Документ z0442-10, действует, текущая редакция — Принятие от 07.06.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.07.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.06.2010 N 108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2010 р.
за N 442/17737

Про затвердження Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, що розташовані на території іноземних
держав і є власністю України

Відповідно до пункту 18 Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009
N 534) ( 534-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних
держав і є власністю України (додається).
2. Адміністративному департаменту разом з Управлінням
юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.М.Гнатишина.
Міністр К.І.Грищенко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України В.Г.Яцуба

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЗС
07.06.2010 N 108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2010 р.
за N 442/17737

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, що розташовані на території іноземних
держав і є власністю України

1. Цим Порядком встановлюються механізм та умови прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на
території іноземних держав і є власністю України.
2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
що розташовані на території іноземних держав і є власністю
України, здійснюється спеціально утвореною Комісією шляхом
підтвердження її членами готовності до експлуатації об'єктів
нового будівництва, а також після завершення реконструкції,
капітального ремонту та інженерно-технічного оснащення відповідно
до погодженої та затвердженої в установленому порядку проектної
документації з урахуванням вимог законодавства країни місця
розташування об'єкта.
3. Комісія утворюється наказом Міністерства закордонних справ
України на підставі письмового звернення закордонної дипломатичної
установи України, яка виконує функції замовника будівництва
відповідно до наданих їй повноважень, про готовність завершеного
будівництвом об'єкта.
4. До складу Комісії включаються представники МЗС,
Мінрегіонбуду (інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю), замовника (закордонної дипломатичної установи України),
генерального підрядника, генерального проектувальника та, у разі
необхідності, уповноважених органів країни перебування. Головою Комісії призначається заступник Міністра закордонних
справ України або відповідний керівник структурного підрозділу
Міністерства закордонних справ України. Порядок роботи Комісії визначає її голова.
5. Замовник (закордонна дипломатична установа України) готує
та передає на розгляд Комісії: документи, які є підставою для проведення будівельних робіт; проектну документацію, погоджену та затверджену в
установленому порядку; документи на відведення земельної ділянки, дозвіл місцевих
органів влади країни перебування на проведення будівельних робіт
(за наявності); перелік будівельно-монтажних робіт відповідно до
технологічних циклів виконання із зазначенням виконавців
(підрядників суб'єктів господарювання), що були задіяні на
будівництві; комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні та
інші роботи згідно з вимогами законодавства країни перебування; висновки уповноважених посадових осіб, які здійснювали
технічний та авторський нагляд за будівництвом, з фахівців країни
перебування, в разі їх залучення, про готовність об'єкта до
прийняття в експлуатацію.
6. Комісія перевіряє відповідність: архітектурних, конструктивних та інженерно-технічних рішень
закінченого будівництвом об'єкта погодженому та затвердженому
проекту, виконавчій документації, будівельним нормам і правилам,
технічним умовам та іншим нормативним документам; архітектурних рішень фасадів об'єктів, благоустрою прилеглої
території вимогам законодавства країни перебування та наданим
дозволам; змонтованого інженерного та технологічного обладнання і
монтажних робіт вихідним даним з документальним підтвердженням
виконаних робіт.
7. Результати роботи Комісії оформляються Актом готовності
об'єкта до експлуатації за формою, визначеною в додатку до цього
Порядку. Акт готовності об'єкта до експлуатації складається замовником
і підписується головою, членами Комісії та затверджується
Міністром закордонних справ України. Затверджений Акт готовності об'єкта до експлуатації є
документом, на підставі якого об'єкт передається в користування
закордонній дипломатичній установі України.
8. Член Комісії, що відмовився підписати Акт готовності
об'єкта до експлуатації, протягом двох днів у письмовій формі
подає голові Комісії обґрунтування своєї відмови. Якщо у визначений термін Акт готовності об'єкта до
експлуатації не підписаний членом Комісії і ним не подані письмові
обґрунтування відмови від підписання, Акт вважається таким, що є
підписаним цим членом Комісії без зауважень.
9. У разі виявлення на закінченому будівництвом об'єкті
недоліків Комісія встановлює термін для їх усунення. У разі неготовності об'єкта до експлуатації Комісія складає
відповідний акт з висновками та обґрунтуванням. Для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
Комісія може бути утворена повторно лише після усунення виявлених
недоліків.
10. Перевірка Комісією готовності об'єкта до експлуатації
проводиться протягом 10 днів (залежно від особливостей країни
перебування та складності об'єкта).
11. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта є дата затвердження Акта готовності об'єкта до
експлуатації Міністром закордонних справ України.
12. Акт готовності об'єкта до експлуатації є підставою для
укладення договорів про постачання необхідних для функціонування
об'єкта ресурсів (газ, вода, тепло, електроенергія тощо),
включення даних про об'єкт будівництва до державної статистичної
звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт (у
разі необхідності). Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію після
завершення нового будівництва, відображається в бухгалтерському
обліку за первісною вартістю, тобто на суму проведених
будівельно-монтажних робіт і витрат на придбання машин, обладнання
та інвентарю відповідно до пункту 11 Акта готовності об'єкта до
експлуатації. У разі добудови, дообладнання, реконструкції відображається
зміна первісної вартості об'єкта на суму виконаних
будівельно-монтажних робіт, витрат на обладнання та інвентар. Придбане за рахунок коштів капітального будівництва
обладнання меблі та інвентар для облаштування об'єкта, підлягають
оприбуткуванню як окремий об'єкт основних засобів.
13. Голова та члени Комісії персонально відповідають за
належне виконання покладених на них обов'язків.
Директор Адміністративного
департаменту В.О.Бугай

Додаток
до Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів,
що розташовані на території
іноземних держав
і є власністю України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр___________
___ _________ 20__
М.П.

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________ N ___________ _____ _________ 20___
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт, технічне переоснащення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(адреса, місце розташування об'єкта)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000)
1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником _________________________________________________________________,
(найменування організації)
який виконав ____________________________________________________,
(зазначаються вид робіт)
та субпідрядними організаціями ___________________________________ __________________________________________________________________
(найменування організації)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
які виконали _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначаються види виконаних робіт)
2. Проектна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________
(найменування організації)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
який виконав роботи з підготовки _________________________________ __________________________________________________________________
(назва частин або розділів проектної документації)
та субпідрядними організаціями ___________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування організації)
які виконали _____________________________________________________
(зазначаються види виконаних робіт)
3. Проектна документація затверджена ______________________ __________________________________________________________________
(назва, дата і номер розпорядчого документа замовника)
4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий __________________________________________________________________
(найменування органу державного будівельного контролю)
____ __________ 20___ року N _________
5. Будівельно-монтажні роботи виконано у період з: _______________________________ _________________________________
(початок робіт - місяць, рік) (закінчення робіт - місяць, рік)
6. Основні показники об'єкта (крім житлових будинків) -
потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість, обсяг, пропускна, провізна спроможність, кількість
робочих місць (заповнюється в одиницях виміру відповідно до
цільової продукції або основних видів послуг):
------------------------------------------------------------------ | Основний | Одиниця | За проектом | За | | показник | виміру | |архітектурно-технічним| | | | | паспортом | | | |-------------------+----------------------| | | |загальний| у тому |загальний | у тому | | | | | числі | | числі | | | | |пускового| | пускового | | | | |комплексу| | комплексу | | | | |або черги| | або черги | |-----------+---------+---------+---------+----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у
початковий період ________________________________________________ __________________________________________________________________
(початок випуску продукції із зазначенням обсягу)
Житловий будинок характеризується такими показниками:
------------------------------------------------------------------ | Показник |Одиниця| За | За | | |виміру | проектом |архітектурно-технічним| | | | | паспортом | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Загальна площа квартир| | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Кількість поверхів | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Загальний будівельний | | | | |об'єм | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |у тому числі підземних| | | | |частин | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Площа вбудованих, | | | | |вбудовано-прибудованих| | | | |та прибудованих | | | | |приміщень | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Тип квартири | За проектом | За архітектурно- | | | | технічним паспортом | | |-------------------------+-----------------------| | |кількість|площа квартир, |кіль- |площа квартир, | | | квартир | кв. метрів |кість | кв. метрів | | | |---------------|квартир|---------------| | | |загаль-|житлова| |загаль-|житлова| | | | на | | | на | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Однокімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Двокімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Трикімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Чотирикімнатна| | | | | | | |і більше | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Усього квартир| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
7. На об'єкті виконано всі роботи, передбачені проектною
документацією, обладнання встановлено згідно з актами про його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування
комісіями (перелік актів додається).
8. Заходи з охорони праці, вибухобезпеки,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом, ______________________ __________________________________________________________________
(відомості щодо проведення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Характеристика заходів додається до цього акта.
9. Перелік видів робіт, термін виконання яких перенесений
через несприятливі погодні умови та які будуть виконані:
------------------------------------------------------------------ |Перелік робіт | Термін | Організація - |Підпис керівника| | | виконання | виконавець | | | | | (прізвище, ім'я | | | | | та по батькові її | | | | | керівника) | | |--------------+-----------+--------------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною
документацією: усього ______________ тис. гривень, у тому числі
витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин,
обладнання та інвентарю, ________________ тис. гривень.
11. Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію, __________ тис. гривень. У тому числі: витрати, пов'язані з
будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати,
пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, ________________ тис. гривень.
Вважати закінчений будівництвом об'єкт готовим до
експлуатації.
Замовник _______________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Генпроектувальник _______________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Генпідрядник _______________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Субпідрядні
організації _______________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Інші члени
Комісії _______________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)вверх