Документ z0111-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.03.2014, основание - z0348-14

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.01.2010 N 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2010 р.
за N 111/17406
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 43 ( z0348-14 ) від 04.02.2014 }
Про затвердження Змін
до Положення про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем

Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою удосконалення порядку
реєстрації в Національному банку України договорів про членство
або про участь у міжнародних платіжних системах, а також
узгодження в Національному банку України правил платіжних систем
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007
N 348 ( z1173-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.10.2007 за N 1173/14440, що додаються.
2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома банків і небанківських фінансових установ для
керівництва та використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
Кравця В.М.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови П.М.Сенищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.01.2010 N 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2010 р.
за N 111/17406

ЗМІНИ
до Положення про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем
( z1173-07 )

1. У преамбулі Положення ( z1173-07 ) слово та цифру "статті
7" замінити словом та цифрами "статей 7, 40".
У розділі I:
2.1. У пункті 1: в абзаці третьому слова "без відкриття рахунку" виключити; доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого
змісту: "надання дозволу на здійснення клірингових операцій та
розрахунків". У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.
2.2. Абзац перший пункту 2 після слів "платіжні системи"
доповнити словами "на юридичних осіб, які мають намір здійснювати
клірингові операції та розрахунки".
2.3. Абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції: "система переказу коштів - платіжна система, призначена для
здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для
зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі
фізичним особам у готівковій формі".
3. У розділі II:
3.1. У пункті 1: доповнити підпункт "г" новим абзацом такого змісту: "перелік платіжних інструментів/документів на переказ
готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата
суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі (для
міжнародних систем переказу коштів - з наданням зразків документів
на переказ готівки)"; у підпункті "е": доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту: "видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться банком за
договором про членство/участь у міжнародній платіжній системі, із
зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні
та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо". У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно
абзацами третім та четвертим; абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Якщо
відомості щодо системи захисту інформації містять банківську
таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому
документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та
розкриття банківської таємниці".
3.2. У пункті 8: в абзаці першому слова "в особі уповноваженого представника"
замінити словами "її представництво"; в абзаці другому слова "уповноважений платіжною організацією
міжнародної платіжної системи представник" замінити словом
"представництво".
3.3. У пункті 14 слово "змінюється" замінити словами
"змінюються види послуг з переказу коштів та/або змінюється".
3.4. Пункт 15 доповнити словами "та/або змін, пов'язаних із
зміною найменування юридичної особи, яка зареєструвала в
Національному банку договір про членство/участь у міжнародній
платіжній системі".
3.5. Доповнити розділ після пункту 15 трьома новими пунктами
16 - 18 такого змісту: "16. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку
договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі, у
разі внесення змін до переліку видів послуг, що надаються нею,
та/або зміни загальної схеми здійснення переказу коштів у цій
системі зобов'язана протягом 10 календарних днів з дня внесення
відповідних змін подати до Національного банку інформаційну
довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 1 цього розділу. 17. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку
договір про членство/участь у міжнародній системі переказу коштів,
зобов'язана в пунктах приймання/виплати переказів коштів у
доступних для огляду клієнтів місцях розміщувати інформацію
стосовно цієї системи, зокрема щодо: порядку (умов) здійснення переказу коштів; видів валют переказу коштів; вартості послуг з переказу коштів тощо. Юридична особа зобов'язана на вимогу клієнта надати йому
інформацію про пункти виплати переказу коштів у системі,
членом/учасником якої вона є. 18. Юридична особа, яка приймає від ініціатора переказу суму
коштів у національній валюті у готівковій формі для здійснення
переказу в іноземній валюті за межі України, зобов'язана
ознайомити ініціатора переказу з інформацією щодо курсу обміну
валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу в
іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання
переказу коштів. Юридична особа, яка здійснює виплату в національній валюті
суми переказу в готівковій формі в іноземній валюті, зобов'язана
отримати на здійснення такої операції згоду отримувача та
ознайомити його з інформацією щодо курсу обміну валют у
міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті
на час здійснення операції з виплати суми переказу. Ознайомлення з інформацією та отримання згоди, передбачені
цим пунктом, здійснюються у письмовій формі та засвідчуються
підписом клієнта (ініціатора/отримувача переказу)". У зв'язку з цим пункти 16 - 20 уважати відповідно
пунктами 19 - 23.
3.6. У пункті 23 цифри "17 - 19" замінити цифрами "20 - 22".
4. У пункті 1 розділу IV: у підпункті "в" слово та цифру "пункті 8" замінити словом та
цифрами "пунктах 7, 12"; доповнити пункт новим підпунктом "з" такого змісту: "з) ненадання юридичною особою послуг міжнародної платіжної
системи протягом 1 року з дати отримання реєстраційного свідоцтва
Національного банку про реєстрацію договору про членство/участь у
цій системі".
5. У розділі V:
5.1. У пункті 4: доповнити пункт після підпункту "в" новим підпунктом "г"
такого змісту: "г) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в
платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів
переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют
переказу тощо". У зв'язку з цим підпункти "г" - "ж" уважати відповідно
підпунктами "ґ" - "з"; абзац другий підпункту "ґ" викласти в такій редакції: "платіжних інструментів/документів на переказ готівки, за
допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу
коштів у платіжній системі (для систем переказу коштів - з
наведенням зразків документів на переказ готівки)"; доповнити пункт після підпункту "ґ" новим підпунктом "д"
такого змісту: "д) вимоги до членів/учасників платіжної системи (у разі
надання послуг з переказу готівки) щодо: розміщення в пунктах приймання/виплати переказів коштів у
доступних для огляду клієнтів місцях інформації про порядок
(умови) здійснення переказу коштів, види валют переказу коштів,
вартості послуг з переказу коштів тощо; надання клієнту на його вимогу інформації про пункти виплати
переказу коштів у системі; ознайомлення ініціатора переказу з інформацією щодо курсу
обміну валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу
в іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання
переказу коштів у порядку, передбаченому пунктом 18 розділу II
цього Положення; отримання згоди отримувача на здійснення виплати в
національній валюті суми переказу в іноземній валюті та
ознайомлення його з інформацією щодо курсу обміну валют у
міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті
на час здійснення операції з виплати суми переказу, у порядку,
передбаченому пунктом 18 розділу II цього Положення". У зв'язку з цим підпункти "д" - "з" уважати відповідно
підпунктами "е" - "и".
5.2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Якщо правила платіжної системи уключають відомості щодо
захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі
відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської
таємниці".
5.3. Доповнити розділ після пункту 11 новим пунктом 12 такого
змісту: "12. Платіжна організація небанківської платіжної системи,
яка узгодила з Національним банком правила платіжної системи, у
разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов'язана
протягом 30 календарних днів з дня укладення договору з
відповідним розрахунковим банком подати до Національного банку
копію цього договору, засвідчену нотаріально". У зв'язку з цим пункти 12-17 уважати відповідно
пунктами 13-18.
6. У підпункті "е" пункту 1 розділу VI цифру та слово
"6 місяців" замінити цифрою та словом "1 року".
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапковверх