Документ z0299-13, первая редакция — Принятие от 05.02.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2013  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 299/22831

Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

Відповідно до статей 11 і 15 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції, що додається.

2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В.О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1756 «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції» (із змінами), але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Дежавної служби
геології та надр України
М.Ю. Бродський


В.О. Дудінов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
05.02.2013  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 299/22831

ПОРЯДОК
реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації першого та остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державної реєстрації такої угоди після її укладення.

2. Реєстрація першого і остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державна реєстрація такої угоди проводиться Державною службою геології та надр України.

3. Реєстрація проектів угоди про розподіл продукції проводиться Держгеонадрами України шляхом внесення відомостей до журналу реєстрації проектів угод про розподіл продукції (додаток 1).

На кожний зареєстрований і прошитий примірник проекту угоди наноситься реєстраційний штамп з датою і номером реєстрації у журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції, який проставляється на першій та останній сторінках першого варіанта проекту угоди, а також на останній сторінці остаточного варіанта проекту угоди.

За кожним проектом угоди ведеться окрема реєстраційна справа, до якої вносяться послідовно всі документи, листи, акти, висновки експертизи та інші матеріали стосовно розроблення цього проекту угоди. Реєстраційна справа закінчується остаточним варіантом проекту угоди та прошивається разом з описом аркушів справи.

4. Реєстрація проводиться:

у день подання розробленого проекту інвестором, якому надається один зареєстрований примірник проекту угоди;

у день надання (надсилання) інвестору проекту угоди, розробленого Держгеонадрами України за рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Проект угоди подається на реєстрацію у кількості примірників, що відповідають кількості сторін угоди, та із супровідним листом розробника, оформленим з дотриманням установлених правил діловодства.

Поданий проект угоди повинен бути завізований розробником. Якщо сторонами угоди є декілька інвесторів, кожен з них повинен завізувати розроблений та погоджений ними проект на останній сторінці, а у разі, коли інвестором виступає юридична особа, - скріпити підписи печатками.

6. Один примірник першого та остаточного варіантів зареєстрованого проекту угоди зберігається Держгеонадрами України в реєстраційній справі протягом строку дії укладеної угоди.

7. Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди проводиться за наявності погоджень сторін угоди, що підтверджується шляхом візування проекту угоди інвестором, який є стороною угоди, та Держгеонадрами України і Міністерством екології та природних ресурсів України.

8. Примірник зареєстрованого остаточного варіанта проекту угоди надається інвестору (інвесторам) у день реєстрації проекту.

9. Держгеонадра України проводять реєстрацію першого та остаточного варіантів проекту угоди після перевірки наявності всіх додатків, на які є посилання в тексті проекту угоди, та ідентичності всіх поданих на реєстрацію примірників проекту угоди.

10. Після реєстрації остаточного варіанта проекту угоди вона передається для підписання сторонам.

11. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції проводиться Держгеонадрами України в день її підписання.

Держгеонадра України перевіряють повноваження сторін на підписання угоди, реєстрацію проекту угоди в журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції та наявність усіх реквізитів сторін, а також вносять відомості про реєстрацію до журналу державної реєстрації угод про розподіл продукції (додаток 2).

12. Держгеонадра України видають інвестору (кожному інвестору), який є стороною угоди про розподіл продукції, свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції (додаток 3).

Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції підписується Головою Держгеонадр України та засвідчується печаткою.

13. Зміни і доповнення до угоди про розподіл продукції підлягають реєстрації відповідно до пунктів 11 і 12 цього Порядку.

Відомості про зареєстровані зміни і доповнення вносяться до угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію угоди.

14. За кожною укладеною угодою про розподіл продукції формується і ведеться окрема реєстраційна справа, в якій зберігаються один примірник підписаної угоди (оригінал), документи, пов'язані з укладенням угоди та внесенням до неї змін, листи з питань виконання угоди, копії всіх рішень Держгеонадр України щодо угоди та відповідних дозволів, наданих інвестору.

15. Держгеонадра України зберігають реєстраційну справу протягом строку дії угоди, а після його закінчення передають цю справу на зберігання до відповідного архіву.

Директор
Юридичного департаменту


О.А. Мурзановська
Додаток 1
до Порядку реєстрації проектів
угоди про розподіл продукції
та державної реєстрації угоди
про розподіл продукції

ЖУРНАЛ № 1
реєстрації проектів угод про розподіл продукції

Реєстрація першого варіанта проекту угоди

Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди

номер реєстрації

дата реєстрації

реквізити розробника проекту угоди (найменування інвестора або його уповноваженого представника: посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

кількість сторінок проекту угоди (включаючи додатки)

кількість зареєстрованих примірників проекту угоди

назва ділянки надр (родовища корисних копалин)

види діяльності

посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій видано зареєстрований примірник проекту угоди

дата реєстрації

кількість сторінок проекту угоди (включаючи додатки)

кількість зареєстрованих примірників проекту угоди

посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій видано зареєстрований примірник проекту угоди
Додаток 2
до Порядку реєстрації проектів
угоди про розподіл продукції
та державної реєстрації угоди
про розподіл продукції

ЖУРНАЛ № 2
державної реєстрації угод про розподіл продукції

Номер реєстрації

Дата реєстрації (підписання)

Кількість примірників зареєстрованої угоди

Найменування ділянки надр (родовища корисних копалин)

Предмет угоди (вид діяльності)

Строк дії угоди

Розмір інвестиційних зобов'язань

Кількість сторінок угоди (включаючи додатки)

Уповноважені представники сторін, що підписали угоду, та їх реквізити

Підпис інвестора, що отримав угоду та свідоцтво про державну реєстрацію

Реєстрація змін і доповнень до угоди

Примітки

від України

від інвестора

дата

номер
Додаток 3
до Порядку реєстрації проектів
угоди про розподіл продукції
та державної реєстрації угоди
про розподіл продукції

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію угоди про розподіл продукціївверх