Документ z0295-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.11.2007, основание - z1235-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 694/499 від 06.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 травня 1999 р.
за N 295/3588
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }
Про затвердження Положення про порядок внесення та
використання плати за проведення досліджень та інших
робіт (послуг) експертними підрозділами ОВС України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів
N 263/386 ( z0525-04 ) від 09.04.2004 }

( У назві і тексті Наказу та Положення слова
"експертно-криміналістичні підрозділи" замінено
словами "експертні підрозділи" згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 263/386 ( z0525-04 )
від 09.04.2004 )

Відповідно до Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня
1998 р. N 617 ( 617-98-п ) "Про утворення Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України"
Н А К А З У Є М О:
Затвердити Положення про порядок внесення юридичними та
фізичними особами плати за проведення експертними підрозділами
органів внутрішніх справ України досліджень та інших робіт
(послуг) із застосуванням науково-технічних засобів і
криміналістичних методів та використання цих коштів (додається).
В.о.Міністра фінансів України П.Германчук
Міністр внутрішніх справ України Ю.Кравченко
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів і
Міністерства внутрішніх справ
України 06.07.98 N 694/499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 1999 р.
за N 295/3588
Положення
про порядок внесення юридичними та фізичними особами
плати за проведення експертними підрозділами органів
внутрішніх справ України досліджень та інших робіт
(послуг) із застосуванням науково-технічних засобів
і криміналістичних методів та використання цих коштів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
6 травня 1998 р. N 617 ( 617-98-п ) "Про утворення Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України"
Міністерство фінансів України і Міністерство внутрішніх справ
України визначають порядок внесення та використання плати
юридичними та фізичними особами за проведення
експертними підрозділами органів внутрішніх справ України
(Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром
при МВС України, науково-дослідними експертно-криміналістичними
центрами при ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області,
УМВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті) робіт
(послуг), під час виконання яких застосовуються науково-технічні
засоби і криміналістичні методи.
1. Це Положення встановлює порядок внесення юридичними і
фізичними особами плати за проведення досліджень та інших робіт
експертними підрозділами органів внутрішніх справ (не за
кримінальними та адміністративними справами, та дослідженнями за
матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами
дізнання, попереднього слідства та суду). ( Пункт 1 в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 263/386 ( z0525-04 ) від
09.04.2004 )
2. Експертні підрозділи ОВС України з додержанням вимог і
методик криміналістичних та спеціальних досліджень, у межах своєї
компетенції вправі на договірних засадах здійснювати роботи та
надавати послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть
надаватися підрозділами експертної служби Міністерства внутрішніх
справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20
червня 2000 року N 988 ( 988-2000-п ) "Про утворення експертної
служби Міністерства внутрішніх справ". ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 263/386 (
z0525-04 ) від 09.04.2004 ) 2.1. Вартість робіт (послуг) є предметом угоди договірних
сторін і визначається на основі чинних норм використання часу на
кожну операцію згідно із затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 01.07.96 N 710 ( 710-96-п ) Інструкцією про
порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди
особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, та виплати державним науково-дослідним
установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій
експертів і спеціалістів, та з урахуванням фактично використаного
часу і витрат на експлуатаційно-технічне обслуговування
обладнання, залежно від складності, додаткових витрат та специфіки
робіт (послуг), за Методикою розрахунку (додаток 2). 2.2. Розрахунки за виконані роботи (надані послуги)
проводяться у формі попередньої (повної або часткової) оплати або
за фактом виконаних робіт (послуг), про що обумовлюється в
договорі: - для юридичних осіб - шляхом безготівкового перерахунку на
спеціальні рахунки експертних підрозділів ОВС України; - для фізичних осіб - шляхом унесення готівки до кас
фінансових підрозділів ОВС України. 2.3. Підтвердженням розрахунків є оригінал платіжного
документа, який надається юридичними та фізичними особами.
3. Отримані кошти за здійснені роботи (надання послуги) є
позабюджетними і після сплати податків у порядку, встановленому
законодавством України, використовуються на відшкодування
витратних матеріалів та утримання і розвиток матеріально-технічної
бази експертних підрозділів ОВС України. Використання зазначених
коштів на цілі, які не передбачені кошторисом, є неприпустимим.
4. Кошти, які надійшли до експертних підрозділів при ГУМВС
України в Криму, м.Києві, Київській області, УМВС України в
областях, м.Севастополі та на транспорті, розподіляються таким
чином: - 50 відсотків використовуються на поновлення витрат та
зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази
експертних підрозділів (придбання обладнання, приладів,
відшкодування витрат на витратні матеріали, упровадження
інформаційно-пошукових систем та інші витрати, пов'язані з цією
діяльністю); - 50 відсотків перераховується не пізніше 15 числа кожного
місяця до МВС України для централізованого їх використання згідно
з кошторисом, на розвиток експертно-криміналістичної служби МВС
України, у тому числі 5 відсотків - на зазначені в попередньому
абзаці потреби Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України.
5. Облік коштів, одержаних за виконання
експертними підрозділами робіт (надання послуг), під час яких
застосовуються науково-технічні засоби та криміналістичні методи,
та витрачання їх ведеться окремо від витрат, передбачених
Державним бюджетом, у порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження порядку надання фінансової звітності". ( Пункт 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N
263/386 ( z0525-04 ) від 09.04.2004 )
6. Контроль за використанням зазначених коштів покладається
на фінансові та експертні підрозділи при МВС України, ГУМВС
України в Криму, м.Києві, Київській області, УМВС України в
областях, м.Севастополі та транспорті.
( Додаток 1 до пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 263/386 ( z0525-04 ) від 09.04.2004 )

Додаток 2
до п.2.1
Методика розрахунку
експертними підрозділами органів внутрішніх справ
України вартості робіт (послуг) із застосуванням
науково-технічних засобів і криміналістичних
методів, які використовуються для юридичних
та фізичних осіб
(розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів від
01.07.96 N 710 ( 710-96-п )
1. Вартість 1 години роботи експерта при проведенні простої
експертизи (дослідження) становить 14,53 грн., експертизи
(дослідження) середньої складності - 18,16 грн., експертизи
(дослідження) особливої складності - 21,80 грн. ( Пункт 1 Методики
в редакції Наказу Міністерства фінансів N 263/386 ( z0525-04 ) від
09.04.2004 ) 2. Вартість трудових витрат роботи (послуги) визначається
залежно від вартості 1 години роботи експерта та фактичного часу,
витраченого на проведення роботи (надання послугу). 3. Вартість витратних матеріалів та інших експлуатаційних
витрат визначається на підставі фактичних їх витрат, але не менше
35% від вартості трудових витрат роботи (послуги). 4. Додаткові витрати (оплата відрядження, залучення фахівців
інших установ, оренда транспорту, обладнання і т.ін.)
встановлюються на підставі фактичних витрат. За потреби додаткових
витрат вони обумовлюються у Договорі на проведення робіт (надання
послуг). 5. ПДВ становить 20% від вартості експертизи з урахуванням
витратних матеріалів та інших експлуатаційних витрат. 6. Загальна вартість робіт (послуг) складається із суми
показників пунктів 2, 3, 4, 5 цієї Методики.вверх