Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах України
Держкомкордон України, Міносвіти; Приказ, Положение, Перечень [...] от 12.08.1994235/252
Документ z0220-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.05.2005, основание - z0548-05


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 235/252 від 12.08.94        Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
21 вересня 1994 р.
vd940812 vn235/252 N 220/430
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби
   N 194 ( z0548-05 ) від 16.03.2005 ) 
Про затвердження Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів у
Прикордонних військах України

     З метою впорядкування процесу підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах України, Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити погоджене з Вищою атестаційною комісією України Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах України.
     2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління керівного персоналу та атестації науково-педагогічних працівників Міністерства освіти України.
     3. Наказ довести до офіцерського складу Прикордонних військ України та слухачів і курсантів Інституту Прикордонних військ України (ІПВУ).
     4. З наданням чинності цьому наказу не застосовуються в Прикордонних військах України накази Міністра оборони СРСР: від 23 лютого 1994 року N 80 "Про надання чинності Положенню про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Міністерстві оборони СРСР"; від 25 червня 1990 року N 249 "Про цільову підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, порядок присвоєння кваліфікації та видачі дипломів дослідника офіцерам-випускникам ад'юнктури".
 
 Голова Державного комітету -    Виконуючий обов'язки Міністра 
командуючий Прикордонними освіти України
військами України
В.Губенко В.Шепотько
Затверджено
Спільним наказом Голови
Державного Комітету -
Командуючого Прикордонними
військами України та
Міністра освіти України
від 12 серпня 1994 року
N 235/252
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів у Прикордонних військах України
 
Розділ 1
 
Загальні Положення
 
     1. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах України (ПВУ) проводиться на підставі рішень Уряду України, керівних документів Міністерства освіти України, Вищої атестаційної комісії (ВАК) України, наказів та директив Голови Державного комітету - командуючого Прикордонними військами України.
     2. Науково-педагогічні та наукові кадри в ПВУ підготовлюються з осіб офіцерського складу в докторантурі, на посадах старших науковців, призначених для завершення роботи над докторською дисертацією, в очній ад'юнктурі (трирічній) та як здобувачі наукового ступеня (далі здобувачі) шляхом самостійної, поза докторантурою та ад'юнктурою, роботи над докторською або кандидатською дисертацією.
     Освітньо-професійна програма забезпечує фах "спеціаліста".
     Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів із числа офіцерів ПВУ можлива за цільовим призначенням у докторантурі та аспірантурі інших міністерств і відомств та як здобувачів з дозволу начальника штабу Прикордонних військ України.
     3. Організація підготовки докторантів і аспірантів із службовців Прикордонних військ України, іх права та обов'язки викладені в Положенні, затвердженому наказом Міністерства вищої освіти України й Академії наук України від 16 січня 1992 року N 11/24 "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів".
     Посади професорсько-викладацького складу, які обіймалися службовцями ПВУ до вступу в цільову докторантуру й аспірантуру, можуть бути заміщені іншими особами без конкурсу на умовах тимчасового трудового договору згідно з чинним законодавством.
     4. Докторантура та ад'юнктура при Держкомкордоні створюється і ліквідується рішенням Міністерства освіти України за поданням першого заступника Голови Держкомітету - начальника штабу Прикордонних військ України.
     Фінансування діяльності вищих навчальних закладів (ввузів) ПВУ з питань діяльності докторантури і ад'юнктури здійснюється за рахунок коштів бюджету Держкомкордону.
     Чисельність докторантури та ад'юнктури, кількість посад науковців, призначених для завершення роботи над дисертаціями визначається начальником штабу Прикордонних військ України, з урахуванням потреб у науково-педагогічних і наукових кадрах та можливостей ввузів Прикордонних військ в їх підготовці.
     5. У докторантурі і ад'юнктурі (понад їх штатної чисельності) за рішенням Голови Держкомкордону можуть навчатися особи з інших міністерств і відомств за рахунок коштів цих міністерств і відомств.
     Підготовка осіб офіцерського складу в докторантурі і ад'юнктурі при Держкомкордоні для управлінь Прикордонних військ провадиться за рішенням Голови Держкомкордону в цільовій ад'юнктурі за рахунок штатної чисельності тих організацій, в інтересах яких здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук.
     Громадяни інших держав можуть навчатися в докторантурі і ад'юнктурі за рішенням Голови Держкомкордону на підставі міждержавних угод згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в Україні".
     6. Штаб ПВУ здійснює загальне керівництво підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів, координує тематику дисертаційних досліджень з загальних основ військової науки, оперативного мистецтва та розбудови Прикордонних військ України.
     7. Управління підготовки військ та виховної роботи Держкомкордону, яке здійснює кураторство ввузів ПВУ за узгодженням з управлінням кадрів Держкомкордону організовує та контролює комплектування докторантури і ад'юнктури, планує розподіл офіцерів, які закінчили докторантуру і ад'юнктуру.
     Призначення на посаду осіб офіцерського складу, які закінчили докторантуру і ад'юнктуру, здійснюється наказом Голови Держкомкордону.
     8. Управління підготовки військ та виховної роботи Держкомкордону - куратор ввузів ПВУ здійснює планування та контролює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у докторантурі і ад'юнктурі.
     У ввузах ПВУ відповідно до напрямів підготовки наукових кадрів можуть бути створенні спеціалізовані ради.
     9. Ректор ввузу ПВУ безпосередньо організовує та забезпечує виконання планів підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, відповідає за якість підготовки кандидатів наук, докторів за комплектування докторантури і ад'юнктури , за ефективне (за призначенням) використання у ввузі ПВУ осіб з науковим ступенем і вченим званням.
     Керівництво підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів здійснюється ректором ввузу ПВУ через вчену раду ввузу, науково-дослідний відділ.
     Вчена рада ввузу ПВУ формує тематику дисертаційних досліджень, затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, розгорнуті плани докторських дисертацій.
     Науково-дослідний відділ контролює роботу докторантів, ад'юнктів і здобувачів наукових ступеней докторів і кандидатів наук .
     10. Безпосередня відповідальність за якість і терміни підготовки дисертацій докторами, ад'юнктами та здобувачами покладається на наукових керівників. Начальники кафедр, відділів, лабораторій і груп є безпосередніми начальниками ад'юнктів і докторантів, де ведеться їх підготовка.
     11. Тривалість підготовки в докторантурі та ад'юнктурі не повинна перевищувати трьох років, а на посаді старшого науковця для завершення роботи над докторською дисертацією, - двох років. Термін підготовки в докторантурі та ад'юнктурі може продовжуватись на період хвороби тривалістю понад один місяць, але не більше ніж на один рік. Рішення про це приймається Вченою Радою вищого навчального закладу.
     12. Наукові консультації і наукове керівництво роботою ад'юнктів та здобувачівг3пприймання вступних і кандидатських іспитів, рецензування рефератів, консультації, атестація науково-педагогічних і наукових кадрів та інші роботи, пов'язані з підготовкою докторів і кандидатів наук для своєї установи, здійснюються штатним складом вищого навчального закладу ПВУ.
     Штатному професорсько-викладацькому складу ввузу ПВУ ця робота зараховується в навчальне навантаження відповідно до встановлених норм.
     13. Ректору ввузу ПВУ та начальникам інших установ і організацій дозволяється створювати підготовчі групи для проведення занять з особами, які готуються до складання кандидатських та вступних іспитів до ад'юнктури із залученням для цієї роботи наукових і педагогічних працівників. Заняття в групах організовуються в позаслужбовий час. Оплата витрат, пов'язаних з роботою груп підготовки, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на підготовку й підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових кадрів, або організацій за місцем роботи.
     У цьому випадку оплата праці викладачів за проведення консультацій, занять і приймання кандидатських іспитів, а також інших спеціальних курсів у групах підготовки провадиться за погодинними ставками, що встановлюються чинним законодавством.
     14. У ряді випадків, коли відсутні вчені з необхідним фахом, для проведення занять у підготовчих групах, приймання вступних та кандидатських іспитів, проведення наукових консультацій ад'юнктів і здобувачів можуть залучатися викладачі, провідні вчені та фахівці інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також установ і організацій інших міністерств і відомств.
     Оплата праці осіб, залучених з інших установ та організацій для приймання вступних і кандидатських іспитів, проведення консультацій ад'юнктів і здобувачів, а також проведення занять у підготовчих групах, здійснюється за погодинними ставками (на вступні іспити - не більше однієї години на одну особу; на кандидатський іспит з філософії - одна година на іспит і дві години на перевірку реферату; на іноземну мову - не більше однієї години; на спецдисципліну - не більше півтори години) згідно з чинним законодавством. Оплату здійснює організація, яка провадить іспити.
     Оплата праці консультантів із числа провідних вчених і фахівців, залучених з інших міністерств та відомств для консультацій докторантів, здійснюється згідно з чинним законодавством з розрахунку не більше 50 годин на рік на кожного докторанта.
     15. Докторанти, ад'юнкти та здобувачі мають право користуватися обладнанням, лабораторіями, кабінетами й бібліотеками за місцем підготовки. Для виконання робіт із затвердженої тематики наукових досліджень докторанти, ад'юнкти й особи, призначені на посади старших науковців для завершення роботи над докторською дисертацією, можуть відряджатися нарівні з професорсько-викладацьким складом ввузу ПВУ.
     16. Виплата грошового утримання докторантам, ад'юнктам і особам офіцерського складу, призначеним на посади старших науковців для завершення роботи над докторською дисертацією, здійснюється згідно з чинним законодавством.
     17. Роботи, пов'язані з підготовкою до захисту дисертацій докторантів, а також осіб, призначених на посади старших науковців для завершення роботи над докторською дисертацією (друкування, обчислювальні, креслярські, розмножувальні, палітурні та фотографічні роботи), виконуються штатним складом ввузу або науково-дослідної установи (НДУ) ПВУ.
     18. Оплата витрат, пов'язаних з розмножуванням автореферату дисертації, прийнятої для захисту спеціалізованою вченою радою, здійснюється за рахунок кошторису того вищого військового навчального закладу (ввуз) чи НДУ, які прийняли дисертацію до захисту, за фактичними витратами.
     Оплата офіційних опонентів за відгук на докторську або кандидатську дисертацію здійснюється в розмірах, передбачених відповідними положеннями наказу Міністра освіти України від 2 квітня 1993 року N 90 "Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів".
     Оплата праці членів спеціалізованої вченої ради, які залучаються з інших установ і навчальних закладів, здійснюється з розрахунку чотири години на ад'юнкта, крім цього оплачуються також витрати на відрядження в установленому порядку тією організацією, де створено вчену раду.
     19. Термін навчання в докторантурі і ад'юнктурі зараховується до стажу науково-педагогічної діяльності.
     20. Особи, які раніше пройшли підготовку в докторантурі та в ад'юнктурі, а також відчислені з них через професійну непридатність або низькі моральні якості, правом повторного вступу не користуються.
     21. Вищий навчальний заклад ПВУ в якому здійснюється підготовка науково-педагогічних працівників, у грудні місяці року, який є попередній року набору, може повідомляти в пресі про прийняття в докторантуру і ад'юнктуру з зазначенням умов прийняття.
     22. Чергове військове звання офіцерському складу до полковника включно може присвоюватися докторантам і ад'юнктам за умов позитивної атестації під час навчання, якщо це військове звання відповідне до звання за штатною посадою, яку офіцер займав до вступу в навчальний заклад, або на яку він призначається після закінчення навчання при умові, що офіцер вислужив установлений термін у попередньому військовому званні.
 
Розділ 2
 
Планування підготовки й розподілу
науково-педагогічних і наукових кадрів
 
     23. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах України здійснюється за цільовим призначенням, науковими спеціальностями, перспективними та річними планами. Зазначені плани опрацьовуються з урахуванням потреб Прикордонних військ України в науково-педагогічних і наукових кадрах для комплектування посад, які підлягають заміщенню особами з науковим ступенем. Посади, які підлягають заміщенню особами з науковим ступенем, зазначені в Переліку посад у вищих військових навчальних закладах і науково-дослідних установах Прикордонних військ України, які підлягають заміщенню особами з науковим ступенем (додаток 1).
     24. Перспективний план підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для Прикордонних військ України опрацьовується Держкомкордоном на п'ять років з урахуванням можливостей ввузів ПВУ в яких функціонує ад'юнктура та докторантура.
      Перспективний план підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Прикордонних військах узгоджується з управлінням кадрів Держкомкордону й затверджується начальником штабу ПВУ до 1 серпня*.
     25. Річні плани підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів на наступний навчальний рік (додаток 2) опрацьовується у ввузі ПВУ й до першого вересня затверджуються вищими начальниками. Копії річних планів через відповідні кадрові органи подаються в зацікавлені управління Держкомкордону.
     26. Комплектування докторантури і ад'юнктури при ввузі ПВУ здійснюється у відповідності до плану комплектування, який опрацьовується у Прикордонних військах до першого вересня року, який є попередній року набору. План комплектування докторантури і ад'юнктури затверджується начальником штабу ПВУ.
     Ректор ввузу ПВУ до першого лютого року, який є попередній року набору, подає в Управління кадрів Держкомкордону пропозиції щодо комплектування докторантури і ад'юнктури (додаток 3).
     Пропозиції складаються на підставі перспективних і річних планів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. З урахуванням цих пропозицій Управління кадрів Держкомкордону до першого жовтня року, який є попередній року набору, надсилає до кадрових органів Прикордонних військ у місячний термін наряди на виділення кандидатів для вступу в ад'юнктуру за встановленим розрахунком - два кандидата на одне місце.
     Витяги з нарядів в ті ж терміни надсилаються до ввузу ПВУ.
     27. Плани розподілу випускників докторантури і ад'юнктури опрацьовуються ввузом ПВУ разом з Управлінням кадрів Держкомкордону до першого січня року випуску на підставі поданих заявок.
     Плани розподілу випускників докторантури і ад'юнктури затверджуються начальником штабу ПВУ. Витяги з плану через відповідні кадрові органи надсилаються до ввузу ПВУ.
     На підставі витягу з плану розподілу ректором ввузу ПВУ опрацьовуються проекти наказів про призначення випускників докторантури і ад'юнктури на посади. Проекти наказів про призначення випускників докторантури і ад'юнктури подаються щорічно в Управління кадрів Держкомкордону до 15 серпня та до 15 листопада.
     Призначення осіб офіцерського складу, які закінчили докторантуру і ад'юнктуру при ввузі ПВУ, здійснюється наказами Голови Держкомкордону.
     Слухачам, які закінчили магістратуру та отримали диплом з відзнакою, виплачується грошова винагорода. Вони мають право вибору місця служби.
 
Розділ 3
 
Підготовка докторів наук
Докторантура
 
     28. Докторантура, як вищий ступінь єдиної системи безперервної освіти, створюється при вищих військових навчальних закладах, що мають авторитетну наукову школу, передову дослідницьку й експериментальну базу з метою забезпечення планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації - докторів наук з найважливіших напрямів військової науки, а також військової проблематики гуманітарних, природознавчих і технічних наук.
     29. До докторантури приймаються громадяни України із числа осіб офіцерського складу, кандидати наук за віком не старші 45 років *, які мають наукові досягнення в обраній галузі, виявили себе перспективними науково-педагогічними працівниками та мають необхідний обсяг виконаних наукових досліджень, які дозволяють завершити за час підготовки в докторантурі роботу над докторською дисертацією.
     До докторантури для опрацьовування докторських дисертацій у галузі розбудови Прикордонних військ України, а також з питань оперативної тематики приймаються особи, згідно з рішенням Голови Держкомкордону за обгрунтованим поданням відповідних начальників, але не старші 45 років.
     Початок підготовки в докторантурі встановлюється з першого вересня.
     30. Вищий навчальний заклад ПВУ може направляти кандидатів наук із числа осіб офіцерського складу для навчання в докторантурі ввузів інших міністерств за цільовим призначенням.
     31. Особи, які мають бажання вступити до докторантури, до першого лютого року вступу подають за командою рапорт. Разом з рапортом подається:
     розгорнутий план докторської дисертації;
     список наукових праць;
     характеристика науково-педагогічної та службової діяльності, затверджена начальником;
     32. Командири військових частин, начальники вищих військових навчальних закладів, установ та організацій Прикордонних військ України рапорт осіб офіцерського складу зі своїми висновками та документи, які вказані в ст.31 Положення, разом з особовими справами та медичними книжками кандидатів у докторантуру до 15 березня року вступу надсилають до вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, при яких утворена докторантура.
     33. Ректор ввузу ПВУ надсилає документи на кандидатів до докторантури для вивчення на відповідні кафедри, у відділи, лабораторії в термін не пізніше 10 днів з моменту їх отримання.
     Кафедра, відділ, лабораторія в місячний термін з моменту отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів для вступу, розглядає плани роботи над дисертацією і таємним або відкритим голосуванням робить висновок щодо кожної кандидатури про можливість зарахування в докторантуру.
     Вчена рада ввузу ПВУ в місячний термін розглядає висновки кафедр (відділів, лабораторій), при необхідності, заслуховує наукові доповіді кандидатів у докторантуру з виконаних наукових досліджень і приймає рішення про зарахування в докторантуру.
     Кількість кандидатів, які розглядаються на кожне місце в докторантуру, не обмежується.
     Рішення вченої ради затверджується ректором ввузу ПВУ.
     34. За поданням ректора ввузу ПВУ зачислення в докторантуру здійснюється згідно з наказом Голови Держкомкордону України.
     Посади, які займали особи офіцерського складу до вступу в докторантуру, можуть бути заміщені іншими особами.
     35. Для надання допомоги докторантам у проведенні дисертаційних досліджень за місцем їх підготовки призначаються наукові консультанти із числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників.
     36. Тема, розгорнутий план дисертації та індивідуальний план роботи докторанта затверджуються вченою радою не пізніше тримісячного терміну після зарахування в докторантуру.
     За поданням ректора ввузу ПВУ на теми та розгорнуті плани докторських дисертацій щодо загальних основ військової науки, теорії оперативного мистецтва та розбудови Прикордонних військ повинні бути отримані висновки штабу Прикордонних військ: з питань удосконалення озброєння та військової техніки, а також військово-спеціальних питань - технічного Управління Прикордонних Прикордонних військ; з питань тилового забезпечення - Управління тилу ПВУ; з суспільних наук, військової проблематики суспільних наук і теорії військового навчання та виховання, а також з питань військової освіти й методики викладання - Управління підготовки військ та виховної роботи.
     37. Індивідуальний план роботи докторанта на рік розглядається кафедрою, відділом, лабораторією й затверджується проректором з навчальної та наукової роботи.
     38. За період перебування в докторантурі докторант повинен завершити роботу над дисертацією й подати її для захисту в спеціалізовану вчену раду.
   39. Основні наукові висновки, які включаються в докторську 
дисертацію, повинні бути опубліковані в наукових виданнях.
     40. Щорічно кафедра, відділ, лабораторія провадять атестацію докторанта, результати якої подають до вченої ради ввузу ПВУ. У необхідних випадках докторант може доповідати результати своєї наукової роботи вченій раді ввузу ПВУ. За результатами атестування приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.
     Докторанти, які не виконують індивідуальні плани роботи, за поданням ректора ввузу ПВУ відчислюються з докторантури та повертаються на попереднє місце служби і призначаються на посади, які вони обіймали раніше, або їм рівні.
     41. Докторант може бути відчислений з докторантури у випадку грубого порушення військової дисципліни або за інші протиправні дії, передбачені законодавством України.
     42. Докторанту сплачується грошове утримання за посадою, яку він обіймав до вступу в докторантуру.
     43. Докторант має право:
     користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базами ввузу ПВУ;
     на отримання всіх видів наукової інформації та наукове консультування;
     брати участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;
     припиняти навчання в докторантурі з поважних причин з подальшим поновленням. Тривалість і кількість перерв, а також поважних причин визначаються вченою радою ввузу ПВУ;
     на щорічну відпустку, яка включається до загального терміну навчання;
     на умови праці, які забезпечують виконання плану роботи над дисертацією.
     44. Докторант зобов'язаний:
     виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;
     щорічно звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради ввузу ПВУ;
     здійснювати наукове керівництво підготовкою ад'юнктів (здобувачів);
     у встановлений термін завершити роботу над дисертацією та подати її для захисту в спеціалізовану вчену раду.
 
