Документ z0184-04, действует, текущая редакция — Редакция от 09.10.2004, основание - z1230-04

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2004 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2004 р.
за N 184/8783

Про затвердження Інструкції про порядок
складання місячної фінансової звітності у 2004 році
установами та організаціями, які отримують кошти
державного та/або місцевих бюджетів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства
N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
Указу Президента України від 27.04.95 N 335 ( 335/95 ) "Про
Державне казначейство України" та Положення про Державне
казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення єдиних вимог
до порядку складання у 2004 році місячної фінансової звітності
установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або
місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання місячної
фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів (додається).
2. Установити, що установи та організації, які отримують
кошти державного та/або місцевих бюджетів, складають місячну
фінансову звітність у 2004 році відповідно до вимог цієї
Інструкції.
3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
4. Інструкцію про порядок складання місячної фінансової
звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують
кошти державного та/або місцевих бюджетів, головні розпорядники
бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а
органи Державного казначейства України та місцеві фінансові органи
- до установ, що ними обслуговуються.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
31.01.2004 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2004 р.
за N 184/8783

Інструкція
про порядок складання місячної фінансової
звітності у 2004 році установами та організаціями,
які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
( Назва Інструкції в редакції Наказу
Державного казначейства
N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) і "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ), інших нормативно-правових актів форми місячної
фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання
встановлюються згідно з цією Інструкцією.
1. Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, місячні фінансові звіти про виконання
кошторисів у 2004 році складають за такими формами: N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду
бюджету з міжнародної діяльності України"; N 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ". Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, місячні фінансові звіти про виконання
кошторисів у 2004 році складають за такими формами: N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
2. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які
одержують кошти з державного бюджету як фінансову підтримку або на
виконання загальнодержавних програм) складають місячну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими
формами: N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ". Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
місцевих бюджетів) складають місячну фінансову звітність про
використання отриманих бюджетних коштів за такими формами: N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
3. Форма N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 1) складається установами, що отримують кошти
загального фонду Державного бюджету України. Звіт складається за
кожним кодом програмної класифікації у розрізі кодів економічної
класифікації видатків (у т.ч. за кредитуванням з вирахуванням
погашення). Форма N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 2) складається установами, що отримують кошти
загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним
кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі
кодів економічної класифікації видатків (у т.ч. за кредитуванням з
вирахуванням погашення). Заповнення окремих граф звітів форм N 2мд та N 2мм
здійснюється за таким порядком. У графі 3 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
річна сума планового асигнування загального фонду, затверджена
кошторисом. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то у графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого плану асигнувань. У графі 4 "План асигнувань на звітний період" проставляється
місячний план асигнування із загального фонду бюджету за звітний
період накопичувальним підсумком з початку року. При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",
1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші
видатки". У графі 5 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться
планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального
фонду, якщо таке рішення буде прийнято відповідно до чинного
законодавства України. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" залишку
не повинно бути. У виняткових випадках відображається залишок
коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного
року в розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому
загальна сума у рядку "Усього по установі" повинна відповідати
залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на
початок року. Залишки грошових коштів на рахунку відносяться на
зменшення асигнувань поточного року на відповідну мету. У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім'я установи,
мінус суми коштів, які не були використані у поточному бюджетному
періоді та перераховані до відповідного бюджету. У графі 8 "Касові видатки за звітний період" відображаються
всі суми коштів, проведені органом Державного казначейства України
або установою банку, як готівкою, так і шляхом безготівкової
оплати рахунків з реєстраційного (поточного) рахунку. Касові
видатки загального фонду бюджету проводяться в розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Касові видатки зменшуються на
суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення
касових видатків, які були проведені у поточному році. У графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду"
відображається залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі
кодів економічної класифікації видатків. Суми асигнувань, які на звітну дату залишилися
нерозподіленими, повинні бути відображені в окремих формах N 2мд,
N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" за
відповідним кодом програмної класифікації видатків державного
бюджету, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та
економічної класифікації видатків розпорядником коштів бюджету
того рівня, де вони залишилися нерозподіленими у графах "Надійшло
коштів за звітний період" та "Залишок коштів на кінець звітного
періоду". Ця форма звітності включається до фінансового звіту
розпорядника бюджетних коштів відповідного рівня.
4. Форма N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального
фонду бюджету з міжнародної діяльності України" (додаток 3)
складається установами, що отримують кошти загального фонду
державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожним
кодом програмної класифікації в розрізі кодів економічної
класифікації видатків. Кошти загального фонду державного бюджету з міжнародної
діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті
України, у формі N 2-валюта не відображаються. Операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в
національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом
перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку
України. Перерахунок здійснюється відповідно до Порядку
відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126
( z0670-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.08.2001 за N 670/5861. У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були запроваджені
зміни, то у графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого плану асигнувань. У графі 3 "План асигнувань на звітний період" проставляється
місячний план асигнування із загального фонду бюджету за звітний
період накопичувальним підсумком з початку року. При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",
1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші
видатки". У графі 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться
планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального
фонду, якщо таке рішення буде прийнято відповідно до чинного
законодавства України. У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній валюті. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну
валюту. У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично
надійшла на ім'я установи в іноземній валюті. У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично
надійшла на ім'я установи, перерахована в національну валюту. У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. Курсова
різниця може мати як додатнє, так і від'ємне значення. У графі 10 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків установи із загального фонду бюджету, проведена в
іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку
за всіма видами операцій. У графі 11 "Касові видатки - грн." відображаються всі суми
коштів, проведені установою банку в іноземній валюті, як готівкою,
так і шляхом безготівкової оплати рахунків з поточного рахунку за
всіма видами операцій, перераховані в національну валюту. Касові
видатки загального фонду бюджету проводяться в розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Графи 12 "Фактичні видатки - ін.валюта" та 13 "Фактичні
видатки - грн." у місячних звітах не заповнюються. У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті. У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець
звітного періоду, перерахована в національну валюту.
5. Звіти форми N 4мд про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти
державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації
видатків за формами: N 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду".
6. Звіти форми N 4мм про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти
місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів за формами: N 4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду".
7. Форми N 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"
(додаток 4) та N 4-1мм "Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" (додаток 5) складаються установами, що отримують плату
за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до
чинного законодавства України. Форми N 4-1мд та N 4-1мм включають
плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних
функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються
бюджетними установами від господарської та/або виробничої
діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що
отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 11
статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), відображається за формою N 4-3мд "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду". Форми N 4-1мд та N 4-1мм складаються за кодами економічної
класифікації видатків тільки за графами 7 "Касові видатки -
усього" та 8 "Касові видатки - у т.ч. спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду".
8. Форми N 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ" (додаток 6) та N 4-2мм "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" (додаток 7) складаються установами,
що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти
на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції,
які згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні
установи, у тому числі на будівництво житлових будинків. Ці кошти
не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що
попередньо обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за
вже укладеними угодами. За надходженнями у вигляді грантів,
дарунків та благодійних внесків зміни до кошторисів вносяться у
міру їх надходження. Форми складаються за кодами економічної класифікації видатків
тільки за графою 7 "Касові видатки - усього".
9. Форми N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду" (додаток 8) та N 4-3мм "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
(додаток 9) складаються установами, які за розподілами головних
розпорядників бюджетних коштів отримують кошти, що відносяться до
інших надходжень спеціального фонду бюджету в розрізі кодів
програмної та економічної класифікації видатків. Надходження 50 відсотків сум виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою, визначеного пунктом 9 статті 14
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ), відображається за формою N 4-3мд "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".
10. Заповнення окремих граф звітів форм N 4мд та N 4мм
здійснюється за таким порядком. У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума планових показників за відповідним джерелом надходжень
спеціального фонду. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то у графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляються
кошторисні призначення з урахуванням внесених змін. У зазначеній графі у формі N 4-1мд бюджетні установи, які
утримуються за рахунок коштів державного бюджету, суми планових
показників за коштами від орендної плати (крім військового майна і
майна Національної академії наук України) відображають у розмірі
50 відсотків. У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форм N 4-1мд, N 4-1мм, N 4-2мд, N 4-2мм
відображаються загальні суми залишків грошових коштів на
спеціальних реєстраційних (поточних) рахунках без розподілу за
кодами економічної класифікації видатків. У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форм N 4-3мд та N 4-3мм залишки грошових коштів
проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації
видатків. Загальна сума залишку коштів повинна відповідати залишкам за
даними виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків
органів Державного казначейства України (установ банків) на
відповідні дати. У графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів
відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого року,
що була згідно з чинним законодавством України перерахована
у звітному періоді (перерахована до бюджету; повернена установі,
що надала ці кошти, тощо). У формах N 4-1мд, N 4-1мм, N 4-2мд,
N 4-2мм така сума відображається без розподілу за кодами
економічної класифікації видатків. У формах N 4-3мд, N 4-3мм сума
перерахованого залишку відображається з розподілом за кодами
економічної класифікації видатків та/або кодами класифікації
кредитування бюджету. ( Абзац восьмий пункту 10 в редакції Наказу
Державного казначейства N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 ) При перерахуванні залишку коштів установі вищого або нижчого
рівня установи, які перераховують кошти, відображають ці суми
зі знаком плюс, а установи, які їх отримують, - зі знаком мінус.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
казначейства N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 ) У графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень
спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка
надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок у
звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і
юридичним особам та/або перераховані підвідомчим установам або
установам вищого рівня, з надходжень поточного року. У формах
N 4-1мд, N 4-1мм, N 4-2мд, N 4-2мм у цій графі відображаються
суми, проведені за операціями в натуральній формі або іноземній
валюті. У зазначеній графі у формі N 4-1мд бюджетними установами суми
50 відсотків від отриманої плати за оренду майна, які відповідно
до пункту 31 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" ( 1344-15 ) перераховуються до доходів державного
бюджету, відображаються як зменшення доходів. У графі "Касові видатки - усього" відображається сума касових
видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом
надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто
видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних
реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного
казначейства України (установах банків). У формах N 4-1мд,
N 4-1мм, N 4-2мд, N 4-2мм у цій графі відображаються суми,
проведені за операціями в натуральній формі або іноземній валюті.
Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні
реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків. У графі "Касові видатки - у т.ч. спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду" форм N 4-1мд і N 4-1мм
відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету,
які були направлені відповідно до статті 84 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
11. Форми N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання
інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)" (додаток 10) та N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій)" (додаток 11) складають
установи, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій
для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України. Заповнення окремих граф звітів форм N 4-3мд.1 та N 4-3мм.1
здійснюється за таким порядком. У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого асигнування. У графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін.валюта"
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті. У графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн." записується
сума залишку коштів, відображена у графі 5 і перерахована в
національну валюту України. У графі 7 "Перераховано залишок - ін.валюта" відображається
сума коштів минулого звітного періоду в іноземній валюті, що була
перерахована у поточному періоді (повернена установі, що надала ці
кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена
на зменшення надходжень поточного року. У графі 8 "Перераховано залишок - грн." записується сума
коштів, відображена у графі 7 і перерахована в національну валюту
України. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті. У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
записується сума коштів, відображена у графі 9 і перерахована в
національну валюту України. У графі 11 "Курсова різниця - грн." проставляється сума
курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості
одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. У графі 12 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами
операцій. У графі 13 "Касові видатки - грн." проставляється сума
касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації
видатків, проведених в іноземній валюті, відображена в графі 12 і
перерахована в національну валюту України. Графи 14 "Фактичні видатки - ін.валюта" та 15 "Фактичні
видатки - грн." у місячних звітах не заповнюються. У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті. У графі 17 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів, відображена у графі 16 і
перерахована в національну валюту України.
12. Кожна бюджетна установа складає та подає тільки ті форми
N 4мд та N 4мм звітів про кошти спеціального фонду за відповідними
джерелами надходжень, які є в даній установі.
13. Форма N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 12) складається установами, що отримують кошти державного
бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв'язку
з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт
складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації
видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ
як за видатками, так і за нарахованими доходами. Форма N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 13) складається установами, що отримують кошти місцевих
бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв'язку з
виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається
в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів і містить інформацію про заборгованість
бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами. Заповнення окремих граф звітів форм N 7мд та N 7мм
здійснюється за таким порядком. У рядку 010 "Доходи" відображаються загальна сума
дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на
звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад: дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги; кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків. У рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи"
відображається сума узагальненої заборгованості установи на звітну
дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису. Рядки з 030 "Поточні видатки" до 390 "Нерозподілені видатки"
включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за
видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Рядок 400 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та
020 "Видатки - усього на утримання установи". У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок року"
наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на
01.01.2004, що відповідає даним форм N 7д, N 7м "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за
2003 рік. У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату"
відображається сума дебіторської заборгованості установи, що
виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання
звіту. Графа 6 "Дебіторська заборгованість - списана" заповнюється
тільки у звіті за квартал. У графі 7 "Кредиторська заборгованість на початок року -
усього" відображається сума кредиторської заборгованості за станом
на 01.01.2004, що відповідає даним форм N 7д, N 7м "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за
2003 рік. У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської
заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування
у 2001-2003 бюджетних роках. У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: небюджетна" із загальної суми відображається сума
кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв'язку з
узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань понад
кошторисні призначення. У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, що виникла до 01.01.2001 і залишилася на обліку за
станом на 01.01.2004. У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
усього" відображається сума кредиторської заборгованості, що
виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату. Графи 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї:
бюджетна", 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї:
небюджетна" та 14 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з
неї: інша" до закінчення бюджетного періоду не заповнюються. Графа 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
списана" заповнюється тільки у звіті за квартал. У графі 16 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості
установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі
роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату
складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим
терміном оплати. У графі 17 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської
заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за
поточний рік і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на
дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін
оплати якої не настав (нарахована заробітна плата, нараховані
фактичні видатки у звітному місяці, оплата яких буде проведена в
наступному місяці).
14. Звіти форм N 7мд та N 7мм складаються окремо за загальним
і спеціальним фондами.
15. До форм N 7мд та N 7мм не включаються заборгованість
за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей,
збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок
винних осіб, та заборгованість за іншими сумами, що підлягають
утриманню в установленому порядку. ( Пункт 15 в редакції Наказу
Державного казначейства N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
16. У звітах форм N 7мд та N 7мм "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" одержувачів бюджетних коштів суми кредиторської
заборгованості на звітну дату не повинні перевищувати суми річних
кошторисних призначень з урахуванням проведених на звітну дату
касових видатків.
17. Усі операції бюджетної установи (у т.ч. заборгованість),
що виникли за видатками, не передбаченими кошторисом (наприклад,
заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за
внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання
матеріальних цінностей), у звітах форм N 2д, N 2м про отримання і
використання асигнувань із загального фонду, N 4д, N 4м про
надходження і використання коштів спеціального фонду, N 7д, N 7м
про заборгованість бюджетних установ та форм N 8д, N 8м про
фінансові зобов'язання бюджетних установ - не відображаються.
18. Форми N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами" (додаток 14) та N 7мм.1 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"
(додаток 15) складаються за сумами заборгованості установи за
звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та
минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету або за окремими кодами тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні
цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо). Ця
заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання. У формах N 7мд.1 і N 7мм.1 у рядку 010 "Доходи"
відображаються загальна сума дебіторської та загальна сума
кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при
наданні послуг. У рядках 030, 040, 050, 060 відображається сума
заборгованості установи за звітний період, що виникла при
виконанні видаткової частини кошторису за окремими кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету, або за
окремими кодами тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів. Графи 6 "Дебіторська заборгованість - списана" та 15
"Кредиторська заборгованість на звітну дату - списана"
заповнюються у квартальних звітах. Графи 8, 9, 10, 12, 13, 14 до закінчення бюджетного періоду
не заповнюються.
19. Форма N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 16) складається всіма установами, що отримують
кошти загального та спеціального фондів (крім власних надходжень)
Державного бюджету України. Звіт складається за кодами програмної
та економічної класифікації видатків. Форма N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 17) складається всіма установами, що отримують
кошти загального та спеціального фондів (крім власних надходжень)
місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Заповнення окремих граф звітів форм N 8мд та N 8мм
здійснюється за таким порядком. У графі 4 "Зареєстровані зобов'язання за станом на
31.12.2003" відображаються несплачені фінансові зобов'язання
(рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо), зареєстровані в
органі Державного казначейства України у минулих роках. У графі 5 "Кошторисні призначення з урахуванням змін"
відображається річна сума планового асигнування загального та
спеціального фондів державного або місцевих бюджетів. У графі 6 "Отримані асигнування" відображається сума коштів
загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів
у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично
надійшла на ім'я установи. Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються. У графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у
поточному році" відображаються суми фінансових зобов'язань,
зареєстрованих в органах Державного казначейства України в межах
кошторисних призначень. У графі 9 "Проплачені зобов'язання у звітному періоді"
відображаються суми проплачених зобов'язань за звітний період. У графі 10 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного
періоду - усього" відображаються суми фінансових зобов'язань, які
зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного
казначейства України та залишились непроплаченими на звітну дату. У графі 11 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного
періоду, з них: бюджетні поточного року" відображаються суми
бюджетних зобов'язань, які залишились непроплаченими на кінець
звітного періоду. Форми N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" та N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" не складаються установами, які відповідно до чинного
законодавства України не переведені на обслуговування до органів
Державного казначейства України.
20. Установи, які не переведені на казначейське
обслуговування відповідно до чинного законодавства України,
складають звіти за всіма формами та всіма операціями (у т.ч.
проведеними в натуральній формі або в іноземній валюті), крім форм
N 8мд, N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ". Такі звіти подаються на зведення головному розпоряднику
бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів подає
зведений місячний звіт до Державного казначейства України.
21. Розпорядники бюджетних коштів, які знаходяться
на казначейському обслуговуванні кошторисів, операції, проведені
в іноземній валюті, відображають за окремими формами фінансової
звітності, складеними за певними групами надходжень. Форми
фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті,
складаються у національній валюті за загальним порядком. Форми місячної фінансової звітності про операції
у натуральній формі складаються в національній валюті за загальним
порядком. Форми місячної фінансової звітності про такі операції
повинні містити дані про надходження і касові видатки в рівному
обсязі. За операціями, проведеними в натуральній формі, вносяться
зміни до спеціального фонду кошторису на підставі довідок
установленої форми, які подаються до закінчення звітного періоду.
( Пункт 21 в редакції Наказу Державного казначейства N 157
( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
22. Місячні фінансові звіти складаються в національній валюті
України, у тому числі й про операції, проведені в іноземній
валюті. Звіти головними розпорядниками бюджетних коштів,
розпорядниками бюджетних коштів та зведені фінансові звіти
головними розпорядниками бюджетних коштів, установи яких не
переведені на казначейське обслуговування відповідно до чинного
законодавства України, складаються в гривнях.
23. Зведені місячні звіти за формами N 2мд "Звіт
про виконання загального фонду кошторису установи", N 2мм "Звіт
про виконання загального фонду кошторису установи",
за відповідними формами N 4мд, N 4мм та за формами N 7мд "Звіт
про заборгованість бюджетних установ", N 7мм "Звіт
про заборгованість бюджетних установ", N 7мд.1 "Звіт
про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"
та N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими
програмами" головними розпорядниками бюджетних коштів
до Державного казначейства України не подаються, крім головних
розпорядників, установи яких мають право не обслуговуватися
в органах Державного казначейства України. ( Пункт 23 в редакції
Наказу Державного казначейства N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
24. Місячні фінансові звіти за формами N 7мд "Звіт про
заборгованість бюджетних установ", N 7мм "Звіт про заборгованість
бюджетних установ", N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ за окремими програмами", N 7мм.1 "Звіт про заборгованість
бюджетних установ за окремими програмами" складаються
розпорядниками бюджетних коштів за вимогами цієї Інструкції та
подаються до органів Державного казначейства України на
електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних
згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства
України. ( Пункт 24 в редакції Наказу Державного казначейства
N 157 ( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
25. При казначейській формі виконання кошторисів місячні
фінансові звіти за формами N 7мд "Звіт про заборгованість
бюджетних установ", N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних
установ", N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами", N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ за окремими програмами" перевіряються органами Державного
казначейства України (у яких відкриті реєстраційні рахунки
установи) на відповідність вимогам складання зазначених форм
звітності і візуються з проставленням підпису, печатки або штампа.
( Пункт 25 в редакції Наказу Державного казначейства N 157
( z1230-04 ) від 14.09.2004 )
26. Термін подання місячної фінансової звітності
установлюється органами, до яких ці звіти подаються, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності".
27. Головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома
підпорядкованих установ наведений вище порядок складання місячної
фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів. ( Пункт 27 в
редакції Наказу Державного казначейства N 157 ( z1230-04 ) від
14.09.2004 )
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про виконання загального фонду кошторису установи
за __________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 2мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код та назва| Код |Затверджено| План | Ліміти |Залишок |Надійшло|Касові |Залишок | | програмної |економічної |кошторисом |асигнувань|асигнувань|коштів |коштів |видатки| коштів | |класифікації|класифікації| на рік |на звітний| звітного | на | за | за | на | | видатків | видатків | | період | періоду |початок |звітний |звітний| кінець | | державного | | | | |звітного|період |період |звітного| | бюджету | | | | | року | | |періоду | |------------+------------+-----------+----------+----------+--------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+-------+--------| | Разом за програмою | | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+-------+--------| | Усього по установі | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ______________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ______________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ____________ 200__ р.
Додаток 2
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про виконання загального фонду кошторису установи
за __________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 2мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код та назва| Код |Затверджено| План | Ліміти | Залишок |Надійшло | Касові | Залишок | | тимчасової |економічної |кошторисом |асигнувань|асигнувань|коштів на|коштів за|видатки за|коштів на| |класифікації|класифікації| на рік |на звітний| звітного | початок | звітний | звітний | кінець | | видатків | видатків | | період | періоду |звітного | період | період |звітного | | місцевих | | | | | року | | | періоду | | бюджетів | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------| |Разом за кодом тимчасової| | | | | | | | |класифікації видатків | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------| | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------| | Усього по установі | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _____________ 200__ р.
Додаток 3
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про використання коштів загального фонду бюджету
з міжнародної діяльності України
за _________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 2-валюта за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Код та назва програмної класифікації видатків
державного бюджету ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код |Затверджено| План | Ліміти | Залишок |Надійшло |Курсова| Касові |Фактичні *| Залишок | |економічної |кошторисом |асигнувань|асигнувань| коштів | коштів |різниця| видатки | видатки | коштів | |класифікації| на рік |на звітний| звітного | на | за | | | | на | | видатків | | період | періоду | початок |звітний | | | | кінець | | | | | |звітного | період | | | | звітного | | | | | | року | | | | | періоду | | | | | |---------+---------+-------+---------+----------+----------| | | | | |ін. |грн.|ін. |грн.|грн. |ін. |грн.|ін. |грн. |ін. |грн. | | | | | |ва- | |ва- | | |ва- | |ва- | |ва- | | | | | | |люта| |люта| | |люта| |люта| |люта| | |------------+-----------+----------+----------+----+----+----+----+-------+----+----+----+-----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник ____________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ______________ 200__ р.
Додаток 4
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами
за _________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-1мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові видатки | Залишок | | програмної |економічної |кошторисом | на | залишок | коштів | |на кінець| |класифікації|класифікації| на рік |початок| | |---------------------| звітного| | видатків | видатків | | року | | |усього| у т.ч. | періоду | | державного | | | | | | | спрямовано | | | бюджету | | | | | | | на погашення | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | | загального | | | | | | | | | | фонду | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | Разом за | X | | X | X | X | | | X | | програмою | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | Разом за | X | | X | X | X | | | X | | програмою | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | Усього по | X | | | | | | | | | установі | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _____________ 200__ р.
Додаток 5
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами
за __________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-1мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів _____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові видатки | Залишок | | тимчасової |економічної |кошторисом | на | залишок | коштів | |на кінець| |класифікації|класифікації| на рік |початок| | |---------------------| звітного| | видатків | видатків | | року | | |усього| у т.ч. | періоду | | місцевих | | | | | | | спрямовано | | | бюджетів | | | | | | | на погашення | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | | загального | | | | | | | | | | фонду | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| |Разом за | X | | X | X | X | | | X | |кодом | | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| |Разом за | X | | X | X | X | | | X | |кодом | | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+------+--------------+---------| | Усього по | X | | | | | | | | | установі | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _____________ 200__ р.
Додаток 6
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ
за _________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-2мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові | Залишок| | програмної |економічної |кошторисом | на | залишок | коштів |видатки -| на | |класифікації|класифікації| на рік |початок| | | усього | кінець | | видатків | видатків | | року | | | |звітного| | державного | | | | | | | періоду| | бюджету | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | Разом за | X | | X | X | X | | X | | програмою | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | Разом за | X | | X | X | X | | X | | програмою | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | Усього по | X | | | | | | | | установі | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _____________ 200__ р.
Додаток 7
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ
за ___________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-2мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові |Залишок | | тимчасової |економічної |кошторисом | на | залишок | коштів |видатки -| на | |класифікації|класифікації| на рік |початок| | | усього | кінець | | видатків | видатків | | року | | | |звітного| | місцевих | | | | | | |періоду | | бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | X | X | X | | X | |кодом | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | |видатків | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | X | X | X | | X | |кодом | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | |видатків | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | Усього по | X | | | | | | | | установі | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ______________ 200__ р.
Додаток 8
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
за __________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-3мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові | Залишок| | програмної | економічної|кошторисом | на | залишок | коштів |видатки -| на | |класифікації|класифікації| на рік |початок| | | усього | кінець | | видатків | видатків | | року | | | |звітного| | державного | | | | | | | періоду| | бюджету | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | | | | | | |програмою | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | | | | | | |програмою | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Усього по | X | | | | | | | |установі | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _____________ 200__ р.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
за __________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-3мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код та назва| Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові | Залишок| | тимчасової |економічної |кошторисом | на | залишок | коштів |видатки -| на | |класифікації|класифікації| на рік |початок| | | усього | кінець | | видатків | видатків | | року | | | |звітного| | місцевих | | | | | | | періоду| | бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | | | | | | |кодом | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | |видатків | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| |Разом за | X | | | | | | | |кодом | | | | | | | | |тимчасової | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | |видатків | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-------+------------+--------+---------+--------| | Усього по | X | | | | | | | | установі | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" _______________ 200__ р.
Додаток 10
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)
за ____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-3мд.1 за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Код та назва програмної класифікації видатків
державного бюджету ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники|КЕК| Код |Затверджено| Залишок |Перераховано|Надійшло |Курсова| Касові |Фактичні *| Залишок | | | |рядка|кошторисом |коштів на| залишок |коштів за|різниця| видатки |видатки | коштів | | | | | на рік | початок | | звітний | | | |на кінець| | | | | | року | | період | | | |звітного | | | | | | | | | | | | періоду | | | | | |---------+------------+---------+-------+---------+----------+---------| | | | | |ін. |грн.|ін. |грн. |ін. |грн.|грн. |ін. |грн.|ін. |грн.|ін. |грн.| | | | | |вал.| |вал. | |вал.| | |вал.| |вал. | |вал.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| |Видатки -| X | 010 | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" __________ 200__ р.
Додаток 11
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)
за ____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 4-3мм.1 за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники|КЕК| Код |Затверджено| Залишок |Перераховано|Надійшло |Курсова| Касові |Фактичні *| Залишок | | | |рядка|кошторисом |коштів на| залишок |коштів за|різниця| видатки |видатки | коштів | | | | | на рік | початок | | звітний | | | |на кінець| | | | | | року | | період | | | |звітного | | | | | | | | | | | | періоду | | | | | |---------+------------+---------+-------+---------+----------+---------| | | | | |ін. |грн.|ін. |грн. |ін. |грн.|грн. |ін. |грн.|ін. |грн.|ін. |грн.| | | | | |вал.| |вал. | |вал.| | |вал.| |вал. | |вал.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| |Видатки -| X | 010 | | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 020 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | | | 030 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---+-----+-----------+----+----+-----+------+----+----+-------+----+----+-----+----+----+----| | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У місячних звітах не заповнюється.
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" __________ 200__ р.
Додаток 12
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 7мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Код та назва програмної класифікації видатків
державного бюджету ___________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |КЕК | Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість | | | |рядка| заборгованість | | | | | |----------------+---------------------------------------------------------------------------| | | | | на | на |спи-| на початок року | на звітну дату | | | | |поча-|звіт-|сана|----------------------------+----------------------------------------------| | | | | ток | ну | |усьо-| з неї: |усьо-| з неї: |спи-|про- |термін| | | | |року |дату | |го |----------------------|го |----------------------|сана|стро-|оплати| | | | | | | | |бюджет-|небюджет-|інша| |бюджет-|небюджет-|інша| |чена |якої | | | | | | | | |на |на | | |на |на | | | |не | | | | | | | | | | | | | | | | | |настав| |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Доходи | x | 010 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки - усього | x | 020 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |на утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |установи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |Поточні видатки |1000| 030 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки на товари і|1100| 040 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників |1110| 050 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Заробітна плата |1111| 060 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Грошове утримання |1112| 070 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |військовослужбовців| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Нарахування на |1120| 080 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Придбання предметів| | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання і |1130| 090 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Предмети, |1131| 100 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріали, | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні |1132| 110 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Продукти харчування|1133| 120 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |М'який інвентар та |1134| 130 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата транспортних| | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та утримання|1135| 140 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оренда та |1136| 150 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, |1137| 160 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |інвентарю та | | | | | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Послуги зв'язку |1138| 170 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших послуг|1139| 180 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки на |1140| 190 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Матеріали, | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар, |1150| 200 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата комунальних |1160| 210 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1161| 220 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1162| 230 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1163| 240 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата природного |1164| 250 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |газу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших |1165| 260 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших |1166| 270 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Дослідження і |1170| 280 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | | | | | |(доходу) за |1200| 290 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Субсидії і поточні |1300| 300 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Субсидії та поточні| | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти |1310| 310 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |органам державного |1320| 320 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти |1340| 330 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Виплата пенсій і |1341| 340 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Стипендії |1342| 350 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Інші поточні |1343| 360 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти |1350| 370 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |за кордон | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Капітальні видатки |2000| 380 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Нерозподілені |3000| 390 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Разом | x | 400 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 200__ р.
Додаток 13
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за _____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 7мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |КЕК | Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість | | | |рядка| заборгованість | | | | | |----------------+---------------------------------------------------------------------------| | | | | на | на |спи-| на початок року | на звітну дату | | | | |поча-|звіт-|сана|----------------------------+----------------------------------------------| | | | | ток | ну | |усьо-| з неї: |усьо-| з неї: |спи-|про- |термін| | | | |року |дату | |го |----------------------|го |----------------------|сана|стро-|оплати| | | | | | | | |бюджет-|небюджет-|інша| |бюджет-|небюджет-|інша| |чена |якої | | | | | | | | |на |на | | |на |на | | | |не | | | | | | | | | | | | | | | | | |настав| |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Доходи | x | 010 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки - усього | x | 020 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |на утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |установи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |Поточні видатки |1000| 030 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки на товари і|1100| 040 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників |1110| 050 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Заробітна плата |1111| 060 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Грошове утримання |1112| 070 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |військовослужбовців| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Нарахування на |1120| 080 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Придбання предметів| | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання і |1130| 090 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Предмети, |1131| 100 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріали, | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні |1132| 110 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Продукти харчування|1133| 120 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |М'який інвентар та |1134| 130 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата транспортних| | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та утримання|1135| 140 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оренда та |1136| 150 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, |1137| 160 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |інвентарю та | | | | | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Послуги зв'язку |1138| 170 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших послуг|1139| 180 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Видатки на |1140| 190 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Матеріали, | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар, |1150| 200 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата комунальних |1160| 210 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1161| 220 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1162| 230 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата |1163| 240 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата природного |1164| 250 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |газу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших |1165| 260 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Оплата інших |1166| 270 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Дослідження і |1170| 280 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | | | | | |(доходу) за |1200| 290 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Субсидії і поточні |1300| 300 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Субсидії та поточні| | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти |1310| 310 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |органам державного |1320| 320 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти |1340| 330 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Виплата пенсій і |1341| 340 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Стипендії |1342| 350 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Інші поточні |1343| 360 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Поточні трансферти |1350| 370 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |за кордон | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Капітальні видатки |2000| 380 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Нерозподілені |3000| 390 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+----+-----+-------+---------+----+----+-----+------| |Разом | x | 400 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 200__ р.
Додаток 14
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами
за _____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 7мд.1 за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Код та назва програмної класифікації видатків
державного бюджету ___________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК| Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість | | | |рядка| заборгованість | | | | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------| | | | | на | на |спи-| на початок року | на звітну дату | | | | |поча-|звіт-|сана|---------------------------+----------------------------------------------| | | | |ток | ну | |усьо-| з неї: |усьо-| з неї: |спи-|про- |термін | | | | |року |дату | |го |---------------------|го |---------------------|сана|стро-|оплати | | | | | | | | |бюджет-|небюджет-|ін-| |бюджет-|небюджет-|ін-| |чена |якої не| | | | | | | | |на |на |ша | |на |на |ша | | |настав | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | 17 | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Доходи | x | 010 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Видатки | x | 020 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Оплата інших послуг та|1139| 030 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Дослідження і |1170| 040 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Створення державних |2200| 050 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Кредитування |4000| 060 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Усього | x | 070 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ____________ 200__ р.
Додаток 15
до Інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами
за _____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 7мм.1 за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК| Код | Дебіторська | Кредиторська заборгованість | | | |рядка| заборгованість | | | | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------| | | | | на | на |спи-| на початок року | на звітну дату | | | | |поча-|звіт-|сана|---------------------------+----------------------------------------------| | | | |ток | ну | |усьо-| з неї: |усьо-| з неї: |спи-|про- |термін | | | | |року |дату | |го |---------------------|го |---------------------|сана|стро-|оплати | | | | | | | | |бюджет-|небюджет-|ін-| |бюджет-|небюджет-|ін-| |чена |якої не| | | | | | | | |на |на |ша | |на |на |ша | | |настав | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | 17 | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Доходи | x | 010 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Видатки | x | 020 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Оплата інших послуг та|1139| 030 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Дослідження і |1170| 040 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Створення державних |2200| 050 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| |Кредитування |4000| 060 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | |----------------------+----+-----+-----+-----+----+-----+-------+---------+---+-----+-------+---------+---+----+-----+-------| | Усього | x | 070 | | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"__" ____________ 200__ р.
