Документ z0409-12, действует, текущая редакция — Принятие от 28.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.04.2012. Посмотреть в истории? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2012 р.
№ 409/20722

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров’я України з атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я

I. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що надає послугу

Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - відділ медичних та фармацевтичних кадрів Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Міністерства охорони здоров’я України:

місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7;

тел.: (044) 253-57-73;

веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua.

II. Перелік категорій одержувачів

Відповідно до Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 12.08.2009 № 588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за № 895/16911 (далі - Положення), Центральна атестаційна комісія МОЗ України (далі - ЦАК) проводить атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою закладів охорони здоров'я (далі - професіонали), підпорядкованих МОЗ України.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до пункту 3.4 розділу III Положення професіонали, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають секретарю атестаційної комісії атестаційну справу не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

До атестаційної справи належать такі документи:

письмова заява професіонала про присвоєння кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

заповнений атестаційний листок встановленого зразка;

копія диплома;

копія сертифіката “спеціаліст”;

свідоцтво про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу;

оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

копія трудової книжки;

звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником закладу охорони здоров’я.

Професіонали, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів, при цьому загальний строк перерв у роботі не повинен перевищувати три місяці (стаж роботи на останньому місці - не менше одного року).

Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку;

фото 3 х 4 см (1 шт.).

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача посвідчення передбачає такі дії:

4.1. Для одержувача адміністративної послуги:

подання до ЦАК документів, визначених розділом III цього Стандарту;

присутність на засіданні ЦАК згідно з графіком засідань ЦАК, затвердженим МОЗ України, за спеціальністю для атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії;

отримання посвідчення.

4.2. Для адміністративного органу:

ЦАК направляється звіт професіонала на рецензію висококваліфікованим спеціалістам;

розгляд рецензії на звіт, документів, визначених розділом III цього Стандарту, та співбесіди з професіоналом;

прийняття рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії на засіданні ЦАК з конкретної спеціальності;

видача посвідчення.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Згідно з пунктом 1.9 розділу I Положення засідання ЦАК відбувається не рідше одного разу на квартал згідно із щорічним графіком засідань ЦАК, затвердженим МОЗ України.

5.2. Відповідно до пунктів 3.10, 3.11 розділу III та 4.6 розділу IV Положення:

протокол рішення ЦАК про присвоєння кваліфікаційної категорії затверджується наказом МОЗ України в десятиденний строк з дня атестації;

професіоналам, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, видається посвідчення встановленого зразка;

особам, яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, у двотижневий строк з дня атестації видається витяг із протоколу засідання ЦАК, завірений уповноваженою особою МОЗ України;

професіоналам, яким за наслідками атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію, у двотижневий строк з дня атестації видаються нові посвідчення, у разі відмови у підтвердженні другої кваліфікаційної категорії - витяг із протоколу засідання ЦАК, завірений уповноваженою особою МОЗ України.

5.3. Відповідно до пункту 4.7 розділу IV Положення рішення ЦАК про відмову у підтвердженні кваліфікаційної категорії (або про її пониження чи зняття) у десятиденний строк доводиться до відома адміністрації за місцем роботи атестованого.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі: неналежного оформлення або ненадання вичерпного переліку документів, визначених розділом III цього Стандарту.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Професіоналам, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, МОЗ України видається посвідчення за формою, наведеною у додатку 4 до Положення.

У посвідченні вклеюється фото професіонала, який атестувався на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, та зазначаються:

номер посвідчення;

прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається посвідчення;

найменування органу;

дата і номер наказу МОЗ України про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії зі спеціальності;

назва спеціальності, з якої присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, згідно з номенклатурою спеціальностей та категорія;

підпис голови ЦАК та керівника МОЗ України, печатка;

термін дії посвідчення.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга з проведення атестації лікарів є безоплатною.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів і видача посвідчень здійснюються за принципом «Єдиного вікна» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40. Маршрут: від станції метро «Університет» тролейбус № 8 до кінцевої зупинки та від станції метро «Площа Льва Толстого» маршрутне таксі № 570 до кінцевої зупинки.

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрацію

11.1. Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого МОЗ України графіка, який розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

Прийом документів:

понеділок - з 9-00 до 18-00;

середа - з 9-00 до 18-00;

обідня перерва - з 13-00 до 14-00.

Видача посвідчень:

понеділок - з 9-00 до 18-00;

середа - з 9-00 до 18-00;

обідня перерва - з 13-00 до 14-00.

11.2. Бланк зразка заяви на проведення атестації професіоналів можна отримати в адміністративному органі, електронну версію бланків розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та при наданні адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги (атестація професіоналів), графік прийому і видачі документів розміщена на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua) та на стенді адміністративного органу.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги

У першочерговому порядку здійснюється прийом документів на проведення атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії від осіб похилого віку та інвалідів за наявності документа (посвідчення), що підтверджує право на пільгове обслуговування.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання вимог цього Стандарту

Скарга на недотримання вимог цього Стандарту може адресуватись голові ЦАК або його заступникам і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим відправленням до МОЗ України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, особисто до поштової скриньки, яка розташована на першому поверсі МОЗ України, або на особистому прийомі у керівника МОЗ України або його заступників. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян».

XVI. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

У разі допущення технічної помилки при оформленні бланка посвідчення здійснюється його видача на новому бланку.

XVII. Інше

Перелік нормативно - правових актів з питань атестації професіоналів:

наказ МОЗ України від 18.05.94 № 73 «Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355;

наказ МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за № 895/16911.

Заступник директора
Департаменту кадрової
політики, освіти, науки
та запобігання корупції
І.І. Фещенковверх