Документ z0104-12, действует, текущая редакция — Принятие от 27.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.02.2012. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2011  № 1753


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 104/20417

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 № 141, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.08.97 за № 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 818) (із змінами), схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.12.2011  № 1753


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 104/20417

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

1. У пункті 1:

1.1. У підпункті 1.1 слова «комісіонером товарів (окрім вживаних товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку)» замінити словами «товарів та послуг».

1.2. Доповнити підпункт 1.1 словами «комісійної винагороди при постачанні вживаних товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку.».

1.3. У підпункті 1.2 слова «отримання комітентом коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.» замінити словами «перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною.».

1.4. У підпункті 1.4 слова «основних фондів до складу основних невиробничих фондів.» замінити словами «виробничих основних засобів до складу невиробничих основних засобів у разі, якщо платник податків скористався правом на податковий кредит при придбанні зазначеного майна.».

2. У пункті 2:

2.1. Доповнити підпункт 2.1 словами «отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління.».

2.2. У підпункті 2.2 слова «перерахування комісіонером коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості комісійних товарів;» виключити.

3. У пункті 3:

3.1. Абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим.

3.2. Абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

«належним чином оформлених транспортних квитках, готельному рахунку або рахунку, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

належним чином оформлених касових чеках, які містять суму отриманих товарів, послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів, послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку);».

4. У пункті 4:

4.1. Підпункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. При отриманні послуг, що постачаються нерезидентом, на дату сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт постачання послуг, сума податкових зобов’язань з отриманих від нерезидента послуг відображається за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», і дебетом субрахунку 644 «Податковий кредит».

Сума податкового кредиту з отриманих від нерезидента послуг відображається у наступному звітному періоді за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», і кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит».».

4.2. Доповнити пункт новим підпунктом 4.2 такого змісту:

«4.2. При ввезенні товарів на митну територію України на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт ввезення товарів нерезидентом, сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість».».

5. У пункті 6:

5.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

«6. Видача органам митного контролю податкового векселя на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, що справляється при ввезенні на митну територію України підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні для використання у господарській діяльності, відображається за кредитом рахунків 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані» у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання».».

5.2. В абзаці третьому слова «дострокового» та «(оплати)» виключити.

6. У пункті 10 слова «, та в разі експорту готової продукції, товарів, робіт, послуг шляхом бартерних (товарообмінних) операцій» виключити.

7. У пункті 12 слово «простроченої» виключити.

8. У пункті 13:

8.1. В абзаці першому слова «, що сплачують дотації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі» виключити.

8.2. Підпункт 13.2 викласти в такій редакції:

«13.2. Перевищення суми податкового зобов’язання з податку на додану вартість над сумою податкового кредиту з податку на додану вартість, що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, яке залишилось відповідно до законодавства у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства, відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Перерахування зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарським підприємством відповідно до законодавства з поточного рахунку на спеціальний рахунок відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Використання цільового фінансування сільськогосподарські підприємства відображають за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» в кореспонденції з дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».».

8.3. У підпункті 13.3 слова та цифри «що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, відображається у звітному періоді за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» і кредитом аналітичного рахунку субрахунку 641 «Розрахунки за податками».» замінити словами та цифрами «яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається за кредитом аналітичного субрахунку 644 «Податковий кредит» рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами».».

8.4. У підпункті 13.5 абзаци другий та третій виключити.

9. У пункті 14 слова «статутного фонду» замінити словами «статутного капіталу».

10. У тексті Інструкції слово «фондів» у всіх відмінках замінити словом «засобів» у відповідних відмінках.

11. У тексті Інструкції слова «за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів)» виключити.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквверх