Документ z0105-18, действует, текущая редакция — Принятие от 29.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.02.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

29.12.2017  № 249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2018 р.
за № 105/31557

Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Управлінню діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель спільно з Юридичним управлінням в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва забезпечити опублікування цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

А. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
29.12.2017 № 249


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2018 р.
за № 105/31557

ПОРЯДОК
забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою впорядкування доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України  з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), встановлює механізм створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, реєстрації запитів, їх опрацювання, систематизації, організації взаємодії, контролю за їх розглядом та підготовки звітів щодо їх опрацювання.

Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

запит на інформацію - прохання особи або групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Національного агентства;

запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Національним агентством своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Національного агентства.

система обліку інформації - електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають в Національному агентстві;

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Організація і забезпечення додержання порядку надання інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівників самостійних структурних підрозділів Національного агентства та головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.

4. Національним агентством створюються умови для подання запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

ІІ. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в Національному агентстві забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Національного агентства в мережі Інтернет, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом); надання інформації за запитами на інформацію.

2. Інформаційне наповнення офіційного веб-сайта Національного агентства та оприлюднення інформації, розпорядником якої є Національне агентство, в засобах масової інформації здійснює самостійний структурний підрозділ Національного агентства, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та комунікацію з громадськістю, за поданням самостійних структурних підрозділів Національного агентства та головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.

3. Забезпечення доступу до інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладаються на відділ діловодства Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель (далі - Відділ діловодства).

4. Відділом діловодства забезпечуються:

створення, функціонування та ведення системи обліку інформації, реєстрація документів розпорядника інформації, розгляд запитів на інформацію, їх опрацювання, систематизація та аналіз;

координація дій керівників самостійних структурних підрозділів та головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства, з метою оперативної підготовки та надання відповідей на запити на інформацію;

надання консультацій самостійним структурним підрозділам та головним спеціалістам, які підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства, під час опрацювання запитів на інформацію та їх оформлення;

здійснення контролю за своєчасним виконанням самостійними структурними підрозділами та головними спеціалістами, які підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства, вимог Закону та цього Порядку.

5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

6. Рішення, дії чи бездіяльність Національного агентства оскаржуються в установленому чинним законодавством порядку.

IIІ. Порядок звернення за публічною інформацією

1. Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, а також перелік відомостей, що становлять службову інформацію, визначаються наказами Національного агентства та підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національного агентства.

2. Запити на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство, приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00, напередодні святкових, неробочих днів з 9:00 до 16:45 за місцезнаходженням Національного агентства (вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001).

Запити, які надійшли до Національного агентства після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

3. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними. Запити можуть подаватися в усній (записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію»), письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати відповідні форми для подання запиту на інформацію (додаток 1).

4. Публічна інформація може бути надана запитувачу Національного агентства в письмовій (лист-відповідь) чи усній формі (під час особистого прийому або телефоном), про що робиться запис у журналі реєстрації запитів на інформацію, що надійшли до Національного агентства відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - журнал реєстрації запитів на інформацію) (додаток 2).

5. Запит на інформацію повинен містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити працівник Відділу діловодства, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

IV. Порядок реєстрації запитів на інформацію

1. Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Національного агентства, проводиться Відділом діловодства.

Всі запити на інформацію незалежно від форми подання централізовано реєструються в єдиному порядку.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є приймальня громадян Національного агентства.

2. Кореспонденція щодо запитів на інформацію підлягає невідкладному опрацюванню, на таких документах проставляються позначки: «Публічна інформація», «Контроль», «Терміново».

3. Запити на інформацію, що надійшли до Національного агентства, приймаються, попередньо опрацьовуються і централізовано реєструються із встановленням строків у день їх надходження (ті, що надійшли в неробочий час та день, - наступного після нього робочого дня) Відділом діловодства у журналі реєстрації запитів на інформацію та/або в реєстраційно-контрольній картці вхідного документа (далі - РКК) (додаток 3).

4. Після реєстрації запити на інформацію невідкладно в установленому порядку подаються Голові Національного агентства або його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень, який (які) визначає (ють) самостійний структурний підрозділ Національного агентства або головного спеціаліста, що підпорядковується безпосередньо Голові Національного агентства, відповідальний (ого) за розгляд запиту на інформацію  (далі - виконавець).

