Документ z0089-98, текущая редакция — Редакция от 07.08.2003, основание - z0697-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 490 від 24.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 лютого 1998 р.
за N 89/2529

Про затвердження Інструкції про порядок переведення,
відрахування та поновлення курсантів (слухачів)
вищих військових навчальних закладів Міністерства
оборони України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 )

На підставі ст.12 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та
з метою удосконалення порядку переведення, відрахування та
поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних
закладів Міністерства оборони України, посилення відповідальності
посадових осіб за виконання державного замовлення на підготовку
військових фахівців для Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок переведення,
відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових
навчальних закладів Міністерства оборони України, що додається. 2. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України,
головнокомандувачам видів Збройних Сил України, командувачам
військ оперативних командувань, начальникам управлінь центрального
апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, які мають у підпорядкуванні вищі військові
навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих
навчальних закладів, начальнику залізничних військ - начальнику
Головного управління залізничних військ Міністерства оборони
України, начальникам вищих військових навчальних закладів
Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів: ( Абзац перший пункту 2 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) організувати вивчення Інструкції у підпорядкованих вищих
військових навчальних закладах та забезпечити виконання її вимог; покращити виховну роботу серед курсантів (слухачів) з метою
зменшення кількості курсантів (слухачів), що відраховуються з
вищих військових навчальних закладів за небажанням продовжувати
навчання, посилити відповідальність посадових осіб за виконання
державного замовлення на підготовку військових фахівців для
Збройних Сил України. 3. Наказ начальника Головного управління військової освіти
Міністерства оборони України від 14.05.96 N 30 скасувати. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління кадрової політики Міністерства оборони
України. ( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства оборони N 233
( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 5. Наказ розіслати до з'єднання та військових комісаріатів.
Міністр оборони України
генерал-полковник О.Кузьмук
Затверджено
Наказ Міністра оборони України
від 24.12.97 N 490
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 1998 р.
за N 89/2529

Інструкція
про порядок переведення, відрахування та поновлення
курсантів (слухачів) вищих військових навчальних
закладів Міністерства оборони України
1. Загальні положення
1.1. Дана Інструкція розроблена на підставі "Положення про
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
закладів освіти", введеного в дію наказом Міністра освіти України
від 15.07.96 N 245 ( z0427-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.08.96 за N 427/1452. 1.2. Ця Інструкція регулює питання переведення курсантів
(слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства
оборони України (далі - ВВНЗ) з однієї спеціальності на іншу, із
одного ВВНЗ до іншого, а також питання відрахування та поновлення
їх у ВВНЗ. 1.3. Переведення курсантів (слухачів), а також поновлення до
складу курсантів (слухачів) осіб, які були відраховані з ВВНЗ,
здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.
Порядок ліквідації академічної різниці при переведенні або
поновленні визначається начальником вищого військового навчального
закладу, до якого переводиться (поновлюється) курсант (слухач).
Ліквідація її здійснюється, як правило, до початку навчальних
занять. 1.4. Розгляд рапортів курсантів (слухачів) про переведення,
відрахування та поновлення на навчанні повинен проводитися у
терміни і в порядку, визначеному Законом України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), та вимогами розділу 5 "Про заяви,
пропозиції і скарги" Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
( 551-14 ). ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 1.5. У всіх випадках розгляду питань про переведення,
відрахування та поновлення курсантів (слухачів) начальники вищих
військових навчальних закладів та начальники, яким підпорядковані
ВВНЗ, повинні враховувати необхідність обов'язкового виконання
державного замовлення на підготовку військових фахівців. Усі питання щодо переведення та поновлення курсантів
(слухачів) начальники, яким підпорядковані ВВНЗ, узгоджують з
начальником Головного управління кадрової політики Міністерства
оборони України. ( Пункт 1.5 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства оборони N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 1.6. Начальники ВВНЗ подають на адресу начальника, якому
підпорядковані, а також на адресу начальника Головного управління
кадрової політики Міністерства оборони України щоквартальні та
річні звіти щодо переведення, відрахування і поновлення курсантів
(слухачів) за формою та в терміни, визначені Табелем термінових
донесень по Головному управлінню кадрової політики Міністерства
оборони України. ( Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 1.7. Курсанти (слухачі), які навчаються у ВВНЗ Міністерства
оборони України на договірній основі з оплатою за рахунок інших
міністерств і відомств, які мають військові формування, можуть
бути переведені, відраховані та поновлені у порядку, встановленому
цією Інструкцією, за згодою замовників, що фінансують їх
підготовку.
2. Переведення курсантів (слухачів)
2.1. Переведення курсантів (слухачів), які навчаються за
освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, з
однієї спеціальності на іншу не допускається. Переведення їх з
одного вищого військового навчального закладу до іншого, з однієї
форми навчання на іншу дозволяється тільки за умови переведення на
ті ж спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка. 2.2. Переведення курсантів з одного вищого військового
навчального закладу до іншого або з одного напрямку підготовки на
інший, з однієї спеціальності на іншу (для курсантів, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший
спеціаліст та бакалавр) здійснюється з обов'язковим внесенням
відповідних змін до умов контракту, що укладається з курсантами
ВВНЗ після закінчення першого курсу. 2.3. Переведення курсантів (слухачів) ВВНЗ до іншого,
незалежно від форми навчання, напряму підготовки і спеціальності
здійснюється за згодою начальників обох ВВНЗ та з дозволу
начальників, яким ці навчальні заклади підпорядковані. Переведення слухачів, які мають офіцерське звання,
здійснюється з дозволу Міністра оборони України на підставі
подання начальника, якому підпорядкований ВВНЗ, з попереднім
узгодженням переведення з відповідним головнокомандувачем виду
Збройних Сил України, командувачем військ оперативного
командування, начальником управління центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, якому був підпорядкований офіцер до зарахування до ВВНЗ.
( Абзац другий пункту 2.3 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 2.4. Переведення курсантів, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст та
бакалавр, з одного напряму підготовки на інший, з однієї
спеціальності на іншу в межах вищого військового навчального
закладу здійснюється начальником ВВНЗ. 2.5. Переведення курсантів (слухачів) на перший курс ВВНЗ
забороняється. За умови виняткових обставин таке переведення може
бути здійснене Міністром оборони України за поданням начальника,
якому підпорядкований навчальний заклад, де навчається курсант
(слухач), та згодою начальника, якому підпорядкований навчальний
заклад, до якого переводиться курсант (слухач). 2.6. Курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів
можуть бути переведені: у зв'язку із службовою необхідністю; за станом здоров'я; за сімейними обставинами. 2.7. Переведення курсантів (слухачів) у зв'язку із службовою
необхідністю здійснюється на підставі постанов Кабінету Міністрів
України, наказів (директив) Міністра оборони України про
організаційні заходи у зв'язку зі зміною чисельності та структури
Збройних Сил України. 2.8. За станом здоров'я курсанти (слухачі) можуть бути
переведені у разі непридатності для подальшого навчання і
військової служби за обраною спеціальністю або у зв'язку з
необхідністю зміни еколого-кліматичних умов відповідно до висновку
військово-лікарської комісії. 2.9. Підставами для переведення курсантів (слухачів) за
сімейними обставинами є необхідність, яка виникла в період
навчання курсанта (слухача) у ВВНЗ, постійного догляду за
батьками, дружиною (чоловіком), а також іншими членами сім'ї, які
за станом здоров'я (на основі проведення акту обстеження сімейного
стану комісією районного військового комісара за місцем
проживання) потребують стороннього догляду і не мають інших
близьких родичів, що могли б здійснювати цей догляд. 2.10. Курсант (слухач), який має намір перевестися до іншого
вищого військового навчального закладу за станом здоров'я або за
сімейними обставинами, подає про це рапорт встановленим порядком. 2.11. Начальник вищого військового навчального закладу, у
якому навчається курсант (слухач), отримавши рапорт: здійснює оцінку можливості навчання курсанта (слухача) у
ВВНЗ, до якого він має намір перевестися; у разі необхідності, надсилає на ім'я відповідного
військового комісара запит щодо обстеження сімейного стану та
стану здоров'я особи, яка потребує постійного догляду з боку
курсанта (слухача), або організовує медичне обстеження курсанта
(слухача), який подав рапорт про переведення до іншого ВВНЗ за
станом свого здоров'я; організовує підготовку та збір документів і матеріалів,
необхідних для прийняття рішення щодо переводу; на підставі вивчення зібраних документів і матеріалів та
особистої бесіди із курсантом (слухачем) приймає рішення про
порушення клопотання щодо його переведення до іншого ВВНЗ або про
відмову у переведенні, про що надає мотивовану відповідь; порушує клопотання перед начальником, якому підпорядкований
ВВНЗ, про надання згоди на переведення курсанта (слухача) до
іншого ВВНЗ і подає йому на розгляд всі зібрані документи. 2.12. Начальнику, якому підпорядкований ВВНЗ, для прийняття
рішення про надання згоди на переведення курсанта (слухача)
начальником ВВНЗ подаються: клопотання начальника вищого військового навчального
закладу, у якому навчається курсант (слухач), що переводиться; рапорт курсанта (слухача) з обгрунтуванням необхідності
переведення; у разі потреби, акт обстеження сімейного стану та стану
здоров'я особи, яка потребує постійного догляду за нею з боку
курсанта (слухача), або висновок військово-лікарської комісії про
доцільність переведення курсанта (слухача) за станом його
здоров'я; службова характеристика курсанта (слухача) та інші документи
і матеріали, які необхідні для прийняття рішення. 2.13. У разі одержання згоди на переведення, начальник ВВНЗ,
у якому навчається курсант (слухач), надсилає вказані вище
документи та матеріали до ВВНЗ, до якого переводиться курсант
(слухач), а також надсилає додатково: клопотання начальника ВВНЗ про переведення курсанта (слухача)
на ім'я начальника ВВНЗ, до якого переводиться курсант (слухач); копію учбової картки курсанта (слухача); копію службової картки курсанта (слухача). У випадку, коли обидва ВВНЗ підпорядковані одному
начальникові, клопотання начальника ВВНЗ, у якому навчається
курсант (слухач), йому не подається, а всі зібрані документи і
матеріали надсилаються до ВВНЗ, до якого переводиться курсант
(слухач). 2.14. Начальник ВВНЗ, до якого переводиться курсант (слухач),
після отримання документів та матеріалів щодо його переведення: організовує вивчення отриманих документів та матеріалів і
оцінку можливості навчання курсанта (слухача) у цьому ВВНЗ; з метою об'єктивності прийняття рішення організовує розгляд
питання про прийом на навчання курсанта (слухача) на засіданні
вченої ради ВВНЗ; приймає рішення щодо прийняття курсанта (слухача) на
навчання; при позитивному розгляді справи, визначає порядок ліквідації
академічної різниці та інформує про це курсанта (слухача) через
начальника ВВНЗ, у якому він навчається; надсилає начальнику, якому підпорядкований ВВНЗ, клопотання
щодо надання дозволу на прийом курсанта (слухача) до свого ВВНЗ
для подальшого навчання. Після отримання дозволу на прийом курсанта (слухача) на
навчання інформує начальника ВВНЗ, у якому навчається курсант
(слухач), про згоду на його переведення до свого навчального
закладу. 2.15. Отримавши цю інформацію, начальник вищого військового
навчального закладу, у якому навчається курсант (слухач), видає
наказ про відрахування курсанта (слухача) у зв'язку з його
переведенням до іншого ВВНЗ і в тижневий термін пересилає особову
справу курсанта (слухача) на адресу ВВНЗ, до якого він
переводиться. У вищому військовому навчальному закладі, у якому
навчався курсант (слухач), залишаються копії академічної довідки,
учбової картки курсанта (слухача), його залікова книжка та список
пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий
самий, як і особових справ курсантів (слухачів).
