Документ z0214-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.09.2012, основание - z1497-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 41/71 від 22.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2001 р.
за N 214/5405
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 933 ( z1497-12 ) від 20.08.2012 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів
України)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі -
Ліцензійні умови), що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню хімічної промисловості Держпромполітики
України (Філонов А.П.) в установленому порядку забезпечити подання
Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Управлінню справами Держпромполітики України (Шістко Ю.Г.)
забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової
інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 15.06.99
N 52/210 ( z0430-99 ) "Про затвердження Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з виготовлення і реалізації особливо небезпечних хімічних речовин
та контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством
юстиції України 01.07.99 за N 430/3723. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держпромполітики України Голубова О.Г.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
промислової політики України В.С.Новицький
Затверджено
Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва,
Державного комітету промислової
політики України
22.02.2001 N 41/71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2001 р.
за N 214/5405
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
1. Загальні положення 1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Ліцензійні
умови) розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення" ( 4004-12 ). 1.2. Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кваліфікаційні та інші вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (далі -
господарська діяльність з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин). 1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів
господарювання, що здійснюють виробництво особливо небезпечних
хімічних речовин на території України. 1.4. Ліцензування господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин здійснює Державний комітет
промислової політики України. 1.5. Оформлення заяв про видачу ліцензії, про видачу копії
ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката
ліцензії та опису документів, що додаються до заяви про видачу
ліцензії, здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими
формами (додатки 1 - 5). 1.6. Суб'єкт господарювання при провадженні господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
повинен дотримуватися чинних стандартів, правил технічної
експлуатації виробництв, державних нормативних актів про охорону
праці та навколишнього природного середовища, вимог санітарного
законодавства, правил пожежної безпеки в Україні. 2. Організаційні вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин 2.1. Для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
суб'єкт господарювання повинен мати: нормативні документи стандартизації (ГОСТ, ТУ, ДСТУ) на
випуск продукції заданої якості; технологічний регламент, розроблений, погоджений та
затверджений відповідно до галузевих положень про технологічні
регламенти; позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів
державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з
питань екології та природних ресурсів на провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин за
місцем їх виготовлення і реалізації; дозвіл на початок роботи, виданий відповідними органами,
згідно з Положенням про видачу Державним комітетом по нагляду за
охороною праці власникові підприємства, установи, організації або
уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства,
установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 06.10.93 N 831 ( 831-93-п ); сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації небезпечного
фактора хімічного походження відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 13.06.95 N 420 ( 420-95-п ) "Про
затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із
проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації
небезпечних факторів"; інструкції, розроблені та затверджені суб'єктом
господарювання на основі затвердженого технологічного регламенту. 2.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити обов'язкове
дотримання вимог технологічного регламенту, інструкцій, що
гарантують якість виготовленої продукції, раціональне та
економічне ведення технологічного процесу, збереження обладнання,
виключення можливості виникнення аварій і забруднення виробничого
і навколишнього природного середовища, безпеку ведення
технологічного процесу. 2.3. На кожну партію особливо небезпечної хімічної речовини,
що реалізується, суб'єкт господарювання видає споживачеві
інструкцію щодо безпечного поводження з конкретною хімічною
речовиною, розроблену на підставі відповідних стандартів,
технічних умов, правил. 3. Кваліфікаційні вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин 3.1. Працівники суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин, повинні проходити попереднє спеціальне навчання
і щорічно перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони
праці відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 ) та зареєстрованого
Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196. 3.2. Посадові особи суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин, згідно з Переліком посад посадових осіб, які
зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з
охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 11.10.93 N 94 ( z0154-93 ) та
зареєстрованим Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154, до
початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три
роки, проходять навчання, а також перевірку знань з охорони праці. 4. Особливі вимоги для провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин 4.1. Суб'єкт господарювання для провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
повинен забезпечити: організацію та проведення атестації робочих місць відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442 ( 442-92-п ), у строки, передбачені колективним договором,
але не рідше 1 разу на 5 років; організацію та проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (один раз на рік) медичних оглядів
працівників згідно з Положенням про медичний огляд працівників
певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) та зареєстрованим
Міністерством юстиції України 21.06.94 за N 136/345. 4.2. Суб'єкт господарювання, що провадить господарську
діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин,
повинен нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним
з виконанням ним трудових обов'язків, а також за моральну шкоду,
заподіяну потерпілому внаслідок фізичного чи психічного впливу
небезпечних або шкідливих умов праці, згідно з Правилами
відшкодування власником підприємства, установи і організації або
уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 23.06.93 N 472 ( 472-93-п ). 4.3. Суб'єкт господарювання згідно зі статтею 10 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) повинен безплатно
забезпечувати працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту за встановленими нормами згідно
з: "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим химических производств", затвердженими постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії
ВЦРПС від 29.05.81 N 154/П-5; "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим горной и металлургической промышленности и
металлургических производств других отраслей промышленности",
затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці і
соціальних питань і Президії ВЦРПС від 01.08.79 N 344/П-7. 5. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення, охорони навколишнього природного
середовища при провадженні господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин 5.1. Суб'єкт господарювання відповідно до Законів України
"Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) та "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) у процесі експлуатації виробничих,
побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування,
транспортних засобів, використовуючи технології, повинен
забезпечувати: безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що
відповідають вимогам санітарних норм; заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням,
травмам, забрудненню навколишнього природного середовища; екологічну безпеку людей, раціональне використання природних
ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє
природне середовище; вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і
відходів або повну їх ліквідацію; проведення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз
процесів виробництва. 5.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати
знешкодження та утилізацію токсичних відходів (твердих, рідких,
газоподібних) за умови наявності дозволу державних
санітарно-епідеміологічних служб, спеціально уповноважених органів
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Заступник директора
Департаменту реєстрації та
ліцензування - начальник
Управління ліцензування видів
господарської діяльності
Держпідприємництва України О.В.Єфремов
Начальник Управління хімічної
промисловості
Держпромполітики України А.П.Філонов
Додаток 1
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу ліцензії
Заявник___________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
номер телефону ___________________ номер факсу ___________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
поточний рахунок N ____________________ у ________________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) рахунок в іноземній валюті N __________________ у ________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської
діяльності: ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| ------------------------------------------------------------------ З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Два примірники опису документів додаються.
Підпис заявника ______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"__"_______ 200_ р.
М.П.
Додаток 2
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу копії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _______ N ___________):___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Перелік документів, що підтверджують створення нового
відокремленого підрозділу, додається.
Підпис заявника _____________ ________________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.

--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N ____| |____________ ____________ ____________ | |(посада) (підпис) (прізвище) | ---------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Державний комітет промислової політики України
Заява
про переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник___________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _______ N ___________):___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи, зміна __________________________________________________________________
прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; зміна
місцезнаходження юридичної особи, місця __________________________________________________________________
проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з провадженням
господарської діяльності)
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
унесенню до ліцензії: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника _______________ ________________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.
--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | |____________ ____________ _____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | ---------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _______ N ____________):__________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) __________________________________________________________________
До заяви додаються _______________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати за __________________________________________________________________
видачу дубліката ліцензії та непридатна до користування ліцензія) __________________________________________________________________
Підпис заявника ______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.
--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | | | ---------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Державний комітет промислової політики України
Опис
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
Вид господарської діяльності _____________________________________ __________________________________________________________________
від ______________________________________________________________
(суб'єкт господарювання) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Найменування документа |Кількість | Примітки | | | | аркушів | | |-----+----------------------------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| ------------------------------------------------------------------
Підпис заявника ______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"__"___________ 200_ р.
М.П.
------------------------------------------------------------------ |Реєстрація заяви "___" 200 р. N ___|Відмітка про проплату | |--------------------------------------+-------------------------| | |документ | |--------------------------------------+-------------------------| |(посада) (підпис) (прізвище) |підпис | |--------------------------------------+-------------------------| | |дата | ------------------------------------------------------------------вверх