Про затвердження Положення про Експертні ради при Держекспортконтролі України
Держекспортконтроль України; Приказ, Положение от 23.06.1998127
Документ z0435-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.07.2006, основание - z0846-06

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 127 від 23.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 липня 1998 р.
vd980623 vn127 за N 435/2875
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби експортного контролю
N 245 ( z0846-06 ) від 13.07.2006 }
Про затвердження Положення про Експертні ради
при Держекспортконтролі України

З метою визначення завдань, напрямів діяльності, прав та
обов'язків Експертних рад при Держекспортконтролі, на виконання
вимог і в розвиток Положення про Державну службу експортного
контролю України, затвердженого Указом Президента України від
14 травня 1997 року N 433/97, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Експертні ради при
Держекспортконтролі України, що додається. 2. Відділу державної експертизи спеціальних матеріалів,
техніки і технологій забезпечити державну реєстрацію цього наказу
в Міністерстві юстиції України. 3. Відділу інформаційно-аналітичної роботи, контролю
військово-технічного співробітництва та зв'язків з промисловістю
забезпечити інформування заінтересованих міністерств і відомств
щодо затвердження Положення про експертні ради при
Держекспортконтролі України. 4. Загальному відділу довести цей наказ до відома
співробітників Держекспортконтролю. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови служби Гришуткіна О.М.
Т.в.о.голови служби О.Легейда
Затверджено
Наказ Державної служби експортного
контролю України 23.06.98 N 127
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 1998 р.
за N 435/2875
Положення
про Експертні ради при Держекспортконтролі України
Це положення визначає основні завдання, напрями діяльності,
права та обов'язки Експертних рад, утворених при
Держекспортконтролі, у відповідності до підпункту 2 пункту 5
Положення про Державну службу експортного контролю України,
затвердженого Указом Президента України від 14 травня 1997 року
N 433/97. 1. Експертні ради при Держекспортконтролі є дорадчими та
консультаційними органами експортного контролю. Експертні ради
створюються при Держекспортконтролі для розгляду питань, що
належать до його компетенції, силами спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій з подальшим поданням відповідних пропозицій для
прийняття обгрунтованих висновків і рішень посадовими особами
Держекспортконтролю. 2. У своїй діяльності Експертні ради при Держекспортконтролі
керуються законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
рекомендаціями Урядової комісії з політики експортного контролю,
наказами Державної служби експортного контролю України, цим
положенням.
3. Основними завданнями Експертних рад при
Держекспортконтролі є: 3.1. Участь в уточненні технічних характеристик товарів
військового призначення та товарів подвійного використання
стосовно до критеріїв, викладених у контрольних списках, з метою
подальшого вирішення питань щодо віднесення таких товарів до
категорії контрольованих згідно з міжнародними режимами
експортного контролю і можливості надання дозволів на здійснення
їх міжнародних передач. 3.2. Участь у розробці пропозицій щодо вжиття заходів,
спрямованих на захист державних інтересів України в галузі
експортного контролю, збільшення її експортного потенціалу. 3.3. Проведення поглибленої експертизи щодо визначення
можливості використання технологій, матеріалів і комплектуючих у
розробленні й виробництві товарів військового призначення або
товарів подвійного використання, визначення їх належності до
категорії "чутливих" та "дуже чутливих" товарів. 3.4. Участь у роботі щодо вдосконалення нормативно-правової
бази експортного контролю України, в тому числі - в розробленні
доповнень до вітчизняних контрольних списків товарів, міжнародні
передачі яких підлягають експортному контролю, з урахуванням
інтересів вітчизняного товаровиробника і можливостей
військово-промислового комплексу України. 3.5. Участь у підготовці пропозицій щодо співробітництва з
відповідними органами експортного контролю іноземних держав та
участь у роботі міжнародних органів та організацій, конференцій,
конгресів, симпозіумів та семінарів з питань експортного контролю. 3.6. Участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення системи
державного експортного контролю, в тому числі щодо створення
автоматизованої системи державного експортного контролю, в
розробці технічних завдань на проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в галузі експортного контролю.
Участь у проведенні НДДКР, при потребі. 3.7. Участь у здійсненні політичної, економічної і правової
оцінки щодо можливості та значення експорту з України товарів, що
підлягають експортному контролю, а також у здійсненні технічної,
економічної та правової оцінки договорів і контрактів на експорт
(імпорт) таких товарів. 3.8. Участь у перевірці використання за призначенням
імпортованих в Україну товарів суб'єктами підприємницької
діяльності України - кінцевими споживачами товарів.
4. Експертні ради при Держекспортконтролі виконують покладені
на них завдання на підставі річних планів роботи Експертних рад,
затверджених головою Держекспортконтролю, а також на підставі його
окремих доручень та доручень Урядової комісії з політики
експортного контролю України. 5. Висновки і пропозиції Експертних рад мають рекомендаційний
характер і можуть братися до уваги штатними підрозділами
Держекспортконтролю при проведенні попередньої, основної,
повторної, додаткової експертизи щодо політичної, юридичної,
технічної, економічної оцінки значення і можливостей здійснення
міжнародних передач товарів, що контролюються. 6. До роботи у складі Експертних рад залучаються фізичні
особи, які мають вищу освіту, спеціальні знання і є
висококваліфікованими фахівцями у відповідних галузях, пов'язаних
з розробленням, виробництвом, експлуатацією, продажем і
реалізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, товарів
подвійного використання, а також товарів, що можуть
використовуватися при їх створенні, і які не працюють (постійно) в
державних органах експортного контролю України. Залучення фахівців
здійснюється за умови погодження цього питання з їх керівниками на
постійному місці роботи. 7. Співробітництво із залученими до роботи у складі
Експертних рад фахівцями здійснюється у формі консультацій, участі
у планових та позачергових засіданнях, робочих нарадах,
обговоренні актуальних питань з експортного контролю в робочому
порядку, а також участі у безпосередньому розгляді заяв на
експертизу (як у складі ради, так і в персональному порядку), в
підготовці фахівцями довідок, поданні анотованих звітів щодо
аналізу матеріалів, наданих міжнародними органами експортного
контролю. Всі розроблені членами Експертних рад матеріали та документи
розглядаються на засіданнях ради. Протоколи таких засідань
затверджуються головою Держекспортконтролю. Засідання Експертних рад проводяться не рідше ніж один раз у
квартал. Персональний склад учасників засідань визначається
залежно від питань, що на них вирішуються. 8. Експертні ради при Держекспортконтролі створюються за
напрямами діяльності міжнародних режимів експортного контролю: "Вассенаарська домовленість" ( 998_177 ) (Військовий список
та список товарів подвійного використання); "Група ядерних постачальників"; "Режим контролю ракетних технологій"; "Австралійська група".
9. Чисельність фахівців, що входять до Експертних рад за
зазначеними в п.8 напрямами, затверджується Головою
Держекспортконтролю за поданням начальника Головного управління
державної експертизи та контролю за міжнародними передачами
товарів один раз на рік з урахуванням відповідної номенклатури
товарів, які контролюються, мети й завдань, що поставлені перед
Держекспортконтролем. 10. Експертні ради при Держекспортконтролі створюються на
базі відповідних відділів державної експертизи, які відповідають
за роботу за тим чи іншим міжнародним режимом експортного контролю
і здійснюють експертизу щодо міжнародних передач відповідної
номенклатури товарів. Роботу Експертної ради за конкретним
напрямом координує начальник відповідного за профілем роботи
відділу державної експертизи Державної служби експортного контролю
України. 11. Персональний склад фахівців - членів Експертних рад, що
постійно працюють у державних установах, організаціях і
підприємствах, визначається на підставі пропозицій керівників
організацій, установ та підприємств, узгоджених з відповідними
центральними органами виконавчої влади. Залучення фахівців до
роботи у складі Експертних рад здійснюється тільки за їх згодою. 12. Списки фахівців, яких планується включити до складу
Експертних рад, що надійшли від міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств та установ, після розгляду
їх у відділах державної експертизи затверджує Голова Державної
служби експортного контролю України. 13. Роботі щодо залучення фахівців до Експертних рад передує
доведення безпосередньо до них, до центральних органів виконавчої
влади, відповідних установ і підприємств, в підпорядкуванні яких
вони працюють, інформації щодо мети й призначення Експертних рад
при Держекспортконтролі. 14. Позаштатні радники (експерти) та відповідні фахівці
залучаються до співпраці у складі Експертних рад при
Держекспортконтролі на термін в два роки. Держекспортконтроль за
згодою Урядової комісії з політики експортного контролю України
має право за погодженням з керівниками центральних органів
виконавчої влади, установ і підприємств, де працюють на постійній
основі члени Експертних рад, збільшувати термін співпраці з
відповідним фахівцем у разі позитивних відгуків щодо проведеної
ним роботи або розірвати домовленість з позаштатним експертом у
разі порушень ним норм і правил експортного контролю. 15. До участі в роботі у складі Експертних рад відповідні
фахівці - члени рад залучаються у робочий час. Тривалість роботи
щодо участі у здійсненні експертизи з питань експортного контролю
та виконання інших доручень членами Експертних рад протягом місяця
не повинна перевищувати 15% від загального фонду робочого часу
виконавця на місці постійної роботи. 16. Участь у експертизі з питань експортного контролю
проводиться відповідними фахівцями, які є членами Експертної ради,
на безоплатній з боку Держекспортконтролю основі. 17. З метою оперативного опрацювання питань, як правило, до
роботи в Експертних радах залучаються фахівці, що працюють і
мешкають у м.Києві. У разі потреби до складу Експертних рад можуть
залучатися фахівці з інших міст України. Іногородні члени
Експертних рад виконують покладені на них функції в тісній
взаємодії з регіональними представництвами Держекспортконтролю і
мають право користуватися всіма засобами обчислювальної та
оргтехніки, каналами зв'язку, що має регіональне представництво. 18. Фахівці - члени Експертних рад мають право залучатися
Держекспортконтролем до роботи в міждержавних комісіях,
міжнародних симпозіумах, семінарах, пленарних засіданнях та інших
міжнародних робочих органах з експортного контролю, в тому числі в
тих, що проводяться за кордоном.вверх