3. Відрахування курсантів (слухачів)
3.1. Відрахування курсантів та слухачів, що не мають
офіцерських звань, здійснюється: з першого курсу - начальником ВВНЗ; з другого і наступних курсів, крім випускного - начальником
вищого військового навчального закладу з дозволу начальника, якому
цей ВВНЗ підпорядкований; з випускного курсу - начальником, якому військовий навчальний
заклад підпорядкований, за поданням начальника ВВНЗ. Відрахування слухачів, які мають офіцерські звання, з усіх
курсів здійснюється Міністром оборони України за поданням
начальників, яким ВВНЗ підпорядковані. 3.2. Курсант (слухач) може бути відрахований з вищого
військового навчального закладу: за академічну неуспішність; за недисциплінованість; за станом здоров'я, на основі висновку військово-лікарської
комісії; через сімейні обставини та інші важливі причини, перелік
яких визначений Кабінетом Міністрів України; у зв'язку зі скороченням штатів або організаційними заходами,
в разі неможливості використання на військовій службі; через небажання продовжувати навчання (для курсантів перших
курсів); у зв'язку з розірванням контракту; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили. 3.3. За академічну неуспішність відраховуються курсанти
(слухачі) які: під час проведення екзаменаційної сесії не склали екзамени
(не допущені до екзаменів) з трьох і більше навчальних дисциплін; не ліквідували академічну заборгованість у встановлені
начальником ВВНЗ терміни; не склали державних екзаменів з однієї або декількох
навчальних дисциплін чи одержали незадовільну оцінку при захисті
дипломної роботи (проекту, задачі). 3.4. Через недисциплінованість курсанти (слухачі) ВВНЗ
відраховуються за окремі грубі або неодноразові порушення
військової дисципліни, вимог вимог статутів Збройних Сил України,
громадського порядку та здійснення інших правопорушень. ( Пункт
3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 233 ( z0697-03 ) від 30.07.2003 ) 3.5. За станом здоров'я курсанти (слухачі) можуть бути
відраховані на підставі висновку військово-лікарської комісії про
непридатність або обмежену придатність до військової служби. 3.6. Перелік сімейних обставин та інших поважних причин для
відрахування курсантів (слухачів) із вищого військового
навчального закладу визначається Кабінетом Міністрів України. Для розгляду питання про відрахування курсанта (слухача) за
сімейними обставинами, начальник вищого військового навчального
закладу надсилає на ім'я відповідного військового комісара запит
щодо обстеження сімейного стану та стану здоров'я особи, яка
потребує постійного догляду з боку курсанта (слухача). Підставою
для розгляду питання про відрахування є акт обстеження, надісланий
до ВВНЗ військовим комісаром. При звільненні з інших поважних причин документи подає
безпосередньо заявник. Для жінок-курсантів (слухачів) сімейні обставини можуть бути
зумовлені також народженням дитини. 3.7. Курсанти (слухачі) можуть бути відраховані з ВВНЗ на
підставі постанов Кабінету Міністрів України про організаційні
заходи, пов'язані зі зміною чисельності та структури Збройних Сил
України, та відповідних наказів Міністра оборони України через
неможливість подальшого навчання за обраною спеціальністю. У разі ліквідації вищого навчального закладу, скорочення
його штату або проведення інших організаційних заходів, курсантам
(слухачам) надається можливість перевестись до іншого ВВНЗ з
виконанням вимог, викладених у пунктах 2.1 і 2.2 цієї
Інструкції. 3.8. Підставою для відрахування курсанта (слухача) через
небажання продовжувати навчання є його рапорт, поданий у
встановленому порядку. 3.9. Відрахування курсантів із вищих військових навчальних
закладів у зв'язку з розірванням контракту зумовлюється
недотриманням умов його виконання однією з сторін. 3.10. З метою запобігання необ'єктивності в розгляді питань,
відрахуванню кожного курсанта (слухача) повинна передувати
особиста бесіда керівників ВВНЗ та факультету. І тільки тоді, коли
ця робота не дала позитивних результатів, приймається рішення про
відрахування курсанта (слухача). 3.11. При вирішенні питання про відрахування курсантів
(слухачів) кожен випадок відрахування (крім відрахування за станом
здоров'я, сімейними обставинами, звинувачувальним вироком суду)
обов'язково розглядається на вченій раді ВВНЗ. Готують всі
необхідні документи і матеріали для розгляду на засіданні вченої
ради начальники відповідних факультетів. 3.12. При відрахуванні курсантів з другого і наступних
курсів, а слухачів із усіх курсів, на адресу начальника, якому
підпорядкований ВВНЗ, надсилаються (крім випадків відрахування за
станом здоров'я та у зв'язку з обвинувальним вироком суду) такі
документи і матеріали: клопотання начальника вищого військового навчального закладу
про відрахування курсанта (слухача) із ВВНЗ з обгрунтуванням
причини відрахування; витяг з протоколу засідання вченої ради ВВНЗ з цього питання; службова характеристика на курсанта (слухача); пояснювальні записки курсанта (слухача) і матеріали
дисциплінарних (службових) розслідувань (при відрахуванні за
недисциплінованість); копія службової картки; копія учбової картки; при відрахуванні за недисциплінованість - витяг із протоколу
засідання офіцерських зборів (для слухачів - офіцерів); особова справа офіцера; інші документи і матеріали, які необхідні для прийняття
рішення. При відрахуванні за станом здоров'я начальнику, якому
підпорядкований вищий військовий навчальний заклад, подається лише
клопотання начальника ВВНЗ та постанова військово-лікарської
комісії. При відрахуванні курсанта (слухача) у разі ліквідації вищого
військового навчального закладу та у зв'язку з обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили, начальнику подається у
встановленому порядку тільки відповідна доповідь.
4. Поновлення до складу курсантів (слухачів)
4.1. Особи, відраховані з вищих військових навчальних
закладів, можуть бути поновлені до складу курсантів (слухачів) не
раніше десяти місяців після відрахування і якщо з часу їх
відрахування із ВВНЗ минуло не більше трьох років. 4.2. Поновлення курсантів (слухачів) на перший курс вищих
військових навчальних закладів забороняється. Начальник ВВНЗ має
право поновити на другий курс курсантів (слухачів), які були
відраховані з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної
заборгованості до початку навчальних занять на другому курсі. 4.3. Курсанти (слухачі), які навчалися за
освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, можуть
бути поновлені на навчання у тих же ВВНЗ, з яких були відраховані,
або у інших однотипних вищих військових навчальних закладах на
спеціальність, за якою здійснювалася їх підготовка, а також на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки - молодший
спеціаліст та бакалавр за тією ж або іншою спеціальністю (напрямом
підготовки). 4.4. Для поновлення до складу курсантів (слухачів)
військовослужбовець подає встановленим порядком рапорт, цивільна
особа - заяву на ім'я військового комісара за місцем свого
проживання. Командир військової частини (військовий комісар) вивчає
морально-ділові якості кандидата на поновлення, його придатність
до навчання у вищому військовому навчальному закладі за станом
здоров'я і порушує клопотання перед начальником відповідного ВВНЗ
про поновлення кандидата до складу курсантів (слухачів). До
клопотання додаються характеристика на кандидата, підписана
командиром військової частини, довідка про стан здоров'я та його
рапорт (заява) про поновлення. 4.5. Начальник ВВНЗ, отримавши клопотання командира
військової частини (військового комісара): організовує вивчення питання про можливість та доцільність
поновлення кандидата до складу курсантів (слухачів); організовує розгляд питання про поновлення кандидата на
засіданні вченої ради ВВНЗ; приймає рішення про поновлення кандидата або про відмову у
поновленні з урахуванням рекомендацій керівництва факультету та
вченої ради ВВНЗ. У випадку, коли кандидат поновлюється на навчання у ВВНЗ
Міністерства оборони України на договірній основі з оплатою за
рахунок коштів інших міністерств і відомств, які мають військові
формування, начальник ВВНЗ надсилає на адресу замовника, що
фінансує підготовку, запит на згоду щодо поновлення вказаного
кандидата. 4.6. У разі прийняття позитивного рішення про поновлення
кандидата (та згоди замовника) начальник ВВНЗ подає на ім'я
начальника, якому підпорядкований ВВНЗ, клопотання про поновлення
кандидата до складу курсантів (слухачів). До клопотання начальника
ВВНЗ додаються: клопотання командира військової частини, де проходить
військову службу колишній курсант (слухач), або військового
комісара за місцем проживання особи, яка бажає поновитися на
навчання; рапорт кандидата на поновлення у ВВНЗ; характеристика на кандидата на поновлення; картка медичного обстеження кандидата військово-лікарською
комісією з висновком про придатність до навчання у ВВНЗ; копія академічної довідки кандидата на поновлення; інші документи, які можуть вплинути на прийняття рішення, у
тому числі і згода замовника, який буде фінансувати підготовку
курсанта (слухача). 4.7. Після отримання від начальника, якому підпорядкований
вищий військовий навчальний заклад, дозволу на поновлення
кандидата до складу курсантів (слухачів) начальник ВВНЗ: повідомляє кандидата про згоду на поновлення та умови
зарахування на навчання або причини відмови; надсилає на адресу командира військової частини, де проходить
військову службу кандидат на поновлення, або військовому комісару
за місцем проживання кандидата запит щодо направлення кандидата до
вищого військового навчального закладу для подальшого навчання. У випадку поновлення курсантів (слухачів), які були
відраховані з першого курсу (п.4.2 Інструкції), на другий курс,
начальник вищого військового навчального закладу надсилає запит
щодо направлення кандидата до ВВНЗ для ліквідації академічної
заборгованості, а потім інформує командира військової частини про
зарахування кандидата до ВВНЗ на навчання (у разі успішної
ліквідації заборгованості) або про відмову в зарахуванні.
Додаток 1
до п.1.6 Інструкції, введеної в дію
наказом Міністра оборони України
від 24.12.97 N 490
Звіт
про відрахування слухачів (курсантів)
______________________________________
(повна назва ВВНЗ)
за станом на 1 вересня 199_ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва факультету, |Рік |Набрано на |Відраховано за|Поновлено за|Переведено|Залиши- |Місяць |При- | |з/п|спеціальності, номер|на- |навчання | 199_/__навч. |199_/__навч.|за 199_/__|лось на |та рік |мітка| | | курсу |бору|в рік набору| рік | рік |навч. рік |навчанні|випуску| | |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| | |Всього за факультет:| | | | | | | | | |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| | |Всього за факультет:| | | | | | | | | |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| |———+————————————————————+————+————————————+——————————————+————————————+——————————+————————+———————+—————| | |Всього за ВВНЗ: | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. У чисельнику - слухачі, у знаменнику - курсанти
Начальник ВВНЗ __________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Додаток 2
до п.1.6 Інструкції, введеної в дію
наказом Міністра оборони України
від 24.12.97 N 490
Звіт
про відрахування слухачів (курсантів)
_____________________________________
(повна назва ВВНЗ)
за ____________________ квартал 199_ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва |Кількі-|Відра-| Відраховано за категоріями: | Причини відрахування |Переве-|Понов-|При-| |з/п|факуль-|сть за |ховано|————————————————————————————————————+————————————————————————|дено до|лено |міт-| | | тету, |станом |за |Офі-|Пра-|Стро- |Випуск-|Осіб |Циві-|Неус-|Недис-|Розрив|Інші|інших |(прий-|ка | | |курсу |на: |квар- |цери|пор-|кової |ники |жіно-|льної|піш- |циплі-|конт- |при-|ВНЗ |нято) | | | | | |тал | |щики|служби|війсь- |чої |моло-|ність|нова- |ракту |чини| | | | | | | | | | |та за |кових |статі|ді | |ність | | | | | | | | | ______| | | |конт- |ліцеїв | | | | | | | | | | | | | | | | |рактом| | | | | | | | | | | |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| | |Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | | | | | | |факуль-| | | | | | | | | | | | | | | | | | тет: | | | | | | | | | | | | | | | | |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| | |Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | | | | | | |факуль-| | | | | | | | | | | | | | | | | | тет: | | | | | | | | | | | | | | | | |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| |———+———————+———————+——————+————+————+——————+———————+—————+—————+—————+——————+——————+————+———————+——————+————| | |Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВВНЗ: | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. У чисельнику - слухачі, у знаменнику - курсанти
Начальник ВВНЗ __________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)вверх