Про затвердження Гігієнічного нормативу "Перелік промислових алергенів"
МОЗ України; Приказ, Нормативы, Перечень от 02.03.200799
Документ z0285-07, действует, текущая редакция — Принятие от 02.03.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.04.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2007 N 99
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2007 р.
за N 285/13552

Про затвердження Гігієнічного нормативу
"Перелік промислових алергенів"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), з
метою удосконалення системи профілактичних заходів щодо зниження
ризику розвитку та поліпшення діагностики алергічних захворювань
серед працюючого населення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Гігієнічний норматив "Перелік промислових
алергенів" (додається).
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду (Пономаренко А.М.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України відповідно до Указу Президента України від
3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (зі змінами та доповненнями).
2.2. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України даного
наказу довести його до відома керівників установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
02.03.2007 N 99
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2007 р.
за N 285/13552

ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ
"Перелік промислових алергенів"

1. Загальні положення
1.1. Гігієнічний норматив "Перелік промислових алергенів"
(далі - Норматив) розроблено з метою зменшення ризику розвитку
алергічних захворювань, гігієнічної оцінки алергонебезпечних умов
праці, установлення пріоритетності в проведенні профілактичних
заходів, диференційного підходу до профдобору та моніторингу стану
здоров'я працівників.
1.2. Алергія (allergia; гр. allos - інший + ergon - дія) -
стан підвищеної чутливості організму, пов'язаний зі змінами його
реактивності до речовин різної природи.
1.3. Алергійна реакція - клінічний прояв підвищеної
чутливості організму до алергену.
1.4. До промислових алергенів належать: речовини хімічного
(органічні та неорганічні сполуки) та біологічного походження
(продукти рослинного, тваринного та мікробного походження;
мікроорганізми-продуценти).
1.5. Норматив містить перелік промислових алергенів із
зазначенням величини їх граничнодопустимих концентрацій (далі -
ГДК) у повітрі робочої зони, переважного агрегатного стану в
повітрі, класу небезпеки, особливостей біологічної дії та
категорії алергенної небезпеки. Для хімічних речовин наведено
N CAS.
1.6. Норматив є обов'язковим для: - органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний нагляд та розробляють заходи щодо
профілактики розвитку професійних захворювань; - лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛПЗ),
лікарів-профпатологів, які проводять медичні огляди, діагностику
алергічних захворювань, спеціалізованих ЛПЗ, яким МОЗ надано право
встановлювати діагноз професійних захворювань, проводити
експертизу працездатності, диспансеризацію та реабілітацію осіб,
що захворіли; - вищих медичних навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти, наукових установ, які проводять
обґрунтування гігієнічних нормативів шкідливих речовин у різних
об'єктах виробничого та навколишнього середовища; - підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, виду економічної діяльності, які виготовляють,
реалізовують, використовують небезпечні речовини, а також
розробляють та впроваджують заходи щодо попередження шкідливої дії
промислових алергенів; - проектних, конструкторських, технологічних установ та
організацій, які розробляють рецептури і технології, пов'язані із
застосуванням речовин, які мають алергенні властивості.
1.7. Критерії небезпеки промислових алергенів базуються на
клініко-епідеміологічних доказах впливу промислових алергенів на
стан здоров'я людини та на результатах досліджень на тваринах.
Доказом алергонебезпечності в промисловості є підвищений рівень
алергічної захворюваності працівників.
1.8. Потенційна професійна алергонебезпечність визначається
сенсибілізувальними властивостями (активністю) речовини та
можливістю її надходження до організму працівника.
1.9. Вимоги цього Нормативу повинні бути враховані при
організації та здійсненні заходів з профілактики алергічних
захворювань, проведенні державної санітарно-епідеміологічної
експертизи продукції, що виробляється чи ввозиться з-за кордону,
проведенні гігієнічної оцінки умов праці при атестації робочих
місць, при встановленні та експертизі виробничо зумовлених та
професійних захворювань тощо.
1.10. Державний нагляд за дотриманням вимог Нормативу
здійснюється органами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
2. Гігієнічна оцінка алергонебезпечних
умов праці та виробництва
2.1. Характеристика хімічних алергенів 2.1.1. Хімічні алергени представлені низькомолекулярними
речовинами (гаптенами) й складними хімічними сполуками,
композиціями, продуктами, що набувають властивостей повноцінних
антигенів після кон'югації з білками організму. 2.1.2. Алергенність промислових хімічних сполук залежить від
їхнього складу та структури. Найбільш активними щодо зв'язку з
білками організму є такі реакційно здатні групи, як галогенні,
ізоціанатні й тіоізоціанатні, альдегідні, ртутьорганічні,
меркаптанові тощо. 2.1.3. У ряді галузей промисловості (фармацевтичній,
біотехнологічній, харчовій) промисловими (антропогенними)
алергенами можуть бути "класичні" повноцінні антигени - білки,
білково-полісахаридні і білково-ліпідні комплекси, кормові білки,
бактеріальні, грибкові, тканинні, ферментні препарати, продукти
рослинного та тваринного походження.
2.2. Критерії класифікації та обґрунтування небезпечності
промислових алергенів 2.2.1. Віднесення хімічних речовин, що наведені в Нормативі,
до відповідної категорії алергенної небезпеки базується на
диференційованій оцінці результатів (доказів) алергенної
активності речовин для людини та сенсибілізувальної дії при
випробуваннях на тваринах (відсоток сенсибілізованих особин,
співвідношення Lim та Lim ).
sens ch 2.2.2. Гігієнічне нормування промислових алергенів в повітрі
робочої зони повинно здійснюватись відповідно до вимог, що
викладені в методичному документі, затвердженому у встановленому
порядку. 2.2.3. Критерії небезпеки промислових алергенів ґрунтуються
на клініко-епідеміологічних доказах впливу промислового алергену
на стан здоров'я людини та на результатах експериментальних
досліджень. 2.2.4. Класифікація промислових алергенів наведена в
таблиці 1.
Таблиця 1. Критерії та класифікація небезпеки промислових
алергенів
------------------------------------------------------------------------ |Категорія | Докази небезпеки |Докази небезпеки алергенів при | |небезпеки | алергенів для людини | випробуваннях на тваринах | |-------------+------------------------+-------------------------------| |1. Високо- |Доказ респіраторної |Докази вираженої | |небезпечний |гіперчутливості людини |сенсибілізувальної дії при | |алерген |до алергену |випробуваннях на тваринах: | | | |сенсибілізовано не менше 80% | | | |особин, Lim < Lim | | | | sens ch. | | | |Сенсибілізація є лімітуючим | | | |критерієм гігієнічного | | | |нормування | |-------------+ +-------------------------------| |2. Помірно |Доказ сенсибілізації |Докази помірної | |небезпечний |людини при контакті |сенсибілізувальної дії при | |алерген |алергену зі шкірними |випробуваннях на тваринах: | | |покривами |сенсибілізовано 40% і більше | | | |особин, Lim >= Lim . | | | | sens ch | | | |Сенсибілізація не є лімітуючим | | | |критерієм гігієнічного | | | |нормування | |-------------+------------------------+-------------------------------| |3. Потенційно|Обмежені докази або |Обмежені докази | |небезпечний |відсутність доказів |сенсибілізувальної дії при | |алерген* |респіраторної та/або |випробуваннях на тваринах: | | |контактної (шкірної) |сенсибілізовано менше 40% | | |гіперчутливості у людини|особин | | |--------------------------------------------------------| | |Належність сполуки або багатокомпонентного за складом | | |продукту до хімічних класів, що містять вивчені | | |алергени. Вимагаються випробування на тваринах та докази| | |небезпеки для людини | ------------------------------------------------------------------------
--------------- * З накопиченням клініко-епідеміологічних доказів
сенсибілізувальної дії для людини алергенів переводять у вищу
категорію небезпеки.
2.2.5. До високонебезпечних алергенів належать такі, для
яких переважна сенсибілізувальна дія є лімітуючою при гігієнічному
нормуванні Lim < Lim : метали та їх сполуки; похідні
sens ch амінів; антибіотики, ряд кислот та їхні похідні; пестициди
(найнебезпечніші за токсичною дією та такі, що викликають
алергійні реакції у людини). 2.2.6. До помірно небезпечних алергенів належать речовини,
для яких накопичені клініко-епідеміологічні докази
сенсибілізувальної небезпеки для людини, але сенсибілізувальна дія
не є лімітуючою при гігієнічному нормуванні (Lim >= Lim ):
sens ch - аерозолі повноцінних антигенів (у тому числі продукти
біотехнологічної промисловості): білково-вітамінні концентрати,
диприн, гаприн, еприн, біоліт, ферментні препарати, пил рослинного
та тваринного походження; - аміни, аміди, у тому числі ізоціанати, імідазоліни; - антибіотики та інші лікарські препарати: аміназин,
новокаїн, вітамін B тощо;
1 - альдегіди: формальдегід, глутаровий та фурановий; - кислоти (ізофталева, бензолтрикарбонова, полі-в-масляна) та
їхні похідні, включаючи ангідриди на основі карбонової, акрилової,
метакрилової, малеїнової та фталевої кислот; - метали-сенсибілізатори: деякі сполуки хрому (VI), солі
марганцю, паладієва чернь (з низьким умістом паладію),
алюмоплатинові каталізатори з умістом платини не більше 0,6%; - синтетичні та природні полімерні продукти: епоксидні смоли
та композиції, фенопласти, каніфоль; - пестициди, синтетичні мийні засоби, прискорювач
вулканізації гум та інші. 2.2.7. До потенційно небезпечних промислових алергенів
належать сполуки, для яких окремі ознаки сенсибілізувальної дії
встановлені лише при проведенні досліджень на тваринах - за
відсутності клініко-епідеміологічних доказів сенсибілізувальної
небезпеки для людини, у перелік ГДК у повітрі робочої зони вони не
включені, оскільки вимагають подальших доказів їхньої небезпеки.
3. Фактори професійного ризику та умови
розвитку алергічних захворювань
3.1. Формування алергічної реакції може бути обумовлене
генетичною схильністю організму та впливом факторів довкілля.
3.2. Клінічні прояви алергії від промислових алергенів
характеризуються змінами у різних органах і системах (шкірні
покриви, органи дихання, травлення, нервова система тощо).
3.3. В умовах виробничого середовища алергійні захворювання
розвиваються як при ізольованій, так і при комбінованій дії
декількох алергенів з можливим розвитком полівалентної
сенсибілізації.
3.4. Розвитку алергійних захворювань у працівників можуть
сприяти: - речовини, сполуки, продукти, які мають подразнювальну дію,
що сприяє проникненню промислового алергену в організм та
утворенню комплексного алергену (гаптен + аутобілок); - речовини і сполуки, які сприяють вивільненню гістаміну,
збуджують холінергічні рецептори та чинять інші ефекти
"псевдоалергійного" характеру; - фактори, які сприяють мікротравматизації шкіряних покровів
та слизових оболонок дихальних шляхів (наприклад, довговолокнистий
пил); - несприятливі фізичні фактори виробничого середовища
(нагрівальний мікроклімат, електромагнітне випромінювання).
3.5. Етіологічна роль промислових речовин у розвитку
алергічних захворювань установлюється згідно з принципами і
схемами, розробленими в клінічній практиці, з використанням
відповідних провокаційних проб, алергологічних тестів in vitro або
in vivo, оцінкою імунологічного статусу. Засадничими принципами
для зв'язку захворювання з умовами праці є докази сенсибілізації
хворого до промислового алергену, який чинив дію під час
виробництва.
3.6. Доказ базується на клінічних проявах захворювання, які
зіставляються з даними: - санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, що
відображає умови впливу промислового алергену, - загального алергологічного анамнезу, - професійного маршруту, - результатів алергологічного і імунологічного обстежень. В осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю (схильністю)
організму до промислових алергенів (генетично визначена чи набута
до початку роботи на виробництві) професійне алергічне
захворювання може розвинутись при дії алергену, вміст якого в
повітрі робочої зони нижче за ГДК. Перелік професійних
захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу промислових
алергенів, наведено в постанові Кабінету Міністрів України від 8
листопада 2000 року N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження
Переліку професійних захворювань".
3.7. У разі, коли речовина не віднесена до промислового
алергену, питання встановлення професійного характеру захворювання
вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням умов праці
та стану здоров'я працівника.
4. Попередження небезпеки, обумовленої
дією промислових алергенів
4.1. Попередження небезпеки, зумовленої дією промислових
алергенів на людину, повинно включати комплекс організаційних,
соціально-економічних, технологічних, технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів на
державному, регіональному, галузевому рівнях, спрямованих на
створення належних безпечних умов праці, збереження здоров'я
людини у процесі трудової діяльності.
4.2. Найбільш ефективним засобом зниження алергенної
небезпеки є виведення зі складу сумішевих композицій алергенних і
подразнювальних інгредієнтів і заміна їх технологічно рівноцінними
та безпечнішими для організму речовинами.
4.3. У тих випадках, коли повного виключення алергенів
досягти неможливо, обов'язковим є визначення у полімерних
композиціях та інших багатокомпонентних продуктах інгредієнтів,
які спричиняють сенсибілізувальну дію. Визначення проводиться
відповідно до методичних рекомендацій, що затверджені у
встановленому порядку.
4.4. Виробничі процеси, пов'язані з промисловими алергенами,
повинні відповідати вимогам санітарних норм, по можливості повинні
бути забезпечені герметизацією обладнання й автоматизацією
технологічних процесів для запобігання попаданню алергенів в
організм людини та гарантувати забезпечення ГДК у повітрі робочої
зони. Гігієнічні нормативи сполук та продуктів, уключених до
Нормативу, викладено в додатку 1 (Перелік промислових алергенів:
А - Хімічні речовини; Б - Продукти мікробіологічного синтезу та
штами-продуценти мікроорганізмів). У додатках 2 "Перелік ГДК у
повітрі робочої зони "високонебезпечних" промислових алергенів -
категорія 1" та 3 "Перелік ГДК у повітрі робочої зони
"помірно небезпечних" промислових алергенів - категорія 2"
містяться дані, якими можна користуватися як довідковою
інформацією.
4.5. Одним із шляхів профілактики виникнення алергопатології
у працівників є проведення попередніх та періодичних медичних
оглядів, а також професійного добору. При цьому слід ретельно
збирати алергологічний анамнез та в разі необхідності виявляти
сенсибілізацію до промислових алергенів, з якими контактують
працівники в процесі виробництва.
4.6. Зниженню небезпеки розвитку професійних захворювань
сприяє ефективне застосування засобів колективного та
індивідуального захисту працівників.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 1
до Гігієнічного нормативу
"Перелік промислових
алергенів"

ПЕРЕЛІК
промислових алергенів

А. Хімічні речовини
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва речовини, штаму | N CAS |Величина| Агре- | Клас | Особ- |Кате- | | | мікроорганізмів | | ГДК, |гатний |небез-|ливості|горія | | | | | мг/ |стан у | пеки |біоло- |алер- | | | | | куб.м |повітрі| |гічної |генної| | | | | |робочої| | дії** |небез-| | | | | | зони* | | | пеки | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 1 |Азлоцилін + | | 0,1 | а | 2 | Г | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 2 |Акрилонітрил + |107-13-1 | 0,5 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 3 |Амікацин + |37517-28-5 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 4 |Амілаза бактеріальна |9000-90-2 | 1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 5 |Амінопласти | | 6 | а | 4 | Ф | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 6 |1-амінопропан-2-ол + | | 1 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 7 |Амонію хлорплатинат + |16919-58-7 | 0,005 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 8 |Ампіцилін |7177-48-2 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 9 |Ангідрид | | 0,1 | а | 3 | | 2 | | |бензол-1,2,4-карбонової | | | | | | | | |кислоти | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 10|Ангідрид дихлормалеїновий |1122-17-4 | 0,2 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 11|Ангідрид малеїновий + |108-31-6 | 1 |п + а | 2 | П | 2 | | |(2,5-фурандіол) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 12|Ангідрид нафталевий + | 81-84-5 | 2 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 13|Ангідрид | 85-43-8 | 0,7 | а | 2 | | 2 | | |1,2,5,6- | | | | | | | | |тетрагідрофталевий + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 14|Ангідрид тримелітової |552-30-7 | 0,05 | а | 1 | | 1 | | |кислоти | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 15|Антибіотики групи |1111-12-9 | 0,3 | а | 2 | | 2 | | |цефалоспоринів | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 16|Апраміцин + |37321-09-8 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 17|N-Ацил (C -C )-N-N-біс | | 2 |п + а | 3 | | 2 | | | 10 12 | | | | | | | | |((бета)-оксіетил) | | | | | | | | |етилендіамін + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 18|N-Ацил-C -C - | | 0,2 |п + а | 2 | | 2 | | | 12 20 | | | | | | | | |триетилентетрамін + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 19|Бацилихілін (за |1405-87-4 | 0,01 | а | 1 | | 1 | | |бацитрацином) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 20|Бензиліден диморфолін | | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 21|Бензилпеніцилін | 61-33-6 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 22|Берилій і його сполуки (у |7440-41-7 |0,003/ | а | 1 | К, П | 1 | | |перерахунку на Be) | | 0,001 | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 23|Білково-вітамінний | | 0,1 | а | 2 | | 2 | | |концентрат (за білком) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 24|Біовіт (за |8021-83-8 | 0,1 | а | 2 | | 2 | | |хлортетрацикліном) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 25|Біоміцин + (за | | 0,1 | а | 2 | | 2 | | |хлортетрацикліном) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 26|Бісфурфуриліденгекса- |17329-19-0 | 0,2 |п + а | 2 | | 2 | | |метилендіамін | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 27|Боверин | | 0,3 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 28|"Бриз" (синтетичний мийний | - | 5 | а | 3 | | 2 | | |засіб) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 29|Гексаметилендіамін |124-09-4 | 0,1 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 30|Гексаметилендіізоціанат + |822-06-0 | 0,05 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 31|1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-|608-73-1 | 0,1 |п + а | 1 | | 1 | | |гексан + (гексахлоран) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 32|1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-|07.10.6108 | 0,05 |п + а | 1 | | 1 | | |гексан гамма-ізомер + | | | | | | | | |(ліндан) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 33|Гемікеталь | | 3 | а | 3 | | 2 | | |окситетрацикліну + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 34|Гентаміцин + | | 0,05 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 35|Гігроміцин Б + |31282-04-9 | 0,001 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 36|Глюкозоамін гідрохлорид, |9012-76-4 | 0,005 | а | 1 | | 1 | | |хітин, хітозан (панцир | | | | | | | | |креветки) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 37|Гризин + |1967-16-4 | 0,002 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 38|N-(3-Диметиламінопропіл)-3-| 69-09-0 | 0,3 | а | 2 | | 2 | | |хлорфенотіазин хлоргідрат +| | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 39|0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор- |2104-96-3 | 0,5 |п + а | 2 | | 2 | | |4-бромфеніл)тіофосфат | | | | | | | | |(бромофос) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 40|0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор- |18181-70-9 | 0,5 |п + а | 3 | | 3 | | |4-йодофеніл)тіофосфат | | | | | | | | |(йодофенфос) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 41|0,0-Диметил-(4-нітро-3- |122-14-5 | 0,1 |п + а | 1 | | | | |метилфеніл)тіофосфат + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 42|0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2- | 52-68-6 | 0,5 |п + а | 2 | | 2 | | |трихлоретил)фосфонат + | | | | | | | | |(хлорофос) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 43|2,4-Динітрохлорбензол + | 97-00-7 | 0,05 |п + а | 1 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 44|3,5-Динітро-4-хлорбензотри-|393-75-9 | 0,05 |п + а | 1 | | 1 | | |фторид + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 45|Дифенілоксид |101-84-8 | 5 | п | 3 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 46|N,N-Дифурфураль-п- |19247-68-8 | 2 |п + а | 2 | | 2 | | |фенілендіамін + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 47|Дифурфуриліденацетон + |886-77-1 | 10 |п + а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 48|Дихлорангідрид ізофталевої | | 0,02 |п + а | 2 | | 2 | | |кислоти + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 49|Дихлорангідрид |2351-36-2 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |2,6-нафталіндикарбонової | | | | | | | | |кислоти + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 50|Дихлорангідрид |719-32-4 | 1 | а | 2 | | 2 | | |2,3,3,6-тетрахлортерефта- | | | | | | | | |левої кислоти + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 51|Дихлормалеїновий ангідрид +| | 0,2 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 52|3,5-Дихлорсульфоніламід |19797-31-1 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 53|3,4-Дихлорфенілізоціанат + |102-36-3 | 0,3 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 54|Діальдегід глутаровий |111-30-8 | 5 | п | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 55|Діангідрид | | 5 | а | 3 | | 2 | | |динафтилгексакарбонової | | | | | | | | |кислоти | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 56|Діангідрид | 81-30-1 | 1 | а | 2 | | 2 | | |1,4,5,8-нафталінтетра- | | | | | | | | |карбоновий | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 57|Діізопропаноламін + | | 1 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 58|Доксициклін гідрохлорид + |10592-13-9 | 0,4 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 59|Доксициклін тозилат + | | 0,4 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 60|Дріжджі кормові сухі, | | 0,3 | а | 2 | | 2 | | |вирощені на післяспиртовій | | | | | | | | |барді (за білком) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 61|(бета)-Екзотоксин Bac. | | 1 | а | 2 | | 2 | | |turing | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 62|Ентобактерин + | | 1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 63|Епіхлоргідрин + |106-89-8 | 1 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 64|Еритроміцин + |114-07-8 | 0,4 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 65|Етилен-N,N-біс-дитіокарба- |12427-38-2 | 0,5 | п | 2 | | 2 | | |мат марганцю (манеб) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 66|Етилен-N,N-біс-дитіокарба- |12122-67-7 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |мат цинку (ценеб, купрозан)| | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 67|Етиленімін + (азирідин) |151-56-4 | 0,02 | п | 1 | Г, П | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 68|Етилмеркурхлорид (за |107-27-7 | 0,005 |п + а | 1 | | 1 | | |ртуттю) (гранозан) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 69|Ізокротонітрил + | | 1 | п | 2 | | 2 | | |(метакрилонітрил) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 70|3-Ізоціантолуол + | | 0,1 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 71|Канаміцин + | | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 72|Каніфоль |8050-90-7 | 4 |п + а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 73|п-Карбометоксисульфаніл- | | 1 | а | 2 | | 2 | | |хлорид | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 74|Кислота 6- |551-16-6 | 0,4 | а | 2 | | 2 | | |амінопеніциланова + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 75|Кислота ізофталева + |121-91-5 | 0,2 | а | 2 | | 2 | | |(м-фталева) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 76|Кислота терефталева |100-21-0 | 0,1 |п + а | 1 | | 1 | | |(п-фталева) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 77|Кислота тримелітова |528-44-9 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 78|Кобальт |7440-48-4 | 0,05/ | а | 1 | | 1 | | | | | 0,01 | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 79|Кобальт-самарієва |12017-68-4 | 0,05 | а | 1 | | 1 | | |композиція магнітів + (за | | | | | | | | |Co) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 80|Кобальту гідрокарбоніл і |16842-03-8 | 0,01 | п | 1 | Г | 1 | | |продукти його розпаду (за | | | | | | | | |Co) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 81|Кобальту оксид + |1307-96-6 | 0,05/ | а | 1 | | 1 | | | | | 0,01 | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 82|Левоміцетин | 56-75-7 | 1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 83|Лінкоміцину гідрохлорид |7179-49-9 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |моногідрат | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 84|Ліприн (за білком) | | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 85|Метакрилонітрил + |126-98-7 | 1 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 86|Метацикліну гідрохлорид + |3963-95-9 | 0,4 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 87|Метилізотіоціанат + |556-61-6 | 0,1 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 88|Метилізоціанат + |624-83-9 | 0,05 | п | 1 | Г, П | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 89|Моноізопропаноламін + | 78-96-6 | 1 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 90|Мономіцин + |54597-56-7 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 91|Натрію метилдитіокарбамат +|137-42-8 | 0,1 | а | 1 | | 1 | | |(за метилізоціанатом) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 92|Нафталіни хлоровані вищі + | | 0,5 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 93|1-Нафтил-N-метилкарбамат | 63-25-2 | 1 | а | 2 | | 2 | | |(севин) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 94|Неоміцин + |1404-04-2 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 95|Нікель, нікелю оксиди, |7440-02-0 | 0,05 | а | 1 | К | 2 | | |сульфіди і суміші сполук | | | | | | | | |нікелю (файнштейн, | | | | | | | | |нікелевий концентрат і | | | | | | | | |агломерат, оборотний пил | | | | | | | | |очисних споруд (за Ni) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 96|Нікелю карбоніл | |0,0005 | п | 1 | Г, К | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 97|Нікелю солі у вигляді | | 0,005 | а | 1 | К | 1 | | |гідроаерозолю (за Ni) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 98|Нікелю хромофосфат (за Ni) | | 0,005 | а | 1 | К | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | 99|Нітрил метакрилової кислоти| | 1 | п | 2 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |100|N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)-| 67-20-9 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |1-аміногідантоїн | | | | | | | | |(фурадонін) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |101|5-нітрофурфуролу | | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |семикарбазон (фурацилін) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |102|Оксацилін | 66-79-5 | 0,05 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |103|Окситетрациклін + |2058-46-0 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |104|1-(бета)-Оксіетил-2-алкіл | | 0,1 |п + а | 2 | | 2 | | |(C -C )-2-імідазолін + | | | | | | | | | 10 13 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |105|1-(бета)-Оксіетил-2- | | 0,1 |п + а | 2 | | 2 | | |гептадециніл -2- | | | | | | | | |імідазолін + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |106|1,1-Біс-(альфа-оксіетил)- |126836-12-2| 0,5 |п + а | 2 | | 2 | | |2-гептадециніл- 2- | | | | | | | | |імідазоліній хлорид | | | | | | | | |(імідостат 0) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |107|Олеандоміцину фосфат + |7060-74-4 | 0,4 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |108|Пектиназа грибна + | | 4 | а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |109|Перхлор-4-метилен- | | 0,1 |п + а | 2 | | 2 | | |циклопентен + (ПХМЦП) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |110|Пил рослинного та | | | | | | 2 | | |тваринного походження | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |а) зерновий | | 4 | а | 3 | Ф | 2 | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |б) борошняний, дерев'яний | | 6 | а | 4 | Ф | 2 | | |тощо (з домішкою діоксиду | | | | | | | | |кремнію менше 2%) | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |в) луб'яний, бавовняний, | | 2 | а | 4 | Ф | 2 | | |паперовий, із вовни, з | | | | | | | | |льону, пуху тощо (з | | | | | | | | |домішкою діоксиду кремнію | | | | | | | | |більше 10%) | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |г) з домішкою діоксиду | | 4 | а | 4 | Ф | 2 | | |кремнію від 2% до 10% | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |111|Полімарцин | | 0,5 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |112|Поліміксин М + |6683-17-6 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |113|Поліхлорпінен + |8001-50-1 | 0,2 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |114|Протеаза лужна (активність |9001-92-7 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |60 000 од.ч.) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |115|Рибофлавін (вітамін B ) | 83-88-5 | 1 | а | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |116|Рифампіцин + |13292-46-1 | 0,02 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |117|Сизоміцин + |32385-11-8 | 0,05 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |118|Синтетичний мийний засіб | | 5 | а | 3 | | 2 | | |"Лотос-автомат", "Ера-А", | | | | | | | | |"Біо-С", "Вихрь", "Бриз", | | | | | | | | |"Юка" | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |119|Смоли епоксидні (за | | | | | | | | |епіхлоргідрином) | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |а) ЕД-5 (ЕД-20), Е-40, | | 1 | п | 2 | | 2 | | |епокситрифенольна | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |б) УП-666-1, УП-666-2, | | 0,5 | п | 2 | | 2 | | |УП-666-3, УП-671-Д, УП-671,| | | | | | | | |УП-677, УП-680, УП-682 | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |в) УП-650, УП-650-Т | | 0,3 |п + а | 2 | | 2 | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |г) УП-2124, Е-181, ДЕГ-1 | | 0,2 | п | 2 | | 2 | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |ґ) ЕА | | 0,1 | п | 2 | | 2 | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |д) УП-666-4 | | 0,1 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |120|Смоли фенолформальдегідні | | | | | | | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |а) за фенолом | | 0,1 | п | 2 | | 2 | | |---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| | |б) за формальдегідом | | 0,05 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |121|Стрептоміцин + |32385-11-8 | 0,1 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |122|Тетраетил свинець + | 78-00-2 | 0,005 | п | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |123|Тетраметилтіурам дисульфід |137-26-8 | 0,5 | а | 2 | | 2 | | |+ (тіурам, ТМТД) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |124|Тетрациклін + | 60-54-8 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |125|Тоброміцин + | | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |126|Толуїлендіізоціанат + |584-84-9 | 0,05 | п | 1 | Г, П | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |127|Триізопропаноламін + |122-20-3 | 5 |п + а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |128|2,2,4-Тринітробензанілід + |7461-51-0 | 1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |129|Тютюн |8037-19-2 | 3 | а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |130|м-Фенілендіамін |108-45-2 | 0,1 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |131|п-Фенілендіамін |106-50-3 | 0,05 |п + а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |132|о-Фенілендіамін | 95-54-5 | 0,5 |п + а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |133|1-Фенілен-3,5- | | 0,05 | а | 1 | | 1 | | |дихлорпіридазон-6 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |134|Фенопласт | | 6 | а | 3 | Ф | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |135|Флориміцин + |32988-50-4 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |136|Формальдегід + | 50-00-0 | 0,5 | п | 2 | Г, К | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |137|Фуран + |110-00-9 | 0,5 | п | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |138|Фурацилін | 59-87-0 | 0,5 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |139|Фурфурол + | 98-01-1 | 10 | п | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |140| 3+ | | 0,02 | а | 1 | | 1 | | |МИКС (за Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |141|Хлорангідрид акрилової |814-68-6 | 0,3 | п | 2 | П | 2 | | |кислоти + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |142|Хлорангідрид метакрилової |920-46-7 | 0,3 | п | 2 | П | 2 | | |кислоти + | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |143|Хлорметациклін тозилат + | | 3 | а | 3 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |144|Хлорметилфталімід + |17546-64-6 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |145|Хлорпаладозамін + | | 0,005 | а | 1 | | 1 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |146|Хлортетрациклін + | 57-62-5 | 0,1 | а | 2 | | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |147|м-Хлорфенілізоціанат + | | 0,5 | п | 2 | Г | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |148|п-Хлорфенілізоціанат + | | 0,5 | п | 2 | Г | 2 | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |149|Хромамонію сульфат (за | | 0,02 | а | 1 | | 1 | | | +3 | | | | | | | | |Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |150|Хромати, біхромати (у | | 0,01 | а | 1 | К | 1 | | |перерахунку на CrO ) | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |151|Хромалюміній кислий | | 0,02 | а | 1 | | 1 | | |фосфорнокислий марок АХФС | | | | | | | | | +3 | | | | | | | | |та МИКС (за Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |152| +3 |1308-38-9 | 1 | а | 3 | | 2 | | |Хрому оксид (за Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |153|Хрому трихлорид гексагідрат|10060-12-5 | 0,01 | а | 1 | | 1 | | | +3 | | | | | | | | |(за Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |154|Хрому фосфат однозаміщений |27096-04-4 | 0,02 | а | 1 | | 1 | | | +3 | | | | | | | | |(за Cr ) | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+--------+-------+------+-------+------| |155|Хрому фосфат тризаміщений |04.04.7789 | 2 | а | 3 | | 2 | ------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. + - Вимагається захист шкіри та очей. * - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах
виробництва: п - пари та/або гази; а - аерозоль. ** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові
особливості дії речовини: Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії, К -
канцероген, Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії, П - до подразнювальних віднесені речовини, зона
подразнювальної дії яких більше ніж 3.
Б. Продукти мікробіологічного синтезу та штами-продуценти
мікроорганізмів
------------------------------------------------------------------ |N| Назва речовини, штаму |Величина ГДК,| Агре- | Клас |Кате- | | | мікроорганізмів | КУО/куб.м | гатний |небез-|горія | | | | | стан у | пеки |алер- | | | | |повітрі | |генної| | | | |робочої | |небез-| | | | | зони* | | пеки | |-+-------------------------+-------------+--------+------+------| |1|Мікроорганізми-продуценти| 3 | | | | | |Streptomyces avermitilis | 5 * 10 | а | 4 | 2 | | |ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003) | | | | | |-+-------------------------+-------------+--------+------+------| |2|Планриз (ризоплан) за | 4 | | | | | |Pseudomonas fluorescens | 2,5 * 10 | а | 4 | 2 | | |AP-33 | | | | | |-+-------------------------+-------------+--------+------+------| |3|Спори промислового штаму | 3 | | | | | |гриба Penicillium vitale | 5 * 10 | а | 3 | 2 | | |Pidoplitchko et Bilaj | | | | | |-+-------------------------+-------------+--------+------+------| |4|Штам гриба Seatrichum | 200 | а | 2 | 2 | | |candidum AR-217 | | | | | |-+-------------------------+-------------+--------+------+------| |5|Штам-продуцент кормового | 2 | | | | | |білка Candida utilus Л-35| 5 * 10 | а | 3 | 2 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. а - аерозоль; КУО - колонієутворювальні одиниці.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 2
до Гігієнічного нормативу
"Перелік промислових
алергенів"

ПЕРЕЛІК
ГДК у повітрі робочої зони
"високонебезпечних" промислових
алергенів - категорія 1

------------------------------------------------------------------------------- | N| Назва речовини | ГДК, |Агрегатний| Клас |Особливості| | | |мг/куб.м | стан* |небезпеки|біологічної| | | | | | | дії** | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 1|Гептанікель гексасульфід |0,15/0,05| а | 1 | К | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 2|1,4-Діамінобензол дигідрохлорид| 0,05 | п + а | 1 | | | |(1,4-фенілендіамін | | | | | | |дигідрохлорид) | | | | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 3|Діамоній гексахлорплатинат | 0,005 | а | 1 | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 4|Діамоній дихлорпаладій + | 0,005 | а | 1 | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 5|N,N-Дибутил-4-(гексилокси) | 0,01 | а | 1 | | | |нафталін-1-карбоксимідамід + | | | | | | |(Бунамідин гідрохлорид) | | | | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 6|1,3-Ди(1-метилетил)феніл-2- | 0,1 | п | 1 | | | |ізоціанат + | | | | | | |(2,6-Діізопропілфенілізоціанат;| | | | | | |2,6-Ди(1-метилетил) | | | | | | |фенілізоціанат) | | | | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 7|1,3-Динітро-5-трифторметил-2- | 0,05 | п + а | 1 | | | |хлорбензол | | | | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 8|Меркаптоетанова кислота + | 0,1 | п + а | 1 | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| | 9|Метилдитіокарбомат натрію + (за| 0,1 | а | 1 | | | |метилізоціанатом) (Карбатіон; | | | | | | |Метилдитіокарбамінової кислоти | | | | | | |натрієва сіль) | | | | | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| |10|4-Метилфенілен-1,3-діізоціанат | 0,05 | п | 1 | Г | |--+-------------------------------+---------+----------+---------+-----------| |11|3-Метилфенілізоціанат | 0,1 | п | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------
Примітка. + - Вимагається захист шкіри та очей. * - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах
виробництва: п - пари та/або гази; а - аерозоль. ** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові
особливості дії речовини: Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії,
К - канцероген.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 3
до Гігієнічного нормативу
"Перелік промислових
алергенів"

ПЕРЕЛІК
ГДК у повітрі робочої зони
"помірнонебезпечних" промислових
алергенів - категорія 2

------------------------------------------------------------------------ |N | Назва речовини | ГДК, | Агре-| Клас |Особли-| | | | мг/ |гатний|небез-| вості | | | | куб.м | стан*| пеки |біоло- | | | | | | |гічної | | | | | | | дії** | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |1 |[2S-(2(альфа),5(альфа),6(бета))]-6- | 0,4 | а | 2 | | | |аміно-3,3-диметил-7-оксо-4-тіа-1- | | | | | | |азобіцикло[3,2,0]гептан-2-карбонова | | | | | | |кислота + (6-амінопеніциланова | | | | | | |кислота) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |2 |3-[(4-аміно-2-метил-5-піридиніл) | 0,1 | а | 2 | | | |метил]-5-(2-гідроксиетил)-4- | | | | | | |метилазоній бромід (Тиамінбромід; | | | | | | |Вітамін B ) | | | | | | | 1 | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |3 |N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан- | 1 | а | 2 | | | |1,3-діамін + | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |4 |Бензол-1,3-дикарбонова кислота + | 0,2 | а | 2 | | | |(1,3-Бензолдикарбонова кислота) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |5 |Бензол-1,3-дикарбондихлорид + | 0,02 | п + а| 2 | | | |(ізоефталоїлдихлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |6 |Бензол-1,4-дикарбондихлорид + | 0,1 | п + а| 2 | | | |(Терефталоїлдихлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |7 |[2]Бензопіранол[6,5,4-def][2], | 1 | а | 2 | | | |бензопіран-1,3,6,8-тетрон | | | | | | |(Нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова | | | | | | |кислота, діангідрид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |8 |N-N'-біс(2-аміноетил)-12-етандіамін +| 0,3 | п + а| 2 | | | |(Триетилентетрамін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |9 |Біс(диметилдитіокарбамат) цинку | 0,3 | а | 2 | | | |(Диметилдитіокарбамат цинку; | | | | | | |Мильбекс) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |10|Діетилдитіокарбамат цинку (етилцимат)| 0,3 | а | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |11|1,1-Біс(поліетокси)-2-гептадеценіл-2-| 0,5 | п + а| 2 | | | |імідазоліну ацетат + (Оксамід) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |12|1,3-Біс(4-хлорбензиліденаміно) | 0,5 | а | 2 | | | |гуанідин + (Хімкокцид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |13|0-(4-Бром-2,5-дихлорфеніл)-0,0- | 0,5 | п + а| 2 | | | |диметилтіофосфат | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |14|Вітаміну B суміш з | 0,1 | а | 2 | | | | 12 | | | | | | |[4S(4(альфа),4а(альфа),5а(альфа), | | | | | | |6(бета),12а(альфа))]-7-хлор-4- | | | | | | |(диметиламіно)-1,4,4а,5,5(альфа),6, | | | | | | |11,12(альфа)-оксагідро-3,6,10,1212а | | | | | | |пентагідрокси-6-метил-1,11-диоксо- | | | | | | |2-нафтаценкарбонамід | | | | | | |(контроль за хлортетрацикліном) | | | | | | |(Біовіт; Біовіт-160) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |15|Гаприн (за білком) | 0,1 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |16|N-N1-гексаметиленбісфурфуроліденамін | 0,2 | п + а| 2 | | | |(Бісфургін; Фурфуроліденамін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |17|2-(Z-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс | 0,5 | п + а| 2 | | | |(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид | | | | | | |(2-(цис-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс | | | | | | |(2-гідроксиетил)імідазоліній хлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |18|N-(2-Гептадец-2-еніл)-1,1-біс(2- | 0,5 | а | 2 | | | |гідроксиетил)імідазоліній хлорид | | | | | | |(2-(цис-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс(2- | | | | | | |гідроксиетил)імідазоліній хлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |19|2-[2-цис-(Гептадец-8-еніл)-2- | 0,1 | п + а| 2 | | | |імідазолін-1-іл]етанол | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |20|1-Ди((бета)-аміноетил)-2-алкіл | 0,5 | а | 2 | | | |(С8-18)-2-імідазолін + (Віказолін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |21|N,N-Дибензилетилендіамінова сіль | 0,1 | а | 2 | | | |хлортетрацикліну + (Дібіоміцин) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |22|[4S(4(альфа),4а(альфа),5а(альфа), | 0,1 | а | 2 | | | |6(бета),12а(альфа))]4-(Диметиламіно)-| | | | | | |1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октигідро-3,5,6,| | | | | | |10,1212а гексагідрокси-6-метил-1,11- | | | | | | |діоксо-2-нафтаценкарбоксиамід + | | | | | | |(Окситетрациклін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |23|[4S(4(альфа),4а(альфа),5а(альфа), | 0,1 | а | 2 | | | |6(бета),12а(альфа))]4-(Диметиламіно)-| | | | | | |1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октигідро-3,6, | | | | | | |10,1212а пентагідрокси-6-метил-1,11- | | | | | | |діоксо-2-нафтаценкарбоксаміду | | | | | | |гідрохлорид + (Тетрацикліна | | | | | | |гідрохлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |24|[2S[5R,6R]-3,3-Диметил-7-оксо- | 0,1 | а | 2 | | | |6-[[(2R)-[[(2-оксоімідазолідин- | | | | | | |1-іл)карбоніл]аміно]фенілацетил] | | | | | | |аміно]-4-тіа-1-азобіцикло[3,2,0]- | | | | | | |гептан-2-карбонова кислота | | | | | | |(Азлоцилін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |25|[2S(2(альфа),5(альфа),6(бета))]-3,3- | 0,1 | а | 2 | | | |Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил) | | | | | | |аміно]-4-тіа-1-азобіцикло[3,2,0]- | | | | | | |гептан-2-карбонова кислота | | | | | | |(Бензилпеніцилін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |26|О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфеніл) | 0,3 | п + а| 2 | | | |тіофосфат (Тролен) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |27|N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотіазин-10-| 0,3 | а | 2 | | | |пропанамін гідрохлорид + (аміназин) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |28|6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2- | 0,1 | а | 2 | | | |фенілпропіл)аміно]-3,3-диметил- | | | | | | |7-оксо-[2S-(2(альфа),5(альфа), | | | | | | |6(бета),)]-4-тіа-1-азобіцикло[3,2,0]-| | | | | | |гептан-2-карбонова кислота | | | | | | |(Карфецилін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |29|Диприн (за білком) | 0,3 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |30|Дифенілгуанідин + | 1 | а | 2 | | | |(амідодіанілінметан) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |31|4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5- | 0,1 | п + а| 2 | | | |гексанхлорциклопент-1-ен + | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |32|2-(диетиламіно)етил-4-амінобензоат + | 0,5 | а | 2 | | | |(Новокаїну основа; п-амінобензойної | | | | | | |кислоти (бета)-діетиламіноетиловий | | | | | | |ефір; (бета)-Діетиламіноетиловий ефір| | | | | | |п-амінобензойної кислоти) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |33|2-(диетиламіно)етил-4-амінобензоат | 0,5 | а | 2 | | | |гідрохлорид + (Новокаїна гідрохлорид;| | | | | | |п-амінобензойної кислоти | | | | | | |(бета)-диетиламіноетиловий ефір | | | | | | |гідрохлорид; | | | | | | |(бета)-Диетиламіноетиловий | | | | | | |ефір п-амінобензойної кислоти | | | | | | |гідрохлорид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |34|1,1'-Імінобіс(пропан-2-ол) + | 1 | п + а| 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |35|Какао порошок | 2 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |36|[2S(2(альфа),5(альфа),6(бета))]-6- | 0,1 | а | 2 | | | |[(Карбоксифенілацетил)аміно]- | | | | | | |3,3-диметил-7-оксо-4-тіа-1- | | | | | | |азобіцикло-[3,2,0]-гептан-2- | | | | | | |карбонат динатрію | | | | | | |(Карбоксибензилпенициліну | | | | | | |динатрієва сіль; Карпеніцилін) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |37|Марганець карбонат гідрат + |1,5/0,5| а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |38|Марганець нітрат гексагідрат + |1,5/0,5| а | 2 | | | |(Марганець азотнокислий гексагідрат) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |39|Марганець сульфат пентагідрат + |1,5/0,5| а | 2 | | | |(Марганець сірчанокислий пентагідрат)| | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |40|1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатбензол) + | 0,5 | п + а| 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |41|5-Метилтетрагідро-1,3- | 1 | а | 2 | | | |ізобензофурандіон | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |42|Метирам | 0,5 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |43|Полі-2-гідроксибутанова кислота | 0,1 | а | 2 | | | |(Полі-бета-оксимасляна кислота) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |44|Тетрагідрометилізобензофуран-1,3-діон| 1 | а | 2 | | | |(ізометилтетрагідрофталевий ангідрид;| | | | | | |Метилтетрагідрофталевий ангідрид; | | | | | | |Метилцикло-гексен-1,2-дикарбонової | | | | | | |кислоти ангідрид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |45|2,3,5,6-тетрахлорбензол-1, | 1 | а | 2 | | | |4-дикарбоксилдихлорид + | | | | | | |(2,3,5,6-Тетрахлортерефталевої | | | | | | |кислоти дихлорангідрид) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |46|N-феніл-2,4,6-тринітробензамід | 1 | а | 2 | | | |(2,4,6-Тринітробензойної кислоти | | | | | | |анілід) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |47|N-Хлорбензолсульфонамід натрію гідрат| 1 | п + а| 2 | | | |+ (Монохлорамін; Хлорамін Б; | | | | | | |Хлорамідп-хлорбензол сульфокислоти | | | | | | |натрієва сіль кристалогідрат) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |48|1-ціангуанідин (Диціандіамін) | 0,5 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |49|N-Циклогексилімід дихлормалеат + | 0,5 | а | 2 | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |50|Епоксидний клей УП-5-240 (леткі | 0,5 | п | 2 | | | |продукти) (контроль за | | | | | | |епіхлоргідрином) | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |51|2,2'-етилендімінодиетиламін, аміди | 2 | п + а| 2 | | | |карбонових кислот С | | | | | | | 12-20 | | | | | |--+-------------------------------------+-------+------+------+-------| |52|Етил-4-амінобензоат + (Анастезин; | 0,5 | а | 2 | | | |етиловий ефір п-амінобензойної | | | | | | |кислоти) | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Примітка. + - Вимагається захист шкіри та очей. * - Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах
виробництва: п - пари та/або гази; а - аерозоль. ** - Поряд з алергійним ефектом представлені додаткові
особливості дії речовини: Г - речовина з гостроспрямованим механізмом дії,
К - канцероген, Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренковверх