Документ z0170-17, действует, текущая редакция — Редакция от 08.12.2017, основание - z1376-17

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2017  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2017 р.
за № 170/30038

Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 1582 від 19.10.2017}

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою удосконалення процедури надання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 25 листопада 2003 року № 2097 «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об'єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2003 року за № 1201/8522.

3. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
регуляторної служби УкраїниВ.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
12.01.2017 № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2017 р.
за № 170/30038

ПОРЯДОК
підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

1. Цей Порядок визначає механізм надання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями (далі - державні органи приватизації) підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Під час утворення господарських товариств у процесі приватизації передача державного майна здійснюється відповідно до рішення засновника на підставі акта приймання-передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Під час перетворення державних підприємств у господарські товариства в процесі приватизації (корпоратизації) передача державного майна здійснюється відповідно до рішення засновника на підставі акта передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі створення господарського товариства на базі орендованого державного майна та майна, що є власністю орендаря, або на базі об’єднання майна різних форм власності передача майна здійснюється відповідно до акта передавання майна до статутного капіталу господарського товариства згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3. Державні органи приватизації підтверджують факт передачі нерухомого майна (будівлі, споруди) до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), за зверненнями:

господарського товариства або його засновника;

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі порушення справи про банкрутство господарського товариства відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

осіб, які відповідно до законодавства України є правонаступниками господарських товариств.

4. Документом, що підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства засновником, є складений та підписаний керівником державного органу приватизації (або його заступником) перелік нерухомого майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарського товариства (далі - Перелік нерухомого майна), згідно з додатком 4 до цього Порядку.

5. Для підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації), заявник подає до державного органу приватизації:

копію наказу про утворення господарського товариства (про перетворення з державного підприємства, утворення на базі орендованого майна або заснування на базі об’єднання майна різних форм власності);

Перелік нерухомого майна (для майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарського товариства);

технічний паспорт на кожний об’єкт, зазначений у Переліку нерухомого майна (у разі наявності), окремо дані інвентаризаційних описів основних фондів (зведений акт інвентаризації, перелік необоротних активів), складених на дату оцінки об'єкта;

державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) або на право постійного користування землею (земельною ділянкою) або витяг із Державного земельного кадастру (у разі наявності);

акт оцінки майна підприємства;

копії установчих документів, які підтверджують правонаступництво приватизованого (корпоратизованого) підприємства.

6. Державний орган приватизації для складання Переліку нерухомого майна може затребувати у заявника додаткові документи, а саме:

перелік нерухомого майна, що є власністю орендаря (для орендних підприємств станом на дату оцінки), із зазначенням вартості, інвентарного номера та місцезнаходження;

додаткові матеріали стосовно об’єктів нерухомого майна (щодо місцезнаходження, функціонального призначення, наявності співкористувачів);

аудиторський висновок спеціального призначення (для підтвердження внесення об’єктів нерухомого майна до статутного капіталу господарського товариства), для підготовки якого заявник може залучити особу, яка має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності;

інші документи за визначенням державного органу приватизації.

7. Вичерпний перелік необхідних додаткових документів  державний орган приватизації надсилає заявнику в 10-денний строк з дати надходження до державного органу приватизації документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

8. Заявником подаються оригінали документів, або нотаріально засвідчені копії, або копії, відповідність яких оригіналу засвідчена заявником.

За достовірність інформації, наведеної у поданих до державного органу приватизації документах, несе відповідальність заявник.

9. Документи, визначені пунктом 5 цього Порядку, що надійшли до державного органу приватизації, розглядаються протягом 30 днів.

У разі затребування державним органом приватизації додаткових документів, що визначені пунктом 6 цього Порядку, такі документи розглядаються протягом 30 днів з дати їх отримання.

10. Перелік нерухомого майна складається у трьох примірниках, один з яких залишається у державному органі приватизації, два інших передаються заявнику.

11. Державний орган приватизації відмовляє у підтвердженні факту передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, або у разі ненадання на запит державного органу приватизації додаткових документів, визначених пунктом 6 цього Порядку, про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів.

Директор Департаменту
приватизації


В. Герц


Додаток 1
до Порядку підтвердження державними
органами приватизації факту передачі
державного майна до статутного
капіталу господарських товариств,
утворених у процесі приватизації
(корпоратизації)
(пункт 2)

АКТ
приймання-передавання майна до статутного капіталу

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1582 від 19.10.2017}


Додаток 2
до Порядку підтвердження державними
органами приватизації факту передачі
державного майна до статутного
капіталу господарських товариств,
утворених у процесі приватизації
(корпоратизації)
(пункт 2)

АКТ
передавання майна до статутного капіталу

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1582 від 19.10.2017}


Додаток 3
до Порядку підтвердження державними
органами приватизації факту передачі
державного майна до статутного
капіталу господарських товариств,
утворених у процесі приватизації
(корпоратизації)
(пункт 2)

АКТ
передавання майна до статутного капіталу

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1582 від 19.10.2017}


Додаток 4
до Порядку підтвердження державними
органами приватизації факту передачі
державного майна до статутного
капіталу господарських товариств,
утворених у процесі приватизації
(корпоратизації)
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, переданого у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталувверх