Документ z0078-05, действует, текущая редакция — Редакция от 06.04.2012, основание - z0431-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2005 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 78/10358

Про затвердження Вимог до проведення
модифікацій ядерних установок та порядку
оцінки їх безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції
ядерного регулювання
N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
На виконання положень Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) та з метою
вдосконалення нормативно-правової бази України щодо встановлення
загальних принципів і критеріїв безпеки ядерних установок
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до проведення модифікацій ядерних
установок та порядку оцінки їх безпеки (далі - Вимоги), що
додаються.
2. Начальнику Управління регулювання безпеки ядерних
установок Семенову О.Ф. у п'ятиденний термін після підписання
наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Директору Державного науково-технічного центру з ядерної
та радіаційної безпеки Васильченку В.М. у місячний термін після
державної реєстрації наказу забезпечити тиражування Вимог у
кількості 20 примірників.
4. Начальнику Управління регулювання безпеки ядерних
установок Семенову О.Ф. у десятиденний термін після тиражування
Вимог забезпечити їх розсилку відповідно до розрахунку розсилки.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Бикова В.О.
Голова В.Грищенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра палива
та енергетики України В.Ф.Редько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
10.01.2005 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2005 р.
за N 78/10358

ВИМОГИ
до проведення модифікацій ядерних установок
та порядку оцінки їх безпеки

Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку
оцінки їх безпеки розроблено відповідно до Закону України "Про
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"
( 1370-14 ), Загальних положень забезпечення безпеки атомних
станцій, затверджених наказом Державної адміністрації ядерного
регулювання України від 09.12.99 N 63 ( z0132-00 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 06.03.2000 за N 132/4353, з
урахуванням стандарту МАГАТЕ з безпеки "Модифікації на атомних
станціях" No.NS-G-2.3. Цей документ визначає: вимоги до проведення модифікацій ядерних установок (ЯУ), які
здійснюються експлуатуючою організацією (ЕО) на окремих етапах
життєвого циклу ЯУ, зокрема до етапів проведення модифікації, що
потребують погодження з Держатомрегулювання України, переліку та
змісту документів, які мають надаватися ЕО для узгодження
проведення модифікацій з Держатомрегулювання України; порядок оцінки безпеки модифікації ЯУ та прийняття рішень
щодо узгодження технічних рішень, що розробляються в процесі
проведення модифікації. Вимоги цього документа є обов'язковими для ЕО, які здійснюють
діяльність на окремих етапах життєвого циклу ЯУ, організацій, що
надають послуги ЕО при проведенні модифікацій, та експертних
організацій / експертів, які виконують експертизу ядерної та
радіаційної безпеки, документів, що стосуються модифікацій.
1. Загальні положення
1.1. У цьому документі терміни та визначення вживаються в
такому значенні: Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки - комплекс
організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної
діяльності, яка проводиться Держатомрегулювання України і
спрямована на оцінку рівня технічної безпеки об'єктів, на яких
використовується ядерна енергія, з урахуванням всіх факторів, що
спричиняють небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Еквівалентний елемент - елемент, який вироблений за таким же
технічним завданням або такими ж технічними умовами, що й елемент,
який застосований в проекті ЯУ, або такий, для застосування якого
раніше було отримано узгодження Держатомрегулювання України. Експертна організація / Експерт - юридична або фізична особа,
яка залучається Держатомрегулювання України до виконання державної
експертизи ядерної та радіаційної безпеки, має необхідні ресурси,
кваліфікацію та досвід науково-технічної діяльності у відповідній
спеціалізації з оцінки факторів, що впливають на безпеку у сфері
використання ядерної енергії, відповідає за якість та результати
експертизи. Конфігурація ЯУ - стан ЯУ, який визначений в проекті ЯУ та
експлуатаційних документах, розроблених на основі проекту. Модифікація - будь-яка зміна затверджених в установленому
порядку проекту ЯУ та/або системи управління ЯУ, що проводиться на
етапах життєвого циклу ЯУ "будівництво", "введення в
експлуатацію", "експлуатація" з метою модернізації/ реконструкції
або іншою метою. Модифікацією не вважаються: зміни конфігурації ЯУ, які
пов'язані з остаточною зупинкою та виведенням з експлуатації ЯУ,
заміна елемента, важливого для безпеки ЯУ, на еквівалентний
елемент, яка здійснюється під час запланованих ремонтних робіт. Об'єкт модифікації - об'єкт, який передбачається
модифікувати, або такий, що знаходиться в стані модифікації, до
введення його в промислову експлуатацію. Оцінка безпеки модифікації ЯУ - визначення рівня технічної
безпеки проведення модифікації ЯУ з урахуванням всіх факторів, що
спричиняють небезпеку для здоров'я людини та довкілля. "Пілотна" модифікація - модифікація, яка проводиться ЕО на
конкретній ЯУ вперше. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених
у статтях 1 Законів України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та розділі 2
Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій,
затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання
України від 9 грудня 1999 року N 63 ( z0132-00 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 6 березня 2000 року за N 132/4353.
1.2. ЕО визначає необхідність проведення модифікації за
власною ініціативою на підставі аналізу експлуатаційного досвіду
(національного або міжнародного), результатів періодичних оцінок
безпеки, аналізів експлуатаційної надійності обладнання систем,
важливих для безпеки (СВБ), або на виконання регулюючих вимог
Держатомрегулювання України з метою приведення рівня безпеки ЯУ у
відповідність до чинних норм та правил з ядерної та радіаційної
безпеки.
1.3. Модифікації проводяться з метою підвищення рівня безпеки
ЯУ та надійності її систем, усунення відмов, виявлених під час
експлуатації ЯУ, збільшення коефіцієнта використання встановленої
потужності, поліпшення ремонтопридатності систем, зниження дозових
навантажень на персонал, зниження витрат на технічне
обслуговування СВБ, зменшення імовірності помилок персоналу,
продовження терміну експлуатації окремих СВБ тощо.
1.4. Технічні та організаційні рішення, що приймаються при
здійсненні модифікацій, мають базуватися на досягнутому рівні
науки й техніки і відповідати вимогам нормативно-правових актів з
ядерної та радіаційної безпеки та галузевих нормативних
документів.
1.5. За впливом на безпеку модифікації ЯУ розподіляються на
такі: модифікації, важливі для безпеки ЯУ; модифікації, що не впливають на безпеку ЯУ.
1.6. До модифікацій, важливих для безпеки, відносяться такі
модифікації ЯУ: 1.6.1. Модифікації, пов'язані зі змінами конфігурації ЯУ, а
саме: зміни проекту будівель та споруд ЯУ, конструкції СВБ або їх
характеристик, програмного забезпечення технологічного процесу; зміни меж і умов безпечної експлуатації, які встановлені
проектом ЯУ та технологічним регламентом безпечної експлуатації
ЯУ; зміни технологічного регламенту безпечної експлуатації,
інструкцій з ліквідації аварій, регламенту радіаційного контролю
та інших експлуатаційних документів, які підлягають узгодженню з
Держатомрегулювання України згідно з чинними нормами та правилами
з ядерної та радіаційної безпеки; комбінації вищезазначених змін. 1.6.2. Модифікації системи управління ЯУ: зміни організаційної структури і ресурсів ЕО; зміни програм, планів та графіків, що розробляються для
управління діяльністю ЕО з питань, важливих для безпеки ЯУ
(програм, планів та графіків підвищення безпеки ЯУ, програм
радіаційного захисту, програм поводження з радіоактивними
відходами, планів захисту персоналу, програм та графіків
продовження ресурсу систем, важливих для безпеки, та інше); зміни методів і засобів (у тому числі програмних) оцінки
безпеки ЯУ, у тому числі модифікації програм нейтронних,
теплогідравлічних розрахунків.
1.7. До модифікацій, що не впливають на безпеку ЯУ,
відносяться такі, що навіть при їх неправильному впровадженні не
можуть порушити безпеку ЯУ.
1.8. Оцінка модифікацій за впливом на безпеку проводиться ЕО.
Для модифікацій, пов'язаних зі змінами конфігурації ЯУ, оцінка
проводиться з урахуванням узгоджених Держатомрегулювання України
класифікацій систем і елементів, важливих для безпеки, що входять
до складу проекту ЯУ. Держатомрегулювання України перевіряє обґрунтованість
проведеної ЕО оцінки модифікації за впливом на безпеку та може
вимагати її зміни.
1.9. Будь-яка модифікація, важлива для безпеки ЯУ, не може
проводитися ЕО без узгодження з Держатомрегулювання України. Усі
зміни та доповнення, які вносяться у документи, раніше узгоджені з
Держатомрегулювання України, ЕО має узгодити з Держатомрегулювання
України. Проведення модифікацій ЯУ, що не впливають на безпеку, не
узгоджується з Держатомрегулювання України, але ЕО має перед
початком впровадження надати про них інформацію: для атомних
електростанцій (АЕС) і сховища відпрацьованого ядерного палива -
до Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС; для дослідницьких
реакторів - до Держатомрегулювання України.
1.10. ЕО несе відповідальність за безпеку ЯУ при проведенні
модифікацій, за своєчасне погодження модифікацій, важливих для
безпеки, з Держатомрегулювання України, а також за достовірність
наданої до Держатомрегулювання України інформації, яка обґрунтовує
безпеку проведення модифікації ЯУ.
1.11. У разі якщо ЕО залучає підрядників для виконання деяких
робіт щодо впровадження модифікації, відповідальність за безпеку
ЯУ зберігається за ЕО. ЕО визначає персонал із відповідною
кваліфікацією для оцінки якості робіт, виконаних підрядниками.
1.12. Будь-яка модифікація ЯУ, яка проводиться ЕО протягом
життєвого циклу ЯУ, не має зменшувати рівень безпеки ЯУ. Для
обґрунтування цього ЕО оцінює безпеку ЯУ з урахуванням
запропонованої модифікації та виникнення нових умов експлуатації
ЯУ.
1.13. Технічні рішення щодо модифікацій ЯУ мають бути
апробовані перед впровадженням на ЯУ. Випробування нового обладнання проводиться впродовж усього
процесу впровадження модифікації шляхом проведення: попередніх випробувань на майданчику заводу-виробника; попередніх комплексних випробувань у складі ЯУ; випробувань під час дослідної експлуатації; міжвідомчих приймальних випробувань. Впровадження модифікацій на ЯУ, як правило, проводиться також
поетапно: спочатку проводиться "пілотна" модифікація на одній ЯУ,
після введення її в промислову експлуатацію модифікація може бути
впроваджена на інших ЯУ. Порядок впровадження модифікації на інших
ЯУ визначено у пунктах 3.22-3.30 цього документа.
1.14. Під час проведення модифікації ЯУ ЕО має
використовувати: новітні наукові дослідження; досвід (при наявності) проведення аналогічних модифікацій ЯУ
в Україні та інших країнах; сучасні методи обґрунтування безпеки з використанням
комп'ютерних кодів; досвід та рекомендації міжнародних організацій, зокрема
МАГАТЕ.
1.15. У рамках керівництва з якості ЕО розробляє процедуру,
яка встановлює порядок проведення модифікацій ЯУ (включаючи
розроблення документації, її узгодження, контроль за впровадженням
модифікації тощо), необхідну для цього організаційну структуру,
ресурси, відповідальних осіб. Процедура має включати заходи, що
унеможливлюють проведення несанкціонованих модифікацій.
1.16. При проведенні модифікації програмного забезпечення
процедура проведення модифікацій має містити заходи щодо захисту
програмного забезпечення від несанкціонованого доступу. ЕО має
забезпечити збереження еталонних, робочих та таких, що
модифікуються, версій програм та суворий контроль за всіма копіями
програм.
1.17. ЕО має забезпечити збір, аналіз та зберігання
інформації за всіма модифікаціями ЯУ. Інформація про впроваджені
модифікації має обов'язково зберігатися до закінчення етапу зняття
з експлуатації ЯУ.
1.18. ЕО має забезпечити відповідні навчання та перевірку
кваліфікації персоналу, який залучений до впровадження
модифікацій. Персонал, який залучений для експлуатації
модифікованого обладнання, має бути підготовлений та перевірений
до початку дослідної експлуатації об'єкта модифікації на ЯУ.
2. Модифікації системи управління ЯУ
{ Пункт 2.1 глави 2 виключено на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
{ Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
{ Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
{ Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання N 51 ( z0431-12 ) від 02.03.2012 }
2.1. ЕО надає до Держатомрегулювання України для погодження
інформацію щодо змін програм, планів та графіків, що розробляються
для управління діяльністю ЯУ з питань, що важливі для безпеки ЯУ
(програм, планів та графіків підвищення безпеки ЯУ, програм
радіаційного захисту, поводження з радіоактивними відходами,
планів захисту персоналу, програм та графіків з продовження
ресурсу систем, важливих для безпеки, програми та концепції зняття
з експлуатації ЯУ та інше). Якщо форма змін документів не
визначена чинними нормами, правилами та стандартами, інформація
надається в довільній формі. Якщо ці зміни зумовлюють зміни в
інших документах, які раніше узгоджені Держатомрегулювання
України, ЕО має надати повний комплект всіх цих документів зі
змінами.
