Документ z0369-19, действует, текущая редакция — Принятие от 19.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.04.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2019  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 369/33340

Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Національній службі здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами Національної служби здоров’я України під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

2) Форму запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Національної служби здоров’я України.

2. Управлінню організаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної служби здоров’я України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людиниО. Петренко


Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 березня 2019 року № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 369/33340

ПОРЯДОК
організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами Національної служби здоров’я України під час опрацювання запитів на публічну інформацію

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101.

2. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами НСЗУ під час процедури приймання, реєстрації, розгляду та контролю за опрацюванням запитів на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі - запитувачі), а також надання інформації, яка отримується, створюється або якою володіє НСЗУ у процесі здійснення своїх повноважень.

3. Право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком НСЗУ надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом; визначенням спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою вони володіють; максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) - прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

4. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

5. Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, отримана або створена в процесі виконання НСЗУ своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або якою НСЗУ володіє.

6. НСЗУ є розпорядником публічної інформації, відображеної та задокументованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана, створена або якою володіє НСЗУ у процесі здійснення своїх повноважень.

7. Реєстрацію запитів на інформацію відповідно до вимог законодавства, організацію та координацію роботи з надання публічної інформації, у тому числі попереднє опрацювання, аналіз, систематизацію, консультації під час оформлення Запитів, а також здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами НСЗУ Запитів згідно з вимогами Закону здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа НСЗУ з питань доступу до публічної інформації (далі - Суб’єкт реєстрації та координації).

8. Розгляд Запитів забезпечують керівники структурних підрозділів НСЗУ у межах компетенції.

9. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законами України «Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

10. Доступ до публічної інформації НСЗУ забезпечується шляхом надання інформації на Запит.

11. Відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом, здійснюється відповідно до положень статті 21 Закону та у розмірі фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

НСЗУ надає на вимогу запитувача 10 перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, що надаються на електронну пошту на вимогу запитувача.

12. Відповідь на Запит про особу здійснюється відповідно до Закону з урахуванням заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про неї інших осіб.

13. У разі надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

14. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації НСЗУ здійснюється відповідно до Закону.

II. Складання, подання, реєстрація та опрацювання запитів на інформацію

1. Запитувач має право звернутися до НСЗУ із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту на інформацію.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Письмовий Запит подається у довільній формі.

4. Запит має містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит на інформацію (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту на інформацію.

5. Для спрощення процедури оформлення письмового Запиту запитувач може використати відповідну форму для Запиту, якою володіє НСЗУ (далі - Форма запиту). Зазначену Форму запиту можна отримати в НСЗУ або на офіційному веб-сайті НСЗУ у розділі «Громадянам».

6. Запитувач може заповнити в електронному вигляді Форму запиту на офіційному веб-сайті НСЗУ.

У НСЗУ визначено електронну адресу, на яку направляється Запит, - info@nszu.gov.ua.

7. Запит може бути подано запитувачем особисто до НСЗУ в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими для НСЗУ.

8. У Формі запиту запитувачу надається можливість обрати форму надання відповіді - поштою, факсом, електронною поштою, а також ознайомитися з документами у визначеному НСЗУ спеціальному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

Відповідь на Запит надається у спосіб, обраний запитувачем.

9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмеження фізичних можливостей тощо) особа не може подати письмовий Запит, його оформлює Суб’єкт реєстрації та координації, обов’язково зазначивши в Запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію Запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відмітка про отримання цього запиту. Така копія повертається запитувачу.

11. Запит, який надійшов до НСЗУ електронною поштою на визначену електронну адресу, в усній формі особисто від запитувача у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймає і розглядає Суб’єкт реєстрації та координації, а ті, що надійшли факсом або поштою, приймає структурний підрозділ, на який покладено функцію з приймання, реєстрації та обробки вхідної і вихідної кореспонденції (далі - Діловодна служба), який невідкладно передає його Суб’єкту реєстрації та координації.

12. Після реєстрації Суб’єкт реєстрації та координації протягом одного дня забезпечує розгляд отриманих Запитів з метою:

визначення належності інформації, зазначеної у Запиті, до публічної інформації;

визначення належності інформації, зазначеної у Запиті, до компетенції НСЗУ;

підготовки проекту резолюції із визначенням головного виконавця, співвиконавців (відповідно до функціональних повноважень).