5. Запити на інформацію, розглянуті Головою Національного агентства або його заступниками, відповідно до розподілу функціональних повноважень повертаються з відповідною резолюцією до Відділу діловодства, який того самого дня вносить інформацію стосовно виконавця до відповідного реєстраційного журналу та передає звернення виконавцю згідно з резолюцією для опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.

6. Якщо Національне агентство не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, такий запит на інформацію направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. У разі безпосереднього надходження запиту на інформацію до будь-якого самостійного структурного підрозділу Національного агентства або головного спеціаліста, що підпорядковується безпосередньо Голові Національного агентства, через офіційні джерела зв’язку його невідкладно направляють до Відділу діловодства для подальшої реєстрації та опрацювання.

8. Якщо запит на інформацію за своїм змістом є зверненням громадян, Відділ діловодства реєструє такий документ у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

9. До розгляду запиту на інформацію виконавцем можуть залучатися й інші самостійні структурні підрозділи Національного агентства відповідно до їх компетенції.

V. Опрацювання запитів на публічну інформацію, здійснення контролю щодо надання відповідей, відмова в задоволенні запиту на інформацію та його оскарження

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

2. Відповідальними за організацію опрацювання запитів на інформацію та за надання відомостей за запитами є керівник самостійного структурного підрозділу Національного агентства або головний спеціаліст, що підпорядковується безпосередньо Голові Національного агентства, в межах своєї компетенції відповідно до резолюції керівництва Національного агентства.

3. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту на інформацію.

4. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавець невідкладно повідомляє в письмовій формі (за погодженням з Відділом діловодства) запитувача про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.

5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Порядком строки через настання обставин непереборної сили.

6. Рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію виконавцем доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження та зазначенням строку, у який буде задоволено запит на інформацію.

7. Якщо запит на інформацію потребує надання інформації з обмеженим доступом, така інформація запитувачу не надається.

Якщо обмеження доступу містить частина запитуваної інформації, а інша частина є загальнодоступною, надається інформація, доступ до якої не обмежений.

У разі якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит на інформацію зазначаються вид, назва, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого обмежений доступ до зазначеної інформації.

8. Національне агентство має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в таких випадках:

не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

9. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

10. Відповідь на запит на інформацію може містити:

усю запитувану інформацію;

частину запитуваної інформації і відмову в задоволенні запиту на інформацію в іншій частині;

відмову в задоволенні запиту на інформацію.

11. Оригінал відповіді та копія направляються до Відділу діловодства для опрацювання відповіді та подальшого централізованого формування справи, картотек, банку даних.

12. Відповідь на запит на інформацію Відділ діловодства надсилає запитувачу безпосередньо поштою або електронною поштою (на вимогу запитувача).

13. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

14. Порушеннями законодавства про доступ до інформації є:

ненадання відповіді на запит на інформацію;

ненадання інформації на запит на інформацію;

безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;

надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

нездійснення реєстрації документів;

навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

VI. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно.

2. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється за потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів.

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів підлягає періодичному оновленню відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Інформація про оновлення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів в установленому порядку розміщується на веб-сайті Національного агентства.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки від самостійного структурного підрозділу Національного агентства, у володінні якого перебуває запитувана інформація.

Оплата рахунка запитувачами на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Самостійний структурний підрозділ Національного агентства за необхідності здійснення копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок протягом одного робочого дня з дати отримання запиту подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 4), до Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національного агентства та Відділу діловодства.

На підставі отриманої заявки Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національного агентства виписує рахунок (додаток 5) у трьох примірниках і протягом одного робочого дня передає його до Відділу діловодства для письмового повідомлення запитувача (поштою, електронною поштою).

Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, рахунок та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надходять до Національного агентства (додаток 6), розміщуються на веб-сайті Національного агентства.

3. Після надходження коштів від запитувача інформації на рахунок Національного агентства Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає самостійному структурному підрозділу Національного агентства, у володінні якого перебуває запитувана інформація, та Відділу діловодства копії раніше виписаного рахунка з відміткою «Сплачено» за підписом відповідальної особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

4. Запитувана інформація надається протягом трьох робочих днів після отримання документів, що підтверджують повну оплату запитувачем витрат, пов’язаних із наданням відповіді.

