Документ z0336-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.12.2009, основание - z1067-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І
ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 58/852 від 02.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2001 р.
за N 336/5527
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 163/3398 ( z1067-09 ) від 28.09.2009 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності:
організації та проведення спортивних занять
професіоналів та любителів спорту, діяльності з
підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та
проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту,
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні, що додаються. 2. Головному управлінню реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва (Єфремов О.В.), ліцензійному відділу управління
нормативно-правового та кадрового забезпечення
Держкоммолодьспорттуризму (Чернишенко А.В.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Ліцензійному відділу управління нормативно-правового та
кадрового забезпечення Держкоммолодьспорттуризму (Чернишенко А.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Державного комітету України з фізичної культури
і спорту від 22 лютого 1999 року N 18/300 ( z0155-99 ) "Про умови
і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності,
які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 березня 1999 року
за N 155/3448. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва Третьякова С.І. та Першого заступника
Голови Держкоммолодьспорттуризму Чорноівана А.І.
Т. в. о. Голова Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва В.П.Загородній
Перший заступник Голови
Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму
України А.І.Чорноіван
Затверджено
Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва і Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму
України
02.04.2001 N 58/852
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2001 р.
за N 336/5527
Ліцензійні умови
провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності: організації та проведення спортивних
занять професіоналів та любителів спорту,
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з
різних видів спорту, визнаних в Україні
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом,
положення якого встановлюють організаційні, кваліфікаційні, інші
спеціальні вимоги щодо провадження господарської діяльності з
організації та проведення спортивних занять професіоналів та
любителів спорту, діяльності з підготовки спортсменів до змагань з
різних видів спорту, визнаних в Україні (далі -
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність). 1.2. Ці Ліцензійні умови спрямовані на забезпечення: захисту прав та інтересів держави в галузі фізичного
виховання, фізичної культури і спорту; рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання України в галузі фізичного виховання, фізичної
культури і спорту; захисту прав, законних інтересів, життя та здоров'я
спортсменів і громадян - споживачів фізкультурно-оздоровчих та
спортивних послуг. 1.3. Терміни та визначення, що використані в Ліцензійних
умовах Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності -
зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична
особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми
власності, яка провадить фізкультурно-оздоровчу та спортивну
діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності. Робоча програма - програма фізкультурно-оздоровчих,
навчально-тренувальних заходів з виду спорту (версії) відповідно
до переліку видів спорту, що визнані в Україні, затвердженого
наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України від 07.02.2001 N 261 ( z0155-01 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за N 155/5346. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги - комплекс
заходів, що здійснює суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності з професіоналами та любителями спорту відповідно до
робочих програм. Паспорт спортивної споруди - документ установленої форми,
затвердженої центральним органом виконавчої влади з фізичної
культури і спорту, засвідчений місцевим органом виконавчої влади з
фізичної культури і спорту.
2. Організаційні вимоги
2.1. Суб'єкти фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності у своїй діяльності керуються Законами України "Про
фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у
сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту,
регламентними документами національних спортивних федерацій,
міжнародних спортивних організацій та вимогами цих Ліцензійних
умов. 2.2. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
при здійсненні своєї діяльності зобов'язаний дотримуватись таких
вимог: 2.2.1. Не припускатися пропаганди культу жорстокості та
насильства. 2.2.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства, що
регулюють трудові відносини, встановлених санітарно-гігієнічних,
протипожежних, екологічних норм і правил, та інших державних
вимог. 2.2.3. Надавати спортсменам та споживачам
фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг у повному обсязі та у
визначені терміни фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги у
кількості та якості, обумовленими робочими програмами, надавати їм
повну інформацію про права, обов'язки та правила поведінки під час
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять,
тренувань. 2.2.4. Дотримуватись вимог законодавства щодо безпеки життя і
здоров'я спортсменів і споживачів фізкультурно-оздоровчих та
спортивних послуг, давати їм знання правил гігієни, попередження
травм, надання першої медичної допомоги та розвивати в них
практичні навички з техніки безпеки під час проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, тренувань. 2.2.5. Подавати державну статистичну звітність з фізичної
культури і спорту за формою 1-ФК та в порядку, які встановлені
наказом Державного комітету статистики України від 16.09.98 N 308
( z0617-98 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності N 1-ФК, N 2-ФК та Інструкцій щодо їх заповнення",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.98 за
N 617/3057. 2.2.6. Не допускати використання стимуляторів, допінгових
речовин або інших засобів, заборонених законодавством України,
національними спортивними федераціями, міжнародними спортивними
організаціями або відповідними правилами змагань. 2.3. У разі зміни протягом терміну дії ліцензії відомостей
про суб'єкта фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
(найменування, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів
телефонів, іншої інформації, вказаної в заяві про видачу ліцензії
та в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії)
суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності протягом
десяти робочих днів повинен письмово повідомити про це орган
ліцензування для внесення відповідних змін до ліцензійного
реєстру. 2.4. У разі зміни найменування суб'єкта
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (якщо зміна
найменування не пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей,
вказаних у ліцензії, виданій суб'єкту підприємницької
діяльності - фізичній особі, суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності повинен протягом десяти робочих днів після
перереєстрації в органі державної реєстрації подати до органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені
зміни. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. 2.5. У разі зміни місцезнаходження суб'єкт
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності повинен протягом
десяти робочих днів після внесення органом державної реєстрації
відповідних змін щодо місцезнаходження подати до органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, нотаріально засвідчену копію свідоцтва
про державну реєстрацію з внесеними відповідними змінами. Не
переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. 2.6. У разі зміни місця проведення фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності повинен протягом десяти робочих днів
письмово повідомити про це орган ліцензування з наданням копій
документів, що підтверджують зазначені зміни (паспорт спортивної
споруди, документ, який засвідчує право володіння (користування)
спорудою (приміщенням), та висновок місцевого органу державного
санітарно-епідеміологічного нагляду про відповідність споруди
(приміщення) санітарним нормам. 2.7. У разі здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності з іншого виду спорту (версії) суб'єкт
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності протягом десяти
робочих днів має письмово повідомити про це орган ліцензування з
наданням копій документів, що підтверджують зазначені зміни
(робочу програму з відповідного виду спорту (версії) та копії
документів про спеціальну освіту або підготовку фахівців, які
провадять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність з
відповідного виду спорту (версії). 2.8. Документи, пов'язані з веденням господарської
діяльності, згідно з вимогами нормативних документів Державного
комітету архівів України повинні зберігатися у суб'єкта
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності не менше трьох
років. 2.9. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
несе встановлену чинним законодавством відповідальність за шкоду,
заподіяну здоров'ю спортсменів, споживачів фізкультурно-оздоровчих
та спортивних послуг.
3. Загальні вимоги до приміщення суб'єкта
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
3.1. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
повинен мати для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності спеціально обладнане для цього місце, побудовану або
пристосовану фізкультурно-спортивну споруду (приміщення), що
відповідає таким вимогам: має зовнішню рекламу із зазначенням найменування (логотипу)
згідно з установчими документами суб'єкта фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності (крім суб'єктів підприємницької
діяльності - фізичних осіб); при вході в приміщення суб'єкта фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності розміщується інформація про режим його
роботи. 3.2. У разі планового закриття приміщення (ремонт, санітарна
обробка, зміна місцезнаходження, зупинення фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності тощо) суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити
про це споживачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг і
розмістити відповідне оголошення при вході до приміщення. 3.3. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
на видному для споживачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних
послуг місці повинен розмістити такі документи: копію ліцензії органу ліцензування; відомості про працівників суб'єкта фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника,
тренерів, інструкторів, їх освітньо-кваліфікаційний рівень); інформацію про умови обслуговування, права і обов'язки
споживачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг; Ліцензійні умови; номери контактних телефонів, факсів суб'єкта
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 3.4. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
повинен надавати спортсменам, споживачам фізкультурно-оздоровчих
та спортивних послуг інформацію про умови надання цих послуг, мати
належні інформаційно-довідкові матеріали (матеріали з питань
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, в тому числі
літературу з відповідних видів спорту, валеології, реабілітації,
рекреації тощо).
4. Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності
4.1. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
при здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 4.1.1. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
повинен мати спеціальну освіту або підготовку на базі вищої освіти
за наявності диплома, посвідчення (сертифіката), виданих
акредитованим навчальним закладом. 4.1.2. Працівники суб'єкта фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності - юридичної особи, які безпосередньо ведуть
педагогічну, навчально-тренувальну та фізкультурно-оздоровчу
роботу, повинні мати спеціальну освіту або підготовку на базі
вищої освіти за наявності диплома, посвідчення (сертифіката),
виданих акредитованим навчальним закладом. 4.1.3. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи та
працівники суб'єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності - юридичних осіб, які безпосередньо ведуть педагогічну,
навчально-тренувальну та фізкультурно-оздоровчу роботу, повинні
проходити в установленому порядку підвищення кваліфікації в
акредитованих навчальних закладах. 4.1.4. Працівники, які не мають спеціальної освіти, зі
званнями "Майстер спорту", "Майстер спорту міжнародного класу",
"Заслужений майстер спорту", "Заслужений тренер", які
безпосередньо ведуть педагогічну, навчально-тренувальну та
фізкультурно-оздоровчу роботу, повинні пройти підготовку в
акредитованих галузевих навчальних закладах. 4.1.5. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності може залучати до провадження фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності лише фахівців, які відповідають
кваліфікаційним вимогам.
5. Особливі умови
5.1. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
при здійсненні своєї діяльності повинен мати: 5.1.1. Робочу програму, затверджену суб'єктом
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності і погоджену
акредитованим навчальним закладом, який здійснює підготовку
фахівців з фізичного виховання і спорту (в разі відсутності
відповідних фахівців в акредитованому навчальному закладі -
фахівцем, визначеним центральним органом виконавчої влади з
фізичної культури і спорту). 5.1.2. Паспорт спортивної споруди, а в разі провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності не в спортивній
споруді (приміщенні) - висновок місцевого органу виконавчої влади
з фізичної культури і спорту, що підтверджує відповідність
матеріально-технічної бази діючим нормативам для провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 5.1.3. Документ, який засвідчує право володіння
(користування) спорудою (приміщенням) для провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (договір оренди,
купівлі-продажу, свідоцтво про власність тощо). 5.1.4. Висновок місцевого органу державного
санітарно-епідеміологічного нагляду про відповідність споруди
(приміщення), в якому провадиться фізкультурно-оздоровча та
спортивна діяльність, санітарним нормам. 5.1.5. Договір із лікарсько-фізкультурним диспансером або
іншою медичною установою про диспансерне медичне обслуговування
спортсменів, споживачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних
послуг. 5.1.6. Договір зі страховою компанією про страхування
спортсменів, споживачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних
послуг від нещасних випадків під час провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
6. Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності суб'єктів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
6.1. Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, суб'єкт
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності керується Законом
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) і несе відповідальність за
порушення законодавства про рекламу. 6.2. Суб'єкт фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
вказує в рекламі своє повне найменування, адресу, зазначену в
ліцензії, номери телефонів, номер і дату видачі чинної ліцензії та
орган ліцензування. 6.3. Підставою для розміщення у рекламних оголошеннях
інформації щодо суб'єкта фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності, його можливостей у наданні фізкультурно-оздоровчих та
спортивних послуг є наявність у нього ліцензії органу ліцензування
на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
7. Вимоги до організації та проведення спортивних
занять професіоналів та любителів спорту
7.1. При організації та проведенні спортивних занять
професіоналів та любителів спорту суб'єкти фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності повинні дотримуватись таких вимог: 7.1.1. У разі проведення спортивних занять не в спортивній
споруді (приміщенні) суб'єкту фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності необхідно мати висновок місцевого органу
виконавчої влади з фізичної культури і спорту, що підтверджує
відповідність матеріально-технічної бази за місцем проведення
спортивних занять діючим нормативам для здійснення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 7.1.2. Забезпечувати належне обладнання місця проведення
спортивних занять відповідно до вимог техніки безпеки,
будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, екологічних та
інших державних вимог. 7.1.3. Не допускати експлуатацію спортивних споруд та
обладнання, що не забезпечує безпеки споживачів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг. 7.1.4. Забезпечувати відповідність фізкультурно-спортивного
спорядження і обладнання стандартам (правилам, нормам),
затвердженим міжнародними або національними спортивними
федераціями з видів спорту, визнаних в Україні, та зареєстрованим
у відповідних міжнародних організаціях або в Державному комітеті
стандартизації, метрології та сертифікації України. 7.1.5. Провадити спортивні заняття з додержанням установлених
медичних вимог з урахуванням віку, стану здоров'я та рівня
фізичного розвитку осіб.
7.1.6. Забезпечувати проходження споживачами
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг медичного обстеження
в закладах охорони здоров'я.
8. Вимоги до діяльності з підготовки спортсменів до
змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні
8.1. При підготовці спортсменів до змагань з різних видів
спорту, що визнані в Україні, згідно з наказом Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України від 07.02.2001
N 261 ( z0155-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
22.02.2001 за N 155/5346, суб'єкти фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності повинні: 8.1.1. Забезпечувати проходження тренерами з видів спорту та
іншими категоріями фахівців в установленому порядку підвищення
кваліфікації в акредитованих навчальних закладах. 8.1.2. Забезпечувати проходження систематичного диспансерного
огляду спортсменів та здійснення лікарського контролю під час
навчально-тренувального процесу і тренувальних зборів. 8.1.3. Удосконалювати спортивну майстерність спортсменів,
створювати для них та тренерського складу належні умови для
навчально-тренувального процесу та медико-відновлювальних заходів
відповідно до чинного законодавства України. 8.1.4. Допускати команди з видів спорту та окремих
спортсменів до участі в спортивно-масових заходах, змаганнях
тільки за наявності страхових полісів та на підставі заявок,
засвідчених лікарсько-фізкультурним диспансером або іншою медичною
установою. 8.1.5. Використовувати в організації тренувального процесу
сучасні спортивні технології.
Начальник Головного управління
реєстрації та ліцензування
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва О.В.Єфремов
Заступник Голови Комітету -
начальник Департаменту фізичної
культури і спорту Державного
комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України В.К.Забродавверх