звітах за результатами інспекційних візитів в Україну Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, готує пропозиції стосовно вжиття заходів із усунення порушень прав засуджених та осіб, узятих під варту, відображених у звітах;

2) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів у сфері реалізації прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, ініціює проведення їх громадського обговорення;

3) здійснює комплексну оцінку ситуації в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, стосовно дотримання вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту;

4) ініціює перевірки слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, з питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, заслуховує звіти щодо результатів таких перевірок, вносить пропозиції щодо заходів реагування на виявлені порушення та усунення їх наслідків;

5) заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб слідчих ізоляторів, органів і установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України з питань, віднесених до її компетенції;

6) забезпечує інформування громадськості про результати своєї діяльності шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції результатів роботи;

7) організовує та проводить наукові конференції, круглі столи, дискусії, наради, семінари тощо з питань, віднесених до її компетенції.

ІІІ. Права Комісії

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію, матеріали і документи з питань, пов’язаних з її діяльністю;

утворювати робочі (мобільні) групи Комісії з питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою з метою здійснення перевірок слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, щодо дотримання прав людини під час виконання кримінальних покарань та тримання під вартою;

запрошувати на свої засідання працівників правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також громадськості, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

залучати в установленому порядку до участі в роботі Комісії представників від громадських рад при Міністерстві юстиції та ДПтС (її територіальних органів), спостережних комісій та засобів масової інформації, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій.

ІV. Склад Комісії

1. Комісія створюється у складі: Голови, заступника Голови, секретаря та членів Комісії. Очолює Комісію Міністр юстиції України. До складу Комісії за посадою також входять: Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, Голова ДПтС, його перший заступник.

До складу Комісії включаються посадові особи Міністерства юстиції України, представники ДПтС, народні депутати України (за згодою), представники громадської ради при ДПтС, представники громадськості (за згодою).

Для врахування громадської думки в роботі Комісії, у тому числі при підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань, права та інтереси засуджених і осіб, узятих під варту, до складу Комісії включаються представники інститутів громадянського суспільства.

2. Персональний та кількісний склад Комісії затверджується Міністром юстиції України.

V. Голова та секретар Комісії

1. Голова Комісії:

1) здійснює керівництво Комісією;

2) визначає порядок роботи Комісії;

3) головує на засіданнях Комісії;

4) координує роботу робочих (мобільних) груп Комісії, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп;

5) представляє Комісію у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю;

6) інформує громадськість про діяльність Комісії.

2. Секретар Комісії:

1) скликає за дорученням Голови Комісії її засідання;

2) забезпечує організацію діяльності Комісії: підготовку планів роботи Комісії, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії, ведення протоколів засідань Комісії;

3) здійснює моніторинг реалізації рішень Комісії, інформує Голову Комісії про хід реалізації цих рішень;

4) виконує за дорученням Голови Комісії інші завдання.

VІ. Робочі (мобільні) групи Комісії з питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою

1. Робочі (мобільні) групи Комісії з питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою утворюються з метою:

1) вивчення проблем із забезпечення прав людини в слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС;

2) здійснення відповідно до законодавства перевірок слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, з метою вивчення дотримання законності щодо порядку та умов виконання покарань; підстав для застосування до засуджених та осіб, узятих під варту, заходів стягнення та заохочення; підстав для застосування до засуджених та осіб, узятих під варту, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів; порядку залучення засуджених та осіб, узятих під варту, до праці; порядку матеріально-побутового забезпечення засуджених та осіб, узятих під варту, тощо;

3) інформування Комісії про результати своєї діяльності та виявлені порушення;

4) підготовки та внесення на розгляд Комісії пропозицій (рекомендацій) для органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, спрямованих на недопущення правопорушень прав і свобод засуджених і осіб, узятих під варту;

2. Комісія формує персональний склад робочої (мобільної) групи та подає на розгляд Міністру юстиції України.

До складу робочих (мобільних) груп включаються представники Міністерства юстиції та його територіальних органів, представники ДПтС та її територіальних органів, представники громадської ради при ДПтС та її територіальних органах, не менше одного представника від спостережної комісії за місцезнаходженням установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління ДПтС (за згодою). Відповідно до наказу Міністра юстиції України до робочих (мобільних) груп можуть включатися народні депутати України, представники громадськості за їх згодою.

3. Перевірка робочою (мобільною) групою слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать до сфери управління ДПтС, здійснюється відповідно до наказу Міністра юстиції України. Підставами для видання наказу Міністра юстиції України про проведення перевірки можуть бути рекомендації Комісії, звернення громадян, інформація правоохоронних органів, повідомлення у засобах масової інформації про факти порушень питань дотримання прав людини під час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання під вартою.

4. Робочі (мобільні) групи з метою виконання покладених на них завдань мають право:

1) відвідувати у порядку, встановленому законодавством, органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори, що належать до сфери управління ДПтС, з метою перевірки додержання законодавства щодо дотримання прав людини під час тримання під вартою та виконання кримінальних покарань;

2) спілкуватись у порядку, встановленому законодавством, з працівниками установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління ДПтС, та засудженими (в тому числі на умовах конфіденційності та анонімності) з метою отримання інформації стосовно дотримання органами і установами виконання покарань порядку та умов тримання під вартою та виконання кримінальних покарань;

3) отримувати у порядку, встановленому законодавством, доступ до документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на групу завдань;

4) у разі виявлення під час перевірки порушень порядку та умов виконання кримінальних покарань та тримання під вартою здійснювати у порядку, встановленому законодавством, фото- та відеозапис з метою фіксації таких порушень;

5) взаємодіяти зі спостережними комісіями, які відповідно до законодавства здійснюють громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань, при здійсненні перевірки установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління ДПтС;

6) ознайомлюватись з особовими справами засуджених.

5. Звіт складається членами робочих (мобільних) груп та подається секретарю Комісії у термін до семи днів після проведення перевірки. Окрема думка членів робочих (мобільних) груп додається до звіту.

6. Висновки робочих (мобільних) груп, які містяться у звітах, носять рекомендаційний характер, а викладена в них інформація щодо виявлених порушень прав засуджених та осіб, узятих під варту, є підставою для проведення службових перевірок.

VII. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за тиждень до засідання.

2. Засідання Комісії є відкритими і гласними. Відкритість засідань Комісії забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Комісії, підготовлені нею матеріали на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина затвердженого складу Комісії.

4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

5. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головуючим та секретарем Комісії. Копії протоколів надсилаються членам Комісії та іншим заінтересованим особам протягом трьох робочих днів після проведення засідання Комісії.

6. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство юстиції.

Заступник директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненковверх