Документ z0361-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.09.2005, основание - z1010-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 140 від 10.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 липня 1996 р.
vd960710 vn140 за N 361/1386
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 )
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій з векселями Державного казначейства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 1996 року N 689 ( 689-96-п ) "Про затвердження Порядку
застосування векселів Державного казначейства", Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку
операцій з векселями Державного казначейства (додається).
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України від 10 липня 1996 року
N 140
Порядок
відображення у бухгалтерському обліку операцій
з векселями Державного казначейства
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 року
N 689 ( 689-96-п ) "Про затвердження Порядку застосування векселів
Державного казначейства" запроваджено випуск векселів Державного
казначейства (далі - казначейські векселі) сумами 500 мільйонів і
1 мільярд карбованців (далі - вексельні суми) для використання
векселедержателями з метою: погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних
кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за
вексельними сумами; продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до
законодавства України; застави по забезпеченню зобов'язань перед резидентами
відповідно до законодавства про заставу; зарахування у сплату податків до державного бюджету за
бажанням векселедержателя. Операції з продажу і застави казначейських векселів не
поширюються на підприємства, що отримують дотації з бюджету. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення у
встановлений термін, втрачають силу і оплаті не підлягають. Векселедавцем і платником за казначейськими векселями
виступає Головне управління Державного казначейства України.
Відсотки на вексельну суму не нараховуються. Міністерству фінансів України доручено затвердити порядок
відображення у бухгалтерському обліку підприємств операцій з
казначейськими векселями.
1. Одержані від міністерств, відомств та інших головних
розпорядників державних коштів казначейські векселі перший
векселедержатель відображає за вексельною сумою по дебету
рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі" у
кореспонденції з рахунком 96 "Цільове фінансування і цільові
надходження" субрахунок "Зобов'язання казначейства". 2. Передача казначейських векселів у погашення кредиторської
заборгованості відображається за вексельною сумою по дебету
рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",
76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і кредиту
рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі". На підставі заяви підприємства-векселедержателя та письмового
повідомлення про зарахування казначейських векселів у сплату
податків до Державного бюджету України або виписки банку про
надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства на
вексельну суму дебетуються рахунки 68 "Розрахунки з бюджетом" по
відповідному податку або 51 "Розрахунковий рахунок" у
кореспонденції з кредитом рахунку 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські векселі". Одночасно перший векселедержатель у тому звітному періоді, в
якому казначейський вексель прийнято у погашення заборгованості з
платежів до Державного бюджету України, кредиторської
заборгованості або надійшли кошти, на вексельну суму дебетує
рахунок 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" субрахунок
"Зобов'язання казначейства" у кореспонденції з рахунками обліку
таких асигнувань з бюджету: 80 "Прибутки і збитки" - на суми у
зв'язку з державним регулюванням цін і тарифів, 93 "Фінансування
капітальних вкладень" - на суми для фінансування капітальних
вкладень тощо. 3. Одержання за згодою казначейського векселя від
векселедержателя в погашення дебіторської заборгованості за
відвантажену продукцію, товари, інше майно, виконані роботи і
надані послуги відображається підприємствами по дебету рахунка 59
"Векселі одержані" субрахунок "Казначейські векселі" і кредиту
рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки
з іншими дебіторами і кредиторами". ( Пункт 3 в редакції Наказу
Мінфіну N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 ) 4. Продаж казначейських векселів відображається по дебету і
кредиту рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунками та в
порядку, викладеному в пункті 6 листа Міністерства фінансів
України від 12 серпня 1992 року N 18-4116 ( v4116201-92 ) "Про
бухгалтерський облік вексельного обігу" із змінами, затвердженими
наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 1994 року N 65
( z0183-94 ). Придбання за договором купівлі-продажу казначейських векселів
відображається по дебету рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські векселі" - на вексельну суму і кредиту рахунка
обліку грошових коштів - на фактичну суму витрат. Перевищення
вексельної суми казначейського векселя над витратами на придбання
відображається по кредиту рахунка 80 "Прибутки і збитки" (від
позареалізаційних операцій), зворотний результат відображається по
дебету рахунка 81 "Використання прибутку". 5. Використання казначейських векселів для застави з метою
забезпечення зобов'язань перед резидентами реєструється в Книзі
записів застав за формою та в порядку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 14
( 14-93-п ), а також відображається в бухгалтерському обліку за
вексельною сумою на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення
зобов'язань і платежів" субрахунок 2 "Забезпечення видані", з
якого вексельна сума списується у разі припинення права застави.
Заставодержателі такі зобов'язання відображають на субрахунку 1
"Забезпечення одержані" позабалансового рахунка 006. Якщо казначейський вексель, що є предметом застави,
переходить відповідно до законодавства від заставодавця, то сума,
одержана за вексель, відображається у заставодавця по кредиту
рахунка 46 "Реалізація" і дебету рахунків обліку вимог, що
випливають з договору банківської позички, купівлі-продажу,
оренди, перевезення вантажу, виконання робіт тощо. В дебет
рахунка 46 з кредиту рахунка 59 "Векселі одержані" субрахунок
"Казначейські векселі" відноситься вексельна сума цього
казначейського векселя. Перевищення вексельної суми над одержаною
по векселю, що є предметом застави, зараховується до прибутку від
реалізації інших цінностей, зворотний результат списується з
кредиту рахунка 46 в дебет рахунка 81 "Використання прибутку". 6. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення у
встановлений термін, списуються з кредиту рахунка 59 "Векселі
одержані" субрахунок "Казначейські векселі" у кореспонденції з
дебетом рахунків: а) 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" субрахунок
"Зобов'язання казначейства" - за вексельною сумою у першого
векселедержателя; б) 81 "Використання прибутку" - за вексельною сумою
казначейського векселя, що одержано в погашення дебіторської
заборгованості, у останнього векселедержателя; в) 80 "Прибутки і збитки" - на суму прибутку, що утворився
при придбанні за договором купівлі-продажу казначейського векселя,
який втратив силу, і 81 "Використання прибутку" - на різницю між
вексельною сумою казначейського векселя, що втратив силу, і сумою
прибутку, одержаного при його придбанні. 7. Передача і продаж казначейських векселів оформлюється
векселедержателем реєстром у двох примірниках, один з яких з
підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою
векселедержателя видається приймаючій стороні, а інший - з
підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства,
що одержало вексель, залишається у попереднього векселедержателя.
В реєстрі наводяться дані про номери і вексельну суму
казначейських векселів. 8. Аналітичний облік казначейських векселів ведеться за
строками погашення векселів та способами їх одержання.
Управління методології
бухгалтерського облікувверх