Про здобувачів наукового ступеня доктора наук,
які працюють над дисертаціями поза докторантурою
 
     45. Здобувачами наукового ступеня доктора наук при ввузі ПВУ можуть бути особи офіцерського складу та службовці Прикордонних військ, які мають науковий ступінь кандидата наук і виявили здібності вирішувати вагомі наукові проблеми на високому теоретичному рівні. Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, установ, що мають спеціалізовану вчену раду з даного фаху.
     46. Теми й розгорнуті плани докторських дисертацій здобувачів розглядаються і затверджуються вченими радами ввузів або радами НДУ. Рішення вченої ради ввузу або ради НДУ про затвердження теми й розгорнутого плану дисертації оголошується наказом ректора ввузу або НДУ.
     47. Здобувачам наукового ступеня доктора наук, які раніше не перебували в докторантурі, за умови успішного поєднання службової діяльності й наукової роботи, за рекомендацією вченої ради або ради НДУ командуванням військової частини, де проходить службу (працює) здобувач, з дозволу вищого штабу може надаватись творча відпустка зі збереженням грошового утримання (заробітної плати) на термін до 6-ти місяців для завершення роботи над дисертацією.
     48. Здобувачі із числа професорсько-викладацького складу ввузу ПВУ, які працюють над докторською дисертацією, мають вагомі результати наукових досліджень, в обраній галузі та затверджені вченою радою ввузу ПВУ теми й розгорнуті плани докторських дисертацій, можуть бути призначені на посади старших науковців на термін до двох років для завершення роботи над докторською дисертацією.
     Зазначені посади можуть бути заміщені особами із числа офіцерського складу за віком не старші 45 років.
     49. Здобувачі, які виявили бажання обіймати посади старших науковців, подають на ім'я ректора ввузу ПВУ рапорт із зазначенням необхідного терміну роботи на цій посаді.
     До рапорту додаються:
     затверджений календарний план завершення докторської дисертації;
     перелік виконаних науково-дослідних робіт і наслідків їх впровадження або використання.
     Вчена рада ввузу ПВУ розглядає подані матеріали, заслуховує наукову доповідь здобувача про виконані роботи, про план їх подальшого розвитку й реалізації та приймає рішення про задоволення прохання або його відхилення. Рішення вченої ради затверджується ректором ввузу ПВУ.
     50. Призначення осіб на посади старших науковців здійснюється наказами ректора ввузу ПВУ.
     Після закінчення року офіцери, призначені на посади старших науковців, проходять атестацію, за результатами якоі приймається рішення про подальше перебування їх на посадах старших науковців наступного річного терміну, або про повернення на викладацьку роботу. Посади викладацького складу, які звільнились внаслідок переведення офіцерів на посади старших науковців, можуть бути замі щені іншими особами.
     51. Офіцери, призначені на посади старших науковців, у необхідних випадках для проведення наукових досліджень можуть бути за їх згодою відряджені до інших ввузів або НДУ.
     Вищі військові навчальні заклади та НДУ, які дали згоду на перебування відрядженого старшого науковця, забезпечують його науковими консультаціями, контролюють його роботу й несуть усі витрати, пов'язані з проведенням наукового дослідження.
     Старші науковці, які перебувають у відряджені в інших ввузах або НДУ, подають науковий звіт вченій раді ввузу або раді НДУ за місцем відрядження. Висновки вченої ради надсилаються до ввузу ПВУ або військової частини в штатах яких перебуває старший науковець, для вирішення питання про подальше його перебування на посаді старшого науковця.
     Витрати, пов'язані з відрядженням старших науковців, оплачуються за термін, установлений законодавством України.
     52. Після закінчення терміну перебування на посаді старшого науковця докторант зобов'язаний подати для захисту в спеціалізовану вчену раду, де він прикріплений, завершену докторську дисертацію.
     53. За особами викладацького складу, призначеними на посади старших науковців для завершення роботи над докторською дисертацією, зберігається право повернення на педагогічну роботу до вищого військового навчального закладу, що направив їх для завершення докторських дисертацій, з урахуванням рівня фаху, якого вони набули.
     54. Офіцери, які заміщують посади старших науковців, через невиконання календарних планів роботи або грубе порушення військової дисципліни, за поданням ректора ввузу ПВУ звільняються із займаних посад.
 
Розділ 4
 
Підготовка кандидатів наук
Ад'юнктура
 
     55. Ад'юнктура при ввузі ПВУ є складовою частиною єдиної системи безперервної освіти і основною формою підготовки офіцерських кадрів до самостійної педагогічної і наукової роботи. Ад'юнктура має на меті поглиблення загальнотеоретичної і спеціально-військової підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, оволодіння методами й засобами наукових досліджень, уміння вести наукову, педагогічну й виховну роботу.
     56. Підготовка ад'юнктів здійснюється цілеспрямовано для заміщення посад професорсько-викладацького складу у ввузі ПВУ, а також науковців у науково-дослідному відділі з наукових галузей і спеціальностей, встановлених номенклатурою фаху науковців.
     57. До ад'юнктури на підставі конкурсного відбору приймаються офіцери Прикордонних військ, а також офіцери Міністерства оборони України, які працюють за фахом відповідно до спеціальності ад'юнктури й які перебувають на дійсній військовій службі, мають вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста або науковий ступінь магістра, для оперативно-тактичних спеціальностей (як виняток, на технічні спеціальності приймаються офіцери з вищою спеціально-технічною та середньою військовою освітою ), котрі позитивно зарекомендували себе на службі та виявили здібності до педагогічної або науково-дослідницької роботи. Вступники до ад'юнктури з оперативно-тактичної та методичної спеціальностей повинні мати досвід практичної роботи у військах на відповідних посадах не менше двох років після закінчення вищого військового навчального закладу.
     58. До ад'юнктури можуть бути прийняті офіцери безпосередньо після закінчення ввузу, якщо вони виявили добрі здібності в навчанні та схильність до педагогічної або науково-дослідницької діяльності.
     59. До ад'юнктури можуть бути прийняті, як правило, офіцери віком не старші 35 років, а з оперативно-тактичної спеціальності не старші 38 років.
     Вік осіб офіцерського складу, які вступають до ад'юнктури для підготовки з технічних спеціальностей - не повинен перевищувати 35 років і вони можуть мати вищу технічну освіту та середню військову освіту.
     Офіцерам викладацького й командно-інженерного складу віком до 40 років, які повністю склали кандидатські іспити, спроможні завершити науково-дослідницьку роботу за обраною темою й подати дисертацію в спеціалізовану вчену раду протягом терміну перебування в ад'юнктурі може надаватися творча відпустка строком до одного року наказом Голови Держкомкордону.
     Офіцери, які раніше навчались в ад'юнктурі, а також використали пільги, призначені для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, творчою відпусткою не користуються.
     60. Рапорт про приймання до ад'юнктури подається за командою до першого лютого року вступу. Копія рапорту надсилається на ім'я ректора ввузу ПВУ. Разом із рапортом подаються:
     список наукових праць, наукова доповідь або науковий реферат з обраної спеціальності;
     засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та витяг із залікової відомості;
     службова характеристика;
     довідка про стан здоров'я із зазначенням можливості навчання в ад'юнктурі;
     витяг з протоколу засідання вченої ради ввузу ПВУ (для офіцерів, які вступають до ад'юнктури безпосередньо після закінчення ввузу ПВУ);
     посвідчення про складання кандидатських іспитів (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити);
     службова картка.
     У рапорті зазначаються дисципліни, з яких складені кандидатські іспити, та згода на участь у конкурсі за результатами складених кандидатських іспитів.
     61. Командири військових частин , начальники установ, підприємств та організацій Прикордонних військ рапорт офіцерів зі своїми висновками та документи, зазначені в статті 60 цього Положення, разом з особовими справами й медичними книжками вступників в ад'юнктуру, подають до ввузу ПВУ не пізніше першого березня року вступу через кадрові органи Держкомкордону.
     62. Для приймання в ад'юнктуру створюється приймальна комісія під головуванням ректора (проректора) ввузу ПВУ. Члени приймальної комісії призначаються наказом ректора ввузу ПВУ із числа начальників факультетів, кафедр, відділів, лабораторій, груп і викладацького складу. До складу комісії вводяться представники відділу кадрів і медичноі служби.
     63. Рішення про допущення до вступних іспитів в ад'юнктуру або про відмову приймаються приймальною комісією з урахуванням письмових висновків з реферату, наукової доповіді або наукових праць.
     Про прийняте рішення вступник до ад'юнктури повідомляється не пізніше двох місяців до початку вступних іспитів.
     64. Офіцерам, які допущені до складання вступних іспитів до ад'юнктури, крім чергової відпустки, яка повинна бути використана до початку підготовки в ад'юнктуру, надається додаткова відпустка тривалістю 10 діб із збереженням грошового утримання для підготовки до кожного іспиту та його складання.
     Офіцери, котрі вступають до ад'юнктури з частково складеними кандидатськими іспитами і звільнені від складання відповідних вступних іспитів, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, які залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит.
     До відпустки приєднується додатковий час на проїзд від місця служби до місцезнаходження ввузу ПВУ та на зворотню дорогу із збереженням грошового утримання.
     Офіцери, які приймаються в ад'юнктуру без складання вступних іспитів, правом на додаткову відпустку не користуються.
     Офіцерам, які раніше використали додаткову відпустку для підготовки та складання вступних іспитів до ад'юнктури, вдруге така відпустка не надається.
     Документом, який засвідчує право на відпустку, є повідомлення за підписом ректора ввузу ПВУ про допущення до складання вступних іспитів.
     65. Вступні іспити до ад'юнктури провадяться у ввузі ПВУ щорічно в термін з першого липня по 30 серпня.
     66. Вступники в ад'юнктуру складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни в обсязі чинних програм вищих військових навчальних закладів та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької тощо) і філософії.
     Вступний іспит зі спеціальної дисципліни повинен бути попередній іспитам з іноземної мови й філософії. Повторне складання іспитів не допускається.
     67. Для приймання вступних іспитів до ад'юнктури наказами ректора ввузу ПВУ, призначаються комісії з кожної дисципліни. До складу комісії зі спеціальних дисциплін і філософії повинні бути введені спеціалісти, які мають науковий ступінь, а для приймання іспитів з іноземних мов можуть вводитися також кваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня й вченого звання.
     68. Офіцери, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до ад'юнктури за їх згодою звільняються від складених вступних іспитів, якщо з дня складання кандидатських іспитів минуло не більше, як 10 років, і вони мають переважне право при зачислені, якщо кількість конкурсних балів однакова. При цьому бал кандидатського іспиту зараховується як бал відповідного вступного іспиту.
     69. За поданням ректора ввузу ПВУ Управлінням кадрів Держкомкордону опрацьовуються проекти наказів про зачислення до ад'юнктури. Зачислення до ад'юнктури здійснюється наказами Голови Держкомкордону України.
     Початок підготовки в ад'юнктурі встановлюється з першого вересня та з першого грудня.
     70. Для надання допомоги у виконанні наукового дослідження кожному ад'юнкту одночасно з його зачисленням наказом ректора ввузу ПВУ не пізніше одного місяця після його зачислення, призначається науковий керівник із числа докторів наук, професорів ввузу ПВУ.
     В окремих випадках, за рішенням вченої ради, до наукового керівництва підготовкою ад'юнктів можуть залучатися кандидати наук відповідної спеціальності.
     При виконанні наукових досліджень на межі суміжних наукових проблем дозволяється мати двох наукових керівників або керівника і консультанта.
     71. Науковий керівник консультує ад'юнкта, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану роботи й особисто відповідає за якісне виконання дисертаційної роботи.
     Кількість ад'юнктів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати одночасно п'ять осіб для доктора наук та дві-три особи для кандидата наук.
     72. Теми дисертаційних робіт повинні бути затверджені вченою радою ввузу ПВУ не пізніше трьох місяців з дня початку підготовки ад'юнктів.
     Тема дисертаційної роботи повинна бути актуальною, пов'язаною з планом наукової роботи ввузу ПВУ або Прикордонних військ, мати наукове й прикладне значення.
     73. Ад'юнкт працює за індивідуальним планом, який він опрацьовує під керівництвом наукового керівника на весь період підготовки в ад'юнктурі. Цей план обговорюється на засіданні кафедри (наукового підрозділу), де ад'юнкт проходить підготовку, і затверджується проректором ввузу ПВУ з навчальної та наукової роботи.
     Про виконання індивідуального плану ад'юнкт не менше одного разу на рік звітує на засіданні кафедри (наукового підрозділу). Науковий керівник щорічно складає відгук про хід підготовки ад'юнкта, який розглядається на засіданні кафедри (наукового підрозділу) і затверджується проректором з навчальної та наукової роботи.
     74. Ад'юнкт під час навчання повинен повністю виконати індивідуальний план і оволодіти методологією проведення наукових досліджень. Відповідно до індивідуального плану ад'юнкт зобов'язаний:
     скласти кандидатські іспити;
     оволодіти методами використання обчислювальної техніки і математичного моделювання з урахуванням профілю підготовки;
     вивчити та скласти іспити з дисциплін, що визначаються рішенням вченої ради ввузу ПВУ;
     виконати самостійну науково-дослідницьку роботу із заданої теми та подати її результати у вигляді кандидатської дисертації в спеціалізовану вчену раду;
     пройти педагогічну або науково-дослідницьку практику.
     75. Педагогічна практика, як правило, запроваджується на другому та третьому роках підготовки за програмою, яка опрацьовується індивідуально для кожного ад'юнкта і затверджується начальником кафедри. Педагогічну практику проходять ад'юнкти, які готуються для заміщення посад викладацького складу. Вона включає:
     опрацьовування навчально-методичних матеріалів (текстів лекцій, планів проведення лабораторних, практичних занять і семінарів, групових занять та вправ тощо);
     читання лекцій, проведення семінарів, лабораторних, практичних та інших видів занять;
     відвідування занять, які проводять досвідчені методисти кафедри та ввузу ПВУ;
     участь у методичній роботі кафедри.
     Для ад'юнктів, зарахованих до ад'юнктури ввузу ПВУ з посад викладачів і які мають педагогічний стаж більше двох років, педагогічна практика рішенням начальника кафедри може бути скорочена.
     76. Науково-дослідницьку практику в наукових підрозділах за місцем підготовки проходять ад'юнкти, які готуються для заміщення посад науковців.
     Програма практики складається науковим підрозділом і затверджується заступниками начальника науково-дослідного відділу або науково-дослідного центру ввузу ПВУ.
     77. Приймання кандидатських іспитів у ввузі ПВУ здійснюється два рази на рік: у травні-червні та в жовтні-листопаді в терміни, які встановлюються ректором ввузу ПВУ.
     78. Кандидатські іспити складаються з таких дисциплін:
     філософії;
     однієї з іноземних мов (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької тощо);
     спеціальної дисципліни.
     79. Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови складаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти України.
     Кандидатський іспит зі спеціальної дисципліни складається в обсязі типової та додаткової програм, розроблених ввузом ПВУ.
     Додаткова програма повинна містити нові розділи даної галузі науки та питання, пов'язані з напрямом досліджень.
     Типова й додаткова програми затверджуються вченою радою ввузу ПВУ.
     80. Приймання кандидатських іспитів з філософії дозволяється здійснювати в інших ввузах.
     81. Приймання кандидатських іспитів з іноземних мов здійснюється у ввузі ПВУ з урахуванням профілю наукової роботи ад'юнкта або здобувача.
     До складу комісії з іноземної мови вводяться викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь і вільно володіють відповідною іноземною мовою.
     82. Кандидатські іспити зі спеціальної дисципліни можуть складатись у ввузі ПВУ, який має ад'юнктуру або спеціалізовану вчену раду з правом захисту дисертацій з даної спеціальності.
     83. Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються комісіями, які призначаються наказами ректора ввузу ПВУ з кожної дисципліни.
     До складу комісії входять: голова комісії - ректор або проректор ввузу; два-три члени комісії - особи, що мають науковий ступінь.
     Для підготовки відповіді здобувач наукового ступеня кандидата наук використовує екзаменаційні листи, що зберігаються після іспиту протягом року.
     Протокол засідання комісії з приймання кандидатських іспитів (додаток 4) затверджується ректором ввузу та зберігається за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.
     Голови комісій персонально відповідають за додержання встановлених вимог до рівня проведення кандидатських іспитів.
     Про складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми (додаток 5). За місцем складання кожного іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів заміняються на єдине посвідчення.
     У необхідних випадках, за рішенням начальника управління підготовки військ і виховної роботи, приймання кандидатських іспитів у ад'юнктів та здобувачів може здійснюватись виїздними приймальними комісіями військових інститутів, університетів і академій.
     Термін дії кандидатських іспитів - десять років з дня складання кожного з них. В окремих випадках спеціалізована вчена рада може прийняти рішення про повторне складання здобувачем відповідних кандидатських іспитів до закінчення вказаного терміну.
     84. Головна увага в навчальній і методичній роботі ад'юнктів повинна бути зосереджена на дисциплінах, які визначають їх професійну підготовку за призначенням.
     Навчальний час теоретичної та практичної підготовки ад'юнктів, форми звітності з навчальних дисциплін визначають начальники кафедр і відділів ввузу ПВУ з урахуванням потреб кожної наукової спеціальності.
     Ректору ввузу ПВУ надається право організовувати педагогічну практику ад'юнктів тривалістю до двох місяців у ввузі ПВУ з їх подальшим посадовим призначенням.
     85. Ад'юнкти звільняються від занять у системі командирської підготовки, за винятком занять із стройової, фізичної та вогневої підготовки.
     Ад'юнкти залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби на загальних умовах з офіцерами кафедр (наукових підрозділів).
     Ад'юнкти третього року підготовки не залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби та до проведення занять, які не передбачені індивідуальним планом.
     86. Особами, які успішно закінчили ад'юнктуру вважаються ті, які повністю виконали індивідуальний план роботи, оволоділи методологією проведення занять і наукових досліджень, подали кандидатську дисертацію до захисту в спеціалізовану вчену раду.
     Ад'юнктам, які захистили або подали для захисту в спеціалізовану вчену раду дисертаційну роботу за період підготовки в ад'юнктурі, надаються переваги при призначенні на посади.
     87. Ад'юнкти, які не виконують індивідуальні плани роботи без поважних причин, не виявили здібностей до педагогічної роботи і до проведення наукових досліджень або порушують військову дисципліну, за поданням ректора ввузу ПВУ звільняються з ад'юнктури і направляються, як правило, до попереднього місця служби на посади, які вони обіймали до вступу в ад'юнктуру.
     Не дозволяється без поважних причин припиняти ад'юнктську підготовку офіцерів, які успішно виконують індивідуальний план роботи, і залучати їх до виконання робіт, не передбачених індивідуальним планом.
     Ад'юнкти, які звільнені з ад'юнктури до закінчення терміну підготовки, можуть бути відновлені на термін навчання, який залишився, за винятком осіб, звільнених через професійну непридатність або низькі моральні якості.
 
Про здобувачів наукового ступеня кандидата наук,
які працюють над дисертаціями поза ад'юнктурою
 
     88. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза ад'юнктурою, можуть бути особи, котрі мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або науковий ступінь магістра для оперативно-тактичних спеціальностей (як виняток, на технічні спеціальності приймаються офіцери з вищою спеціально-технічною та середньою військовою освітою), глибокі професійні знання з відповідної галузі науки й успішно поєднують службову діяльність з проведенням досліджень за темою дисертації.
     Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріпляються до вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, які мають спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій або ад'юнктуру з відповідних спеціальностей, і повинні скласти кандидатські іспити, підготувати й захистити кандидатську дисертацію.
     Загальний термін перебування в якості здобувача не повинен перевищувати п'яти років.
     Одночасно перебувати здобувачем у кількох вищих навчальних закладах або НДУ не дозволяється.
     89. Особи, які бажають стати здобувачами наукового ступеня кандидата наук, подають рапорт (заяву) за командою на прикріплення іх до ввузу або НДУ. До рапорту (заяви) додаються: розгорнутий план дисертації; засвідчена копія диплому про закінчення вищого навчального закладу.
     Командири військових частин, установ, підприємств і організацій Прикордонних військ рапорт (заяву) зі своїми висновками та зазначені документи надсилають на адресу ректора ввузу або НДУ для вирішення питання про прикріплення здобувача.
     90. Ректор ввузу або начальник НДУ на підставі висновків відповідної кафедри (наукового підрозділу) видає наказ про прикріплення здобувача до ввузу, НДУ із зазначенням терміну прикріплення та призначенням йому наукового керівника. Науковими керівниками здобувачів призначаються особи, які мають науковий ступінь.
     Кандидатська дисертація може бути виконана і без наукового керівника.
     У випадку, коли здобувач прикріплюється тільки для підготовки й складання кандидатських іспитів, науковий керівник не призначається.
     91. Здобувач, прикріплений до ввузу або НДУ, у місячний термін подає для затвердження начальнику кафедри (наукового підрозділу) узгоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи, який передбачає поглиблену загальнотеоретичну й спеціальну підготовку, виконання самостійної науково-дослідної роботи, а також вивчення інших дисциплін з урахуванням профілю підготовки.
     92. Здобувачі складають кандидатські іспити, як правило, за місцем прикріплення.
     При відсутності такої можливості, за клопотанням ректорів ввузів або начальників НДУ, здобувачам дозволяється складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови в інших ввузах чи НДУ, що мають у своєму складі відповідні комісії для прийняття кандидатських іспитів.
     У випадку не прибуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором ввузу або начальником НДУ до складання іспиту протягом поточної сесії.
     При отриманні здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється.
     Вищі військові навчальні заклади та НДУ, що мають ад'юнктуру, приймають кандидатські іспити у здобувачів з інших організацій на договірній основі за встановленими ставками погодинної оплати праці членів комісії, з урахуванням нормативу часу на одного здобувача; на іспит - одна академічна година; консультація - одна академічна година; перевірка й захист реферату - дві академічні години.
     Особи, затверджені у вченому званні професора або доцента, звільняються від складання кандидатського іспиту зі спеціальної дисципліни.
     93. Тема дисертаційної роботи здобувача затверджується вченою радою ввузу або радою НДУ не пізніше трьох місяців з дня підписання наказу про прикріплення здобувача.
     94. Здобувачі користуються необхідним обладнанням, кабінетами й бібліотеками ввузу та НДУ за місцем прикріплення.
     Командири військових частин, керівники підприємств та організацій, де працюють здобувачі, сприяють створенню необхідних умов для роботи над дисертаціями.
     Здобувачі звільняються від занять у системі комадирської підготовки, за винятком занять зі стройової, фізичної та вогневої підготовки.
     Іногороднім здобувачам, за умовою успішної роботи над дисертацією, надається щорічна відпустка терміном десять діб для складання кандидатських іспитів і роботи над дисертацією.
     Оплата витрат на організацію підготовки матеріалів дисертації та захисту дисертації здійснюється згідно з чинним законодавством.
     95. Здобувачам наукового ступеня кандидата наук, які раніше не навчались в ад'юнктурі, за умови успішного поєднання службової діяльності та наукової роботи, за рекомендацією вченої ради ввузу або ради НДУ (за місцем прикріплення) командуванням військової частини, де проходить службу здобувач, з дозволу вищого штабу, може надаватись творча відпустка зі збереженням грошового утримання (заробітної плати) тривалістю до трьох місяців для завершення роботи над кандидатською дисертацією.
     96. Оплата праці наукових керівників і консультантів здобувачів, які не працюють у даному ввузі або НДУ, здійснюється додатково із розрахунку 25 годин на рік на кожного здобувача протягом терміну прикріплення відповідно до розмірів ставок погодинної оплати, що встановлюються чинним законодавством.
     Витрати на це компенсуються за рахунок коштів ввузів, установ, організацій, де працюють здобувачі, або за рахунок особистих коштів здобувачів.
     97. Оплата праці наукових керівників і консультантів здобувачів, які працюють у даному ввузі або НДУ і до яких прикріплені здобувачі, здійснюється із розрахунку 25 годин на рік на кожного здобувача протягом терміну прикріплення.
     Кошти на це виділяються ввузом або НДУ за рахунок коштів, що надходять на підготвку й підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових кадрів.
     98. Здобувачі, які виконали індивідуальні плани роботи, склали відповідні іспити, виконали самостійні науково-дослідні роботи, що відповідають вимогам дисертації, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
     Здобувачі щорічно звітують про виконання індивідуального плану на засіданні кафедри (наукового підрозділу) ввузу або НДУ за місцем прикріплення.
     Здобувачі, які не виконують індивідуальні плани роботи, підлягають відчисленню.
     Організація, облік та контроль роботи здобувачів здійснюються науково-дослідним відділом ввузу, відділом планування НДУ за місцем прикріплення.
 
Додаток N 1
до Положення про підготовку
науково-педагогічних і
наукових кадрів у
Прикордонних військах
України
 
ПЕРЕЛІК
посад в Інституті Прикордонних військ України
та науково-дослідних установах Прикордонних
військ, які підлягають заміщенню особам з
науковим ступенем
 
