Документ z0397-17, действует, текущая редакция — Принятие от 22.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.04.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2017  № 922/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2017 р.
за № 397/30265

Про затвердження Змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до статей 106, 109 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року № 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за № 1113/23645 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.03.2017  № 922/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2017 р.
за № 397/30265

ЗМІНИ
до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. У розділі ІІ:

1) пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Доручення на проведення перевірки реєструються в журналі обліку доручень на проведення перевірки арбітражних керуючих (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.»;

2) у пункті 2.13 цифри «2» та «3» замінити цифрами «3» та «4» відповідно;

3) у пункті 2.14 цифру «4» замінити цифрою «5»;

4) підпункт 2.15.1 пункту 2.15 після слів «предмета перевірки,» доповнити словами «місце проведення перевірки», після слів «визначених у повідомлені документів,» - словом «місце».

2. У пункті 4.7 розділу ІV цифру «5» замінити цифрою «6».

3. У пункті 5.1 розділу V цифру «5» замінити цифрою «7».

4. У розділі VІ:

1) в абзаці першому пункту 6.3 цифру «7» замінити цифрою «8»;

2) у пункті 6.9 цифри «7» та «8» замінити цифрами «9» та «10» відповідно.

5. Підпункти 7.6.1 та 7.6.2 пункту 7.6 розділу VІІ виключити.

6. У додатках:

1) доповнити новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-9 вважати відповідно додатками 3-10.

2) у додатку 4:

після слів та цифр «у період з «___»________20___ року до «___»_________20___ року» доповнити словами «за місцезнаходженням

___________________________________________________________________»;
(орган контролю/офіс арбітражного керуючого/боржник/майно боржника)

слова «спосіб надання документів» замінити словами «Місце та спосіб надання документів»;

3) у колонці 6 додатка 5 слово «наказу» замінити словом «доручення».

Директор Департаменту
з питань судової роботи
та банкрутстваЮ.О. МоісеєвДодаток 2
до Порядку контролю
за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.8 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

№ з/п

Номер доручення та дата його видачі

Прізвище та ініціали арбітражного керуючого

Вид перевірки (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)

Склад комісії

Термін перевірки

Місце проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7


вверх