13. Реєстрацію Запитів здійснює Суб’єкт реєстрації та координації в автоматизованій системі електронного документообігу шляхом створення реєстраційно-моніторингових карток у картотеці вхідних документів з присвоєнням індексу «зпі» у встановленому порядку.

14. Діловодство за Запитами ведеться окремо від інших видів діловодства.

15. У разі якщо за результатом попереднього опрацювання Запитів Суб’єкт реєстрації та координації з’ясовує, що поданий запит не підпадає під дію статті 1 Закону, реєстрація проводиться так:

документ, що надійшов електронною поштою, засобами телефонного зв’язку або факсом, - Суб’єктом реєстрації та координації у відповідній картотеці в автоматизованій системі електронного документообігу;

документ, що надійшов поштою або особисто від юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб,- Діловодною службою у відповідній картотеці вхідних документів в автоматизованій системі електронного документообігу;

документ, що надійшов поштою або особисто від фізичної особи з наявністю підпису,- Суб’єктом реєстрації та координації у відповідній картотеці в автоматизованій системі електронного документообігу.

16. Суб’єкт реєстрації та координації веде облік Запитів у журналі обліку запитів на отримання публічної інформації (далі - Журнал) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. Журнал може вестися як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 17, 18 цього розділу, у випадках, передбачених в абзаці другому пункту 15 цього розділу, Суб’єкт реєстрації та координації протягом п’яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 17, 18 цього розділу, у випадках, передбачених в абзацах третьому, четвертому пункту 15 цього розділу, документ передається до структурного підрозділу, відповідального за його виконання, для підготовки відповіді у порядку і строки, визначені законодавством України.

До переліку виконавців обов’язково включається Суб’єкт реєстрації та координації, який протягом п’яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону, та повідомленням про розгляд листа у порядку і строки, визначені законодавством України.

17. Після підготовки проекту резолюції Запиту подаються керівництву НСЗУ.

18. Після накладення керівництвом НСЗУ резолюції Запит повертається до Суб’єкта реєстрації та координації для подальшого передання відповідальним за виконання структурним підрозділам.

19. Керівники структурних підрозділів НСЗУ після одержання Запиту того самого дня визначають посадових осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечують внутрішній контроль за опрацюванням Запиту.

III. Підготовка, надання відповідей на Запити та строк розгляду Запитів

1. Структурні підрозділи НСЗУ, які володіють запитуваною інформацією, надають у визначені Законом строки достовірну, точну та повну інформацію за Запитами.

Якість і своєчасність підготовки відповідей на Запити забезпечують керівники структурних підрозділів НСЗУ, яким доручено їх виконання.

2. У проекті відповіді на Запит обов’язково має міститися посилання на його реквізити та джерело.

3. У разі надходження Запиту до структурного підрозділу НСЗУ, який не володіє запитуваною інформацією, такий Запит в одноденний строк з дня його отримання в НСЗУ разом з відповідною службовою запискою, в якій обов’язково зазначається структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією, повертається до Суб’єкта реєстрації та координації для зміни резолюції в порядку, визначеному пунктами 11, 17, 18 розділу II цього Порядку.

4. У разі надходження до НСЗУ Запиту на інформацію, якою він не володіє, але йому відомий розпорядник інформації, Суб’єкт реєстрації та координації супровідним листом за підписом керівництва НСЗУ надсилає Запит належному розпоряднику у строки, передбачені частинами першою, другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.

5. У разі надходження Запиту на інформацію, якою володіють два або більше структурних підрозділів НСЗУ, відповідальним виконавцем такого Запиту є посадова особа, яка визначається у переліку резолюції першою, при цьому підготовка запитуваної інформації у структурних підрозділах НСЗУ, що є співвиконавцями Запиту, та її надання відповідальному виконавцю здійснюються протягом двох робочих днів на підставі службової записки за підписом керівника структурного підрозділу НСЗУ або особи, яка виконує його обов’язки.

6. Проекти листів-відповідей на Запити, які готують структурні підрозділи НСЗУ, обов’язково погоджуються із Суб’єктом реєстрації та координації у частині дотримання вимог Закону.

7. Якщо під час надходження Запиту відповідальний структурний підрозділ НСЗУ з’ясовує, що частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, відкрита інформація надається відповідно до законодавства України.

8. У разі якщо інформація, зазначена у Запиті, належить до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом, проекти листів-відповідей, які готують структурні підрозділи НСЗУ на зазначені Запити, погоджуються з юридичним підрозділом і з підрозділом спеціальних робіт і режиму.

9. Відправлення електронною поштою відповідей на запити на інформацію здійснює Суб’єкт реєстрації та координації. У такому разі структурний підрозділ НСЗУ, відповідальний за виконання запиту, в день реєстрації листа передає Суб’єкту реєстрації та координації на електронному носії або засобами електронного зв’язку відповідь у форматі захищеного pdf- або jpeg-файла для подальшого відправлення запитувачу.

10. В НСЗУ визначаються спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 14 Закону.

11. Відповідь на Запит надається не пізніше п’яти робочих днів із дня його отримання в НСЗУ.

12. У разі якщо Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

13. У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання Запиту.

IV. Забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації про діяльність НСЗУ забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-сайті НСЗУ;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

на інформаційних стендах у приміщенні НСЗУ;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за Запитами.

2. Керівники структурних підрозділів НСЗУ відповідно до функціональних повноважень забезпечують надання підрозділу з комунікації НСЗУ:

інформації, визначеної у частині першій статті 15 Закону, для невідкладного оприлюднення на офіційному веб-сайті НСЗУ, але не пізніше п’ятого робочого дня з дня затвердження документа;

публічної інформації у формі відкритих даних (перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних (періодичність їх оновлення визначає Кабінет Міністрів України)) для оприлюднення (оновлення) таких наборів даних на офіційному веб-сайті НСЗУ та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Закону.

V. Забезпечення унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про фізичну особу чи юридичну особу

1. Надання інформації за Запитами про фізичну особу чи юридичну особу здійснюється лише на вимогу особи, якої вона стосується, крім випадків, передбачених Законом.

2. Контроль за недопущенням несанкціонованого доступу до наявної інформації про фізичну особу чи юридичну особу в процесі підготовки та надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівника структурного підрозділу НСЗУ, який готує відповідь.

VI. Відмова та відстрочення задоволення запиту на інформацію

1. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено у випадках та порядку, передбачених статтею 22 Закону.

2. Відстрочення задоволення запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки через настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Заступник Міністра

П. Ковтонюк


Додаток
до Порядку організації роботи
та взаємодії між структурними підрозділами
Національної служби здоров’я України
під час опрацювання запитів
на публічну інформацію
(пункт 16 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку запитів на отримання публічної інформації

№ з/п

Дата, вхідний номер запиту в НСЗУ

Вихідний номер та дата запиту

Найменування запитувача
(П.І.Б.)

Результат попереднього опрацювання

Результати розгляду запиту

Примітка

форма надходження запиту

стислий зміст запиту

відповідальний структурний підрозділ НСЗУ

види інформації

строк розгляду запиту

статус особи

дата та номер листа (відповідь заявнику

задоволено, відмовлено, перенаправлено

форма надання відповіді на запит

інформація про наявність віз (службових записок) співвиконавців

юридична особа

фізична особа

об’єднання громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 березня 2019 року № 603

ФОРМА
запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Національної служби здоров’я України

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

у письмовому вигляді

електронною поштою

телефоном

факсом

фізична особа

юридична особа

об’єднання громадян
без статусу юридичної особи

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб), найменування організації (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові представника (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)


Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача


Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк. Відповідь надати (ознайомитися з документами):

поштою

електронною поштою

факсом

ознайомлення з документами у спеціальному місці розпорядника інформації

Поштова адреса (якщо обрано форму відповіді «поштою»)

(зазначити поштову адресу)

Контактна електронна пошта (якщо обрано форму відповіді «електронною поштою»)

(зазначити e-mail)

Факс (якщо обрано форму відповіді «факсом»)

(зазначити номер факсу)

Посада, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача (для юридичних осіб, фізичних осіб)


Дата запиту


Підпис (у разі подання запиту в письмовому вигляді)


Заповнюється в НСЗУ

Посада, прізвище, ініціали, номер телефону, підпис працівника, що прийняв запит


Час та дата отримання запиту


Заступник Міністра

П. Ковтонюквверх