Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 215 від 30.09.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 листопада 1994 р.
vd940930 vn215 N 273/483
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики
N 43 ( z0167-96 ) від 12.02.96 )
Про затвердження Положення про порядок
і умови видачі інформації, з Державного
реєстру звітних (статистичних) одиниць
України
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
14.07.93 р. N 583 ( 583-93-п ) "Про державний реєстр звітних
(статистичних) одиниць України", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок і умови видачі інформації
з Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, що
додається. 2. Контроль за виконанням цього Міністра статистики
О.Г.Осауленка.
Міністр М.І.Борисенко
Затверджено
наказом Міністерства
статистики України від
30 вересня 1994 р. N 215
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови видачі інформації
з Державного реєстру звітних (статистичних)
одиниць України
Метою цього Положення є регулювання правових відносин щодо
видачі інформації з автоматизованої системи "Реєстр" за умови
дотримання права власності громадян України і юридичних осіб на
інформацію та права доступу до неї, права власника інформації на
її захист, а також встановленого чинним законодавством обмеження
на доступ до інформації.
1. Загальні положення 1.1. Визначення термінів
1.1.1. Реєстр - автоматизована система, що здійснює
автоматизовану обробку даних, які входять до Державного реєстру
звітних (статистичних) одиниць України (надалі Державний реєстр) і
до складу якої включаються технічні засоби їх обробки (засоби
обчислювальної техніки, мережі та канали зв'язку, а також
програмне та інформаційне забезпечення). 1.1.2. Розпорядник - на підставі наказу Міністерства
статистики України від 23.09.94 р. N 211-А "Про розпорядників та
захист інформації Державного реєстру звітних (статистичних)
одиниць України" розпорядниками інформації Державного реєстру
визначені: - Головний обчислювальний центр Мінстату України, база даних
якого в Державному реєстрі містить інформацію, що не становить
державної таємниці, про всі господарюючі суб'єкти (юридичні і
фізичні особи) України, а також юридичні особи України, що
перебувають за її межами; - Держкомстат Республіки Крим, база даних якого в Державному
реєстрі містить інформацію, що не становить державної таємниці,
про всі господарюючі суб'єкти (юридичні і фізичні особи)
Республіки Крим; - обласні, Київське та Севастопольське міські управління
статистики, бази даних яких в Державному реєстрі містять
інформацію, що не становить державної таємниці, про всі
господарюючі суб'єкти (юридичні і фізичні особи) для даного
регіону. 1.1.3. Користувач - юридична або фізична особа, яка має право
одержувати інформацію з бази даних Державного реєстру за угодою із
розпорядником. 1.1.4. Адміністратор бази даних - відповідальна особа
розпорядника визначена для здійснення функцій ведення, управління
та обслуговування автоматизованої системи реєстр. 1.1.5. Конфіденціальна інформація - це відомості, які
знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням
відповідно до передбачених ними умов. 1.1.6. Захист інформації - сукупність організаційно-технічних
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам
власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які
користуються інформацією. 2. Створення і ведення Державного реєстру 2.1. Створення і ведення Державного реєстру здійснюється
Міністерством статистики України, Головним обчислювальним центром
Міністерства статистики України, Держкомстатом Республіки Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями
статистики відповідно до Положення "Про Державний реєстр звітних
(статистичних) одиниць України", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1993 року N 583 ( 583-93-п ). Фінансування робіт, пов'язаних із створенням і веденням
зазначеного Державного реєстру, здійснюється за рахунок
асигнувань, що виділяються з державного бюджету на проведення
статистичних робіт, а також коштів, одержаних за надання
інформаційно-обчислювальних послуг. До обсягу робіт розпорядників на рівні Держкомстату
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики включаються 75 відсотків плати від вартості
інформаційно-обчислювальних послуг по створенню і веденню
Державного реєстру. Інші 25 відсотків включаються до обсягу робіт
розробника автоматизованої системи реєстр - Головного
обчислювального центру Міністерства статистики України за
виконання робіт, пов'язаних з автоматизованим веденням
інтегрованої бази даних реєстру на державному рівні, а також
класифікаторів і довідників, які використовуються в Державному
реєстрі.
3. Користування даними з Державного реєстру 3.1. Користувачами даних з Державного реєстру є органи
законодавчої і державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування, підприємства, установи та
організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації та
окремі громадяни. 3.2. Користування даними Державного реєстру визначається
пунктом 11 Положення "Про Державний реєстр звітних (статистичних)
одиниць України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 липня 1993 року N 583 ( 583-93-п ). Право на безплатне користування даними Державного реєстру
мають Верховна Рада України, адміністрація Президента України,
Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Республіки Крим, Уряд
Республіки Крим, міністерства і відомства, місцеві органи
державної виконавчої влади, органи місцевого і регіонального
самоврядування та інші органи, які фінансуються за рахунок
державного бюджету, а також Національний банк. Інформаційно-обчислювальні послуги КОРИСТУВАЧАМ по формуванню
та видачі інформації з бази даних Державного реєстру, включаючи
одержання довідки (підтвердження) ідентифікаційного коду, кодів
видів діяльності та інших кодів з бази даних, здійснюються у
відповідності з пунктами 1-8 розрахункової калькуляції, яка
затверджена наказом Міністерства статистики України
від 29.08.94 р. N 194 ( z0209-94 ) "Про затвердження цін на
інформаційно-обчислювальні послуги". Вищезазначені послуги повністю включаються до обсягу робіт
розпорядників за місцем їх виконання. 3.3. Витрати госпрозрахункових підрозділів РОЗПОРЯДНИКІВ,
наведених у пункті 1.2 цього Положення на
інформаційно-обчислювальні послуги, які були надані державним
структурам, що підпадають під дію абзацу 2 пункту 11 Положення
"Про Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня
1993 року N 583 ( 583-93-п ), відшкодовуються Міністерством
статистики України у відповідності з розрахунковою калькуляцією,
затвердженою наказом Міністерства статистики України
від 29.08.94 р. N 194 ( z0209-94 ) "Про затвердження цін на
інформаційно-обчислювальні послуги", на підставі актів виконаних
робіт після їх підтвердження користувачами у встановленому
порядку. 4. Порядок та умови видачі інформації з бази даних Державного
реєстру. 4.1. Інформація з бази даних Державного реєстру надається на
підставі письмового запиту користувача. Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення
не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом
вказаного терміну розпорядник письмово доводить до відома
користувача, що його запит буде задоволено або що запитувана
інформація не підлягає наданню для використання. Задоволення
запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено
Законом. Для структур, які не підпадають під дію абзацу 2 пункту
11 Положення "Про Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць
України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 липня 1993 року N 583 ( 583-93-п ), інформація надається після
погодження користувачем вартості виконаних
інформаційно-обчислювальних послуг та оплати за них у
відповідності з розрахунковою калькуляцією. Оплата за надані інформаційно-обчислювальні послуги
проводиться безготівковим розрахунком через банк або готівкою в
касу розпорядника. Госпрозрахункові підрозділи розпорядників включають в обсяг
виконаних робіт інформаційно-обчислювальні послуги, надані
державним і недержавним структурам, на підставі актів виконаних
робіт встановленого зразку (форма первинного обліку ОВС-17), які
повинні бути затверджені користувачами інформації з Державного
реєстру. 4.2. Інформація з бази даних Державного реєстру може бути
одержана користувачем на паперовому носії, дискеті або по каналах
зв'язку, якщо є відповідні технічні умови. Форму і структуру запису інформації на дискеті обумовлює
користувач у письмовій формі. Інформація на дискеті може бути записана у вигляді бази даних
або текстового файлу. 4.3. Показники з реєстраційної картки, які надаються
користувачу при витязі інформації з бази даних Державного
реєстру: - ідентифікаційний код; - найменування українською мовою або найменування російською
мовою; - поштовий індекс; - відділення зв'язку; - територія; - адреса; - телефон; - телефакс; - телекс; - телетайп; - форма власності; - орган управління (міністерство або відомство); - ознака особи (фізична, юридична, без видомства); - форма господарської діяльності; - кількість підрозділів (філій, дорічних підприємств); - керівник; - види діяльності; - дані про реєстрацію. 4.4. Конфіденціальна інформація, що міститься в окремому
файлі бази даних Державного реєстру у відповідності із Законом
України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. N 2657-12 не
підлягає видачі для широкого кола користувачів. Відомості, які
знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних або юридичних осіб, поширюються за їх бажанням відповідно
до передбачених ними умов. Ці дані надаються тільки за спеціальними письмовими запитами
правоохоронним органам і державним податковим інспекціям
(у відповідності з Указом Президента України від 21 липня 1994 р.
N 396/94 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі
злочинністю"). 4.5. Інформаційне забезпечення Державного реєстру включає
основний файл з показниками реєстраційної картки; файли-довідники;
файли-класифікатори. Основний файл, файли-довідники у вигляді, в якому вони
зберігаються в базі даних, а також тексти програм і самі програми,
які забезпечують створення і ведення Державного реєстру,
користувачам не передаються. 4.6. Програмне забезпечення Державного реєстру надає
інформацію у тому вигляді і в тій черговості показників
реєстраційної картки, як це забажає користувач, з використанням
запиту, передбаченого інформаційно-довідковим забезпеченням і
запиту, що формує безпосередньо користувач, який сам визначає
конкретні значення окремих показників, що входять до складу
реєстраційної картки. Користувачі формують окремі запити до Державного реєстру і
через адміністратора бази даних одержують інформацію в узгодженому
вигляді. 4.7. Для взаємодії двох автоматизованих систем реєстр і
податки, а також для забезпечення достовірності інформації в
Державному реєстрі : - складається угода про співробітництво між двома сторонами,
де обумовлюються обов'язки кожної із сторін, а також перелік
показників, які необхідно передавати з Державного реєстру до
податкової інспекції; - складається графік передачі інформації з Державного реєстру
від органу статистики до податкової інспекції і назад - від
податкової інспекції до органу статистики на регіональному рівні
(Держкомстат Республіки Крим, обласні, Київське і Севастопольське
міські управління статистики). До органів статистики інформація
передається у вигляді текстового файлу або бази даних на дискеті
про всі розбіжності, які були виявлені у відповідній податковій
інспекції, включаючи інформацію щодо суб'єктів, відсутніх в базі
даних Державного реєстру. 5. Функції адміністратора бази даних 5.1. Видача інформації з бази даних Державного реєстру
здійснюється відповідальним за це - адміністратором бази даних,
який має право доступу до всіх підсистем і несе відповідальність
за збереження бази даних, організацію технології обробки
інформації, організацію і контроль санкціонованого доступу до неї,
черговості виконання запитів, розподілення робіт між
співробітниками, що обслуговують базу даних. 5.2. Адміністратор бази даних забезпечує ведення Державного
реєстру на відповідному рівні з використанням
адміністративно-організаційних і програмно-технічних засобів і за
порушення Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) щодо
захисту і надання інформації з обмеженим доступом або
конфіденціальної інформації несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України.