Документ z0332-04, действует, текущая редакция — Принятие от 26.02.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.03.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2004 N 154
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2004 р.
за N 332/8931

Про внесення змін до Правил складання та подання
заявки на винахід та заявки на корисну модель

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Правил складання і подання заявки на
винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року N 22
( z0173-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27 лютого 2001 року за N 173/5364, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності: подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
26.02.2004 N 154
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2004 р.
за N 332/8931

ЗМІНИ
до Правил складання та подання заявки
на винахід та заявки на корисну модель
( z0173-01 )

1. У розділі 1: у пункті 1.1 слова "з охорони" та "видачу патенту
(деклараційного патенту) України на винахід (секретний винахід) і
деклараційного патенту України на корисну модель (секретну корисну
модель)" замінити відповідно словами "про охорону" та "винахід
(секретний винахід) та заявки на корисну модель (секретну корисну
модель)"; у пункті 1.2: після абзацу третього додати новий абзац четвертий такого
змісту: "винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної
діяльності людини в будь-якій сфері технології". У зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим; в абзаці п'ятому слова "(деклараційного патенту) на винахід
чи деклараційного" замінити словами "України на винахід чи"; абзац шостий доповнити словами "чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку"; абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "представник - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1994 року N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа".
2. У розділі 2: назву розділу викласти в такій редакції: "2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони"; додати нові пункти 2.1-2.5 такого змісту: "2.1. Відповідно до статті 1 Закону ( 3687-12 ) винахід
(корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини
в будь-якій сфері технології.
2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова
охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить
публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає
умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону. 2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є
новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово придатною.
2.3. Відповідно до частини 2 статті 6 Закону ( 3687-12 )
об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)
надається згідно з Законом, може бути: продукт, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту
чи процесу. З метою подання заявки продукт чи процес уважається
відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у
тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема
в заявці, що подається. 2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт
як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є
пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,
споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі
трансгенна рослина і тварина. 2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність
дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за
допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення
певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є
виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його
якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання
параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є
об'єктом технології.
2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону ( 3687-12 )
правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та
тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних
процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.
2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні
пункту 1.2 цих Правил власне: відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи інтелектуальної, господарської, організаційної та
комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,
обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо); правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,
аукціонів; проекти та схеми планування споруд, будинків, територій; умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти
тощо), розклади, інструкції; комп'ютерні програми; форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,
діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння
слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків)". У зв'язку з цим пункти 2.1 та 2.2 вважати відповідно пунктами
2.6 та 2.7; у пункті 2.6.3: в абзаці другому слова "способу чи застосування раніше
відомого продукту або способу за новим призначенням" замінити
словами "процесу (способу), у тому числі нового застосування
відомого продукту чи процесу"; в абзацах шостому та сьомому слова "спосіб" та "способу"
замінити відповідно словами "процес" та "процесу"; абзац восьмий викласти в такій редакції: "винаходів, один з яких призначений для використання іншого
(в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес
і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;
нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх
новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або
речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони
є, тощо"; в абзаці третьому пункту 2.2 слово "пристрою" замінити
словами "продукту, процесу (способу), у тому числі нового
застосування відомого продукту чи процесу".
3. У розділі 3: в абзаці третьому пункту 3.1 слова "(деклараційного патенту)
України на винахід чи деклараційного патенту України на корисну
модель" замінити словами "України на винахід (корисну модель)"; пункт 3.2.4, абзац другий пункту 3.3.6, пункти 3.3.8 та 3.6
після слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)".
4. У розділі 4: у пункті 4.2 слова "громадському порядку" замінити словами
"публічному порядку, принципам гуманності"; абзац другий пункту 4.4 після слова "винаходу" доповнити
словами "(корисної моделі)".
5. У розділі 5: у пункті 5.1 слова "(деклараційного патенту) України на
винахід чи деклараційного патенту на корисну модель" замінити
словами "України на винахід (корисну модель)"; пункт 5.3 виключити; у пункті 5.4 слова "до розгляду за національною процедурою"
замінити словами "на експертизу"; пункт 5.6 доповнити новим реченням такого змісту: "Відомості про заявку, додаткові матеріали до якої оформлені
відповідно до частини 7 статті 16 Закону ( 3687-12 ) як ця заявка,
наводять за кодом (62)"; у пункті 5.9 слова "або іншої довіреної особи" виключити та
після слів "номер представника" додати слова "у справах
інтелектуальної власності"; у пункті 5.11 слово "заявки" замінити словом "заяви"; у пункті 5.15: абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: "Особистий підпис може бути власноручним, принтерним (у
вигляді виведеної з комп'ютера друкованої копії) або штамповим"; в абзаці третьому слова "представнику або іншій довіреній
особі, то довірена особа" замінити словами "представнику, то
останній".
6. У розділі 6: пункт 6.2.2 доповнити словами "(корисної моделі)"; абзац п'ятий пункту 6.3 після слова "винаходів" доповнити
словами "(корисних моделей)"; у пункті 6.6.3: в абзаці третьому слова "розширення асортименту технічних
засобів певного призначення або одержання таких засобів уперше"
замінити словами "одержання технічних засобів певного призначення
уперше"; абзац шостий після слова "винаходу" доповнити словами
"(корисної моделі)"; абзац третій пункту 6.7 після слова "винаходу" доповнити
словами "(корисної моделі)"; у пункті 6.8.2 слова "винаходу, суть якого" замінити словами
"винаходу (корисної моделі), суть якого(ої)"; пункт 6.8.3 після слова "винаходу" доповнити словами
"(корисної моделі)"; у пункті 6.9 слова "підписує заявник" замінити словом
"підписують" та слова "(деклараційного патенту)" виключити.
7. У розділі 7: у пункті 7.1.1 слова "(деклараційним патентом)" виключити; у пункті 7.1.2 слова "стисло і ясно відображати суть винаходу
(корисної моделі)" замінити словами "виражати його(її) суть і
викладатися ясно та стисло"; у пункті 7.1.3 слово "відображає" замінити словом "виражає"; у пункті 7.3.1: абзац перший після слів "винаходу" та "винахід" доповнити
відповідно словами "(корисної моделі)" та "(корисну модель)"; абзац третій після слова "винаходу" доповнити словами
"(корисної моделі)"; абзац шостий викласти в такій редакції: "нове застосування відомого продукту чи процесу"; абзац сьомий після слова "винахід" доповнити словами
"(корисну модель)"; абзац перший пункту 7.3.2 доповнити словами "або групи
винаходів, заявлених як альтернатива"; абзац перший пункту 7.3.4 та пункт 7.3.8 після слова
"винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)"; пункт 7.3.12 доповнити словами "(корисну модель)"; у пункті 7.4 слова "підписує заявник" замінити словом
"підписують".
8. У пункті 11.2.2 слово "реалізації" замінити словом
"здійснення".
9. У розділі 13: у назві слово "способу" замінити словами "процесу (способу)"; у пунктах 13.1-13.2 та пункті 13.3.1 слово "спосіб" у всіх
відмінках замінити словом "процес" у відповідних відмінках; у пункті 13.2.3 слово "реалізації" замінити словом
"здійснення"; у пункті 13.3.2 слова "ознаки способу" замінити словами
"ознаки процесу".
10. У розділі 14: у назві слова "застосування раніше відомого продукту чи
способу за новим призначенням" замінити словами "нового
застосування відомого продукту чи процесу"; в абзаці першому пункту 14.1 слова "застосування раніше
відомого продукту чи способу за новим призначенням" замінити
словами "нове застосування відомого продукту чи процесу"; пункти 14.2.1-14.2.3 викласти в такій редакції: "14.2.1. Назва винаходу щодо нового застосування відомого
продукту чи процесу повинна починатися зі слова "Застосування",
після якого наводиться назва відомого продукту або процесу і
зазначається його нове застосування. 14.2.2. При описуванні рівня техніки аналогами об'єкта
винаходу "нове застосування відомого продукту чи процесу" мають
бути, відповідно, відомі продукти чи процеси (способи) того самого
призначення, що й винахід. Якщо об'єктом винаходу є нове застосування відомого продукту
чи процесу, то при описуванні винаходу наводять характеристику
відомого об'єкта (із зазначенням бібліографічних даних джерела
інформації, у якому він описаний), а також відомості щодо його
відомого і нового застосування і, якщо це можливо, відомості щодо
властивостей, які обумовлюють можливість його нового застосування. 14.2.3. У розділ опису "Відомості, які підтверджують
можливість здійснення винаходу" включають відомості, що
підтверджують можливість застосування відомого продукту чи
процесу, як це передбачено винаходом"; абзац другий пункту 14.3 викласти в такій редакції: "Якщо об'єктом винаходу є нове застосування відомого продукту
чи процесу, то формула має таку структуру: "Застосування ...
(дають назву чи характеристику продукту чи процесу) як ...
(зазначають нове призначення зазначеного продукту чи процесу)".
11. Розділ 15 викласти в такій редакції: "Для характеристики корисної моделі використовують ознаки,
наведені у пунктах 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 та 14.1 Правил. Опис і формулу корисної моделі викладають відповідно до
пунктів 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 14.2 та
14.3 Правил".
12. У розділі 16: у пункті 16.1: перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Відповідно до статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявку подає до
Установи особа, яка бажає одержати патент і має на це право"; доповнити новим абзацом другим такого змісту: "Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на
дискеті чи компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність
файлів, кожен з яких є електронною копією окремого документа
заявки. Документи повинні бути підготовлені, як правило, у
редакторі WORD, тексти документів - у форматі RTF з використанням
одного із шрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, розмір 9, для
зображення спеціальних символів - шрифт Simbol, для зображення
математичних формул - у форматі Microsoft Equation". У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятий вважати відповідно
абзацами третім-шостим; в абзаці четвертому слова "(деклараційного патенту)"
виключити; абзац шостий викласти в такій редакції: "матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної
моделі), викладений українською або іншою мовою. Якщо вказаний
матеріал викладено іншою мовою, то для збереження дати подання
заявки його переклад на українську мову повинен надійти до
Установи протягом двох місяців від дати подання заявки"; у пункті 16.2: в абзаці першому слова "або іншу довірену особу" виключити; в абзаці другому слово "представника" замінити словами
"представників у справах інтелектуальної власності"; в абзаці четвертому слова "спільна довірена особа (спільний
представник)" замінити словами "їх представник"; пункт 16.3 викласти в такій редакції: "16.3. Будь-яка дія представника або будь-яка дія щодо нього
має наслідки дії, що здійснена відповідним заявником чи заявниками
або щодо них"; у пункті 16.4: в абзаці першому слова "або іншу довірену особу" виключити; в абзаці тринадцятому слова "і представником заявника"
замінити словами "і його представником"; у пункті 16.5 слова "або іншої довіреної особи" та "або інша
довірена особа" виключити; додати новий пункт 16.6 такого змісту: "16.6. Заявку може бути подано з використанням факсимільного
зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається день
одержання Укрпатентом її факсимільної копії (останньої її частини
в разі подання матеріалів заявки в різні дні) за умови, що
оригінал заявки разом із супровідним листом, що ідентифікує
факсимільну копію, одержано протягом 14 днів від зазначеного дня. Якщо оригінал заявки одержано після спливу зазначеного строку
або він відрізняється за своїм змістом від факсимільної копії
заявки, датою подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом
її оригіналу, а зміст факсимільної копії до уваги не береться. Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути
прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути
прочитана. У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у
вихідний, святковий чи інший неробочий день, що визначений
відповідно до закону, або після закінчення робочого дня в
Укрпатенті, датою подання заявки за дотримання умов, викладених в
абзаці першому цього пункту, вважається перший наступний робочий
день".
13. У розділі 17: абзац перший пункту 17.1 викласти в такій редакції: "17.1. До заявки додають документ, що підтверджує сплату
збору за подання заявки у розмірі, установленому Положенням про
порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 22 травня 2001 року N 543 ( 543-2001-п ).
Зазначений документ може бути поданий разом із заявкою або надійти
до Установи протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей
строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за
його подання"; у пункті 17.2 слова "довірену особу заявника" замінити словом
"представника"; у пункті 17.3 слова "з охорони" замінити словами "про
охорону".
14. У розділі 18: у пункті 18.2: в абзацах другому та восьмому слова "(деклараційного патенту)
України на секретний винахід чи деклараційного патенту України на
секретну корисну модель" замінити словами "України на секретний
винахід (корисну модель)"; у першому реченні пункту 18.3 слова "видачу патенту
(деклараційного патенту) секретний винахід (корисну модель), а
саме: заяву про видачу патенту (деклараційного патенту)" замінити
словами "секретний винахід (корисну модель), а саме: заяву про
видачу патенту України на секретний винахід (корисну модель)".
15. У розділі 19: у назві слова "(міжнародна фаза)" виключити; у пункті 19.6 слова "факсимільним зв'язком" замінити словами
"з використанням факсимільного зв'язку"; пункт 19.6.1 викласти в такій редакції: "19.6.1. Якщо документи міжнародної заявки передано до
Укрпатенту з використанням факсимільного зв'язку, то дата їх
подання встановлюється відповідно до пункту 16.6 Правил. При цьому
разом з оригіналом заявки подають дві її копії"; у пункті 19.6.2 слова "факсимільним зв'язком" замінити
словами "з використанням факсимільного зв'язку"; у пункті 19.8.1 слово і цифру "частини 2" замінити словом і
цифрою "частини 1"; у пунктах 19.11.1 та 19.11.2 цифру "12" замінити цифрою "16".
16. У додатку 1 до пункту 5.1: графу зі словами "Повідомляю (повідомляємо) про наміри
здійснити патентування винаходу (корисної моделі)" виключити; слова "деклараційний патент України на винахід" виключити; у словосполученні "деклараційний патент України на корисну
модель" слово "деклараційний" виключити.
17. У додатку 3 до пункту 18.2: слова "деклараційний патент України на секретний винахід"
виключити; у словосполученні "деклараційний патент України на секретну
корисну модель" слово "деклараційний" виключити.
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимовавверх