Документ z0391-19, действует, текущая редакция — Принятие от 29.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 230


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

Про затвердження Змін до Положення  про організацію та несення служби  з охорони дипломатичних представництв,  консульських установ іноземних держав,  представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами  Національної гвардії України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 лютого 2016 року № 74, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 320/28450, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Міністр закордонних справ УкраїниС.М. Князєв

П.А. КлімкінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 березня 2019 року № 230


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

ЗМІНИ
до Положення про організацію та несення служби з охорони  дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

1. У розділі I:

1) пункт 2 глави 2 після слів «командира військової частини» доповнити словами «та здійснюється доповідь старшому начальнику за підпорядкованістю»;

2) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3 слова «система охорони,», «та джерела фінансування» виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. План охорони дипломатичного представництва (установи) складається з характеристики об’єкта, що охороняється, табеля постів, бойового розрахунку.

У характеристиці об’єкта, що охороняється, зазначаються:

опис дипломатичного представництва (установи) (територіальне розміщення будівель та прилеглої території, обладнання інженерно-технічними засобами охорони);

маршрути піших патрулів та патрулів на транспортних засобах;

місця розташування найближчих сусідніх постів охорони порядку, територіальних органів поліції (далі - ТОП) та правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія (за наявності), на карті (схемі) населеного пункту; система охорони об’єкта на плані-схемі;

порядок взаємодії і зв’язку.

У табелі постів визначаються:

склад, озброєння та екіпіровка особового складу військового наряду за звичайним та посиленим варіантом несення служби;

обов’язки посадових осіб військового наряду з урахуванням особливостей кожного поста та умов виконання завдань на ньому;

порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, порядок виконання службових завдань за посиленим варіантом несення служби.

У бойовому розрахунку зазначаються:

можливі надзвичайні ситуації на кожному посту;

порядок дій у разі ускладнення оперативної обстановки.»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Для кожного поста охорони порядку штаб військової частини розробляє службову документацію:

довідкові відомості про дипломатичне представництво (установу), главу представництва (установи), персонал представництва (установи), службові автомобілі;

інструкції для осіб військового наряду;

погодинні графіки виконання службових завдань військовослужбовцями;

номери телефонів правоохоронних органів з якими здійснюється взаємодія;

зразки допусків на право перевірки;

зразок рапорту на передачу затриманого до ТОП;

інструкція щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань тощо.».

2. Пункт 8 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:

«8. Підготовка військових нарядів включає:

інструктаж особового складу військових нарядів;

інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів (за рішенням командира військової частини);

матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів.

Під час проведення інструктажу:

оголошується склад військових нарядів;

визначаються завдання, порядок їх виконання, використання засобів зв’язку і транспортних засобів;

здійснюється оперативне інформування особового складу;

визначається порядок взаємодії i зв’язку із сусідніми військовими нарядами та нарядами ТОП;

нагадуються вимоги щодо дотримання законності, військової дисципліни, порядку поводження з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами та щодо заходів безпеки під час виконання службових завдань;

перевіряється зовнiшнiй вигляд особового складу військових нарядів, знання особовим складом своїх обов’язків, уміння діяти в разі ускладнення оперативної обстановки.

Інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів проводяться за рішенням командира військової частини відповідно до плану підготовки особового складу батальйону (роти) до виконання службових завдань на навчальних містечках, у класах, приміщеннях, на транспортних засобах з урахуванням особливостей завдання, яке виконуватиметься, з використанням службових документів, а також схем, макетів та навчальних посібників.

Під час інструктивних занять відпрацьовуються:

практичні дії військовослужбовців під час виконання службових завдань у разі ускладнення оперативної обстановки та під час надзвичайних ситуацій (подій);

нормативи з тактичної підготовки;

прийоми рукопашного бою і самозахисту.

Матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів включає:

отримання табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів (за рішенням командира військової частини), службової документації (патрульно-постова відомість сектору охорони (додаток 5), патрульно-постова відомість патруля (додаток 6), патрульно-постова відомість поста охорони порядку (додаток 7));

проходження медичного огляду та перевірки психологічної готовності до виконання службових завдань, про що робиться запис у патрульно-постовій відомості військового наряду. Особи, які визнаються медичним працівником чи психологом непридатними до виконання службових завдань, замінюються.».

3. Пункт 11 глави 10 розділу III викласти в такій редакції:

«11. Рух автомобілів з особовим складом з військової частини до місця служби i назад проводиться тільки за затвердженим командиром військової частини маршрутом. При перевезенні військових нарядів на спеціально обладнаних для перевезення особового складу транспортних засобах старшими призначаються офіцери.».

4. У главі 1 розділу IV:

1) у пункті 4:

слова «схеми поста охорони порядку (додаток 9)» виключити;

слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» замінити словами «номерів телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія»;

2) у пункті 5 слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» замінити словами «списку телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія»;

3) у пункті 6 слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» виключити.

5. У додатках до Положення:

1) додаток 5 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 5-10;

2) додаток 6 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 5-12;

3) додаток 7 після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 3-8 вважати відповідно пунктами 4-9;

4) додаток 9 виключити.

У зв’язку з цим додатки 10-15 вважати відповідно додатками 9-14.

У тексті Положення посилання на додатки 10-15 замінити відповідно посиланнями на додатки 9-14;

5) примітки додатка 10 викласти в такій редакції:

«1. На схемі маршрутної картки пішого патруля відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.»;

6) примітки додатка 11 викласти в такій редакції:

«1. На схемі маршрутної картки патруля на транспортному засобі відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.».

Т.в.о. начальника
Управління взаємодії
з Національною гвардією
України
В.В. Михайловськийвверх