Документ z0348-96, текущая редакция — Редакция от 14.05.1998, основание - z0315-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 128/79 від 26.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 липня 1996 р.
vd960626 vn128/79 за N 348/1373

Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 15.11.95 N 178/170
( Про внесення змін до Положення додатково див. Наказ
Мінфіну
N 76/35 ( z0315-98 ) від 31.03.98 )

З метою удосконалення порядку державного кредитування будов і
об'єктів виробничого призначення, Н А К А З У Є М О:
Затвердити зміни і доповнення до погодженого з Національним
банком України Положення про державне кредитування будов і
об'єктів виробничого призначення ( z0424-95 ), виклавши його в
новій редакції, що додається.
Заступник Міністра фінансів України В.Л.Першин
Заступник Міністра економіки України В.І.Науменко
Затверджено
наказом Міністерства фінансів і
Міністерства економіки від
15 листопада 1995 року N 178/170
(в редакції наказу Міністерства
фінансів та Міністерства
економіки від 26 червня
1996 року N 128/79)
Положення
про державне кредитування будов і об'єктів
виробничого призначення
1. Загальні положення
1.1. Державне кредитування здійснюється шляхом надання
бюджетних позичок безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим
центральним органам державної виконавчої влади для фінансування
підприємствами, об'єднаннями та організаціями (далі -
позичальниками) через банківські установи в першу чергу пускових
об'єктів, а також раніше розпочатих важливих новобудов виробничого
призначення, технічного переозброєння і реконструкції діючих
підприємств, незалежно від форм власності, на пріоритетних
напрямках економіки відповідно до Концепції регулювання
інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації
економіки. Воно є прямим, цільовим, поворотним, строковим, в
обов'язковому порядку забезпеченим заставою, поручительством або
гарантією і здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю
мету Державним бюджетом України. 1.2. Бюджетні позички надаються для фінансування будов і
об'єктів, проектні строки спорудження яких (або їх черг) не
перевищують трьох років, а в окремих випадках - п'яти років. Погашення бюджетних позичок починається через рік після
закінчення будівництва, реконструкції або технічного переозброєння
об'єкта кредитування (його черги, пускового комплексу) і
здійснюється щоквартально у термін не більше як за три роки. Погашення наданих бюджетних позичок, які використано на
придбання обладнання, що не входить до кошторисів будов,
починається у наступному за плановим роком і здійснюється
щоквартально у термін не більше як за два роки. 1.3. Обсяги бюджетних позичок на плановий рік доводяться до
міністерств, відомств, інших центральних органів державної
виконавчої влади та фінансуючих банків Міністерством економіки
після затвердження Державної програми економічного і соціального
розвитку України. 1.4. Перелік будов і об'єктів виробничого призначення, які
фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, визначає
Міністерство економіки за погодженням з Міністерством фінансів на
основі пропозицій міністерств, відомств, інших центральних органів
державної виконавчої влади і подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України у складі Державної програми економічного і
соціального розвитку України на плановий рік. 1.5. За використання бюджетних позичок встановлюється плата в
розмірі 20 відсотків річних від фактично профінансованих обсягів.
2. Обслуговування бюджетних позичок
2.1. Організація роботи по обслуговуванню бюджетних позичок,
їх обліку та проведенню розрахунків з позичальниками здійснюється
уповноваженими комерційними банками України: Українським
акціонерним промислово-інвестиційним банком "Промінвестбанк",
акціонерно-комерційним агропромисловим банком "Україна" та
акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк",
через які запроваджено касове виконання Державного бюджету
України. Міністерство фінансів перераховує міністерствам, відомствам,
іншим центральним органам державної виконавчої влади на окремий
рахунок кошти, в межах яких надається бюджетна позичка, згідно з
затвердженою Державною програмою економічного і соціального
розвитку України. Міністерства, відомства, інші центральні органи державної
виконавчої влади - замовники, яким надається бюджетна позичка,
укладають з Міністерством фінансів (Головним управлінням
державного казначейства) кредитну угоду, в якій визначаються умови
надання позички та її гарантованого повернення у визначені
кредитним договором терміни. Фінансуючі банки не мають права використовувати кошти
бюджетних позичок на інші цілі. Надходження коштів із бюджету для надання державної позички
має відображатись на балансовому рахунку N 740 "Кошти
довгострокового кредитування за рахунок бюджету", а кредитування -
з балансового рахунку N 775 "Кредити підприємствам і організаціям
усіх форм власності за рахунок бюджетних коштів". 2.2. Кредитні взаємовідносини між фінансуючими банками та
позичальниками регламентуються нормативними актами Національного
банку України і оформляються кредитним договором, укладеним
відповідно до рекомендацій Положення Національного банку України
"Про кредитування" ( v0299500-95 ). Позичальники в обов'язковому порядку подають міністерствам,
відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади
та Міністерству фінансів копії кредитних договорів і доповнень до
них у двотижневий термін після їх підписання. 2.3. Кредитні договори між фінансуючими банками та
позичальниками укладаються в місячний термін з моменту одержання
міністерствами, відомствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади обсягів державних позичок. 2.4. Оплата за виконані роботи по будівництву, реконструкції
та технічному переозброєнню підприємств і об'єктів здійснюється
фінансуючими банками в межах коштів бюджетної позички при
надходженні від позичальника розрахунково-грошових документів та
оформляється строковим зобов'язанням з умовним строком погашення
бюджетної позички. Після введення в дію потужності (черги, пускового комплексу)
загальна заборгованість переоформляється строковим зобов'язанням з
конкретними строками повернення наданої бюджетної позички. 2.5. Бюджетна позичка та відсотки за її користування
сплачуються позичальником за рахунок власних коштів. Відсотки за користування бюджетною позичкою сплачуються
позичальником щоквартально, не пізніше 10 числа наступного за
кварталом місяця і сплата їх здійснюється з моменту виникнення
заборгованості по кредиту. По новобудовах, що розпочаті до 1996 року, нараховані за
період будівництва відсотки не стягуються до завершення
будівництва та настання терміну погашення бюджетної позички по
строковому зобов'язанню (тобто через рік після введення
потужностей у дію). Сума їх враховується на позабалансових
рахунках, які визначаються Національним банком України (для
заборгованості за відсотками бюджету та для фінансуючих банків). Позичальник щорічно підтверджує фінансуючому банку наявність
заборгованості за бюджетною позичкою (рахунок N 775) та відсотки
на позабалансових рахунках. З метою подальших розрахунків з бюджетом та фінансуючими
банками позичальник оформляє заборгованість за відсотками двома
додатковими строковими зобов'язаннями (бюджету та банку) і
повертає її пропорційно і в терміни з платежами за бюджетну
позичку.
3. Зобов'язання сторін
3.1. Позичальники зобов'язані забезпечити цільове і своєчасне
використання отриманої бюджетної позички та повернення її у
визначені кредитним договором та цим Положенням строки. Безпосередній контроль за цільовим використанням
позичальниками бюджетної позички здійснюють фінансуючі банки. 3.2. За порушення умов кредитного договору фінансуючі банки
застосовують до позичальників такі санкції: у разі використання бюджетної позички на цілі, не визначені
кредитним договором, фінансуючий банк припиняє кредитування цих
витрат, має право розірвати кредитний договір та інформує про це
міністерства, відомства, інші центральні органи державної
виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та
Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове
повернення наданої бюджетної позички; у разі порушення планового строку будівництва кредитування
продовжується до фактичного введення в дію об'єкта зі стягненням
подвійної відсоткової ставки. Плановим строком вважати
затверджений Кабінетом Міністрів України в складі Державної
програми економічного і соціального розвитку України або
погоджений Міністерством економіки строк введення в дію
потужностей (їх черг, пускових комплексів); за прострочені платежі стягується плата у розмірі 0,07
відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення
платежу. За умов несвоєчасного одержання позичальником бюджетної
позички в обсягах, необхідних для завершення будівництва об'єкта і
введення в дію запланованих потужностей (їх черг, пускових
комплексів), штрафні санкції не застосовуються. Штрафні санкції не застосовуються також у випадках тимчасової
консервації об'єкта через невиділення коштів для продовження його
будівництва. Питання про дострокове повернення наданої на будову,
що тимчасово консервується, бюджетної позички та сплату відсотків
за користування нею вирішується в кожному окремому випадку
Кабінетом Міністрів України, Міністерством економіки та
Міністерством фінансів за поданням міністерствами, відомствами,
іншими центральними органами державної виконавчої влади
(замовниками) відповідних пропозицій. 3.3. Кошти позичальників, що надходять банкам за користування
бюджетною позичкою (відсотки), перераховуються до державного
бюджету в розмірі 60 відсотків, а у разі застосування штрафних
санкцій - 70 відсотків від цих сум. Решта сум, що сплачуються
позичальником за користування бюджетною позичкою, та сум штрафних
санкцій спрямовуються на покриття витрат банків по обслуговуванню
бюджетних позичок.
4. Контроль за використанням і
поверненням бюджетних позичок
4.1. Фінансуючі банки щоквартально, не пізніше 25 числа
наступного за кварталом місяця, подають Міністерству фінансів,
Міністерству статистики звіт про використання бюджетних позичок,
надходження коштів від позичальників у рахунок погашення позичок,
сплату відсотків по них та штрафних санкцій. Кошти, надходження яких передбачається відповідно до п.3.3.
за користування бюджетними позичками, Міністерством фінансів
відображаються у доходній частині Державного бюджету окремим
рядком. 4.2. Контроль за своєчасним поверненням до Державного бюджету
України коштів, що виділяються на державне кредитування будов і
об'єктів виробничого призначення, здійснює Міністерство фінансів. Контроль за додержанням проектних строків будівництва
об'єктів, передбачених Державною програмою економічного і
соціального розвитку, які споруджуються за рахунок бюджетних
позичок, здійснює Міністерство економіки та міністерства,
відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади -
замовники.вверх