Документ z0368-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.04.2001, основание - z0375-01

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 19 від 27.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 червня 1998 р.
vd980227 vn19 за N 368/2808

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 292 ( z0375-01 ) від 12.04.2001 )
Про затвердження Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 391 ( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
29 листопада 1997 р. N 23867/1 та відповідно до Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв, що
додається. 2. Зареєструвати Положення, зазначене в п.1 цього наказу, в
Міністерстві юстиції України. 3. Опублікувати Положення, зазначене в п.1 цього наказу, в
офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова власність". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпатенту України Ніколаєнка Л.І.

Голова Держпатенту
України В.Петров

Затверджено
Наказ Держпатенту України
27.02.98 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 1998 р.
за N 368/2808

Положення
про Державний реєстр України топографій інтегральних
мікросхем та порядок видачі свідоцтв
Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР )
(далі - Закон), визначає порядок ведення Державного реєстру
України топографій інтегральних мікросхем (ІМС), видачі свідоцтв
України на топографії ІМС та їх дублікатів, а також встановлює
форму свідоцтва.
Розділ I
Загальні положення
Державний реєстр України топографій ІМС (далі - Реєстр) є
офіційним документом, призначеним для реєстрації топографій ІМС,
яким надається правова охорона в Україні, та всіх змін щодо їх
правового статусу. Реєстр являє собою зброшуровані, пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою книги і підлягає постійному зберіганню в
Державному департаменті інтелектуальної власності (далі -
Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Реєстрацію та інші дії, що пов'язані з веденням Реєстру,
виконує Департамент за наявності документа про сплату відповідного
збору чи оплату послуги. ( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ II
Порядок ведення Державного реєстру топографій ІМС
1. Реєстрація топографій ІМС здійснюється на підставі рішення
Департаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС. 2. Запис про реєстрацію топографії ІМС містить такі
відомості: номер реєстрації, який є номером свідоцтва про державну
реєстрацію топографії ІМС (далі - свідоцтво); дату реєстрації свідоцтва; номер заявки; дату подання заявки; дату першого використання топографії ІМС; дату, з якої набирають чинності права, що засвідчуються
свідоцтвом; дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер
бюлетеня; повне ім'я або найменування заявника (заявників); повне ім'я автора (авторів); повне ім'я або найменування власника (власників) свідоцтва,
його адресу та код держави; назву топографії ІМС; реферат; повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи; юридичну адресу та повне ім'я або найменування особи, на ім'я
якої надсилається свідоцтво. 3. У процесі ведення Реєстру в нього вносяться записи
стосовно: змін щодо повного імені (найменування) власника (власників)
свідоцтва, його юридичної адреси; змін щодо складу заявників, авторів або власників свідоцтва; змін щодо адреси або повного імені чи найменування особи, на
ім'я якої надсилається свідоцтво; реєстрації договору про передачу права власності на
зареєстровану топографію ІМС (далі - договір); реєстрації договору про передачу права на використання
зареєстрованої топографії ІМС (далі - ліцензійний договір); змін, внесених до зареєстрованого ліцензійного договору; дострокового припинення дії ліцензійного договору; визнання договору (ліцензійного договору) недійсними; визнання свідоцтва недійсним; припинення дії свідоцтва; видачі дубліката свідоцтва; виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних,
інформаційних) тощо. 4. Підставою для внесення записів та змін до Реєстру є: рішення Департаменту про реєстрацію топографії ІМС; рішення Апеляційної ради Департаменту; рішення судових органів; рішення про зміну найменування власника (власників)
свідоцтва, зміну складу авторів, зміну адреси для листування,
видачу дубліката, виправлення очевидних помилок; рішення про реєстрацію договору (ліцензійного договору) на
зареєстровану топографію ІМС; рішення про внесення змін, внесених до зареєстрованого
ліцензійного договору; рішення про дострокове припинення дії ліцензійного договору; інші підстави, що випливають з пункту 3 цього Положення. 5. Заява власника (власників) свідоцтва щодо зміни
найменування і (або) зміни адреси, зміни складу авторів, видачі
дубліката та виправлення очевидних помилок подається українською
мовою від імені власника (власників) свідоцтва, стосується одного
охоронного документа і містить: номер свідоцтва; номер заявки; дату подання заявки; повне ім'я або найменування і адресу власника (власників)
свідоцтва. Заява підписується власником (власниками) свідоцтва, якщо
власник свідоцтва є юридичною особою, заява підписується особою,
що має на це повноваження, із зазначенням посади та розшифруванням
підпису, який скріплюється печаткою. У разі подання заяви про зміну складу авторів заява
підписується особами, що зазначені у заявці як автори, а також
особами, які фактично є авторами даної топографії, але в заявці
авторами не зазначені. До заяви додаються: документ про оплату послуги (при потребі); документ, що підтверджує правомірність змін (при потребі). Якщо заяву про зміну відомостей, що занесені до Реєстру, або
видачу дубліката від імені власника (власників) свідоцтва подає
представник у справах інтелектуальної власності або інша довірена
особа, до заяви додається відповідна довіреність. 6. Відомості про записи та зміни, що вносяться до Реєстру, а
також відомості про виправлення очевидних помилок публікуються у
офіційному бюлетені Департаменту. 7. Департамент видає або надсилає повідомлення про внесену
зміну або виправлену очевидну помилку за формою, що наведена у
додатку 1 до цього Положення, власнику (власникам) свідоцтва на
адресу, що зазначена у заяві про реєстрацію топографії ІМС. ( Розділ II із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ III
Порядок видачі свідоцтв
1. Видача свідоцтва здійснюється Департаментом у місячний
строк після державної реєстрації топографії ІМС. 2. Свідоцтво видається за формою, що наведена у додатку 2 до
цього Положення. 3. Свідоцтво видається особі, яка має право на його
одержання, або надсилається за адресою, що зазначена у заяві про
реєстрацію топографії ІМС. 4. На вимогу власника (власників) свідоцтва Департамент
вносить виправлення очевидних помилок до виданого свідоцтва. ( Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ IV
Порядок видачі дублікатів свідоцтв
1. Дублікат свідоцтва може бути виданий тільки при наявності
запису про реєстрацію топографії ІМС у Реєстрі. 2. Видача дубліката свідоцтва здійснюється Департаментом за
заявою власника (власників) або його (їх) правонаступника про
втрату оригіналу свідоцтва на топографію ІМС із зазначенням
обставин втрати та з доданням документа про оплату послуги за
видачу дубліката. 3. Відомості про видачу дубліката свідоцтва на зареєстровану
топографію ІМС заносяться до Реєстру та публікуються в офіційному
бюлетені Департаменту. ( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ V
Порядок надання відомостей, що занесені до Реєстру
1. Після публікації офіційних відомостей про реєстрацію
топографії ІМС будь-яка особа має право одержати витяг з Реєстру
за умови оплати послуги та відповідно до Порядку надання послуг
Державним департаментом інтелектуальної власності, затвердженого
наказом Держпатенту України від 25.01.95 N 09 ( z0050-95 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.95 за
N 50/586, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Держпатенту України від 16.10.96 N 211 ( z0627-96 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.10.96 за
N 627/1652, і наказом Держпатенту України від 20.03.98 N 25
( z0331-98 ) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.05.98 за N 331/2771.
Додаток 1
до Положення про Державний
реєстр України топографій
інтегральних мікросхем та
порядок видачі свідоцтв
Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності
Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська поща, 8
Телефон: (044) 212-50-82
Телефакс: (044) 212-34-49
Номер свідоцтва ______________
Власник ______________________ ______________________________

Повідомлення
від "____" ______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем": - виправлено такі помилки: - внесено такі зміни:
Дата публікації та номер бюлетеня
Голова Департаменту ______________ М.П.
(підпис)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Додаток 2
до Положення про Державний
реєстр України топографій
інтегральних мікросхем та
порядок видачі свідоцтв
—————————————— Україна Реєстраційний номер |Державний | (UA) |Герб України| | | ——————————————
Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності
Свідоцтво
про державну реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми (ІМС)
відповідно до Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
від 5 листопада 1997 року N 621/97-ВР
Голова Департаменту М.П. —————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Номер заявки
Дата подання заявки на реєстрацію
Дата першого використання
Дата реєстрації в Державному реєстрі України топографій ІМС
Дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС
Автор (автори) ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Власник ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Топографія ІМС ——————————————————————————————————————————————————————————————————
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )вверх