     1. У вищих навчальних закладах Прикордонних військ України:
     а) серед військовослужбовців;
     ректор ввузу ПВУ і його заступники (крім заступників з тилу, матеріального, матеріально-технічного забезпечення, інженерної служби та технічної частини);
     начальник відділу по роботі з особовим складом;
     начальник військово-адміністративної служби;
     начальники відділів - навчального, науково-організаційного, науково-дослідного та їх заступники;
     начальник відділу військово-наукової інформації (прогнозування);
     начальник інформаційно-обчислювального відділу;
     начальник наукового центру та його заступник;
     начальники відділів (груп) наукового центру та їх заступники;
     начальники науково-обчислювальних та інформаційно-обчислювальних центрів;
     начальники центрів військової медицини та військово-медичної інформації;
     начальники науково-дослідних лабораторій;
     начальники відділень навчального відділу, науково-обчислювального та інформаційно-очислювального центрів;
     начальники груп навчального, науково-дослідного, науково-організаційного відділів, пошуку й аналітичного узагальнення інформації, прогнозування й інформаційно-обчислювального відділу;
     старші офіцери відділу по роботі з особовим складом;
     начальники факультетів та їх заступники (на факультетах, де є кафедри);
     начальники кафедр та їх заступники;
     старші викладачі;
     викладачі;
     старші помічники начальника навчального, науково-дослідного та науково-організаційного відділів;
     старші наукові співробітники, наукові співробітники;
     вчений секретар спеціалізованої вченої ради.
     б) серед службовців:
     завідуючі кафедр та їх заступники;
     професори та доценти кафедри;
     начальники науково-дослідних лабораторій, відділень і груп;
     головні наукові співробітники, провідні наукові співробітники, наукові співробітники.
     2. В науково-дослідних і науково-виробничих установах та підрозділах:
     а) серед військовослужбовців:
     начальники науково-дослідних (науково-виробничих) установ (підрозділів) та їх заступники (крім заступників з матеріального або матеріально-технічного забезпечення);
     начальник відділу по роботі з особовим складом;
     начальники науково-дослідних (науково-виробничих) управлінь та їх заступники;
     начальник очислювального центру та його заступник;
     начальники науково-випробних полігонів (які входять до складу науково-дослідної або науково-виробничої установи) та їх заступники з наукової роботи;
     начальники відділів науково-дослідних (науково-виробничих) установ (підрозділів) та їх заступники;
     начальники науково-дослідних лабораторій;
     начальники груп науково-дослідих (науково-виробничих) установ (підрозділів);
     старший офіцер відділу, офіцер відділу;
     старший науковий співробітник, науковий співробітник;
     начальник факультету та його заступник;
     начальник кафедри та його заступники;
     старший викладач, викладач.
     б) серед службовців:
     начальники науково-дослідних лабораторій, відділень і груп;
     головні, провідники та старші наукові співробітники, наукові співробітники;
     вчені секретарі спеціалізованих вчених рад;
     відповідальні секретарі.
 
Додаток N 2 відсутній
 
Додаток N 3
до Положення про підготовку
науково-педагогічних і
наукових кадрів у
Прикордонних військах
України
 
ПРОПОЗИЦІЇ
 _________________________________________________________________ 
(найменування ввузу, управління Держкомкордону України та інших
штабів) щодо комплектування докторантури й ад'юнктури на ____________ рік. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ввуз, шифр і|Можливості, |Пропозиції |Пропозиції|Заявка на ці- найменування |які має ввуз|щодо виділен-|щодо від-|льове виді- наукових спе-|з підготовки|ня місць в|бору кан|лення місць в ціальностей |докторантів,|докторантурі,|дидатів |докторантурі |ад'юнктів |ад'юнктурі | |й ад'юнктурі | | | |при інших | |—————————————+——————————|ввузах і НДУ | |у| з |у| з |(зазначається | |с| них |с| них |кількість | |ь| виділити |ь|виділити|місць і най- | |о| для |о| для |менування | |г| |г| |ввузу або | |о| |о| |НДУ) ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Докторан-
тура
2. Ад'юнкту-
ра —————————————————————————————————————————————————————————————————
Ректор __________________________________________________
(найменування ввузу) __________________ ________ ____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
 
     Примітка. До пропозиції додаються відомості кандидатів для направлення в цільову доктарантуру й ад'юнктуру (для ад'юнктурі з розрахунку два кандидати на одне місце). Відомості опрацьовуються в трьох примірниках за формою: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,посада, рік народження, освіта, наукова спеціальність для підготовки, коротке обгрунтування необхідності направлення до цільової докторантури або ад'юнктури.
 
Додаток N 4
до Положення про підготовку
науково-педагогічних і
наукових кадрів у
Прикордонних військах
України
 
Державний комітет у справах охорони
Державного кордону України
 
       _____________________________________ 
(назва вищого навчального _____________________________________
закладу, наукової установи, _____________________________________
організації повністю)
Затверджую
Ректор ____________________________ ____________________________
"_____"_________ 19 _____ р.
Протокол N _______
засідання комісії з приймання кандидатських іспитів
від "______"________________ 19 ______ р.
Голова комісії ______________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене _________________________________________________________________
звання, посада, шифр і найменування спеціальності за _________________________________________________________________
номенклатурою спеціальностей науковців)
Члени комісії: 1. ___________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене _________________________________________________________________
звання, посада, шифр і найменування спеціальності за _________________________________________________________________
номенклатурою спеціальностей науковців)
2. ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Склад комісії затверджено наказом ректора ___________________
від "______"_________________ 19 _____ р. N _______
Слухали: Прийняття кандидатського іспиту з __________________
(шифр і _________________________________________________________________
найменування спеціальності за номенклатурою спеціальностей _________________________________________________________________
науковців) від ад'юнктів (здобувача) ________________________________________
На іспиті ставились такі питання: I. За програмою, яка затверджена Міністерством освіти
України, вченою радою вищого навчального закладу, протокол N _____
від "______"_________________ 19 _____ р.
     Основні питання:
   1. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
     Додаткові питання:
   1. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
     II. За додатковою програмою, яка затверджена вченою радою вищого навчального закладу, протокол N ______
   від "______"________________ 19 ______ р. 
     Основні питання:
   1. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
     Додаткові питання:
   1. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ _________________________________________________________________
III. Реферат на тему: _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
     Загальна оцінка:
   Ухвали: Вважати, що _________________________________________ 
склав (ла) __________________________ з оцінкою __________________ Голова екзаменаційної комісії: ______________________________
(підпис, ініціали, прізвище) Члени екзаменаційної комісії 1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
Додаток N 5
до Положення про підготовку
науково-педагогічних і
наукових кадрів у
Прикордонних військах
України
 
           Посвідчення N ________ 
Видане ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) про те, що він (вона) складав (ла) кандидатські іспити зі
спеціальності N __________________________________________________
(шифр та найменування спеціальності)
і одержав (ла) такі оцінки: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Найменування| Оцінка й дата| Прізвище, ініціали, науковий| |з/п | дисципліни | складання | ступінь, вчене звання та по-| | | | іспиту | сада голови і членів комісії| |————+—————————————+——————————————+—————————————————————————————| | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
     Видане на підставі оригіналів протоколів чи посвідчення про складання окремих кандидатських іспитів, що зберігаються в архіві
 _________________________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу, наукової установи, організації _________________________________________________________________
повністю) Начальник ___________________________________________________
(назва ввузу, НДУ)
М.П. __________________ ________ ____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
     Начальник науково-організаційного відділу
   __________________    ________    ____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
   "_______"___________________ 19 _____ р. 
     Примітка. Посвідчення про складання кандидатських іспитів оформлюються на офіційному бланку вищого навчального закладу, наукової установи, організації.вверх