Документ z0094-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.12.2003, основание - z1146-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 79 від 12.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 лютого 1996 р.
за N 94/1119
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 340 ( z1146-03 ) від 26.11.2003 )
Про визначення операцій як
таких, що належать до операцій
з давальницькою сировиною
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 08-а ( z0078-98 ) від 05.01.98
N 838 ( z0009-99 ) від 22.12.98
N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98
N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99 )

Відповідно до пункту першого статті 7 Закону України "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ), Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про порядок надання висновків щодо
визначення операцій як таких, що належать до операцій з
давальницькою сировиною (додається).
2. Покласти обов'язки по наданню висновків щодо визначення
операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою
сировиною, на такі управління: 2.1. Управління ринкової кон'юнктури та цінової інформації -
розглядає вартісні показники одиниці давальницької сировини та
готової продукції, виходячи з умов їх впливу на встановлене чинним
законодавством відсоткове співвідношення вартості давальницької
сировини і вартості готової продукції. 2.2. Юридичне управління - здійснює експертизу поданих
документів на відповідність їх чинному законодавству України. 2.3. Головне управління експортного контролю і валютного
регулювання - розглядає подані документи на предмет відповідності
механізму платежів абзацу 3 статті 1 Закону України "Про операції
з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ). 2.4. Управління політики регулювання імпорту та проблем
захисту внутрішнього ринку - здійснює остаточний розгляд
документів на предмет відповідності поданої технологічної схеми
переробки і актів експертизи Торгово-промислової палати вимогам
абзацу 3 статті 1 Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) щодо
наявності, власне, самої переробки давальницької сировини та готує
лист-висновок або мотивовану відмову у наданні висновку. ( Пункт 2 в редакції Наказу МЗЕЗторгу Наказу N 08-а ( z0078-98 )
від 05.01.98 )
3. Уповноважити управління ЗЕЗ областей, міст Києва та
Севастополя надавати висновки щодо визначення операцій як таких,
що належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в
абзаці третьому статті 1 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", за
винятком операцій, які проводяться за договорами (контрактами), що
підпадають під регулювання міжнародних угод, зобов'язань та
законів України, облік яких здійснюється МЗЕЗторгом, а також у
випадках, коли загальна сума вартості контрактів по переробці
давальницької сировини перевищує 500 тис.дол.США, а при наданні
висновків Міністерством торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності
Автономної Республіки Крим, управліннями ЗЕЗ Запорізької,
Луганської, Дніпропетровської та Донецької областей - 1,5 млн.
доларів США. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98 )
4. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України
у встановлений законодавством термін. 5. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.)
забезпечити публікацію Положення про порядок надання висновків
щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з
давальницькою сировиною у газеті "Урядовий кур'єр" у триденний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України. 6. Головному управлінню з питань зовнішньої торгівлі
(Віслоух О.) довести цей наказ до регіональних управлінь ЗЕЗ
України в дводенний термін після його державної реєстрації. 7. Управлінню політики регулювання імпорту та проблем захисту
внутрішнього ринку (Калініна В.) довести цей наказ до Державного
митного комітету України та Головної державної податкової
інспекції України в дводенний термін після його державної
реєстрації. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Олійника В.І.
Міністр С.Г. Осика
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 12 лютого 1996 року N 79

Положення
про порядок надання висновків щодо визначення
операцій як таких, що належать до операцій з
давальницькою сировиною
1. Це Положення розроблено відповідно до пункту першого
статті 7 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) і визначає механізм
розгляду в МЗЕЗторг України зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) з метою визначення операцій за ними як таких, що
належать до операцій з давальницькою сировиною. 2. Висновки надаються на письмові запити, з якими до
МЗЕЗторгу або його регіональних управлінь ЗЕЗ звертаються в разі
потреби митні органи або державні податкові інспекції щодо
визначення окремих операцій, які проводять суб'єкти
підприємницької діяльності, як таких, що належать до операцій з
давальницькою сировиною. У разі необхідності МЗЕЗторг може на підставі статті 9 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) розглядати
такі письмові запити, отримуючи їх безпосередньо від суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. 3. Для надання висновків щодо віднесення операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності до операцій з давальницькою
сировиною митні органи або державні податкові інспекції
направляють до МЗЕЗторгу або до його регіональних управлінь ЗЕЗ
такі документи: - лист-запит з обгрунтуванням змісту відхилення окремої
операції, що здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності,
від норми абзаца третього статті 1 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; - копію контракту, завірену підписом керівника і печаткою
підприємства в установленому порядку; ( Абзац 3 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 838 ( z0009-99 )
від 22.12.98, N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99 ) - копії документів, що засвідчують стан виконання контракту
на дату звернення до МЗЕЗторгу; - копії документів, що засвідчують спосіб придбання сировини
для давальницької операції згідно з контрактом; - акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України
чи регіональною торгово-промисловою палатою, який засвідчує
відсоткову ступінь використання сировини в операції, що
розглядається, та рівень її вартості в загальній вартості готової
продукції. У разі потреби МЗЕЗторг може вимагати інші документи. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
поданих на розгляд документах, несе орган, який їх видав, та
суб'єкт підприємницької діяльності, за контрактом якого надаються
висновки. 4. В центральному апараті Міністерства документи
направляються в Управління політики регулювання імпорту та проблем
захисту внутрішнього ринку, де провадиться їх перевірка, розгляд
та готуються остаточні висновки щодо можливості віднесення
операції до операції з давальницькою сировиною. 5. МЗЕЗторг чи його регіональне управління ЗЕЗ надає
запитувачу у десятиденний термін з моменту прийняття документів на
розгляд висновок щодо віднесення операції до операції з
давальницькою сировиною, який оформляється у вигляді листа, що
підписується заступником міністра або начальником регіонального
управління ЗЕЗ, та направляє його запитувачу.вверх