Кошти, які надійшли від запитувача на рахунок Національного агентства як відшкодування витрат, перераховуються Управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом п’яти робочих днів в дохід державного бюджету.

VII. Систематизація, звітність та перевірка за запитами на інформацію

1. Усі запити на інформацію, які надходять до Національного агентства, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями оплати за копіювання або друк документів обсягом більш як 10 сторінок знаходяться у Відділі діловодства у відповідних справах у хронологічному порядку.

Кожен запит на інформацію з усіма документами щодо його розгляду становить у справі самостійну групу.

2. Щомісяця, щокварталу, щороку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, Відділ діловодства подає до підрозділу, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та комунікацію з громадськістю, звіт про стан розгляду запитів на інформацію (додаток 7) для оприлюднення на веб-сайті Національного агентства в мережі Інтернет.

Начальник Управління
діловодства, ресурсного
забезпечення та організації
закупівель
В. БарсаДодаток 1
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 3 розділу ІІІ)

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Розпорядник інформації

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичних осіб)


Найменування організації
(для юридичних осіб)


Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)


Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону, телефаксу запитувача


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа)


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

поштою

(зазначити поштову адресу)

факсом

(зазначити номер факсу)

електронною поштою

(зазначити е-mail)

на особистому прийомі

(зазначити дату особистого прийому)

контактний телефон запитувача

(зазначити телефон)Дата подання запиту__________

Посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит

Підпис запитувача____________

Підпис посадової особи, яка отримала запит
________________________________

__________
Примітки:


1. Систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національного агентства, розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства України за адресою https://arma.gov.ua/.

2. Запит на публічну інформацію фізичними та юридичними особами, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи може бути подано:
на поштову адресу: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001,
на електронну адресу: info@arma.gov.ua;
телефаксом: (044) 290-08-22;
телефоном: (044) 290-08-21.Додаток 2
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації запитів на інформацію, що надійшли до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

№ з/п

Вхідний номер

Дата

Запитувач

Місце проживання / місцезнаходження, поштова адреса

Стислий зміст запиту

Вид запиту за змістом

Кому адресовано на виконання (уповноважений структурний підрозділ)

Термін виконання

Хід виконання

ініціали (ініціал імені), прізвище, номер телефону, факсу, e-mail

категорія

вихідний номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Додаток 3
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 3 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА
вхідного документа №_________від___ __________ 20__ року

Вхідний №, дата

Заявник

Адреса

Кратність

Додатки
ВпершеФорма звернення

Категорія заявника

Статус заявника
Кореспондент


Вихідний №, дата

Вид звернення

Характер

Стислий зміст


Контроль


Термін виконання

Резолюція
Виконавці

Попередні запитиВихідні документи

№ документа

Дата реєстрації

Хто підписав

Найменування адресата
Додаток 4
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 2 розділу VI)

ЗАЯВКА №__________
від «___»____________20___року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________
(назва документа)
____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)
___________________________________________________________________

Запитувач (прізвище та ініціали запитувача - для фізичної особи, найменування запитувача - для юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, адреса, телефон)


Послуга, що надається

Кількість сторінок

копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) *


копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) *


копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) *


__________
* За відсутності даних ставиться прочерк.

Керівник структурного підрозділу, де знаходиться запитувана інформація__________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(інціали (ініціал імені),
прізвище)Додаток 5
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 2 розділу VI)

Надавач послуг:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Реєстраційний рахунок:

35219066093635

МФО банку:

820172

Код за ЄДПРОУ:

41037901

РАХУНОК №__________
від «____» _____________20____ року

Платник:

______________________________________________
______________________________________________

Назва

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок, шт.

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
РАЗОМ
Усього до сплати:

________________________________________________________
(сума словами)

Виконавець

______________
(підпис)

_______________________________
(посада, ініціали (ініціал імені), прізвище)Додаток 6
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 2 розділу VI)

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надходять до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Послуга, що надається

Вартість виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної платиДодаток 7
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в Національному
агентстві України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
(пункт 2 розділу VII)

ЗВІТ
про стан розгляду запитів на інформаціювверх