Документ z0245-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.02.2011, основание - z0127-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 75/76 від 28.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2001 р.
за N 245/5436
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 24/35 ( z0127-11 ) від 20.01.2011 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
порядок обчислення та сплати збору за
забруднення навколишнього природного середовища

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
серпня 2000 року N 1261 ( 1261-2000-п ) "Про внесення змін до
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору" Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державної податкової адміністрації України від 19 липня 1999 р.
N 162/379 ( z0544-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 9 серпня 1999 року за N 544/3837, із змінами і
доповненнями, унесеними наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України і Державної
податкової адміністрації України від 27 січня 2000 року N 24/37
( z0091-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14
лютого 2000 року за N 91/4312, що додаються. 2. Міністерству екології та природних ресурсів України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра екології та природних ресурсів Ю.Рубана.
Міністр екології та
природних ресурсів України І.О.Заєць
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Погоджено:
Міністр економіки України В.В.Роговий
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Державної податкової
адміністрації України
28.02.2001 N 75/76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2001 р.
за N 245/5436
Зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища
( z0544-99 )
1. У тексті Інструкції ( z0544-99 ) та в додатках до неї
слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів". 2. У пункті 1.1 текст у дужках викласти в такій редакції "(із
змінами і доповненнями)". 3. Після пункту 2.1 додати новий пункт 2.2 такого змісту: "2.2. Якщо до складу підприємств (установ, організацій) -
платників збору входять філії, відділення та інші відокремлені
підрозділи (далі філії), які не мають банківських рахунків, не
ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не
складають окремого балансу, то збір за здійснені цими філіями
викиди, скиди і розміщені відходи сплачується цими підприємствами
(установами, організаціями)". У зв'язку з цим пункти 2.2 і 2.3 Інструкції ( z0544-99 )
відповідно вважати пунктами 2.3 і 2.4. 4. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Органи Мінекоресурсів разом з органами місцевого
самоврядування або з місцевими державними адміністраціями до 1
грудня року, що передує звітному, направляють органам державної
податкової служби перелік платників збору за забруднення
навколишнього природного середовища, які здійснюють викиди
стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів
(далі - перелік) за формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції, а
також направляють зміни до переліку до 1 числа місяця, наступного
за кварталом, у якому вони виникли. Платники збору, які здійснюють викиди виключно пересувними
джерелами забруднення, без установлення їм лімітів викидів, у
перелік не включаються. Невключення платника збору в перелік не звільняє його від
сплати збору". 5. Розділ 7 викласти в такій редакції:
"7. Порядок сплати збору
7.1. Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного
середовища складають платники збору, включаючи підприємства
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002
року відповідно до Закону України від 14 липня 1999 року "Про
проведення економічного експерименту на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України" ( 934-14 ), і подають
розрахунок до органу державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку в
органах державної податкової служби). 7.2. Розрахунки збору за перший квартал, півріччя, дев'ять
місяців подаються платником органу державної податкової служби до
15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за
місцезнаходженням платника. Розрахунок збору за рік подається платником до 15 лютого
року, що настає за звітним. Платники, які здійснюють викиди
стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів,
попередньо погоджують розрахунок збору за рік з територіальними
органами Мінекоресурсів. Підприємства (установи, організації), які сплачують збір за
включені до їх складу філії, визначені в пункті 2.2 Інструкції,
подають розрахунок збору за здійснені такими філіями викиди, скиди
і розміщені відходи за своїм місцезнаходженням (місцем перебування
на податковому обліку в органах державної податкової служби). Розрахунки збору складаються наростаючим підсумком з початку
року. Форма розрахунку збору та порядок її заповнення наведені в
додатку 2 до Інструкції. 7.3. Збір сплачується платниками за своїм місцезнаходженням
(місцем перебування на податковому обліку в органах державної
податкової служби) до 20 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, а остаточна сплата збору за звітний рік здійснюється до
20 лютого року, що настає за звітним. 7.4. Підприємства (установи, організації), до складу яких
уходять філії, визначені в пункті 2.2 Інструкції, сплачують збір
за здійснені такими філіями викиди, скиди і розміщені відходи за
своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку
в органах державної податкової служби). 7.5. Сплата збору здійснюється платниками двома платіжними
дорученнями: 30 відсотків до Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і
70 відсотків до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів
охорони навколишнього природного середовища з наступним їх
розподілом у такому співвідношенні: 20 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у
складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки; 50 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у
складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на
окремі рахунки. У містах Києві та Севастополі зазначені 70 відсотків
загальної суми збору спрямовуються до фондів охорони навколишнього
природного середовища, що утворюються у складі бюджетів міст Києва
і Севастополя, на окремі рахунки. 7.6. Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які
беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1
липня 1999 року до 1 січня 2002 року, сплачують збір двома
платіжними дорученнями: 10 відсотків до Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і
20 відсотків до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів
охорони навколишнього природного середовища з наступним їх
розподілом у такому співвідношенні: 10 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у
складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки; 10 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у
складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на
окремі рахунки. Решту 70 відсотків загальної суми збору зазначені
підприємства вказують в окремому рядку розрахунку збору і
використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів. Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) за нецільове використання цих
коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100
відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з
нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України. 7.7. Збір, який справляється за викиди стаціонарними
джерелами забруднення, скиди та розміщені відходи в межах лімітів,
відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за
перевищення цих лімітів - не включається до складу валових витрат
платників збору. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають
збір до складу витрат виробництва (обігу). Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами
забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ). Для платників - бюджетних організацій збір за забруднення
відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і
видатків". 6. Пункт 8.3 викласти в редакції: "8.3. Документальні перевірки правильності обчислення та
повноти сплати збору здійснюються органами державної податкової
служби. До перевірок, при потребі, залучаються за попереднім
узгодженням територіальні органи та інспекції Мінекоресурсів". 7. Додаток 1 до Інструкції ( z0544-99 ) викласти в новій
редакції. 8. Додатки 2, 4 і 5 до Інструкції вилучити. 9. Додаток 3 до Інструкції викласти в новій редакції і
вважати додатком 2.
Начальник Науково-технічного
управління М.Пилипчук
Додаток 1
до пункту 2.4 Інструкції про
порядок обчислення та сплати
збору за забруднення
навколишнього природного
середовища (у редакції наказу
Мінекоресурсів та ДПА
від 28.02.2001 N 75/76)
( z0245-01 )
Перелік платників збору
за забруднення навколишнього природного середовища
в _______________________________
--------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Юридична | Місце |Ідентифікацій-| Збір |Установлені | |з/п|платника| адреса |і дата | ний код |справляється | ліміти** | | | збору | |реєстра-| платника за | за* | | | | | | ції | ЄДРПОУ | | | |---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------| | | | | | | | | |---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------| | | | | | | | | |---+--------+---------+--------+--------------+-------------+------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Голова районної державної Уповноважена особа
адміністрації територіального органу
(міський голова***) Мінекоресурсів _________________________ ______________________
М. П. М. П.
Підпис (прізвище) Підпис (прізвище)
________________
* Указати, за що справляється збір: викиди стаціонарними
джерелами забруднення, скиди, розміщення відходів. ** Указати, на що встановлено ліміти: викиди стаціонарними
джерелами забруднення, скиди, розміщення відходів. *** Для міст республіканського, обласного значення.

Додаток 2
до пункту 7.2 Інструкції про
порядок обчислення та сплати
збору за забруднення
навколишнього природного
середовища (у редакції наказу
Мінекоресурсів та ДПА
від 28.02.2001 N 75/76)
( z0245-01 )
"Погоджую правильність застосування
лімітів, коефіцієнтів, нормативів"
Уповноважена особа місцевого органу
Мінекоресурсів _______________________
До органу державної податкової служби Прізвище відповідальної ______________________________________ особи _________________
Ідентифікаційний код платника згідно з Ідентифікаційний номер
ЄДРПОУ _______________________________ відповідальної особи _______________________
Назва та адреса підприємства Телефон _______________ ______________________________________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ)
Розрахунок збору за забруднення навколишнього
природного середовища
за __________________________________ р.
(за перший квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Назви | Ліміти |Фактичні |Нормативи |Коефіці- |Коригуючі |Суми збору, | Суми збору, |Загальні | |забруднюючих | викидів | обсяги |збору за |єнти до |коефіцієнти| обчисленого |обчисленого за | суми | |речовин, |стаціонарни-|викидів, | викиди, |норматив-| згідно з | в межах | понадлімітні | збору, | |видів | ми |використа- | скиди, |ів збору |додатком 2 | ліміту, | викиди, скиди,| (к.8 + | |пального, | джерелами | ного |розміщення | *** | до |к.3 або к. 2 | розміщені | к.9), | |виду та класу|забруднення,|пального, |відходів*, |(1,5 або |постанови | (якщо к.3 | відходи | грн. | |небезпеки | скидів, | скидів, | грн./т | 10) |КМ України |більше к.2) х| (заповнюється | | |відходів | розміщення |розміщення | (грн./1 | | від |к.4 х к.5 х |якщо к.3 більше| | | |відходів, т |відходів, т|одиницю **)| | 01.03.99 | к.6 х к.7, | к.2), | | | | | | | | N 303 | грн. | (к.3 - к.2) х| | | | | | | | | |к.4 х к.5 х | | | | | | | | | |к.6 х к.7 х 5, | | | | | | | | | |грн. | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |1. Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами | | | | |забруднення, усього | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |1.1. | | | | х | | | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |1.2. | | | | х | | | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |1.3. | | | | х | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, | | | | |усього | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |2.1. | х | | | х | | | | х | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |2.2. | х | | | х | | | | х | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |2.3. | х | | | х | | | | х | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |3. Нараховано збору за скиди у водні об'єкти, усього | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |3.1. | | | | | | х | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |3.2. | | | | | | х | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |3.3. | | | | | | х | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |4.1. | | | | х | | | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |4.2. | | | | х | | | | | | |-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+-----+-------------+---------------+---------| |4.3. | | | | х | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------| |5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3 + р.4) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| |у т. ч.: 5.1) до державного бюджету (р.5 х 30%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 5.2) до місцевих бюджетів (р.5 х 70%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 5.3) залишається у розпорядженні підприємства**** | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| |6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| |у т. ч.: 6.1) до державного бюджету (р.6 х 30%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 6.2) до місцевих бюджетів (р.6 х 70%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 6.3) залишається у розпорядженні підприємства**** | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| |7. Нараховано за звітний квартал, усього: (р. 5 - р.6) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| |у т.ч.: 7.1) до державного бюджету (р.7 х 30%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 7.2) до місцевих бюджетів (р.7 х 70%) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------| | 7.3) залишається у розпорядженні підприємства**** | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник ________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________________
* Згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 N 303
( 303-99-п ), із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 27.10.99 N 1984 ( 1984-99-п ), та відповідним рішенням
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад. ** Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп. *** Використовуються при розрахунку суми збору за скидання
забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні
об'єкти та за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів
виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти,
що не містять прісних вод. **** Рядки 5.3, 6.3, 7.3 заповнюються тільки підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002
року, відповідно до Закону України від 14 липня 1999 року "Про
проведення економічного експерименту на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України" ( 934-14 ). Цими
підприємствами нараховується до державного бюджету 10 відсотків
загальної нарахованої суми збору, до місцевих бюджетів - 20
відсотків загальної нарахованої суми збору. Решта - 70 відсотків
загальної нарахованої суми збору залишається у розпорядженні
підприємства для здійснення природоохоронних заходів.
1. У відповідні комірки колонки 1 (к.1) "Назви забруднюючих
речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів" рядків
1.1, 1.2, 1.3 і т. ін. заносяться назви забруднюючих речовин
відповідно до переліку, наведеного в таблиці 1.1 додатка 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303
( 303-99-п ), із змінами (далі - Постанова). Якщо речовину відповідними рішеннями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад додатково включено до переліку
основних забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за
викиди, то заноситься назва цієї забруднюючої речовини з
установленим для неї класом небезпечності. Якщо для такої речовини не встановлено класу небезпечності,
то заноситься її назва з установленим орієнтовно безпечним рівнем
впливу. Якщо для даної речовини не встановлено класу небезпечності та
орієнтовно безпечного рівня впливу, то заноситься її назва і
вказується I клас небезпечності (оскільки, згідно з Постановою
( 303-99-п ), для таких речовин норматив збору встановлюється як
за викид речовини I класу небезпечності). У відповідні комірки колонки 1 (к.1) рядків 2.1, 2.2, 2.3 і
т. ін. заносяться назви видів пального згідно з таблицями 1.4 -
1.6 додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). У відповідні комірки колонки 1 (к.1) рядків 3.1, 3.2, 3.3 і
т. ін. заносяться назви забруднюючих речовин згідно з переліком,
наведеним у таблиці 1.7 додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо речовину відповідними рішеннями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад додатково включено до переліку
основних забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за
скиди, то заноситься назва цієї забруднюючої речовини з указанням
граничнодопустимої концентрації. Якщо для даної речовини не встановлено граничнодопустимої
концентрації, то заноситься назва забруднюючої речовини і
вказується найменша величина граничнодопустимої концентрації (до
0,001 мг/л), наведеної у таблиці 1.8. У відповідні комірки колонки 1 (к.1) рядків 4.1, 4.2, 4.3 і
т. ін. заносяться назви видів відходів і класи їх небезпеки,
наведені в таблиці 1.9 додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо клас небезпеки відходів не встановлено, то заноситься
назва виду відходів і вказується I клас небезпеки (оскільки,
згідно з Постановою ( 303-99-п ), за розміщення таких відходів
норматив збору встановлюється як за розміщення відходів I класу
небезпеки). 2. У відповідних комірках колонки 2 (к.2) "Ліміти викидів
стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів"
рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2,
4.3 і т. ін. проставляються ліміти викидів стаціонарними джерелами
забруднення, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів на
рік (у тоннах). На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
пересувними джерелами ліміти не встановлюються і у відповідних
комірках рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін. не вказуються. 3. У відповідних комірках колонки 3 (к.3) "Фактичні обсяги
викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів"
рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін., 3.1, 3.2,
3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 тощо проставляються фактичні обсяги
викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів (у
тоннах). Дані про фактичні обсяги вказуються на підставі: за викиди - форм первинної документації (журнали обліку за
формами ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3); за скиди - форм первинної документації (журнали обліку за
формами ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13); за розміщення відходів - матеріально-сировинних балансів
виробництва; за використання пального - первинної документації
бухгалтерського обліку. 4. У відповідних комірках колонки 4 (к.4) "Нормативи збору за
викиди, скиди, розміщення відходів" рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.
проставляються нормативи збору, установлені за викиди забруднюючих
речовин згідно з таблицею 1.1 додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо речовина відповідними рішеннями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад додатково включена до переліку
основних забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за
викиди, то норматив проставляється залежно від установленого класу
небезпечності даної забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2
додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо для такої речовини не встановлено класу небезпечності,
то вказується норматив збору залежно від установленого для неї
орієнтовно безпечного рівня впливу згідно з таблицею 1.3 додатка 1
до Постанови ( 303-99-п ). Якщо для даної речовини не встановлено класу небезпечності та
орієнтовно безпечного рівня впливу, то вказується норматив збору
як за викид забруднюючої речовини I класу небезпечності в розмірі
381 грн./тонну. У комірках колонки 4 (к.4) рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін.
проставляються відповідні нормативи збору, установлені для видів
пального згідно з таблицями 1.4, 1.5 і 1.6 додатка 1 до Постанови
( 303-99-п ). У комірках колонки 4 (к.4) рядків 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.
проставляються відповідні нормативи збору, встановлені за скиди
забруднюючих речовин згідно з таблицею 1.7 додатка 1 до Постанови
( 303-99-п ). Якщо речовина відповідними рішеннями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад додатково включена до переліку
основних забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за
скиди, то вказується відповідний норматив збору залежно від
установленої граничнодопустимої концентрації згідно з таблицею 1.8
додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо для такої речовини не встановлено граничнодопустимої
концентрації, то вказується норматив збору як за скид речовини з
найменшою величиною граничнодопустимої концентрації в розмірі 2752
грн./тонну. У комірках колонки 4 (к.4) рядків 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін.
проставляються відповідні нормативи збору, установлені за
розміщення відходів залежно від класу їхньої небезпеки згідно з
таблицею 1.9 додатка 1 до Постанови ( 303-99-п ). Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, указується норматив збору в розмірі 55
грн./1 одиницю. Для люмінесцентних ламп указується норматив збору в розмірі
1 грн./1 одиницю. 5. Комірки колонки 5 (к.5) "Коефіцієнти до нормативів збору
(1,5 або 10)" заповнюються тільки в рядках 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін.
У відповідних комірках указується коефіцієнт 1,5 - у разі скидання
забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні
об'єкти або коефіцієнт 10 - у разі захоронення забруднюючих
речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні
водоносні горизонти, що не містять прісних вод. Комірки колонки 5 (к.5) рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 2.1,
2.2, 2.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 тощо не заповнюються. 6. У комірках колонок 6 і 7 (к.6 і к.7) "Коригуючі
коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від
01.03.99 N 303" рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 2.1, 2.2, 2.3 і т.
ін. проставляються відповідні коригуючі коефіцієнти залежно від
чисельності жителів (к. 6) та типу населеного пункту (к. 7),
наведені в таблицях 2.1 і 2.2 додатка 2 до Постанови ( 303-99-п ). Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та
віднесений до курортних, то у відповідних комірках колонки 7 (к.7)
вказується коефіцієнт 1,65. У комірках колонки 6 (к.6) рядків 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін.
проставляються відповідні регіональні (басейнові) коефіцієнти,
наведені в таблиці 2.3 додатка 2 до Постанови ( 303-99-п ). Комірки колонки 7 (к.7) рядків 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін. не
заповнюються. У комірках колонок 6 і 7 (к.6 і к.7) рядків 4.1, 4.2, 4.3 і
т. ін. проставляються відповідні коефіцієнти залежно від місця
(зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі
(к.6) та характеру місця розміщення відходів (к.7), наведені у
таблицях 2.4 і 2.5 додатка 2 до Постанови ( 303-99-п ). 7. У комірках колонки 8 (к.8) "Суми збору, обчисленого в
межах ліміту" рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 2.1, 2.2, 2.3 і т.
ін. 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. проставляються
суми збору, обчисленого в межах ліміту (у гривнях), які
розраховуються: якщо значення комірок вищевказаних рядків колонки 2 більше
або дорівнює значенням відповідних комірок цих рядків колонки 3 -
як добуток значень відповідних комірок даних рядків колонок 3, 4,
5, 6 і 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7); якщо значення комірок вищевказаних рядків колонки 2 менше
значень відповідних комірок цих рядків колонки 3 - як добуток
значень відповідних комірок даних рядків колонок 2, 4, 5, 6 і 7
(к.2 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7). У комірках колонки 8 (к.8) рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін.
проставляються суми збору (у гривнях), які розраховуються як
добуток значень відповідних комірок цих рядків колонок 3, 4, 5, 6
і 7 (к.3 х к.4 х к.5 х к.6 х к.7). У комірках колонки 8 (к.8) рядків 1, 2, 3, 4 проставляються
суми значень відповідних комірок рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.,
2.1, 2.2, 2.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т.
ін. 8. Комірки колонки 9 (к.9) "Суми збору, обчисленого за
понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи" рядків 1.1, 1.2,
1.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін.
заповнюються, якщо значення комірок відповідних рядків колонки 3
(к.3) перевищують значення комірок відповідних рядків колонки 2
(к.2). У такому разі в комірках колонки 9 (к.9) рядків 1.1, 1.2, 1.3
і т.ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін.
проставляються суми збору (у гривнях), які розраховуються як
добуток різниці значень комірок відповідних рядків колонок 3 і 2,
значень комірок відповідних рядків колонок 4, 5, 6 і 7 та
коефіцієнта кратності 5 [(к.3 - к.2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7] х 5. Відповідні комірки рядків 2.1, 2.2, 2.3 і т. ін. колонки 9
(к.9) не заповнюються. У комірках колонки 9 (к.9) рядків 1, 2, 3, 4 проставляються
суми значень комірок відповідних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.,
3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 тощо. 9. У комірках колонки 10 (к.10) "Загальні суми збору" рядків
1.1, 1.2, 1.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т.
ін. проставляються загальні суми збору (у гривнях), які
розраховуються як сума значень комірок відповідних рядків колонок
8 і 9 (к.8 + к.9). Для пересувних джерел значення комірок колонки 10 рядків 2.1,
2.2, 2.3 і т. ін. дорівнюють значенням відповідних комірок колонки
8 цих рядків (к.10 = к.8). У комірках колонки 10 (к.10) рядків 1, 2, 3, 4 проставляються
суми значень відповідних комірок рядків 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.,
2.1, 2.2, 2.3 і т. ін., 3.1, 3.2, 3.3 і т. ін., 4.1, 4.2, 4.3 і т.
ін. 10. У комірках рядка 5 (р.5) "Нараховано збору з початку
року, усього" колонок 8, 9 і 10 проставляються суми збору, які
розраховуються як сума значень комірок рядків 1, 2, 3 і 4
(р.1 + р.2 + р.3 + р.4) відповідних колонок. 11. У комірці рядка 5.1 (р.5.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставляється 30 відсотків нарахованої суми збору з
початку року за значенням комірки рядка 5 цієї колонки (р.5 к.10 х
30%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999
року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України від 14
липня 1999 року "Про проведення економічного експерименту на
підприємствах гірничо-металургійного комплексу України"
( 934-14 ) (далі - підприємства гірничо-металургійного комплексу,
які беруть участь в економічному експерименті), у комірці рядка
5.1 (р.5.1) колонки 10 проставляють 10 відсотків нарахованої суми
збору з початку року за рядком 5 (р.5 к.10 х 10%). 12. У комірці рядка 5.2 (р.5.2) "до місцевих бюджетів"
колонки 10 проставляється 70 відсотків нарахованої суми збору з
початку року за значенням комірки рядка 5 цієї колонки (р.5 к.10 х
70%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, у комірці рядка 5.2 (р.5.2)
колонки 10 проставляють 20 відсотків нарахованої суми збору з
початку року за значенням комірки рядка 5 цієї колонки (р.5 к.10 х
20%). Сума значень комірок рядків 5.1 і 5.2 колонки 10 дорівнює
значенню комірки рядка 5 колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 = р.5
к.10). 13. Комірка рядка 5.3 (р.5.3) "залишається у розпорядженні
підприємства" колонки 10 заповнюється виключно підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті. У цій комірці проставляється 70 відсотків нарахованої суми
збору з початку року за значенням комірки рядка 5 колонки 10 (р.5
к.10 х 70%). Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, сума значень комірок рядків
5.1, 5.2 і 5.3 колонки 10 дорівнює значенню комірки рядка 5
колонки 10 (р.5.1 к.10 + р.5.2 к.10 + р.5.3 к.10 = р.5 к.10). 14. У комірці рядка 6 "Нараховано за попередній звітний
період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього" колонки 10
проставляється нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, 9 місяців). 15. У комірці рядка 6.1 "до державного бюджету" колонки 10
проставляється 30 відсотків нарахованої суми збору за попередній
звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) за значенням комірки
рядка 6 цієї колонки (р.6 к.10 х 30%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, у комірці рядка 6.1 (р.6.1)
колонки 10 проставляють 10 відсотків нарахованої суми збору за
попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) за
значенням комірки рядка 6 цієї колонки (р.6 к.10 х 10%). 16. У комірці рядка 6.2 "до місцевих бюджетів" колонки 10
проставляються 70 відсотків нарахованої суми збору за попередній
звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) за значенням комірки
рядка 6 цієї колонки (р.6 к.10 х 70%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, у комірці рядка 6.2 (р.6.2)
колонки 10 проставляють 20 відсотків нарахованої суми збору за
попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) за
значенням комірки рядка 6 цієї колонки (р.6 к.10 х 20%). Сума значень комірок рядків 6.1 і 6.2 колонки 10 дорівнює
значенню комірки рядка 6 цієї колонки (р.6.1 к.10 + р.6.2 к.10 =
р.6 к.10). 17. Комірка рядка 6.3 "залишається у розпорядженні
підприємства" колонки 10 заповнюється виключно підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті. У ній проставляється сума збору, що залишена в
розпорядженні підприємств за попередній звітний період (квартал,
півріччя, 9 місяців). Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, сума значень комірок рядків
6.1, 6.2 і 6.3 колонки 10 дорівнює значенню комірки рядка 6 цієї
колонки (р.6.1 к. 10 + р.6.2 к. 10 + р.6.3 к. 10 = р.6 к.10). 18. У комірці рядка 7 "Нараховано за звітний квартал, усього"
колонки 10 проставляється сума збору, що розраховується як різниця
значень комірок рядків 5 і 6 колонки 10 (р.5. к.10 - р.6. к.10) 19. У комірці рядка 7.1 (р.7.1) "до державного бюджету"
колонки 10 проставляється 30 відсотків нарахованої суми збору за
звітний квартал за значенням рядка 7 цієї колонки (р.7 к.10 х
30%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, у комірці рядка 7.1 (р.7.1)
колонки 10 проставляють 10 відсотків нарахованої суми збору за
звітний квартал за значенням комірки рядка 7 цієї колонки (р.7
к.10 х 10%). 20. У комірці рядка 7.2 (р.7.2) "до місцевих бюджетів"
колонки 10 проставляється 70 відсотків нарахованої суми збору за
звітний квартал за значенням комірки рядка 7 цієї колонки (р.7
к.10 х 70%). Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, у комірці рядка 7.2 (р.7.2)
колонки 10 проставляють 20 відсотків нарахованої суми збору за
звітний квартал за значенням комірки рядка 7 цієї колонки (р.7
к.10 х 20%). Сума значень комірок рядків 7.1 і 7.2 колонки 10 дорівнює
значенню комірки рядка 7 цієї колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 =
р.7 к.10). 21. Комірка рядка 7.3 (р.7.3) "залишається у розпорядженні
підприємства" колонки 10 заповнюється виключно підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному
експерименті. В ній проставляється 70 відсотків нарахованої суми
збору за звітний квартал за значенням рядка 7 цієї колонки (р.7
к.10 х 70%). Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть
участь в економічному експерименті, сума значень комірок рядків
7.1, 7.2 і 7.3 колонки 10 дорівнює значенню комірки рядка 7 цієї
колонки (р.7.1 к.10 + р.7.2 к.10 + р.7.3 к.10 = р.7 к.10).вверх