Документ z0402-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2014, основание - z2128-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.03.2005 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 402/10682
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2605 ( z2128-13 ) від 19.11.2013 }
Про затвердження Положення про порядок
вилучення пайового інвестиційного фонду
з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 }

Відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) та відповідно до Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок вилучення пайового
інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування (додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії.
Т.в.о. Голови Комісії І.Нестеренко
Протокол засідання Комісії
від 16 березня 2005 року N 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.03.2005 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 402/10682

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок вилучення пайового інвестиційного
фонду з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування

Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та нормативно-правових
актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія).
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до цього Положення визначається порядок
вилучення пайового інвестиційного фонду (далі - Фонд) з Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі -
ЄДРІСІ) у разі його ліквідації або прийняття Комісією рішення про
невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів інституту
спільного інвестування (далі - ІСІ).
1.2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються у такому
значенні: скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів - унесення відповідного запису щодо скасування
реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів до
реєстру випусків цінних паперів ІСІ; вилучення з ЄДРІСІ - внесення відповідного запису щодо
ліквідації Фонду до ЄДРІСІ на підставі розпорядження уповноваженої
особи Комісії про анулювання свідоцтва про внесення Фонду до
ЄДРІСІ та тексту регламенту Фонду.
1.3. Фонд уважається ліквідованим з дати вилучення Фонду з
ЄДРІСІ.
2. Вилучення Фонду з ЄДРІСІ
2.1. Вилучення Фонду з ЄДРІСІ здійснюється після скасування
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду у разі його
ліквідації або прийняття Комісією рішення про невідповідність
Фонду мінімальному обсягу активів. У разі якщо випуск інвестиційних сертифікатів Фонду Комісією
не реєструвався, вилучення Фонду з ЄДРІСІ здійснюється без
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.
{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956
( z0099-11 ) від 20.12.2010 }
2.2. Протягом 15 днів з дати скасування Комісією реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів Фонду або з дати прийняття
рішення про ліквідацію Фонду, у разі якщо випуск інвестиційних
сертифікатів Фонду Комісією не реєструвався,для вилучення Фонду з
ЄДРІСІ ліквідаційна комісія Фонду подає до Комісії такі документи:
{ Абзац перший пункту 2.2 глави 2 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 )
від 20.12.2010 } заява про вилучення Фонду з ЄДРІСІ, засвідчена підписом
голови ліквідаційної комісії та печаткою компанії з управління
активами (додаток 1); { Абзац другий пункту 2.2 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 } оригінал свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ; оригінал тексту регламенту Фонду та змін до нього; засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою компанії
з управління активами копія розпорядження Комісії про скасування
реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, у
разі скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів Фонду; { Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 } засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління
активами та її печаткою копії документів банківських(ої)
установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті
компанією з управління активами з метою обслуговування діяльності
з управління активами Фонду; { Абзац шостий пункту 2.2 глави 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 } звіт ліквідаційної комісії Фонду про результати ліквідації,
засвідчений підписами усіх членів ліквідаційної комісії,
уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача
(у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів
інституту спільного інвестування) та їх печатками (додаток 2).
{ Абзац сьомий пункту 2.2 глави 2 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 )
від 20.12.2010 }
2.3. Комісія протягом 15 днів з дати надходження документів,
зазначених у пункті 2.2 розділу 2 цього Положення, розглядає їх та
робить висновок щодо можливості вилучення Фонду з ЄДРІСІ. У разі відповідності зазначених документів вимогам чинного
законодавства Комісія готує розпорядження про вилучення Фонду з
ЄДРІСІ, яке засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та
печаткою (додаток 3). У разі невідповідності зазначених документів вимогам чинного
законодавства Комісія готує відмову у вилученні Фонду з ЄДРІСІ із
зазначенням порушень вимог чинного законодавства та цього
Положення, а також строку, протягом якого зазначені порушення
необхідно усунути та подати інший пакет документів відповідно до
вимог цього Положення. Відмова у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні
свідоцтв про внесення до ЄДРІСІ оформлюється у вигляді
розпорядження про відмову із зазначенням підстав для відмови і
підписується уповноваженою особою Комісії (додаток 4). Відмова у
вилученні Фонду з ЄДРІСІ доводиться до відома заявника письмово
протягом 3 робочих днів з моменту винесення розпорядження про
відмову. { Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956
( z0099-11 ) від 20.12.2010 } У разі відмови у вилученні Фонду з ЄДРІСІ усі подані
документи залишаються в Комісії. { Абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 } Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а
саме оригінали регламенту (змін до нього) та свідоцтва про
внесення до ЄДРІСІ, на підставі письмового клопотання заявника.
Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною
відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення
оригіналів документів. { Абзац пункту 2.3 глави 2 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 } При повторному подаванні документів на вилучення Фонду з
ЄДРІСІ подаються документи, передбачені цим Положенням.
2.4. Повідомлення учасників фондового ринку України щодо
вилучення Фонду з ЄДРІСІ та анулювання свідоцтва про внесення
Фонду до ЄДРІСІ здійснюється Комісією шляхом опублікування в
офіційному виданні Комісії у двотижневий термін з дати підписання
розпорядження про вилучення Фонду з ЄДРІСІ та анулювання свідоцтва
про внесення Фонду до ЄДРІСІ.
3. Прикінцеві положення
3.1. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до
Комісії та містяться в пакеті документів на вилучення Фонду з
ЄДРІСІ, повинні бути прошиті та пронумеровані. { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 ) від 20.12.2010 }
3.2. На підставі письмового звернення заявника щодо
подовження строку розгляду документів, поданих до Комісії з метою
усунення невідповідностей, строк розгляду документів подовжується.
Начальник управління спільного
інвестування Департаменту
розвитку законодавства
та методології регулювання
ринку цінних паперів Є.Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок
вилучення пайового
інвестиційного фонду
з Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування

ЗАЯВА
про вилучення Фонду з ЄДРІСІ

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування компанії з управління| | |активами Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |компанії з управління активами Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Місцезнаходження компанії з управління | | |активами Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Телефон, факс компанії з управління | | |активами Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Повне найменування Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Реєстраційний код Фонду за ЄДРІСІ | | |----------------------------------------+-----------------------| |Термін діяльності Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Причина вилучення Фонду з ЄДРІСІ | | |----------------------------------------+-----------------------| |Дата реєстрації регламенту Фонду | | |----------------------------------------+-----------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |внесення Фонду до ЄДРІСІ | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |___________________________| | | | (голова ліквідаційної | ________ | ____________________ | |___________________________| (підпис) | (прізвище, ініціали) | | комісії Фонду) | | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 )
від 20.12.2010 }
Додаток 2
до Положення про порядок
вилучення пайового
інвестиційного фонду
з Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування

ЗВІТ
комісії з припинення діяльності Фонду
про результати припинення його діяльності

1. Відомості про Фонд.
1.1. Повна назва Фонду _________________.
1.2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду_____________.
1.3. Тип, вид Фонду ______________________.
2. Відомості про компанію з управління активами Фонду.
2.1. Повне найменування компанії з управління активами Фонду _________________________________________________________________.
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління
активами Фонду ___________________.
2.3. Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду _________________________________________________________________.
2.4. Номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження
діяльності з управління активами Фонду __________________________.
3. Відомості про причини припинення діяльності Фонду.
3.1. Підстави припинення діяльності Фонду __________________.
3.2. Дата прийняття рішення про припинення діяльності Фонду _________________________________________________________________.
4. Загальна вартість активів Фонду на дату прийняття рішення
про припинення діяльності Фонду _________________________________.
5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату
прийняття рішення про припинення діяльності Фонду _______________.
6. Розрахункова ціна інвестиційного сертифікату Фонду за
станом на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду _________________________________________________________________.
7. Загальна сума грошових коштів, що були виплачені за
пред'явленими інвестиційними сертифікатами Фонду ________________.
8. Сума задепонованих грошових коштів, що були не сплачені
інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм
інвестиційних сертифікатів Фонду ________________________________.
9. Повне найменування державної нотаріальної контори
(банківської установи), де було задепоновано грошові кошти, що
були не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до
викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду ______________ _________________________________.
____________________________ _________ ____________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ініціали)
з управління активами Фонду)
М.П. _____________________________ __________ ____________________
(уповноважена особа зберігача) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Положення про порядок
вилучення пайового
інвестиційного фонду
з Єдиного державного
реєстру інститутів
спільного інвестування

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ -ІС
м. Київ "___" ____________ 200_ року

Уповноважена особа, __________________________, відповідно до
пунктів _______ до Положення про порядок вилучення пайового
інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від __________ N ________,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______ за N _____,
та відповідно до наданих документів _____________________________,
(повне найменування заявника)
місцезнаходження _________________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування пайового інвестиційного фонду, у зв'язку з
ліквідацією або прийняттям Комісією рішення про невідповідність
Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Скасувати реєстрацію регламенту __________________________
(повне найменування ______________________________, зареєстрованого _____________року.
пайового інвестиційного фонду)
2. Анулювати свідоцтво про внесення до Єдиного державного
реєстру інститутів спільного інвестування ________________________
(повне найменування ______________________________ від ________ року N ____, що видане
пайового інвестиційного фонду)
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
____________________ _________ ________
(уповноважена особа) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4
до Положення про порядок
вилучення пайового
інвестиційного фонду
з Єдиного державного реєстру
інститутів спільного
інвестування

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В
м. ____________ "__" ____________ 20__ року

Уповноважена особа, _________________________________, відповідно
(прізвище, ім'я, по батькові)
до пунктів __________ Положення про порядок вилучення пайового
інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 107,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за
N 402/10682, та наданих документів _______________________________ _________________________________________________________________,
(повне найменування, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ компанії з управління активами)
місцезнаходження _________________________, на вилучення з Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування пайового
інвестиційного фонду у зв'язку з ліквідацією або прийняттям
Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу
активів ІСІ
установила:
__________________________________________________________________
(перелік порушень законодавства,
виявлених під час розгляду документів)
Ураховуючи вищевикладене та на підставі _________________________
(зазначення
підстав відмови)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відмовити _______________________________________________________
(повне найменування компанії
з управління активами та Фонду)
у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні свідоцтв про
внесення до ЄДРІСІ.
________________________ ____________ _________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище)
М.П.
{ Положення доповнено новим додатком 4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1956 ( z0099-11 )
від 20.12.2010 }вверх