Додаток 16
до інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про фінансові зобов'язання бюджетних установ
за ____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 8мд за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | |------| Код та назва відомчої класифікації видатків | | головного розпорядника коштів ________________ за СПОДУ | | -------- Код та назва програмної класифікації видатків
державного бюджету ___________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |КЕК | Код |Зареєстро-|Кошто- |Отри- |Зареєстро-|Зареєстро-|Пропла-| Фінансові зобов'язання на | | | |рядка|вані |рисні |мані |вані |вані |чені | кінець звітного періоду | | | | |зобов'яза-|призна-|асигну-|фінансові |бюджетні |зобо- |----------------------------------------| | | | |ння за |чення з|вання |зобов'я- |фінансові |в'яза- |усьо-| з них: | | | | |станом на |ураху- | |зання у |зобов'я- |ння у |го |----------------------------------| | | | |31.12.2003|ванням | |поточному |зання у |звіт- | |бюджет-|бюджет-|небюджет-|ін-|по- | | | | | |змін | |році |поточному |ному | |ні |ні |ні |ші |точ-| | | | | | | | |році |пері- | |поточ- |попе- | | |ні | | | | | | | | | |оді | |ного |редніх | | | | | | | | | | | | | | |року |років | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки - усього | X | 010 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |Поточні видатки |1000| 020 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки на товари і |1100| 030 | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата праці працівників |1110| 040 | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Грошове утримання |1112| 060 | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Нарахування на заробітну |1120| 070 | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | |постачання і матеріалів, |1130| 080 | | | | | | | | | | | | | |оплата послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Предмети, матеріали, |1131| 090 | | | | | | | | | | | | | |обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Медикаменти та |1132| 100 | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Продукти харчування |1133| 110 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |М'який інвентар та |1134| 120 | | | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата транспортних послуг| | | | | | | | | | | | | | | |та утримання транспортних |1135| 130 | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оренда та |1136| 140 | | | | | | | | | | | | | |експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, інвентарю та |1137| 150 | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Послуги зв'язку |1138| 160 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших |1139| 170 | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки на відрядження |1140| 180 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, капітальний |1150| 190 | | | | | | | | | | | | | |ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | | | |спеціального призначення, | | | | | | | | | | | | | | | |що мають загальнодержавне| | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата комунальних послуг |1160| 200 | | | | | | | | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата теплопостачання |1161| 210 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата водопостачання і |1162| 220 | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата електроенергії |1163| 230 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата природного газу |1164| 240 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших |1165| 250 | | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших енергоносіїв |1166| 260 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Дослідження і розробки, |1170| 270 | | | | | | | | | | | | | |державні програми | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Виплата процентів (доходу)|1200| 280 | | | | | | | | | | | | | |за зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Субсидії і поточні |1300| 290 | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти підприємствам |1310| 300 | | | | | | | | | | | | | |(установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти органам| | | | | | | | | | | | | | | |державного управління |1320| 310 | | | | | | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти |1340| 320 | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Виплата пенсій і допомоги |1341| 330 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Стипендії |1342| 340 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Інші поточні |1343| 350 | | | | | | | | | | | | | |трансферти населенню | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти за |1350| 360 | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Капітальні видатки |2000| 370 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Нерозподілені видатки |3000| 380 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Кредитування |4000| 390 | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ______________ 200__ р.
Додаток 17
до інструкції про порядок
складання місячної
фінансової звітності
у 2004 році установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів

ЗВІТ
про фінансові зобов'язання бюджетних установ
за ____________________ 200__ р.

Коди -------- Форма N 8мм за ДКУД | | |------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ | | -------- Код та назва типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів ____________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |КЕК | Код |Зареєстро-|Кошто- |Отри- |Зареєстро-|Зареєстро-|Пропла-| Фінансові зобов'язання на | | | |рядка|вані |рисні |мані |вані |вані |чені | кінець звітного періоду | | | | |зобов'яза-|призна-|асигну-|фінансові |бюджетні |зобо- |----------------------------------------| | | | |ння за |чення з|вання |зобов'я- |фінансові |в'яза- |усьо-| з них: | | | | |станом на |ураху- | |зання у |зобов'я- |ння у |го |----------------------------------| | | | |31.12.2003|ванням | |поточному |зання у |звіт- | |бюджет-|бюджет-|небюджет-|ін-|по- | | | | | |змін | |році |поточному |ному | |ні |ні |ні |ші |точ-| | | | | | | | |році |пері- | |поточ- |попе- | | |ні | | | | | | | | | |оді | |ного |редніх | | | | | | | | | | | | | | |року |років | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки - усього | X | 010 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |Поточні видатки |1000| 020 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки на товари і |1100| 030 | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата праці працівників |1110| 040 | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Грошове утримання |1112| 060 | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Нарахування на заробітну |1120| 070 | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | |постачання і матеріалів, |1130| 080 | | | | | | | | | | | | | |оплата послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Предмети, матеріали, |1131| 090 | | | | | | | | | | | | | |обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Медикаменти та |1132| 100 | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Продукти харчування |1133| 110 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |М'який інвентар та |1134| 120 | | | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата транспортних послуг| | | | | | | | | | | | | | | |та утримання транспортних |1135| 130 | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оренда та |1136| 140 | | | | | | | | | | | | | |експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, інвентарю та |1137| 150 | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Послуги зв'язку |1138| 160 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших |1139| 170 | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Видатки на відрядження |1140| 180 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, капітальний |1150| 190 | | | | | | | | | | | | | |ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | | | |спеціального призначення, | | | | | | | | | | | | | | | |що мають загальнодержавне| | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата комунальних послуг |1160| 200 | | | | | | | | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата теплопостачання |1161| 210 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата водопостачання і |1162| 220 | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата електроенергії |1163| 230 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата природного газу |1164| 240 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших |1165| 250 | | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Оплата інших енергоносіїв |1166| 260 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Дослідження і розробки, |1170| 270 | | | | | | | | | | | | | |державні програми | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Виплата процентів (доходу)|1200| 280 | | | | | | | | | | | | | |за зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Субсидії і поточні |1300| 290 | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти підприємствам |1310| 300 | | | | | | | | | | | | | |(установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти органам| | | | | | | | | | | | | | | |державного управління |1320| 310 | | | | | | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти |1340| 320 | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Виплата пенсій і допомоги |1341| 330 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Стипендії |1342| 340 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Інші поточні |1343| 350 | | | | | | | | | | | | | |трансферти населенню | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Поточні трансферти за |1350| 360 | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Капітальні видатки |2000| 370 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Нерозподілені видатки |3000| 380 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----+-----+----------+-------+-------+----------+----------+-------+-----+-------+-------+---------+---+----| |Кредитування |4000| 390 | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ______________ 200__ р.вверх