Документ z0066-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2003 N 932
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2004 р.
за N 66/8665
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Порядку застосування
тимчасової та неповної декларацій відповідно
до митного режиму імпорту (при випуску
у вільний обіг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 420 ( z0781-04 ) від 08.06.2004
N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005
N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006
N 550 ( z0829-06 ) від 03.07.2006
N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007
N 230 ( z0259-08 ) від 17.03.2008
N 1414 ( z0148-09 ) від 16.12.2008
N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
Відповідно до статей 82 і 187 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) і з метою спрощення порядку
декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України
при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, та створення
сприятливіших умов для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок застосування тимчасової та неповної
декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у
вільний обіг), що додається.
2. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у десятиденний строк після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України внести потрібні зміни до нормативно-довідкової
інформації, у тому числі до довідників програмно-інформаційного
комплексу "Митне оформлення вантажів" та інших, що
використовуються при митному оформленні товарів і веденні
статистики зовнішньої торгівлі.
3. Управлінню митних режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о. першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
30.12.2003 N 932
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2004 р.
за N 66/8665

ПОРЯДОК
застосування тимчасової та неповної декларацій
відповідно до митного режиму імпорту
(при випуску у вільний обіг)

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає перелік причин та умови
застосування тимчасової та неповної декларацій, а також порядок
прийняття митним органом рішення про митне оформлення товарів,
заявлених з метою випуску у вільний обіг, із застосуванням цих
декларацій, та заповнення їх граф.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях,
визначених Митним кодексом України від 11.07.2002 N 92-IV
( 92-15 ).
1.3. Тимчасова та неповна декларації застосовуються
відповідно до Положення про вантажну митну декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію" (зі змінами й доповненнями).
1.4. Тимчасова та неповна декларації оформлюються на партію
або частину партії товарів (якщо інша частина цієї партії товарів
може бути оформлена у відповідний митний режим у повному обсязі).
1.5. Графи тимчасової та неповної декларацій заповнюються
відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за
N 443/2247 (далі - Інструкція).

{ Абзац другий пункту 1.5 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }

1.6. Декларування товарів із застосуванням тимчасової або
неповної декларації можливе за наявності дозволу митного органу. Не потребує отримання дозволу митного органу декларування із
застосуванням тимчасової декларації: { Пункт 1.6 глави 1 доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 328
( z0612-11 ) від 22.04.2011 } товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України для відповідного виду товару; { Пункт 1.6 глави 1
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 } товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній перевірці
згідно з вимогами нормативно-правових актів; { Пункт 1.6 глави 1
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 } наступних, увезених на одних і тих самих умовах та підставах,
партій одного й того самого товару, на момент декларування яких
митним органом не завершено проведення досліджень (аналізу,
експертизи) товару, ввезеного у попередній партії. { Пункт 1.6
глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
2. Перелік причин та умови застосування тимчасової
та неповної декларацій
2.1. Декларування товарів із застосуванням тимчасової
декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо: а) товари переміщуються трубопровідним транспортом або
лініями електропередачі; б) значення ціни товару в зовнішньоекономічному договорі
(контракті) визначається за формулою і на дату подання тимчасової
декларації невідоме; { Підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
в) виникають спірні питання при визначенні країни походження
товарів; { Підпункт "в" пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 230 ( z0259-08 ) від 17.03.2008; в
редакції Наказу Державної митної служби N 328 ( z0612-11 ) від
22.04.2011 }
г) виникають складні питання при класифікації товарів згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); { Підпункт "г" пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
ґ) товари, щодо яких взяті проби (зразки), оформлюються
згідно з положеннями пункту 15 Порядку взяття (надання) проб і
зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з
метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1862 ( 1862-2002-п ) (зі змінами), та стандартного правила 3.42
розділу 3 Загального додатка до Міжнародної конвенції про
спрощення та гармонізацію митних процедур ( 995_643 ). { Підпункт "ґ" пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
2.2. Декларування товарів із застосуванням неповної
декларації можливе, якщо декларантом не подано один або декілька
документів, потрібних для митного оформлення товарів (крім
документів, що підтверджують митну вартість, походження, код
товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
але надано підтвердження (факсова копія або інший документ, що
містить відповідну інформацію), що такі документи: існують і є дійсними; не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.
2.3. Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням
тимчасової декларації надається суб'єкту підприємницької
діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за
умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам: є резидентом України; не має заборгованості зі сплати митних платежів, а також зі
сплати штрафів за порушення митних правил; { Абзац третій пункту
2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 2.3 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006 }

а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам
економічної діяльності цього суб'єкта.
Якщо ціна товару визначається за формулою і документи,
подані митному органу для отримання дозволу на здійснення
декларування із застосуванням тимчасової декларації, не містять
правил обчислення значень змінних у формулі або передбачають
можливість вибору чи зміни таких правил після оформлення
тимчасової декларації, митний орган приймає рішення про відмову в
митному оформленні товарів із застосуванням тимчасової декларації
згідно з пунктом 3.4 глави 3 цього Порядку ( 1862-2002-п ).
{ Пункт 2.3 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 1414 ( z0148-09 ) від 16.12.2008; в редакції
Наказу Державної митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
2.4. Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням
неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності,
що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей
суб'єкт відповідає таким характеристикам: є резидентом України;

{ Абзац третій пункту 2.4 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006 }

а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам
економічної діяльності цього суб'єкта.
3. Порядок прийняття митним органом рішення
про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової та неповної декларацій
3.1. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або
вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви
підприємства, форма якої визначається Державною митною службою
України. ( Пункт 3.1 в редакції Наказу Державної митної служби
N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 )
3.2. Заява подається митному органу (у двох примірниках)
разом з копіями документів, що підтверджують викладені в ній
відомості, і реєструється митним органом або його підрозділом у
день її надходження. Заява повинна бути розглянута протягом
наступного робочого дня після дати реєстрації.
3.3. Копії поданих документів завіряються написом "Копія.
Згідно з оригіналом", печаткою підприємства, зразок якої наведено
в обліковій картці підприємства, і підписом керівника або
вповноваженої особи підприємства з обов'язковим зазначенням
посади, прізвища, імені, по батькові, а також дати завірення
копії.
3.4. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації оформлюється шляхом накладення
на обох примірниках заяви резолюції "Випуск у вільний обіг товарів
із застосуванням тимчасової/неповної декларації дозволено". У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні
товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації на обох
примірниках заяви накладається резолюція "У випуску у вільний обіг
товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації
відмовлено" із зазначенням причин відмови. Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або
особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. Один примірник заяви з резолюцією начальника або
вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному
органі з пакетом документів, другий - видається чи надсилається
поштою (з повідомленням про вручення) заявникові (або
вповноваженій ним особі).
3.5. У разі надання дозволу на митне оформлення товарів із
застосуванням тимчасової чи неповної декларації заява зберігається
у підрозділі митного органу, що здійснює митний контроль і митне
оформлення (далі - ПМО). Заява й копії документів, доданих до неї, зберігаються в
окремій справі. Після оформлення тимчасової чи неповної декларації
заява разом з доданими до неї документами долучається до першого
аркуша цієї тимчасової чи неповної декларації.
4. Митне оформлення
4.1. Товари разом з оригіналами документів на них подаються
до оформлення в ПМО, в якому зберігається заява. { Абзац перший
пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 1414 ( z0148-09 ) від 16.12.2008 }
Якщо копії якихось із цих документів не подавалися разом із
заявою, то подаються їх оригінали й копії, завірені підприємством
відповідно до пункту 3.3 Порядку. Митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи
неповної декларації проводиться відповідно до Порядку здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням
вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за
N 439/10719 (зі змінами). { Абзац третій пункту 4.1 в редакції
Наказу Державної митної служби N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006 } Митне оформлення за тимчасовою декларацією товарів, проби і
зразки яких бралися (надавалися) для проведення досліджень
(аналізу, експертизи), може бути завершено згідно з положеннями
стандартного правила 3.42 розділу 3 Загального додатка до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 995_643 ). { Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 328 ( z0612-11 ) від
22.04.2011 } Якщо згідно з цим Порядком подання тимчасової декларації не
потребує отримання дозволу митного органу, подана митному органу
тимчасова декларація підтверджує взяття декларантом зобов'язання
не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг
подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену в
звичайному порядку, і передбачені законодавством документи та
відомості, необхідні для здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів, задекларованих у тимчасовій декларації, що не
подавались при оформленні тимчасової декларації. Надання такого
зобов'язання при декларуванні із застосуванням тимчасової
декларації товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі, здійснюється в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України для відповідного виду товару. { Пункт
4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
4.2. Після завершення оформлення тимчасової та неповної
декларацій вони беруться на контроль у ПМО, а їх електронні копії
- у Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної
служби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).
4.3. Податки й збори (обов'язкові платежі) сплачуються в
повному обсязі на момент митного оформлення товарів із
застосуванням тимчасової чи неповної декларацій.
4.4. Заходи нетарифного регулювання та види контролю,
передбачені статтею 27 Митного кодексу України ( 92-15 ), під час
митного оформлення товарів за тимчасовою чи неповною деклараціями
застосовуються до цих товарів у випадках і порядку, встановлених
законодавством України.
4.5. Оформлення вантажної митної декларації, заповненої у
звичайному порядку (далі - ВМД), проводиться відповідно до Порядку
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із
застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 )
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за
N 439/10719 (зі змінами). { Абзац перший пункту 4.5 в редакції
Наказу Державної митної служби N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006 }

{ Абзац другий пункту 4.5 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 465 ( z0721-06 ) від 13.06.2006 }

Митний огляд товарів під час оформлення ВМД не проводиться.
4.6. При оформленні ВМД застосовуються умови сплати податків
та зборів (розміри ставок обов'язкових платежів, курсу валюти,
встановленого Національним банком України) та нормативно-правові
акти, чинні на день прийняття митним органом тимчасової чи
неповної декларації, за якою товари були випущені у вільний обіг.
4.7. Зняття тимчасової чи неповної декларацій з контролю в
ПМО та ЄАІС Держмитслужби України здійснюється на підставі
оформленої ВМД, у графі 40 якої зазначається номер відповідної
тимчасової або неповної декларації.
Начальник Управління
митних режимів В.В.Заяц

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 }вверх