Список професійних захворювань
МОЗ України; Перечень от 02.02.199523/36/9
Документ z0085-95, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.01.2001, основание - z0068-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П Е Р Е Л І К
N 23/36/9 від 02.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 березня 1995 р.
за N 85/621
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства соціального
захисту України,
Міністерства праці України
від 02.02.95 р. N 23/36/9
( z0086-95 )
( Список втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 374/68/338 ( z0068-01 ) від 29.12.2000 )
Список професійних захворювань ————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN |Найменування |Небезпечні та шкідливі|Примірний перелік ви-| | пп | хвороб |речовини і виробничі |робництв та робіт, що| | | |фактори, вплив яких |виконуються на них | | | |може викликати розви- | | | | |ток професійних захво-| | | | |рювань | | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 1. |Захворювання,| | | | |які виникають| | | | |під впливом | | | | |хімічних фак-| | | | |торів: | | | |1.1 |Гострі, хро- |Хімічні речовини: пер-|Всі види робіт, пов'я| | |нічні інток- |винна сировина, промі-|зані з процесами оде-| | |сикації та їх|жні, побічні та кінце-|ржання, переробки, за| | |наслідки, для|ві продукти |стосування (включаючи| | |перебігу яких| |лабораторні роботи) | | |характерне | |отруйних речовин в рі| | |ізольоване | |зних галузях промисло| | |або сполучене| |вості, будівництві, | | |ураження ор- | |сільському господар- | | |ганів та сис-| |стві на транспорті та| | |тем | |сфері обслуговування | | |- токсичне уш|Азотна кислота, аміак,| | | |кодження орга|оксиди азоту, ізоціа- | | | |нів дихання: |нати, кремнійорганічні| | | |ринофарингола|сполуки, селен, сірка | | | |рингіт, еро- |та її сполуки, формаль| | | |зія, перфора-|дегід, фталевий ангід-| | | |ція носової |рид, хлор та його спо-| | | |перетинки, |луки, фтор та його спо| | | |трахеїт, бро-|луки, хром та його спо| | | |нхіт, пневмо-|луки, бензол та його | | | |склероз та |похідні, гомологи бен-| | | |інше |золу, аміно-, нітро- | | | | |та хлорсполуки вугле- | | | | |воднів ароматичного | | | | |ряду | | | |- токсична |гексаметилендіамін, | | | |анемія |пестициди (хлороргані-| | | | |чні), свинець, його | | | | |неорганічні сполуки та| | | | |інші | | | |- токсичний |бензол та його похідні| | | |гепатит |аміно- та нітросполуки| | | | |вуглеводнів ароматич- | | | | |ного ряду, галоїдопо- | | | | |хідні вуглеводнів жир-| | | | |ного ряду, гідразин та| | | | |його сполуки, пестици-| | | | |ди (хлорорганічні), фо| | | | |сфор та його сполуки, | | | | |фтор та його сполуки | | | |- токсична |бета-нафтол, кадмій, | | | |нефропатія |чотирихлористий вугле-| | | | |ць та інші | | | |- токсичні |бензол та його похідні| | | |ураження нерв|гомологи бензолу, | | | |ової системи:|аміно-, нітро- та хлор| | | |поліневропа- |сполуки вуглеводнів | | | |тія, неврозо-|ароматичного ряду, гек| | | |подібні стани|саметилендіамін, сти- | | | |енцефалопатія|рол, галоїдопохідні | | | | |вуглеводнів жирного | | | | |ряду, гідразин та його| | | | |сполуки, марганець, пе| | | | |стициди, ртуть та її | | | | |сполуки, сірковуглець,| | | | |тетраетилсвинець та | | | | |інші | | | |- токсичні | | | | |ураження | | | | |очей: | | | | |катаракта |тринітротолуол | | | |-кон'юнктивіт|азотна кислота, аміак,| | | |кератокон'юнк|оксиди азоту, ізоціа- | | | |тивіт |нати, сірка та її спо-| | | | |луки, формальдегід, | | | | |хлор, фтор та їх сполу| | | | |ки | | | |- токсичні |жовтий фосфор та його | | | |ураження кіс-|сполуки, фтор та його | | | |ток: остеопо-|сполуки | | | |роз, остеос- | | | | |клероз, нек- | | | | |роз щелеп | | | |1.2 |Хвороби шкі- |Продукти перегонки на-|Підприємства хімічної| | |ри: епідермоз|фти, кам'яного вугілля|нафтопереробної, ма- | | |контактний |та сланців (бензин, |шинобудівної, металур| | |дерматит, фо-|гас, уайтспирит, масти|гійної, деревооброб- | | |тодерматит, |льно-охолоджуючі ріди-|ної, шкірсировинної, | | |оніхіїн, пара|ни та масла, крезол, |шкіряної, харчової | | |ніхії, токси-|лізол, гудрон, мазут, |промисловостей, буді-| | |чна меланоде-|асфальт, пек та його |вельне, меблеве вироб| | |рмія, масляні|дистиляти), хлоровані |ництво, очищення наф-| | |фолікуліти |нафталіни, кислоти, |тоналивних суден, бу-| | | |луги, органічні розчин|дівництво шахт та ін-| | | |ники, гідросульфіт, |ші | | | |хлорне вапно, солі важ| | | | |ких металів, сполуки | | | | |миш'яку, сурми, форма-| | | | |лін, клеї та інші | | |1.3 |Металева |Аерозолі конденсації |Підприємства кольоро-| | |лихоманка, |кольорових металів |вої металургії, плас-| | |фторопластова|(цинк, мідь, нікель, |тичних мас (фторопла-| | |(тефлонова) |сурма та інші), аеро-|стів) та їх переробки| | |лихоманка |золі вторинної поліме-|обробка матеріалів з | | | |ризації фторопластів |кольорових металів | |1.4 |Алергічні |див. пункт 6 | | | |захворювання | | | |1.5.|Новоутворення|див. пункт 7 | | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 2. |Захворювання,| | | | |викликані | | | | |впливом про- | | | | |мислових ае- | | | | |розолей | | | |2.1 |Пневмоконіо- |Тривале вдихання пилу,|Робота в рудниках, ша| | |зи: силікоз, |який містить двооксид |хтах, відкритих кар'є| | |силікатози, |кремнію у вільному або|рах, на збагачуваль- | | |металоконіози|сполученому стані, пил|них та довідних фабри| | |карбоконіози,|з вмістом вуглецю (ву-|ках гірничорудної та | | |пневмоконіози|гілля, кокс, сажа, гра|вугільної промислово-| | |від змішаного|фіт, алмаз); пил мета-|сті; видобуток, оброб| | |пилу, пневмо-|лів та їх оксидів, в |ка нерудних порід та | | |коніози від |тому числі зварюваль- |матеріалів, азбесту | | |пилу пластмас|ний аерозоль; пил орга|та інших силікатів, | | | |нічних та штучних міне|щебеню тощо; виробниц| | | |ральних волокон, плас-|тво азбестоцементу та| | | |тмас, змішані види |інших азбестомістких | | | |пилу |матеріалів (труби, | | | | |шифер, панелі, дошки,| | | | |фрикційні і азбестоте| | | | |кстильні вироби та ін| | | | |ші), виробництво фар-| | | | |форо-фаянсових, скля-| | | | |них виробів, виробни-| | | | |цтво та застосування | | | | |коксу, сажі,графітів;| | | | |металургійні та лива-| | | | |рні виробництва, ма- | | | | |шинобудування; метало| | | | |обробка; зварювальні | | | | |роботи; розмелювання | | | | |сипучих матеріалів; | | | | |виробництво, обробка | | | | |пластмас та інші види| | | | |робіт з виділенням | | | | |пилу | |2.2.|Бісиноз |Тривале вдихання різ- |Переробка (включно й | | | |них видів волокнистого|первинна) льону, баво| | | |рослинного пилу (льону|вни, коноплі та інших| | | |бавовни, коноплі та |волокнистих рослинних| | | |інше) |культур (підприємства| | | | |первинної переробки, | | | | |текстильне виробниц- | | | | |тво) | |2.3.|Хронічний бро|Тривале вдихання усіх |Роботи, вказані в гра| | |нхіт (пиловий|вищенаведених видів пи|фі 4 за пунктом "пне-| | |токсико-пило-|лу, а також органічно-|вмоконіози", а також | | |вий у поєдна-|го пилу рослинного і |виробництва: валяль- | | |нні з неспри-|тваринного походження |но-вовняне, борошно- | | |ятливими ме- |(борошняний, зерновий,|мельно-круп'яне, цук-| | |теофактами) |волосяний, вовняний, |рове, первинна оброб-| | | |тютюновий, паперовий, |ка бавовни, льону та | | | |цукровий та інші). |інших луб'яних куль- | | | |Одночасна дія пилового|тур, а також інші ви-| | | |і хімічного факторів |ди робіт, які пов'яза| | | |(подразнюючі речовини,|ні з виділенням пилу | | | |компоненти вихлопу са-| | | | |мохідних гірничих ма-| | | | |шин та інше), неспри- | | | | |ятливі мікрокліматичні| | | | |умови | | | | | | | |2.4.|Хронічний ри-|Тривале вдихання пилу,|Роботи, перелічені у | | |нофарингола- |зазначеного у пп. 2.1|пп. 2.2, 2.3 | | |рингіт |2.2 | | | |- алергічні |Див. пункт 6 | | | |захворювання | | | | |- новоутовре-|Див. пункт 7б | | | |ння | | | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 3. |Захворювання,| | | | |які викликані| | | | |дією фізичних| | | | |факторів: | | | |3.1.|Захворювання,|Одноразовий короткоча-|Усі види робіт з ра- | | |пов'язані з |сний загальний вплив |діоактивними речови- | | |дією іонізу- |зовнішнього іонізую- |нами та джерелами іо-| | |ючих випромі-|чого опромінення або |нізуючих випроміню- | | |нювань |надходження у середину|вань | | | |організму значної кі- | | | | |лькості радіоактивних | | | | |речовин та їх сполук | | | |а) променева |Систематичний вплив | | | |хвороба (гос-|іонізуючої радіації у | | | |тра або хро- |дозах, що перевищують | | | |нічна) |допустимий рівень для | | | | |професійного опроміне-| | | | |ння | | | |б) місцеві |Зовнішній локальний | | | |променеві ура|вплив іонізуючого ви- | | | |ження (гострі|промінювання, радіоак-| | | |чи хронічні) |тивних речовин | | |3.2.|Захворювання,|Систематичний вплив |Усі види робіт з дже-| | |пов'язані з |електромагнітних випро|релами електромагніт-| | |впливом неіо-|мінювань радіочастот- |них випромінювань ра-| | |нізуючих ви- |ного діапазону; коге- |діочастотного діапа- | | |промінювань: |рентних та некогерент-|зону; усі види робіт | | |вегетативно- |них моно- та поліхрома|з випромінюванням оп-| | |судинна дисто|тичних випромінювань |тичних квантових гене| | |нія, астеніч-| |раторів | | |ний, астенове| | | | |гетативний, | | | | |гіпоталаміч- | | | | |ний синдроми | | | |3.3.|Місцеві ура- |Локальний вплив лазер-|Усі види робіт з ви- | | |ження тканин |них випромінювань |промінюванням оптич- | | |лазерним ви- | |них квантових генера-| | |промінюванням| |торів | | |(опіки шкіри,| | | | |ураження ро- | | | | |гівки та сіт-| | | | |ківки ока) | | | |3.4.|Вібраційна |Тривалий систематичний|Робота з ручними ма- | | |хвороба |вплив виробничої лока-|шинами, і робочі міс-| | | |льної вібрації, що пе-|ця біля машин, які | | | |редається на руки пра-|генерують вібрацію | | | |цюючих та вібрації ро-| | | | |бочих місць | | |3.5.|Сенсоневра- |Систематичний вплив ви|Усі види трудової ді-| | |льна приглу- |робничого шуму |яльності, пов'язані | | |хуватість | |з впливом інтенсивно-| | | | |го виробничого шуму | | | | |в промисловості, бу- | | | | |дівництві, сільському| | | | |господарстві, на тран| | | | |спорті | |3.6.|Вегетативно- |Контактна передача уль|Робота з ультразвуко-| | |сенсорна (ан-|тразвуку на руки |вими дефектоскопами | | |гіоневроз) | |та медичною апарату- | | |або сенсомо- | |рою, що генерує уль- | | |торна полінев| |тразвук | | |ропатія рук | | | |3.7.|Електроофталь|Інтенсивне ультрафіоле|Роботи в умовах інтен| | |мія |тове випромінювання |сивного ультрафіолето| | | | |вого випромінювання | | | | |(газоелектрозварюван-| | | | |ня та інше) | |3.8.|Катаракта |Систематичний вплив |Ковальсько-пресові, | | | |променевої енергії (ін|електрозварювальні та| | | |фрачервоне, ультрафіо-|термічні роботи виго-| | | |летове, надвисоке ра- |товлення скловиробів,| | | |діочастотне, рентгені-|роботи пов'язані з ін| | | |вське, гамма-випроміне|фрачервоним випроміню| | | |ння, нейтронне, протон|ванням у металургії, | | | |не випромінення) |з впливом іонізуючих | | | | |та неіонізуючих випро| | | | |мінювань | |3.9.|Декомпресійна|Підвищений атмосферний|Робота в кесонах, ба-| | |(кесонна) хво|тиск, порушення проце-|рокамерах, водолазні | | |роба та її на|сів декомпресії |та інші роботи в умо-| | |слідки | |вах підвищеного атмо-| | | | |сферного тиску | |3.10|Перегрів: |Висока температура та |Робота у глибоких ша-| | |- гострий (те|інтенсивне теплове ви-|хтах, ливарних, марте| | |пловий удар, |промінювання у робочій|нівських, листопрокат| | |судорожний |зоні |них, трубопрокатних | | |стан); | |цехах; ремонт проми- | | |- хронічний | |слових печей, очищен-| | |(вегетативно-| |ня топок, котлів, ва-| | |судинна дис- | |ріння скла та інші | | |функція з пе-| |роботи при підвищеній| | |рманентним | |температурі, в тому | | |або пароксиз-| |числі на відкритих | | |мальним пере-| |територіях в жаркий | | |бігом, з пору| |період року | | |шенням термо-| | | | |регуляції, | | | | |електролітно-| | | | |го обміну та | | | | |зниження тер-| | | | |морезистент- | | | | |ності еритро-| | | | |цитів) | | | |3.11|Облітеруючий |Низька температура у |Робота на рибом'ясо- | | |ендоартеріїт,|робочій зоні |комбінатах, риболов- | | |вегетативно- | |них суднах; холодиль-| | |сенсорна по- | |никах; геологічні ро-| | |ліневропатія | |боти, на лісозаготів-| | |(ангіопатія),| |лях; торфорозробках, | | |полірадикуло-| |в сирих, заболочених | | |невропатія | |місцях, гірничих руд-| | | | |никах, роботи в умо- | | | | |вах обводнювальних | | | | |виробок, шахтний ви- | | | | |добуток нафти та інші| | | | |види робіт в умовах | | | | |низької температури | | | | |виробничого середови-| | | | |ща | |3.12|Оніходистро- |Обробка міздри, темпе-|Шкіряне та хутрове ви| | |фії, механіч-|ратурні і метеорологі-|робництво, сільсько- | | |ні епідермози|чні фактори |господарські роботи | | |(омозолілості| |(польові), роботи на | | |та інші) | |суднах і берегових | | | | |підприємствах по пере| | | | |робці риби | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 4. |Захворювання,| | | | |пов'язані з | | | | |фізичним пере| | | | |вантаженням | | | | |та перенапру-| | | | |женням окре- | | | | |мих органів і| | | | |систем: | | | |4.1.|Координаторні|Роботи, які потребують|Роботи на клавішних | | |неврози, у |високої координації ру|апаратах та музичних | | |тому числі пи|хів і виконуються у |інструментах; стено- | | |сальний спазм|швидкому нав'язаному |графія, рукописні, ма| | | |темпі |шинописні, креслярсь-| | | | |кі, гравірувальні, | | | | |копіювальні роботи та| | | | |інші | |4.2.|Захворювання |Роботи, пов'язані з ло|Роботи на клавішних | | |периферічної |кальним м'язовим пере-|обчислювальних лічиль| | |нервової сис-|напруженням, однотип- |но-перфораційних ма- | | |теми та опор-|ними рухами, які вико-|шинах, телефонному ап| | |но-рухового |нуються у швидкому тем|араті, друкарській ма| | |апарату: моно|пі; тиском на нервові |шинці, ручне доїння; | | |полінейропа- |стовбури, м'язи, зв'я-|шліфувальні, бурильні| | |тії, у тому |зки, сухожилля, їх |ковальські, клепальні| | |числі компре-|травмуванням, система-|обрубні, формувальні,| | |сійні і веге-|тичним утриманням ван-|малярські роботи; ро-| | |тативно-сен- |тажу на руках, його |бота водіїв великован| | |сорні нейропа|підняттям та перемі- |тажних та самохідних,| | |тії, шийні і |щенням вручну або з |у тому числі сільсько| | |попереково- |докладанням зусиль; |господарських машин; | | |крижові ради-|роботи, пов'язані з си|на музичних інструмен| | |кулопатії, |стематичним нахилом ті|тах, циркові та інші | | |хронічні міо-|ла, перебування у ви- |роботи. Усі види ро- | | |фібрози (міо-|мушеній робочій позі |біт у прохідних та | | |фасцити, тен-|(на колінах, навпочіп-|очисних забоях, у | | |довагініти, |ки, лежачи, з нахилом |тому числі в обводне-| | |стенозуючі лі|уперед та інше) |них умовах з несприят| | |гаментози, | |ливим мікрокліматом | | |стилоїдози, | | | | |палець, що за| | | | |щіплюється та| | | | |інші), епікон| | | | |дильози плеча| | | | |плечолопатко-| | | | |ві периартро-| | | | |зи бурсити, | | | | |деформуючі ос| | | | |теоартрози, у| | | | |тому числі | | | | |спондилоарт- —— | | | |роз, асептичні| | | | |остеонекрози —— | | |4.3.|Опущення і ви|Тривалі (10 років і бі|Роботи, пов'язані з | | |падіння матки|льше), систематичні ——підняттям та перемі-| | |та стінок ва-|(більше 50% часу зміни)|щенням вантажів вру-| | |гіни |підіймання та перемі- ——чну з докладанням | | | |щення вантажів в поєд-|зусиль | | | |нанні з вимушеною ро- | | | | |бочою позою та впливом| | | | |вібрації (чи без неї) | | | | |у жінок віком до 40 ро| | | | |ків при відсутності | | | | |ознак травмування м'я-| | | | |зів тазового дна у пе-| | | | |ріод пологів | | |4.4.|Виражене ва-|Тривале перебування у |Роботи, пов'язані з | | |рикозне роз- |вимушеній робочій позі|тривалою статичною | | |ширення вен |стоячи |напругою, стоянням, | | |на ногах, ус-| |систематичним перене-| | |кладнене за- | |сенням значних ванта-| | |пальними (тро| |жів. Роботи в гірнич-| | |мбофлебіт) | |них виробках:прохідні| | |або трофічни-| |бурильні, кріпильні | | |ми розладами | |та інші, особливо на | | | | |крутопадаючих пластах| |4.5.|Захворювання,|Систематична напруга |Викладацька робота, | | |які виклика- |голосових складок про-|дикторська робота на | | |ються перена-|тягом тривалого часу |радіо, телебаченні, | | |пругою голосо| |вокально-розмовні ви-| | |вого апарату:| |ди акторських робіт; | | |хронічний ла-| |робота на телефонних | | |рингіт, вазо-| |станціях тощо | | |моторний мо- | | | | |нохордит, вуз| | | | |лики голосо- | | | | |вих складок | | | | |("вузлики спі| | | | |ваків"), кон-| | | | |тактні вираз-| | | | |ки голосових | | | | |складок, фона| | | | |стенія | | | |4.6.|Прогресуюча |Підвищена напруга зо-|Картографія, збирання| | |короткозо- |ру при розрізненні |феритових деталей до | | |рість |дрібних предметів з |електронних машин та | | | |близької відстані |механізмів, огранка і| | | | |контроль якості доро-| | | | |гоцінного та напівдо-| | | | |рогоцінного каміння, | | | | |збирання годинників, | | | | |коректорська робота з| | | | |оптичними приладами | | | | |та інше | |4.7.|Емфізема ле- |Систематична напруга |Робота, пов'язана з | | |генів |видиху у процесі робо-|грою на духових інст-| | | |ти |румантах, немеханізо-| | | | |ване видування скло- | | | | |виробів | |4.8.|Неврози |Тривале безпосереднє |Робота медичного пер-| | | |обслуговування психіч-|соналу у психіатрич- | | | |нохворих |них закладах, у тому | | | | |числі викладачі і об-| | | | |слуговуючий персонал | | | | |спецшкіл для психічно| | | | |неповноцінних дітей | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 5. |Захворювання,| | | | |викликані ді-| | | | |єю біологіч- | | | | |них факторів:| | | |5.1.|Інфекційні та|Контакт з інфекційними|Робота в інфекційних,| | |паразитарні |хворими, інфікованими |ветеринарних, проти- | | |захворювання,|матеріалами чи перенос|туберкульозних закла-| | |однорідні з |никами захворювань, з |дах, трудових майсте-| | |тією інфекці-|хворими тваринами, про|рнях для хворих на ту| | |єю, з якою |дуктами тваринного та |беркульоз, тваринниць| | |робітники кон|рослинного походження |ких господарствах, на| | |тактують під|(шкіра, вовна, щетина,|лікарських дільницях,| | |час роботи: |кінське волосся, м'ясо|м'ясокомбінатах, кон-| | |туберкульоз, |шкіряна, хутрова сиро-|дитерьких, консервних| | |бруцельоз, |вина, утильсировина, |фабриках; на підпри- | | |сап, сибірсь-|зерно, бавовна та |ємствах по обробці | | |ка виразка, |інші); контакт з гризу|шкіряної і хутрової | | |кліщовий ен-|нами, поверхнею, що |сировини, звірозабій-| | |цефаліт, ор- |забруднена відповідни-|них промислах, на ри-| | |нітоз, вуз- |ми мікроорганізмами, в|боловецьких суднах і | | |лики доярок, |тому числі у підземних|підприємствах рибної | | |токсоплазмоз,|умовах |промисловості; різні | | |вірусний ге- | |види робіт в умовах | | |патит, мікози| |лісових масивів, у | | |шкіри, в тому| |рудниках і шахтах та | | |числі мікози | |інше | | |ступні у шах-| | | | |тарів та ро- | | | | |бітників руд-| | | | |ників, еризи-| | | | |пелоїд Розен-| | | | |баха, сверб- | | | | |лячка, сифі- | | | | |ліс та інше | | | |5.2.|Дисбактеріоз,|Антибіотики, гриби-про|Робота в різних галу-| | |кандидамікоз |дуценти, білково-віта-——зях мікробіологічної| | |шкіри і слизо|мінні концентрати (БВК)|промисловості; засто| | |вих оболонок,|кормові дріжджі, ком- ——сування у медичній | | |вісцеральний |бікорми |промисловості та прак| | |кандидоз | |тиці, аптечних та ін-| | | | |ших установах речовин| | | | |зазначених у парагра-| | | | |фі 3 | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 6. |Алергічні за-| | | | |хворювання: | | | | |кон'юнктивіт,|Алергени-хімічні речо-|Роботи, пов'язані з | | |риніт, рино- |вини: синтетичні полі-|впливом алергенів в | | |фарінгіт, ри-|мери, смоли, лаки, фар|різних галузях проми-| | |нофарингола- |би, миючі засоби; мета|словості (підприємст-| | |рингіт, рино-|ли та їх сполуки (хром|ва хімічної, хіміко- | | |синусит, брон|нікель, кобальт, марга|фармацевтичної, буді-| | |хіальна астма|нець, берилій, платина|вельної, деревооброб-| | |астматичний |цирконій, срібло, зо- |ної, текстильної ще- | | |бронхіт, ек- |лото та інші), формаль|тинно-щіткової проми-| | |зогенний аль-|дегід, епіхлоргідрин, |словостей, металургії| | |веоліт, дерма|скипидар та ефірні |машинобудування; хут-| | |тит, екзема, |масла, хлорамін, фтале|рові підприємства, | | |токсикодермія|вий, малеїновий ангід-|медичні та аптечні ус| | |набряк Квінке|рид, гексаметилендіа- |танови, лабораторії | | |кропивниця, |мін, динітрохлорбензол|промислових підпри- | | |анафілактич- |ціаніти, замаслювачі, |ємств, інститутів та | | |ний шок, ток-|каптакс, тіурам, ніа- |інші, віварії; вироб-| | |сикоалергіч- |зон Д, хлоровані наф- |ництво комбікормів, | | |ний гепатит, |таліни, фурани, аміни,|білково-вітамінних | | |ураження цен-|акрилонітрил, етилені-|концентратів та інші;| | |тральної та |міни, пестициди та ін-|в сільському господар| | |периферичної |ші; лікарські препара-|стві (птахофабрики, | | |нервової сис-|ти: вітаміни, антибіо-|ферми, робота з пести| | |теми та інше |тики, новокаїн, нейро-|цидами та інші), на | | | |лептики, препарати бро|транспорті, підприєм-| | | |му, фурацилінового ря-|ствах побутового об- | | | |ду, сульфаніламідні |слуговування (хімчис-| | | |препарати та інші; ре-|тки, перукарні, праль| | | |човини біологічної при|ні та інші) | | | |роди: сироватки, вакци| | | | |ни, гормональні та фе| | | | |рментні препарати, мі-| | | | |кробні, грибкові куль-| | | | |тури білково-вітамінні| | | | |концентрати, комбікор-| | | | |ми, екскрети і отрути | | | | |комах, змій, гельмін- | | | | |тів та інші; | | | | |- пил рослинного і тва| | | | |ринного походження (зе| | | | |рновий, борошняний, де| | | | |ревинний, пил пуху, пі| | | | |р'я, волосся, вовни, | | | | |шовку, бавовни, льону,| | | | |тютюновий), пилок рос-| | | | |лин та інші | | |————+—————————————+——————————————————————+—————————————————————| | 7. |Новоутворен- | | | | |ня: | | | |7.1.|Пухлини шкіри|Продукти перегонки ка-|Усі роботи в різних | | |(гіперкерото-|м'яного вугілля, нафти|галузях промисловості| | |зи, епітеліо-|сланців (смола, пек), |пов'язані з впливом | | |ми, папіломи,|антрацену, фенантрену,|речовин, перелічених | | |рак, лейкоке-|аміноантраценова олія,|у графі 3. Робота з | | |ратози) |похідні азосполук, |радіоактивними речови| | | |гудрон, парафін та ін-|нами, іншими видами | | | |ші. Вплив іонізуючого |іонізуючих випроміню-| | | |випромінювання (рент- |вань | | | |генівських, гамма-вип-| | | | |ромінювань та інших) | | |7.2.|Пухлини поро-|Сполуки нікелю, хрому,|Роботи, пов'язані з | | |жнини рота, |миш'яку, кам'яновугі- |одержанням та засто- | | |органів диха-|льної смоли; азбест, |суванням сполук ніке-| | |ння |асфальт, пил радіоакти|лю, миш'яку, хрому, | | | |вних руд і пил з адсор|геологічна розвідка, | | | |бованими на ньому вуг-|добування і переробка| | | |леводнями |радіоактивних руд, | | | | |азбесту та матеріалів| | | | |що містять азбест; ро| | | | |боти, пов'язані з оде| | | | |ржанням штучного гра-| | | | |нату та виробів з ньо| | | | |го, асфальтування | |7.3.|Пухлини печін|Вінілхлорид, тривалий |Робота з вінілхлори- | | |ки |контакт з радіоактивни|дом на радіохімічних | | | |ми речовинами, тропни-|виробництвах та інші | | | |ми до тканини печінки | | | | |(полоній, торій, плуто| | | | |ній) | | |7.4.|Рак шлунка |Шестивалентні сполуки |Виробництво сполук | | | |хрому |хрому | |7.5.|Лейкози |Бензол, вплив різних |Робота з бензолом і | | | |видів іонізуючої раді-|джерелами іонізуючих | | | |ації |випромінювань | |7.6.|Пухлини сечо-|Аміни бензольного і на|Робота з речовинами, | | |вого міхура |фталінового ряду (бен-|зазначеними в графі 3| | |(папіломи, |зидин, діанзидин, наф-|в різних галузях про-| | |рак) |тиламін та інші) |мисловості | |7.7.|Пухлини кіс- |Тривалий контакт з ос-|Робота на радіохіміч-| | |ток |теотропними радіоактив|них виробництвах (ра-| | | |ними речовинами (радій|діологічні, радіохімі| | | |стронцій, плутоній) |чні лабораторії) | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Заступник міністра соціального
захисту населення України С.А.Вегера
Перший заступник міністра
охорони здоров'я України А.М.Сердюк
Заступник міністра праці
України Н.М.Малишвверх