Документ z0108-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2013, основание - z1828-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2010 N 1761/334
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за N 108/18846
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1077/263 ( z1828-12 ) від 11.10.2012 }
Про особливості забезпечення зарахування
до державного бюджету коштів, що отримуються
закордонними дипломатичними установами України
в іноземній валюті, їх використання
і відображення в обліку та звітності
про виконання державного бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 N 1037
( 1037-2010-п ) "Про затвердження Порядку зарахування до
державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які
функціонують за кордоном" та з метою визначення особливостей
зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті,
задля посилення контролю за забезпеченням своєчасного і в повному
обсязі зарахування до державного бюджету цих коштів з віднесенням
їх у рахунок здійснення видатків з функціонування закордонних
дипломатичних установ України, а також для їх відображення в
обліку та звітності про виконання державного бюджету
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок забезпечення зарахування до державного
бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті, їх використання і
відображення в обліку та звітності про виконання державного
бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Міністерству закордонних справ України та Міністерству
фінансів України забезпечувати зарахування до державного бюджету
коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами
України в іноземній валюті, Державній казначейській службі
України - своєчасне відображення цих коштів в обліку та звітності
про виконання державного бюджету відповідно до затвердженого цим
наказом Порядку.
3. Департаменту міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції Міністерства фінансів України (Ткачуку В.В.) у
встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кравця А.М. та заступника Міністра
закордонних справ України Гнатишина І.М.
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Міністр закордонних справ України К.Грищенко

ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства закордонних
справ України
31.12.2010 N 761/334
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за N 108/18846

ПОРЯДОК
забезпечення зарахування до державного бюджету
коштів, що отримуються закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті,
їх використання і відображення в обліку
та звітності про виконання державного бюджету

1. Цей Порядок визначає особливості зарахування до державного
бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті (крім коштів, що отримуються
за вчинення консульських дій), їх використання та порядок їх
відображення в обліку та звітності про виконання державного
бюджету.
2. Кошти, що отримуються за вчинення консульських дій
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті,
зараховуються до державного бюджету відповідно до Порядку
зарахування до державного бюджету та використання коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України в
іноземній валюті, та їх відображення в обліку та звітності про
виконання державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України та Міністерства закордонних справ України від
23.12.2009 N 1505/283 ( z0081-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.01.2010 за N 81/17376.
3. Закордонні дипломатичні установи України щокварталу до
7 числа місяця, що настає за звітним кварталом, складають і
подають до Міністерства закордонних справ Звіт про обсяги коштів,
що отримані в іноземній валюті і підлягають зарахуванню до
державного бюджету, за формою згідно з додатком 1 до цього
Порядку, у національній валюті країни місцезнаходження установи із
зазначенням еквівалента в доларах США за курсом, встановленим
згідно із законодавством цієї країни на останній день звітного
кварталу. Керівник закордонної дипломатичної установи України
забезпечує подання достовірних відомостей про ці кошти, цільове,
раціональне та ефективне їх використання відповідно до
законодавства України.
4. Міністерство закордонних справ для забезпечення
зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті: щокварталу здійснює узагальнення даних звітів закордонних
дипломатичних установ України про обсяги коштів у доларах США та
із зазначенням у гривневому еквіваленті іноземної валюти обсягів
коштів, що підлягають відображенню Державною казначейською службою
в обліку та звітності про виконання державного бюджету; забезпечує достовірність відомостей (узагальнених за
закордонними дипломатичними установами України даних звітів про
обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті, у перерахунку на
долари США) про кошти, які підлягають зарахуванню до доходів
загального та спеціального фондів державного бюджету.
5. Кошти, що отримуються закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті, є доходами державного
бюджету і відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та
закону про Державний бюджет України зараховуються до загального та
спеціального фондів державного бюджету (без перерахування з-за
кордону в Україну на рахунки Державної казначейської служби) та
відображаються Державною казначейською службою звітності про
виконання державного бюджету: як надходження коштів до загального фонду державного бюджету
і одночасно як асигнування, спрямовані на здійснення видатків за
відповідними кодами класифікації видатків та кредитування бюджету
на підставі Дозволу на зарахування до доходів загального фонду
державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті, і спрямування їх на
здійснення видатків з функціонування цих установ (далі - Дозвіл),
що оформлюється Міністерством фінансів за формою, наведеною у
додатку 2 до цього Порядку; як надходження коштів до спеціального фонду державного
бюджету за відповідними кодами класифікації доходів бюджету на
підставі Повідомлення про зарахування до доходів спеціального
фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними
дипломатичними установами України в іноземній валюті
(далі - Повідомлення), що оформлюється Міністерством закордонних
справ за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.
6. Дозвіл оформлюється Міністерством фінансів на підставі
листа Міністерства закордонних справ (подається щокварталу не
пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом) щодо
надання відповідного дозволу на зарахування до доходів загального
фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними
дипломатичними установами України в іноземній валюті, з одночасним
їх спрямуванням на здійснення видатків за відповідними кодами
класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до
пункту 5 цього Порядку.
6.1. Разом з листом Міністерства закордонних справ
обов'язково подаються у чотирьох примірниках: а) розподіл коштів, отриманих закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті, що зараховуються до доходів
загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення
видатків з функціонування цих установ (далі - Розподіл), за формою
згідно з додатком 4 до цього Порядку; б) довідка до розподілу коштів державного бюджету, отриманих
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті
(далі - Довідка до розподілу), за формою згідно з додатком 5 до
цього Порядку, погоджена із Державною казначейською службою, із
зазначенням офіційного валютного курсу Національного банку України
(гривні до долара США) станом на день звернення Міністерства
закордонних справ до Державного казначейства для узгодження
показників цієї довідки у гривневому еквіваленті іноземної валюти
щодо їх відповідності показникам річного розпису асигнувань,
помісячного розпису асигнувань, кошторисним призначенням та плану
асигнувань загального фонду державного бюджету.
6.2. Дозвіл оформлюється щокварталу (не пізніше 28 числа
місяця, що настає за звітним кварталом) у чотирьох примірниках
(два примірники направляються до Державної казначейської служби,
один - до Міністерства закордонних справ, один залишається в
Міністерстві фінансів). Днем надання Дозволу вважається дата Довідки до розподілу.
6.3. Державна казначейська служба на підставі оформленого
Міністерством фінансів Дозволу відображає в обліку та звітності
про виконання державного бюджету обсяги коштів, отриманих
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті,
як надходження до доходів загального фонду державного бюджету за
відповідними кодами класифікації доходів бюджету у національній
валюті (гривневий еквівалент іноземних валют /долари США/) за
курсом, офіційно встановленим Національним банком України на день
звернення Міністерства закордонних справ до Державної
казначейської служби для узгодження показників Довідки до
розподілу.
6.4. Відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету
за видатками та операціями з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89
( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами), Державна казначейська
служба на визначену у Дозволі суму відкриває Міністерству
закордонних справ асигнування та на підставі отриманих від
Міністерства закордонних справ розподілів відкритих асигнувань у
гривневому еквіваленті іноземної валюти відображає в обліку та
звітності про виконання державного бюджету асигнування, спрямовані
на проведення видатків за відповідними кодами класифікації
видатків та кредитування бюджету.
6.5. Міністерство закордонних справ на підставі оформленого
Міністерством фінансів Дозволу направляє закордонним дипломатичним
установам України письмові дозволи із визначенням суми коштів за
загальним фондом для використання в межах кошторисних призначень
відповідно до Розподілу.
7. Повідомлення оформлюється Міністерством закордонних справ
щокварталу (не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом) у чотирьох примірниках (два направляються до Державної
казначейської служби, один - до Міністерства фінансів, один
залишається в Міністерстві закордонних справ) разом з Довідкою до
розподілу за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, із
зазначенням відповідних кодів економічної класифікації видатків
бюджету ( v0604201-01 ) (КЕКВ) та офіційного валютного курсу
Національного банку України (гривні до долара США) станом на
останній робочий день звітного періоду (звітного кварталу). Датою Повідомлення вважається дата Довідки до розподілу. Зараховані до спеціального фонду державного бюджету кошти
використовуються закордонними дипломатичними установами України
згідно із законодавством України на підставі кошторисів з
урахуванням внесених до них змін.
8. Враховуючи особливості здійснення зарахування зазначених у
пункті 1 цього Порядку коштів до державного бюджету, кошти, що
надійшли на рахунки закордонних дипломатичних установ України в
четвертому кварталі минулого року, відображаються у звіті
Державної казначейської служби як доходи, отримані у січні
поточного року (кошти, що надійшли на рахунки у першому, другому,
третьому кварталах поточного року, - як доходи, отримані
відповідно у квітні, липні, жовтні поточного року).
9. Видатки, проведені закордонними дипломатичними установами
України, відображаються Державною казначейською службою в обліку
та звітності про виконання державного бюджету на підставі Довідки
про операції в іноземній валюті, що оформлюється відповідно до
наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126
( z0670-01 ) "Про затвердження Порядку відображення в обліку
операцій в іноземній валюті", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.08.2001 за N 670/5861 (із змінами),яка
подається Міністерством закордонних справ до Державної
казначейської служби не пізніше останнього робочого дня місяця.
10. Залишки коштів, що отримуються закордонними
дипломатичними установами України в іноземній валюті, на кінець
бюджетного періоду на поточних рахунках цих установ, відкритих у
банківських установах країн їх місцезнаходження, зберігаються на
таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному
періоді відповідно до кошторисів.
11. Закордонним дипломатичним установам України забороняється
використовувати зазначені у пункті 1 цього Порядку кошти без
оформлених відповідно до цього Порядку Дозволу та Повідомлення.
Директор Департаменту
міжнародних зв'язків
та європейської інтеграції
Міністерства фінансів України В.В.Ткачук
Директор
Валютно-фінансового департаменту
Міністерства закордонних
справ України І.В.Ярош

Додаток 1
до Порядку забезпечення
зарахування до державного
бюджету коштів,
що отримуються закордонними
дипломатичними установами
України в іноземній валюті,
їх використання
і відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету

ЗВІТ
про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті
і підлягають зарахуванню до державного бюджету*
за ______________ р.

Установа ________________________________________________________
Періодичність: квартальний, річний
------------------------------------------------------------------ | Назва показника | Загальний фонд/Спеціальний фонд* | | |--------------------------------------| | |сума коштів| сума | сума | разом, | | | у нац. |коштів у|коштів у| сума | | | валюті |перера- |доларах |коштів у| | | країни |хунку на| США |доларах | | | місцезна-|долари | | США | | | ходження | США** | | | | | установи | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 (3+4) | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |1. Залишок невикористаних| | | | | |коштів станом на початок | | | | | |року (надходження коштів | | | | | |у IV кварталі року, що | | | | | |передує звітному) | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |2. Фактичні надходження з| | | | | |початку року (у розрізі | | | | | |видів надходжень)*** | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |у тому числі за | | | | | |звітний квартал | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |3. Надходження коштів, що| | | | | |зараховані до доходів | | | | | |державного бюджету і на | | | | | |використання яких | | | | | |отримано дозвіл МЗС, з | | | | | |початку року | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |у тому числі у січні | | | | | |(квітні, липні, жовтні) | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |4. Курсова різниця | | | | | |-------------------------+-----------+--------+--------+--------| |5. Залишок станом на | | | | | |кінець звітного періоду | | | | | |(надходження коштів, які | | | | | |підлягають зарахуванню до| | | | | |доходів державного | | | | | |бюджету) | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Звіт складається окремо за коштами, що підлягають
зарахуванню до загального фонду державного бюджету, та за коштами,
що підлягають зарахуванню до спеціального фонду державного
бюджету. ** Отримані за звітний квартал закордонними дипломатичними
установами України кошти в усіх видах валют (крім доларів США)
перераховуються в долари США (за курсом, встановленим згідно із
законодавством цієї країни на останній день звітного кварталу) і
записуються однією сумою. *** Зазначається обсяг коштів за кожним видом надходжень
(доходів бюджету).
Керівник закордонної
дипломатичної установи __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Спеціаліст з фінансових питань __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку забезпечення
зарахування до державного
бюджету коштів,
що отримуються закордонними
дипломатичними установами
України в іноземній валюті,
їх використання
і відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету

ДОЗВІЛ N __
на зарахування до доходів загального фонду
державного бюджету коштів, отриманих
закордонними дипломатичними установами України
в іноземній валюті, і спрямування їх
на здійснення видатків з функціонування цих установ

"__" ___________ 20__ року
Міністерство фінансів України дозволяє провести зарахування
до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих
закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті
станом на 01._______.20__, у сумі ________________ доларів США та
спрямувати їх на здійснення видатків з функціонування закордонних
дипломатичних установ України у розрізі закордонних дипломатичних
установ та кодів економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ)
(Розподіл загальної суми коштів та Довідка до розподілу цієї суми
коштів за бюджетною програмою з визначенням КЕКВ складаються
МЗС України і є невід'ємною складовою частиною цього Дозволу).
Державна казначейська служба України відображає як
надходження у __________________ 20__ року до доходів загального
фонду державного бюджету за кодами класифікації доходів
бюджету _____________ грн., що еквівалентно ________ доларам США
(за курсом Національного банку України на день визначення обсягу
коштів у гривневому еквіваленті іноземної валюти згідно з Довідкою
до розподілу коштів за бюджетною програмою з визначенням КЕКВ), у
тому числі:
за ______________________________ ________________________ грн.,
(зазначаються код класифікації (зазначається
та назва доходів бюджету) сума цифрами)
за ______________________________ ________________________ грн.,
(зазначаються код класифікації (зазначається
та назва доходів бюджету) сума цифрами)
за ______________________________ ________________________ грн.,
(зазначаються код класифікації (зазначається
та назва доходів бюджету) сума цифрами)
і _________________ грн. одночасно відносить у рахунок спрямування
у _____________ 20__ року із загального фонду державного бюджету
асигнувань на здійснення видатків з функціонування закордонних
дипломатичних установ України - КПКВК 1401030 (у тому числі за
відповідними КЕКВ).
Міністерство закордонних справ України відображає цю суму як
отримані у _________ 20__ року із загального фонду державного
бюджету асигнування для забезпечення функціонування закордонних
дипломатичних установ України за відповідними КЕКВ. Додатки: Розподіл загальної суми коштів, на яку надається
Дозвіл, у розрізі окремих закордонних дипломатичних установ
України та Довідка до розподілу цієї суми коштів за бюджетною
програмою з визначенням КЕКВ, які є невід'ємною складовою частиною
цього Дозволу на __ арк.
Заступник Міністра
фінансів України ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 3
до Порядку забезпечення
зарахування до державного
бюджету коштів,
що отримуються закордонними
дипломатичними установами
України в іноземній валюті,
їх використання
і відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___
про зарахування до доходів спеціального фонду
державного бюджету коштів, отриманих закордонними
дипломатичними установами України в іноземній валюті

"__" ___________ 20__ року
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що на
рахунки закордонних дипломатичних установ України станом на
01.___.20___ надійшло ____________________________________________
(вказується назва доходів бюджету)
в іноземній валюті у сумі ____________ доларів США.
Відповідно до статті _______ Закону України "Про Державний
бюджет України на 20___ рік" _____________________________________
(вказується назва доходів бюджету)
є джерелом формування доходів спеціального фонду державного
бюджету. Ці кошти використовуються згідно з ______________________ __________________________________________________________________
(вказуються чинні нормативно-правові акти України)
і спрямовуються на здійснення із спеціального фонду видатків ___________________________________________ за бюджетною програмою
(вказуються напрями використання цих коштів)
"Функціонування закордонних дипломатичних установ України"
(КПКВК 1401030).
Державна казначейська служба України відображає в обліку та
звітності про виконання державного бюджету як надходження ____________________________________ у ___________________________
(зазначаються код класифікації (місяць, рік)
та назва доходів бюджету)
до доходів спеціального фонду державного бюджету ______ грн., що
еквівалентно _______ доларам США (за курсом Національного банку
України, встановленим на останній робочий день звітного кварталу).
Додаток: Довідка до розподілу цієї суми коштів за бюджетною
програмою з визначенням КЕКВ, які є невід'ємною складовою частиною
цього Повідомлення на __ арк.
Заступник Міністра
закордонних справ України ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку забезпечення
зарахування до державного
бюджету коштів,
що отримуються закордонними
дипломатичними установами
України в іноземній валюті,
їх використання
і відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник / заступник
Міністра закордонних справ України ---------------------------------- (посада)
________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "__" _________ 20__ року

РОЗПОДІЛ
коштів, отриманих закордонними дипломатичними
установами України в іноземній валюті
у сумі _______ тис. доларів США станом на 01.__.20__,
що зараховуються до доходів загального фонду
державного бюджету і спрямовуються на здійснення
видатків з функціонування цих установ

(тис. доларів США)
---------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | Обсяг коштів, отриманих закордонними дипломатичними |Обсяг коштів, | | закордонної | установами України в іноземній валюті | отриманих | |дипломатичної| станом на 01._____ 20__, що зараховуються до доходів | закордонними | | установи | загального фонду державного бюджету |дипломатичними| | України |---------------------------------------------------------| установами | | |Всього| в тому числі у розрізі видів надходжень | України в | | | | (доходів бюджету)* | іноземній | | | |--------------------------------------------------|валюті станом | | | |________________|________________|________________|на 01.__ 20__,| | | | (назва | (назва | (назва | що | | | |доходів бюджету)|доходів бюджету)|доходів бюджету)|спрямовуються | | | | | | |на здійснення | | | | | | | видатків з | | | | | | |функціонування| | | | | | |цих установ** | |-------------+------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+----------------+----------------+--------------| |Усього: | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається обсяг коштів за кожним видом надходжень
(доходів бюджету). ** Зазначається загальний обсяг коштів (без розподілу за
видами надходжень (доходів бюджету)).
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Порядку забезпечення
зарахування до державного
бюджету коштів,
що отримуються закордонними
дипломатичними установами
України в іноземній валюті,
їх використання
і відображення в обліку
та звітності про виконання
державного бюджету
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник /
заступник Голови Державної
казначейської служби
України* _______________________________ ---------------------------- (найменування головного (посада)
розпорядника коштів)
________ __________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)

ДОВІДКА
до розподілу коштів державного бюджету,
отриманих закордонними дипломатичними установами
України в іноземній валюті
(код класифікації доходів бюджету _______)**
відповідно до Дозволу (Повідомлення) N ____
від "__" __________________ 20__ року

Загальний фонд (спеціальний фонд)
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Банківські реквізити |КПКВК|КЕКВ| Сума, |Еквівалент| | |-------------------------| | |доларів | у | | |найменування|МФО| номер | | | США |гривнях***| | | установи | |рахунку | | | | | | | банку | | | | | | | |-------+------------+---+--------+-----+----+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------+------------+---+--------+-----+----+--------+----------| | | | | | | | | | |-------+------------+---+--------+-----+----+--------+----------| |Разом: | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
УСЬОГО: ______________________________________________
(сума розподілу словами)
_______________
* Погоджується Державною казначейською службою лише Довідка
до розподілу коштів загального фонду. ** Зазначаються код класифікації та назва доходів бюджету. *** За курсом НБУ станом на "__" ________________ 20____ року
1 дол. США = _____ грн.
Заступник Міністра
закордонних справ України ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор департаменту
Міністерства закордонних
справ України ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.вверх