2.2. ЕО надає до Держатомрегулювання України для погодження
інформацію щодо зміни методів і засобів обґрунтування безпеки ЯУ
(у тому числі програмних), яка має містити опис змін,
обґрунтування їх необхідності, результати верифікації. Форма
надання інформації - довільна.
3. Модифікації, пов'язані зі змінами
конфігурації ЯУ
3.1. При змінах проекту, конструкції СВБ або їх
характеристик, програмного забезпечення, будівель та споруд ЯУ,
які містять СВБ, ЕО розробляє та узгоджує з Держатомрегулювання
України технічні рішення на встановлені етапи проведення
модифікації (розроблення концепції, монтаж та пусконалагоджувальні
роботи, введення в дослідну та/або промислову експлуатацію), а
саме: концептуальне рішення про проведення модифікації; технічне рішення про проведення монтажу об'єкта модифікації; технічне рішення про введення в дослідну експлуатацію; технічне рішення про введення в промислову експлуатацію.
3.2. Залежно від складності модифікації допускається
об'єднання окремих етапів (за умови надання повного комплекту
документації). Зокрема, для погодження заміни окремого елемента,
важливого для безпеки ЯУ, може бути надано (за рішенням ЕО із
відповідним обґрунтуванням) одне технічне рішення, яке має містити
обґрунтування необхідності заміни цього елемента, інформацію щодо
погодження з Держатомрегулювання України технічних умов (або іншої
документації), порядок, терміни та умови проведення заміни,
включаючи монтаж, випробування у складі ЯУ, допуск до
експлуатації.
3.3. Документи щодо змін меж і умов безпечної експлуатації,
встановлених проектом ЯУ та технологічним регламентом безпечної
експлуатації ЯУ, змін технологічного регламенту безпечної
експлуатації, інструкцій з ліквідації аварій, регламенту
радіаційного контролю та інших експлуатаційних документів, що
підлягають узгодженню з Держатомрегулювання України відповідно до
чинних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, надаються
до Держатомрегулювання України на погодження разом з документами,
що їх обґрунтовують. Якщо форма представлення змін не визначена
чинними нормами, правилами та стандартами, інформація надається в
довільній формі. Якщо ці зміни зумовлюють зміни в інших
документах, які вже узгоджені Держатомрегулювання України, ЕО має
надати повний комплект всіх цих документів зі змінами.
3.4. Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, випробування,
введення в дослідну та/або промислову експлуатацію об'єкта
модифікації мають проводитися при експлуатаційних режимах ЯУ, які
визначені в відповідних технічних рішеннях (враховується
можливість виконання робіт під час експлуатації, ремонтів ЯУ
тощо).
3.5. Впродовж усього процесу модифікації всі роботи мають
проводитися відповідно до діючої системи якості ЕО з дотриманням
необхідних заходів безпеки.
3.6. Проведення тендеру, закупівля обладнання згідно з
проектами модифікації проводиться після узгодження з
Держатомрегулювання України технічних умов, технічного завдання
(для виробів одиничного виробництва), технічних специфікацій (для
імпортних поставок), технічних вимог (якщо інша документація не
розробляється).
3.7. ЕО має оцінити необхідність внесення змін, пов'язаних із
проведенням модифікації, до технологічного регламенту безпечної
експлуатації, інструкцій з експлуатації та техобслуговування,
аварійних інструкцій та іншої експлуатаційної документації, звіту
з аналізу безпеки ЯУ, забезпечити перегляд та за необхідності
внести ці зміни перед введенням об'єкта модифікації в промислову
експлуатацію. На період дослідної експлуатації розробляються
тимчасові зміни до експлуатаційної документації, що необхідні для
впровадження модифікації.
3.8. Технічне рішення на кожному етапі має містити інформацію
про виконані на попередньому етапі роботи, обґрунтування
можливості проведення наступного етапу впровадження модифікації,
умови проведення робіт з модифікації на цьому етапі, терміни
проведення.
3.9. До кожного технічного рішення мають додаватися
документи, що обґрунтовують відповідність запропонованої
модифікації вимогам з безпеки. Перелік таких документів та вимоги
до їхнього змісту наведені у пунктах 3.17-3.21 та розділі 4.
3.10. Технічні рішення затверджуються керівництвом ЕО,
погоджуються з проектною організацією (за необхідності), іншими
наглядовими органами (у разі потреби) та надаються до
Держатомрегулювання України для погодження.
3.11. Кожний наступний етап проведення модифікації на ЯУ може
починатися тільки після узгодження відповідного технічного
рішення. ЕО має забезпечити надання необхідної документації в
терміни, які достатні для розгляду та оцінки відповідного
технічного рішення в Держатомрегулювання України.
3.12. Після завершення монтажу та пусконалагоджувальних робіт
ЕО проводить попередні комплексні випробування об'єкта модифікації
в складі ЯУ для перевірки відповідності вимогам технічного
завдання та інших документів.
3.13. Після завершення дослідної експлуатації ЕО проводить в
установленому порядку приймальні випробування, які проводяться за
участю міжвідомчої приймальної комісії. Програма та методика
приймальних випробувань мають бути погоджені з Держатомрегулювання
України до їх проведення.
3.14. До складу міжвідомчих приймальних комісій мають бути
залучені представники Держатомрегулювання України (як правило,
представники Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС).
3.15. Об'єкти модифікації ЯУ можуть бути введені в
експлуатацію (дослідну або промислову) з оформленням відповідних
документів - наказу та акта приймання тільки після узгодження з
Держатомрегулювання України відповідного технічного рішення.
3.16. Під час розгляду документів, наданих ЕО для узгодження
проведення модифікацій, Держатомрегулювання України має право
вимагати від ЕО додаткові документи та інформацію, які необхідні
для оцінки безпеки ЯУ (пояснювальну записку до проекту, креслення,
акт і протоколи попередніх автономних випробувань об'єкта
модифікації та інше).
Концептуальне рішення про модифікацію ЯУ
3.17. Концептуальне рішення про модифікацію ЯУ розробляється
ЕО та узгоджується Держатомрегулювання України до початку
будь-яких робіт щодо модифікації ЯУ. Концептуальне рішення має містити таку інформацію: визначення об'єкта модифікації; мету модифікації, обґрунтування її необхідності з визначенням
дефіцитів безпеки або відступів від вимог норм і правил з безпеки,
що усуваються запропонованою модифікацією; стислий опис модифікації; оцінку впливу впровадження модифікації на безпеку ЯУ,
персонал ЯУ та навколишнє природне середовище; пропозиції щодо встановлення класу безпеки і класифікаційного
позначення об'єкта модифікації; можливість і доцільність зберігання окремих елементів
об'єкта, що модифікується, з урахуванням їхнього технічного стану
і відповідності вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної
безпеки; інші (крім впливу на безпеку) очікувані технічні й економічні
результати модифікації; перелік учасників модифікації (проектантів, постачальників
обладнання та послуг, розробників програмного забезпечення тощо); про результати експлуатації аналогічних об'єктів модифікацій
за кордоном (при наявності); план-графік реалізації робіт із впровадження модифікації з
визначенням необхідних видів випробувань.
3.18. При необхідності за результатами розгляду
концептуального технічного рішення Держатомрегулювання України
розробляє відповідний план оцінки безпеки проекту модифікації. До
розроблення плану оцінки безпеки проекту модифікації можуть
залучатися експертні організації.
Технічне рішення про проведення
монтажу об'єкта модифікації
3.19. Технічне рішення про проведення монтажу об'єкта
модифікації розробляється ЕО з метою проведення таких робіт:
демонтаж (за необхідності) старого обладнання, монтаж нового
обладнання, пусконалагоджувальні роботи, попередні (автономні і
комплексні в складі ЯУ) випробування об'єкта модифікації. Для обґрунтування можливості виконання цих робіт ЕО додає до
технічного рішення про проведення монтажу об'єкта модифікації такі
документи: технічне завдання або технічні вимоги до об'єкта модифікації,
узгоджені в установленому порядку з Держатомрегулювання України; технічні умови на технічні засоби та обладнання об'єкта
модифікації, які узгоджені в установленому порядку з
Держатомрегулювання України. Для виробів одиничного виробництва
допускається обмежитись наданням технічного завдання. У разі
постачання обладнання закордонними виробниками замість технічних
умов можуть розглядатися інші документи (технічні специфікації,
контракти на постачання тощо); звіт з аналізу безпеки (ЗАБ) (попередній) проекту модифікації
ЯУ; програма і методика попередніх випробувань об'єкта
модифікації (автономних і комплексних у складі ЯУ); програма забезпечення якості проведення модифікації; план верифікації та звіт з верифікації програмного
забезпечення; результати валідації програмно-технічного комплексу (ПТК)
(якщо модифікується ПТК); матеріали верифікації алгоритмів, що змінені при впровадженні
модифікацій. У разі проведення модифікацій систем контролю та керування
додатково додаються: проектна оцінка (аналіз) надійності технічних та програмних
засобів та системи в цілому; аналіз реакції системи на можливі відмови в ній; аналіз стійкості контурів керування і регулювання. Ці документи можуть бути представлені окремим документом у
складі ЗАБ.
Технічне рішення про введення об'єкта
модифікації в дослідну експлуатацію
3.20. Технічне рішення про введення об'єкта модифікації в
дослідну експлуатацію ЕО розробляє для проведення та узгодження
введення об'єкта модифікації в дослідну експлуатацію. Для обґрунтування можливості здійснення безпечного введення
об'єкта модифікації в дослідну експлуатацію до технічного рішення
додаються такі документи: звіт чи інші документи (акт, протоколи) про результати
проведення монтажу і пусконалагоджувальних робіт; звіт про результати попередніх комплексних випробувань
об'єкта модифікації у складі ЯУ з наданням протоколів та акта про
проведення випробувань; інформація про результати метрологічної повірки каналів
вимірювань (за необхідності); інформація про навчання персоналу, залученого до експлуатації
об'єкта модифікації; інформація про внесення тимчасових змін у проектну та
експлуатаційну документацію; програма дослідної експлуатації об'єкта модифікації; програма та методика приймальних випробувань об'єкта
модифікації (може надаватися пізніше, але за умови погодження до
початку приймальних випробувань).
Технічне рішення про введення об'єкта
модифікації в промислову експлуатацію
3.21. Технічне рішення про введення об'єкта модифікації у
промислову експлуатацію ЕО розробляє для здійснення та погодження
з Держатомрегулювання України введення об'єкта модифікації в
промислову експлуатацію в складі ЯУ. Для обґрунтування можливості безпечної промислової
експлуатації об'єкта модифікації ЕО додає до технічного рішення
такі документи: звіт чи інші документи (акт, протоколи) про результати
дослідної експлуатації; акт та протокол приймальних випробувань та інші матеріали
міжвідомчої приймальної комісії; остаточний ЗАБ, доопрацьований за результатами дослідної
експлуатації; інформацію про внесення змін до проектної та експлуатаційної
документації; інформацію про результати метрологічної атестації засобів
вимірювань (за необхідності).
Порядок впровадження "пілотної"
модифікації на інших ЯУ
3.22. Якщо за результатами "пілотної" модифікації ЯУ ЕО
прийняла рішення про впровадження її на інших ЯУ, ЕО відповідно до
встановленого порядку розробляє галузеве (або станційне) рішення,
яке узгоджується з Держатомрегулювання України.
3.23. Галузеве (станційне) рішення має містити обґрунтування
необхідності впровадження "пілотної" модифікації на інших ЯУ,
стислі результати експлуатації "пілотної" модифікації, а також
плани - графіки її впровадження на інших ЯУ.
3.24. Для обґрунтування впровадження модифікації на інших ЯУ
ЕО проводить порівняльний аналіз кожної наступної модифікації з
метою виявлення відмін від "пілотної" модифікації. Аналізуються документи "пілотної" модифікації, зокрема: технічне завдання / технічні вимоги до об'єкта модифікації; технічні умови / технічні специфікації на технічні засоби та
обладнання об'єкта модифікації; ЗАБ проекту модифікації; проектна та експлуатаційна документація; програма забезпечення якості; документи з верифікації (при модифікації із використанням
програмного забезпечення); програми випробувань на майданчику постачальника та на ЯУ; матеріали з підготовки персоналу тощо.
3.25. Результати аналізу у вигляді змін та доповнень до
відповідних документів "пілотної" модифікації (повідомлення про
зміни до технічного завдання, додаток до ЗАБ "пілотного" проекту
та інше) надаються до Держатомрегулювання України для погодження.
3.26. Усі роботи, які пов'язані із впровадженням модифікації
на інших ЯУ, проводяться у відповідності до вимог цього документа
згідно з прийнятою в ЕО в рамках системи забезпечення якості
процедурою проведення модифікацій.
3.27. Для реалізації "пілотної" модифікації для кожної
наступної ЯУ ЕО розробляє технічне рішення про впровадження
об'єкта модифікації, яке підлягає узгодженню з Державними
інспекціями з ядерної безпеки на АЕС.
3.28. До технічного рішення мають додаватися погоджені
Держатомрегулювання України обґрунтовуючі документи (згідно з
пунктом 3.24 цього документа).
3.29. В окремих випадках, за поданням Державних інспекцій з
ядерної безпеки на АЕС, Держатомрегулювання України може проводити
додаткову експертизу ядерної та радіаційної безпеки обґрунтовуючих
документів, зазначених у пункті 3.24 цього документа.
3.30. Інформація про виконані роботи з модифікації систем,
важливих для безпеки ЯУ, подається ЕО до Держатомрегулювання
України в комплекті документації для отримання дозволу на пуск
конкретного блока після планово-попереджувального ремонту з
перевантаженням активної зони.
4. Спеціальні вимоги до документів,
що обґрунтовують безпеку ЯУ при проведенні
модифікацій, пов'язаних зі змінами
конфігурації ЯУ
Звіт з аналізу безпеки об'єкта модифікації ЯУ
4.1. У ЗАБ має бути показано, що впровадження модифікації не
зменшить (підвищить) рівень безпеки ЯУ, а саме: відповідність модифікації нормам і правилам з ядерної та
радіаційної безпеки при всіх умовах експлуатації, що передбачені
проектом: збереження принципу глибокоешелонованого захисту; відсутність зниження імовірності важкого пошкодження активної
зони; наявність необхідних резервувань, незалежності та
різноманітності (для модифікованих систем безпеки), необхідного
резервування (для модифікованих систем нормальної експлуатації,
важливих для безпеки); захист від помилок персоналу, відмов обладнання; збереження принципу одиничної відмови; захист від внутрішніх та зовнішніх впливів; відсутність такого впливу модифікації в цілому на ЯУ, а також
на інші СВБ, який міг би викликати порушення функціонування і/ або
зміну характеристик цих систем при будь-яких умовах експлуатації; відсутність збільшення дозових навантажень на персонал або
населення, аварійних наслідків та негативного впливу на навколишнє
середовище; відсутність небезпечних наслідків у разі виникнення одиничних
відмов модифікованої СВБ; забезпечення пожежної та технічної безпеки; відсутність небезпечних наслідків у результаті помилкових дій
персоналу при впровадженні, експлуатації модифікованої СВБ, у тому
числі при проведенні випробувань і технічного обслуговування; збереження функціонування і регламентних характеристик
модифікованої СВБ при відмовах в суміжному обладнанні; план поводження з радіоактивними відходами, якщо впровадження
модифікації призводить до їхньої появи.
4.2. Має бути оцінена необхідність внесення тимчасових змін
до технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯУ під час
впровадження модифікації та їх скасування після її впровадження.
4.3. Аналіз має включати оцінку впливу запропонованої
модифікації на безпеку ЯУ та навколишнє природне середовище
протягом усіх етапів її впровадження, починаючи від монтажу
обладнання до введення в експлуатацію, випробувань і приймання,
техобслуговування та експлуатації.
4.4. ЗАБ уточнюється за результатами дослідної експлуатації
об'єкта модифікації.
4.5. Під час проведення аналізу безпеки ЕО має
використовувати консервативний підхід.
4.6. Має бути розглянуто вплив впровадження модифікованої
системи на результати ЗАБ всієї ЯУ.
Технічне завдання (технічні умови, технічна
специфікація, технічні вимоги) на системи
та елементи, важливі для безпеки ЯУ
4.7. Технічне завдання (технічні умови, технічна
специфікація, технічні вимоги) розробляються і погоджуються
відповідно до чинних нормативних документів.
4.8. Технічне завдання, технічні умови, технічна специфікація
(для імпортних поставок) погоджуються в Держатомрегулювання
України у встановленому порядку на підставі результатів державної
експертизи ядерної і радіаційної безпеки.
4.9. При узгодженні технічних умов, технічної специфікації
ЕО або розробник підтверджує відповідність продукції вимогам
технічних умов шляхом проведення заводських приймальних
випробувань за узгодженими з Держатомрегулювання України
програмами та методиками випробувань. До складу приймальних
комісій мають бути обов'язково включені представники
Держатомрегулювання України або представники інших організацій,
які мають доручення Держатомрегулювання України на участь в цих
випробуваннях. При узгодженні технічних умов, технічних специфікацій можуть
враховуватися сертифікати підтвердження відповідності, які видані
уповноваженими органами з сертифікації.
Програма забезпечення якості
при проведенні модифікації
4.10. Програма забезпечення якості при проведенні модифікації
розробляється відповідно до таких вимог: системи якості, що прийнята і функціонує в ЕО; Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах
життєвого циклу ядерних установок, затверджених наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 11.03.99 N 53 ( z0294-99 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.99 за
N 294/3587; державних стандартів України "Системи управління якістю.
Вимоги" ДСТУ ISO 9001-2001, "Системи управління якістю. Настанови
щодо поліпшення діяльності" ДСТУ ISO 9004-2001, введених в дію
наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 року N 317.
4.11. Програма забезпечення якості конкретного проекту
модифікації розробляється ЕО з урахуванням програм якості
розробників проекту модифікації, виготовлювачів/ постачальників
обладнання, монтажно-налагоджувальних та інших організацій.
Програми і методики пусконалагоджувальних робіт,
попередніх та приймальних випробувань,
дослідної експлуатації об'єктів модифікацій
4.12. Програми і методики розробляються для планування і
проведення робіт та випробувань об'єкта модифікації з метою
перевірки виконання заданих функцій, визначення кількісних і
якісних характеристик та оцінки їхньої відповідності вимогам
технічного завдання (технічних умов, технічної специфікації) на
проведення модифікації. Програми мають містити: склад та зміст робіт, які проводять; порядок організації та умови проведення робіт; вимоги щодо відповідальності учасників; заходи з безпеки; обсяг випробувань та перевірок; критерії прийнятності результатів; вимоги до оформлення документів за результатами робіт. У програмах мають бути наведені методики проведення робіт або
надані посилання на документи, що містять ці методики. Обсяг робіт, який передбачається в програмах, має бути
достатнім для оцінки виконання об'єктом модифікації своїх функцій
відповідно до проектної та експлуатаційної документації. Програми затверджує керівництво експлуатуючої організації в
установленому порядку. Програми дослідної експлуатації та програми приймальних
випробувань підлягають обов'язковому узгодженню (схваленню) в
Держатомрегулювання України. За необхідності Держатомрегулювання
України проводить державну експертизу ядерної та радіаційної
безпеки програм і методик випробувань.
4.13. Необхідність проведення та види випробувань
встановлюються в концептуальному рішенні на модифікацію ЯУ.
Впродовж реалізації етапів впровадження модифікації можливе
уточнення видів необхідних випробувань.
Плани і звіти з верифікації програмного
забезпечення та валідації ПТК
4.14. Плани і звіти з верифікації програмного забезпечення та
валідації ПТК розробляються відповідно до чинних норм, правил та
стандартів.
4.15. При застосуванні в складі програмного забезпечення
раніше верифікованих програм Держатомрегулювання України може
проводити оцінку документів з верифікації, що стосуються тільки
нових та/ або модифікованих частин програмного забезпечення.
5. Порядок оцінки безпеки модифікації ЯУ
та прийняття рішень щодо узгодження відповідних
технічних рішень у Держатомрегулювання України
5.1. Порядок оцінки безпеки при узгодженні технічних рішень є
однаковим для всіх модифікацій, важливих для безпеки.
5.2. Після одержання результатів експертизи ядерної і
радіаційної безпеки від експертних організацій, інших необхідних
експертиз Держатомрегулювання України оцінює безпеку проведення
модифікації та погоджує (або відмовляє в погодженні) технічне
рішення на проведення запропонованого етапу модифікації (за
необхідності - з умовами або обмеженнями).
5.3. Узгоджене технічне рішення про проведення модифікації із
супровідним листом (або письмове повідомлення про відмову в
узгодженні рішення з визначенням причин відмови та умов повторного
розгляду рішення) направляється Держатомрегулювання України до ЕО.
5.4. Після отримання повідомлення про відмову в узгодженні ЕО
має доопрацювати технічне рішення та/або документи, які
обґрунтовують безпеку, розробити (за необхідності) додаткові
обґрунтування відповідно до зауважень Держатомрегулювання України
і вдруге надати їх на розгляд до Держатомрегулювання України (або
відмовитися від проведення модифікації).
5.5. Інформація про всі технічні рішення щодо модифікацій ЯУ
заноситься до бази даних Держатомрегулювання України.
Начальник Управління регулювання
безпеки ядерних установок О.Ф.Семеноввверх