Документ z0114-99, текущая редакция — Принятие от 28.12.1998
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 25.02.1999. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 191 від 28.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 лютого 1999 р.
vd981228 vn191 за N 114/3407

Про затвердження Правил поводження з інформацією
щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання,
доступ до якої обмежується

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з
Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року
( 995_024 ), учасником якої є Україна згідно з Постановою
Верховної Ради України від 5 травня 1993 року N 3182-12,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила поводження з інформацією щодо фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел
іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується (далі -
Правила), що додаються. 2. Надати чинності Правилам через два місяці після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, без обмеження терміну
дії нормативного документа.
3. Управлінню фізичного захисту АЯР Мінекобезпеки України із
залученням НТЦ "Атом": 3.1. У п'ятиденний термін подати Правила на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3.2. У місячний термін після державної реєстрації здійснити
тиражування і розсилку Правил юридичним особам, що їх погодили.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Смишляєва О.Є.
Міністр В.Шевчук
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України
28.12.98 N 191
Правила
поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого
випромінювання, доступ до якої обмежується
(НП 306.4.08/1.013-98)
1. Загальні положення
1.1. Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого
випромінювання, доступ до якої обмежується (далі - Правила),
розроблені на виконання міжнародних зобов'язань України, що
випливають з Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980
року ( 995_024 ), учасником якої, згідно з постановою Верховної
Ради України від 5 травня 1993 року N 3182-12, є Україна,
відповідно до вимог статті 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ). 1.2. Обмеження доступу запроваджується щодо інформації, яка
може бути використана для можливої підготовки та вчинення
навмисних несанкціонованих дій, метою яких є: - використання ядерної установки, санітарно-захисна зона якої
виходить поза межі виробничої території, обмеженої зовнішньою
огорожею, для здійснення викиду радіоактивних речовин з неї або
для створення реальної загрози здійснити такий викид з метою
примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або
державу вдатися до якихось дій або утриматись від якихось дій; - оволодіння ядерними матеріалами, які мають категорію згідно
з міжнародною класифікацією; - оволодіння радіоактивними відходами, іншими джерелами
іонізуючого випромінювання, несанкціоноване використання яких може
призвести до загибелі фізичної особи чи втрати нею здоров'я,
зокрема внаслідок радіаційного забруднення довкілля понад
дозволений рівень. 1.3. Ці Правила встановлюють: порядок визначення належності інформації про фізичний захист
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - інформація про
фізичний захист), до категорії інформації, доступ до якої
обмежений; перелік юридичних осіб, що визначають належність інформації
про фізичний захист до категорії інформації з обмеженим доступом,
володіють, користуються, розпоряджаються цією інформацією; перелік інформації з обмеженим доступом про фізичний захист,
яка повинна бути віднесена до категорії таємних відомостей, що
становлять державну таємницю; перелік інформації з обмеженим доступом про фізичний захист,
яка належить до категорії конфіденційної (далі - конфіденційна
інформація про фізичний захист); правила користування конфіденційною інформацією про фізичний
захист; правила захисту конфіденційної інформації про фізичний
захист. 1.4. Ці Правила діють у сфері використання ядерної енергії та
забезпечення радіаційної безпеки і є обов'язковими для юридичних
осіб, які здійснюють володіння, користування, розпоряджання
інформацією з обмеженим доступом про фізичний захист. 1.5. Захист інформації, доступ до якої обмежений, є складовою
частиною фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії та
радіаційної безпеки.
2. Визначення інформації про фізичний захист, доступ
до якої повинен бути обмеженим. Власники та користувачі
такою інформацією
2.1. Юридичними особами, які здійснюють володіння,
користування, розпорядження інформацією з обмеженим доступом про
фізичний захист, є: правоохоронні органи; підприємства, організації та установи, незалежно від форми
власності, які: - проектують, будують, експлуатують ядерні установки; - виготовляють, перевозять, використовують, зберігають ядерні
матеріали, інші джерела іонізуючого випромінювання; - переробляють, перевозять, зберігають радіоактивні відходи; - забезпечують ядерну та радіаційну безпеку; - ті центральні органи виконавчої влади та Національна
академія наук України, у підпорядкуванні яких є зазначені вище
підприємства, організації, установи. 2.2. Інформація про фізичний захист з обмеженим доступом, яка
повинна бути віднесена до категорії відомостей, що становлять
державну таємницю, визначається за узгодженням між усіма
юридичними особами, які здійснюють володіння, користування,
розпоряджання цією інформацією. Перелік інформації про фізичний захист з обмеженим доступом,
яка повинна бути віднесена до категорії таємних відомостей, що
становлять державну таємницю, та юридичних осіб, які повинні
здійснити це віднесення, будуть використовувати і захищати цю
інформацію, додаються до цих Правил (додаток 1). Віднесення інформації про фізичний захист з обмеженим
доступом до категорії таємних відомостей, що становлять державну
таємницю, а також її використання і захист здійснюються відповідно
до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). 2.3. Інформація про фізичний захист з обмеженим доступом, що
належить до категорії "конфіденційна інформація" (далі -
конфіденційна інформація про фізичний захист), визначається з
дотриманням вимог Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), за
узгодженням між усіма юридичними особами, які здійснюють
володіння, користування, розпоряджання цією інформацією. Перелік конфіденційної інформації про фізичний захист та
юридичних осіб - власників цієї інформації додається до цих Правил
(додаток 2). Ці юридичні особи включають перелік конфіденційної
інформації про фізичний захист до власних переліків конфіденційної
інформації та надають друкованим носіям такої інформації гриф
обмеження доступу згідно із законодавством. 2.4. Юридичні особи, зазначені в обох додатках до цих Правил,
можуть надавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цих
Правил. Юридична особа, яка вважає за необхідне внести зміни і
доповнення до цих Правил, надсилає узгоджені пропозиції до
Мінекобезпеки України. 2.5. Правила користування конфіденційною інформацією про
фізичний захист та правила захисту цієї інформації встановлюються
за узгодженням між усіма юридичними особами, які здійснюють
володіння, користування, розпоряджання цією інформацією, з
урахуванням вимог "Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави", яка затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ).
3. Правила користування конфіденційною інформацією про
фізичний захист
3.1. Власники конфіденційної інформації про фізичний захист
надають її в користування іншим фізичним або юридичним особам
(користувачам) на їх запит, за умови отримання від користувача
письмового повідомлення про наявність у нього системи захисту
конфіденційної інформації. 3.2. Громадяни України одержують конфіденційну інформацію про
фізичний захист у порядку, встановленому законодавством. 3.3. Юридичні особи та громадяни інших держав можуть
отримувати доступ до конфіденційної інформації про фізичний захист
згідно з "Інструкцією про порядок охорони державної таємниці, а
також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю
держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих
іноземців і проведення роботи з ними", затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. N 558
( 558-96-п ), за умови, якщо у відповідному міжнародному договорі
(далі - договір), укладеному згідно з вимогами законодавства
України: викладено цілі, для досягнення яких іноземній стороні
договору потрібно мати цю інформацію; іноземною стороною договору визначено її юридичну особу, яка
буде використовувати цю інформацію і несе відповідальність за
дотримання умов, викладених в договорі; викладено зобов'язання іноземної сторони договору та її
юридичної особи, що ця інформація ними буде використана тільки для
цілей, викладених у договорі, без будь-яких відхилень, не буде
втрачена, а також не буде скопійована та/або надана будь-кому без
письмової згоди на це української сторони договору; встановлено, що, при потребі передання матеріальних носіїв
цієї інформації, буде використане перевезення їх кур'єром; зазначено, що повноваження фахівців іноземної сторони
договору, яким потрібно надавати таку інформацію, будуть
підтверджені письмово на належний строк, в межах терміну дії
договору; визначено юридичну особу України, яка перевіряє наявність
усіх належних повноважень згідно з договором, надає цю
інформацію та створює належні умови іноземній стороні договору
для роботи з цією інформацією в Україні. 3.4. Фізичні особи - фахівці іноземної сторони договору
одержують доступ до конфіденційної інформації про фізичний захист,
якщо виконані вимоги договору щодо цього доступу та призначена
фізична особа - фахівець української сторони договору, що
відповідальна за організацію спільної роботи. 3.5. Рішення про укладення міжнародного договору, пов'язаного
із потребою надати іноземним юридичним особам конфіденційну
інформацію про фізичний захист, може бути прийняте за обов'язковим
узгодженням з власниками цієї інформації. 3.6. Користувачі конфіденційною інформацією про фізичний
захист роблять копії носіїв такої інформації і передають цю
інформацію в користування іншим юридичним або фізичним особам
тільки з дозволу власника цієї інформації. 3.7. Отримані від власника носії конфіденційної інформації
про фізичний захист користувач може знищувати без дозволу
власника, зі складанням відповідного акта. 3.8. Власники та користувачі конфіденційною інформацією
повинні: забезпечувати захист цієї інформації; нести всі витрати, пов'язані із забезпеченням захисту цієї
інформації.
4. Правила захисту конфіденційної інформації
про фізичний захист
4.1. Власники і користувачі конфіденційною інформацією про
фізичний захист повинні мати власні системи захисту такої
інформації. 4.2. Системи захисту конфіденційної інформації про фізичний
захист повинні передбачати: встановлення порядку реєстрації, обліку і захисту (в тому
числі - охорони) усіх видів носіїв цієї інформації на усіх етапах
та в усіх місцях їх існування; запровадження системи персональної відповідальності за
реєстрацію, облік, наявність і захист (в тому числі - охорону)
носіїв цієї інформації; залучення до опрацювання, реєстрації, обліку і захисту (в
тому числі - охорони) носіїв цієї інформації тільки фахівців, що
мають доступ до такої інформації згідно з вимогами законодавства; здійснення, відповідно до вимог законодавства, технічного
захисту засобів електронної техніки (персональних комп'ютерів,
принтерів, ксероксів, та ін.), що використовуються для створення,
зберігання, копіювання носіїв такої інформації; здійснення обміну цією інформацією за допомогою кур'єрів або
захищеними каналами зв'язку, або ж, при переданні інформації
незахищеними каналами зв'язку, - з використанням системи
умовностей (кодів); застосування непрозорих або подвійних конвертів при
використанні поштового зв'язку; ознайомлення зі змістом цієї інформації тільки з письмового
дозволу керівника юридичної особи (уповноваженої керівником
посадової особи), викладеного на носіях цієї інформації; запровадження порядку підготовки матеріалів з питань, що
стосуються фізичного захисту, до відкритої публікації; запровадження порядку проведення службових розслідувань
випадків розголошення, витоку, втрати конфіденційної інформації; щорічне проведення комісійної перевірки наявності усіх
зареєстрованих носіїв цієї інформації (інвентаризації), зі
складанням відповідного акта; інші вимоги власника або користувача.
4.3. Для перевірки відсутності конфіденційної інформації в
матеріалах з питань фізичного захисту, підготовлених для
відкритого публікування, юридичні особи - власники конфіденційної
інформації, а також користувачі нею, створюють постійну експертну
комісію з кваліфікованих фахівців. Експертна комісія складає
відповідні акти і надає їх на затвердження керівнику юридичної
особи. 4.4. Керівник юридичної особи - власника конфіденційної
інформації про фізичний захист або користувача нею визначає
відповідним наказом перелік осіб з числа власного персоналу, які
відповідальні за захист носіїв зазначеної інформації. 4.5. Усі місця, де є носії конфіденційної інформації про
фізичний захист, повинні перебувати під безперервним наглядом осіб
з числа персоналу, які відповідальні за їх захист, або службовців
підрозділу охорони. Передача відповідальності за захист носіїв
цієї інформації, між персоналом і службовцями підрозділу охорони
відбувається відповідно до процедур і критеріїв, затверджених
керівником юридичної особи - власника або користувача цією
інформацією. 4.6. Посадові або службові особи, що відповідальні за
збереженість і охорону носіїв конфіденційної інформації про
фізичний захист, повинні вести облік усіх осіб, що мали доступ до
носіїв зазначеної інформації. 4.7. У випадках виявлення розголошення (витоку, втрати
матеріального носія тощо) конкретної конфіденційної інформації про
фізичний захист - проводиться службове розслідування та вживаються
заходи захисту від наслідків цього розголошення. Примірники акта
службового розслідування надаються центральному органу виконавчої
влади, що регулює фізичний захист, а також правоохоронним органам
(на їх запит).
Додаток 1
до Правил поводження з інформацією
щодо фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів,
інших джерел іонізуючого
випромінювання, доступ до якої
обмежується
Перелік
інформації про фізичний захист з обмеженим доступом до неї,
яка повинна бути віднесена до категорії таємних відомостей,
що становлять державну таємницю, та юридичних осіб, які
повинні здійснити це віднесення та будуть використовувати і
захищати цю інформацію
------------------------------------------------------------------ | N |Інформація з обмеженим доступом про фізичний за- | Юридична | |з/п|хист, що має бути віднесена до категорії таємних | особа | | |відомостей, які становлять державну таємницю | | |---+-------------------------------------------------+----------| |1 |Вимоги правоохоронних органів щодо рівня фізично-|СБУ, МВС | | |го захисту ядерних установок та ядерних ма-| | | |теріалів | | | | | | |2 |2.1. Перелік життєво важливих місць ядерної уста-|Міненерго,| | |новки, в яких некваліфікованим навмисним або нео-|НАНУ, | | |бережним порушенням нормальної дії особливо важ-|Міннауки | | |ливих приладів, пристроїв, технічних систем, об-| | | |ладнання може бути здійснений викид радіоактивних| | | |речовин в навколишнє природне середовище | | | |2.2. Опис послідовності дій щодо особливо важли-| | | |вих приладів, пристроїв, технічних систем, іншого| | | |обладнання ядерних установок, що застосовуються| | | |в Україні, внаслідок яких може виникнути| | | |радіаційна аварія (модель дій злочинця) | | | |2.3. Відомості про дату перевезення (в тому числі| | | |- міжнародного) і кількість транспортної партії| | | |ядерного матеріалу першої категорії, яка пла-| | | |нується до перевезення | | | | | | |3 |3.1. Квартальний і річний плани перевезень ядер-|Мінтранс | | |них матеріалів | | | |3.2. Відомості про графік і маршрут запланованого| | | |перевезення ядерного матеріалу першої категорії | | | | | | |4 |4.1. Опис процедур фізичного захисту ядерних ус-|Міненерго,| | |тановок та ядерних матеріалів першої категорії,|НАНУ, | | |починаючи з визначення і проектування системи|Міннауки, | | |фізичного захисту |МВС | | |4.2. Відомості про місце перебування датчиків ви-| | | |явлення несанкціонованого проникнення, технічних| | | |засобів візуального контролю, щитів електрожив-| | | |лення споживачів систем фізичного захисту ядерних| | | |установок і ядерних матеріалів, а також про на-| | | |явні межі дільниць виявлення порушників вздовж| | | |периметрів зон обмеження доступу | | | |4.3. Установлений час затримки дій злочинців від| | | |початку нападу до моменту створення ними можли-| | | |вості проникнути в життєво важливі місця ядерних| | | |установок, окремо розташованих сховищ ядерних ма-| | | |теріалів | | | |4.4. Відомості про установлений порядок (систему)| | | |дій підрозділу та караулу охорони при підготовці| | | |до виконання та при виконанні бойового завдання з| | | |охорони та оборони ядерної установки або ядерного| | | |матеріалу - як у звичайних умовах, так і за надз-| | | |вичайних обставин | | | | | | |5 |5.1. Відомості (в тому числі - плани) з питань|Міненерго,| | |дій та взаємодії для відбиття нападу на ядерну|НАНУ, | | |установку або на місця, де є ядерні матеріали |Міннауки, | | |5.2. Відомості щодо системи зв'язку, яку|Мінтранс, | | |використовує підрозділ охорони |МВС | ------------------------------------------------------------------
Найменування юридичних осіб, які повинні здійснити віднесення
інформації з обмеженим доступом про фізичний захист до категорії
таємних відомостей, що становлять державну таємницю, та будуть
використовувати і захищати цю інформацію: ------------------------------------------------------------------ | | Повне | Скорочене | |---+------------------------------------------+-----------------| |1 | Міністерство енергетики України | Міненерго | |2 | Міністерство у справах науки і технологій| Міннауки | | | України | | |3 | Національна академія наук України | НАНУ | |4 | Міністерство транспорту України | Мінтранс | |5 | Служба безпеки України | СБУ | |6 | Міністерство внутрішніх справ України | МВС | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Правил поводження з інформацією
щодо фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів,
інших джерел іонізуючого
випромінювання, доступ до якої
обмежується

Перелік конфіденційної інформації про фізичний захист
та юридичних осіб - власників цієї інформації
------------------------------------------------------------------ | N | Конфіденційна інформація про фізичний захист |Власник | |з/п| |інформації| |---+-------------------------------------------------+----------| |1 |Відомості, які повідомляє про себе фізична особа|фізична | | |для отримання допуску до особливих робіт у сфері|особа | | |використання ядерної енергії та радіаційної без-| | | |пек | | | | | | |2 |2.1. Опис дій, які необхідно виконати для пере-|Міненерго,| | |робки ядерного матеріалу і створення ядерного ви-|НАНУ, | | |бухового пристрою |Міннауки | | |2.2. Відомості про наявність на підприємстві, в| | | |організації, установі ядерного матеріалу першої| | | |чи другої категорії або відомості, в яких зазна-| | | |чено найменування чи хімічна формула та кількість| | | |такого матеріалу | | | |2.3. Відомості про дату перевезення (в тому числі| | | |- міжнародного) і кількість ядерного матеріалу| | | |другої чи третьої категорії, що планується до пе-| | | |ревезення | | | |2.4. Відомості про питому міцність фізичних| | | |бар'єрів на шляхах проникнення до життєво важли-| | | |вих місць ядерної установки | | | | | | |3 |Відомості про місця установлення та про принцип|Міненерго | | |дії приладів та пристроїв, використаних як нес-| | | |тандартні засоби затримки несанкціонованих дій на| | | |ядерних енергетичних установках | | | | | | |4 |Відомості про графік і маршрут запланованого пе-|Мінтранс | | |ревезення (в тому числі - транзитного) ядерного| | | |матеріалу другої і третьої категорії | | | | | | |5 |5.1. Порядок доступу до виконання робіт щодо по-|Мінтранс, | | |точного утримання, регулювання, ремонту транс-|МВС | | |портних засобів, в яких перебувають ядерні ма-| | | |теріали при їх перевезенні | | | |5.2. Відомості про порядок та пункти передання| | | |функцій охорони під час міжнародних перевезень| | | |ядерних матеріалів | | | | | | |6 |6.1. Кількість військовослужбовців караулу охоро-|МВС | | |ни, які виконують бойове завдання з охорони в| | | |зміну | | | |6.2. Повний перелік озброєння, боєприпасів, бойо-| | | |вих технічних засобів, що є у підрозділі охорони | | | | | | |7 |7.1. Опис процедур фізичного захисту місць, де є|Міненерго,| | |ядерний матеріал другої або третьої категорії,|НАНУ, | | |сховищ радіоактивних відходів - починаючи з виз-|Міннауки, | | |начення і проектування системи фізичного захисту |МНС, | | |7.2. Технічні креслення та інструкції щодо керу-|МВС | | |вання системою управління доступом на ядерний| | | |об'єкт, до ядерної установки, в окремо розташова-| | | |не сховище ядерного матеріалу або радіоактивних| | | |відходів | | | |7.3. Відомості про рівень чутливості детекторів| | | |металу та вибухівки, які застосовані в системі| | | |фізичного захисту в місцях проходу людей та про-| | | |їзду транспорту | | | |7.4. Опис системи реалізації обмежень доступу та| | | |регулювання проходу і проїзду, порядок оформлення| | | |перепусток, заходи захисту їх від підроблення,| | | |порядок зберігання бланків перепусток | | | |7.5. Порядок взаємодії персоналу об'єкта та кара-| | | |улу охорони при здійсненні доступу персоналу до| | | |виконання робіт в місцях, що охороняються | | | |7.6. Порядок отримання дозволу на виконання робіт| | | |щодо регулювання і ремонту інженерних та| | | |технічних засобів охорони силами фахівців, які не| | | |входять до штату підрозділу охорони | | ------------------------------------------------------------------
Найменування юридичної особи - власника конфіденційної
інформації про фізичний захист
------------------------------------------------------------------ | | Повне | Скорочене | |----+------------------------------------------+----------------| | 1 |Міністерство енергетики України |Міненерго | | 2 |Міністерство у справах науки і технологій |Міннауки | | |України | | | 3 |Національна академія наук України |НАНУ | | 4 |Міністерство транспорту України |Мінтранс | | 5 |Міністерство з питань надзвичайних |МНС | | |ситуацій та у справах захисту населення | | | |від наслідків чорнобильської катастрофи | | | |України | | | 6 |Міністерство внутрішніх справ України |МВС | ------------------------------------------------------------------вверх