Документ z0401-16, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.02.2019, основание - z0045-19

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2016  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 401/28531

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 253 від 19.12.2018}

Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пунктів 5, 9 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків, що додається.

3. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора.

Виконувач обов’язків
Генерального прокурора України
державний радник юстиції 3 класуЮ. Севрук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні


П. РозенкоГ.В. Осовий
О. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури
України
24.02.2016  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 401/28531

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок).

3. Комісія утворюється наказом Генеральної прокуратури України з метою реалізації заходів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур (далі - військовослужбовці), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Для надання статусу учасника бойових дій керівники військових прокуратур (далі - керівники), у підпорядкуванні яких проходять службу військовослужбовці, у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку та документи, зазначені в пунктах 3, 4 розділу ІІ цього Положення.

6. Підготовку документів стосовно військовослужбовців Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на розгляд Комісії здійснює кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

7. Підготовку документів на військовослужбовців військових прокуратур регіонів України та прокуратур гарнізонів на розгляд Комісії здійснюють кадрові підрозділи військових прокуратур відповідних регіонів.

8. Подання документів на розгляд Комісії здійснюється через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України або безпосередньо до Комісії.

9. У разі неподання керівником до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, військовослужбовці можуть звернутися до Комісії самостійно або через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

ІІ. Основні завдання та повноваження Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки і документи, надіслані до Комісії керівниками та військовослужбовцями особисто;

2) у разі потреби заслуховувати пояснення військовослужбовців, стосовно яких подані довідки та документи, свідків;

3) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання;

5) повертати керівникам за відсутності підстав для подальшого доопрацювання документи стосовно військовослужбовців;

6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій військовослужбовцям;

7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій військовослужбовців;

8) повторно розглядати за рішенням Генерального прокурора України питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:

1) безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;

3) перебування військовослужбовців у районах проведення антитерористичної операції з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

4. Підтвердними документами є витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

5. Комісія розглядає заяви та інші документи і приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій у місячний строк з дня надходження документів.

6. Комісія в місячний строк інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про військовослужбовців, яким надано статус учасника бойових дій, за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку.

7. Комісія позбавляє військовослужбовця статусу учасника бойових дій у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення військовослужбовцем умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про військовослужбовця;

3) подання військовослужбовцем заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

8. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Склад Комісії

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Генеральної прокуратури України.

2. До складу Комісії входять працівники Генеральної прокуратури України.

3. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Комісії з міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, органами державної влади;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданні головує його заступник.

ІV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

2. Про дату проведення засідання та порядок денний повідомляються члени Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку засідання.

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі його відсутності - заступника, який головує на засіданні.

6. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення в рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

7. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше трьох днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

8. Рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (додаток до цього Положення) та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій, зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Заступник
Генерального прокурора України -
Головний військовий прокурорА. МатіосДодаток
до Положення про комісію
Генеральної прокуратури України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками
бойових дій
(пункт 8 розділу ІV)

РІШЕННЯ
комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дійвверх