Документ z0060-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2013, основание - z1737-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
27.12.2007 N 2380
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2008 р.
за N 60/14751
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1283 ( z1737-12 ) від 25.09.2012 }
Про внесення змін до рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 8 червня 2004 року N 279 "Про затвердження
Положення про порядок складання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними паперами та подання
відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"

Відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ) та з метою впорядкування правових та
організаційно-технічних умов щодо порядку складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та надання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до заголовка рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279
( z1122-04 ) "Про затвердження Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 9 вересня 2004 року за N 1122/9721, виклавши його
в такій редакції: "Про затвердження Положення про порядок складання та надання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами".
2. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279 ( z1122-04 ) "Про
затвердження Положення про порядок складання адміністративних
даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання
відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2004 року за N 1122/9721, такі зміни:
2.1 пункт перший рішення викласти в такій редакції: "1. Затвердити Положення про порядок складання та надання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
(додається)";
2.2 пункт шостий рішення викласти в такій редакції: "6. Організаторам торгівлі здійснити комплекс технічних
заходів щодо отримання нерегулярних даних згідно з цим
нормативно-правовим актом з 01.10.2004 та оприлюднення їх на своїх
веб-сайтах з 01.01.2005".
3. Унести зміни до Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року
N 279 ( z1122-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2004 року за N 1122/9721, виклавши його в новій редакції
(додається).
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
6. Це рішення набирає чинності з 1 листопада 2008 року.
Т.в.о Голови Комісії С.Бірюк
Протокол засідання Комісії
від 27.12.2007 N 65
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
08.06.2004 N 279
( z1122-04 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 27.12.2007 N 2380)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2008 р.
за N 60/14751

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та надання адміністративних
даних щодо діяльності торговців цінними паперами

Це Положення розроблено відповідно до пунктів 10 та
15 частини другої статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами,
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.05.2006 N 346 ( z0938-06 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 04.08.2006 за N 938/12812.
Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення визначає склад, строки та порядок надання
(надсилання) до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (далі - Комісія) адміністративних даних торговця цінними
паперами (далі - Дані).
2. Дія цього Положення поширюється на торговців цінними
паперами, які отримали в Комісії ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами (брокерської діяльності, дилерської діяльності,
андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами).
3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: журнал прийняття Даних - електронний журнал, частина
програмно-технічного комплексу прийняття Даних, у якому в
автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються час і дата
надходження Даних на сервер (поштовий сервер) Комісії та
унікальний номер. Дані в журналі захищені від унесення
несанкціонованих змін; договори - домовленість двох та більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків
при здійсненні торгівлі цінними паперами; дата укладання договору - дата підписання договору сторонами
щодо операцій щодо торгівлі цінними паперами та їх похідними; дата виконання договору - дата підписання документа, який
підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені
договором; відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних паперів,
що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну
дату; нерегулярні Дані - Дані з виконання договорів з акціями,
облігаціями підприємств, іпотечними цінними паперами.
4. Документи в електронній формі складаються шляхом
заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим
Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують
формування файлів у форматі, визначеному Комісією. Електронна форма Даних складається з файлів, установлених
наказами Голови Комісії або за допомогою електронного цифрового
підпису відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
5. Електронна форма Даних за складом інформації має
відповідати паперовій формі Даних, склад яких установлено цим
Положенням.
6. У разі, якщо паперова форма Даних нараховує більше одного
аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та
скріплені відбитком печатки торговця цінними паперами та підписом
керівника торговця цінними паперами. На зворотному боці останнього
аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки торговця цінними паперами та підписом
керівника торговця цінними паперами (кількість) аркушів".
7. Паперова форма Даних при наданні (надсиланні) до Комісії
супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у
якому зазначаються звітний період і перелік додатків паперової
форми, що додаються. Датою надання паперової форми Даних до Комісії вважається
день фактичної їх передачі до загального відділу Комісії, а в разі
надсилання їх поштою - дата одержання Комісією, зазначена на
штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує Комісію. У разі
відсутності такого штемпеля датою надання паперової форми Даних до
Комісії вважається день фактичного їх надходження до загального
відділу Комісії.
8. Дані надаються (надсилаються) до Комісії у формах, у
строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням. Дані повинні
містити всі визначені цим Положенням довідки, усі довідки Даних
мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.
9. У разі надходження електронної форми Даних на пошкодженому
електронному носії інформації (дискеті, диску тощо) або носії,
який не містить електронної форми, Комісія листом (факсограмою)
або засобами електронного зв'язку (електронною поштою) повідомляє
про це торговця цінними паперами. Протягом 10 днів з дати відправлення повідомлення торговець
цінними паперами надає (надсилає) поштою (кур'єром) або засобами
електронного зв'язку (електронною поштою) до Комісії електронну
форму Даних на доступному носії інформації (дискеті, диску тощо).
10. Усі довідки щоквартальних Даних у паперовій формі
засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера торговця
цінними паперами та печаткою торговця цінними паперами.
11. Комісія може звернутися до торговця цінними паперами із
запитом про надання інформації щодо діяльності торговця цінними
паперами.
Розділ II. Склад Даних
1. Дані, які складаються та надаються до Комісії: квартальні; нерегулярні.
2. Квартальні Дані складаються з:
2.1. Титульного аркуша (додаток 1).
2.2. Довідки про укладені та виконані договори з цінними
паперами торговцем цінними паперами за звітний період (додаток 2).
2.3. Довідки про обсяг укладених та виконаних договорів за
видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний період
(додаток 3).
2.4. Довідки про зарахування/списання цінних паперів (крім
цінних паперів власних випусків) за звітний період з _____________
до ____________ (додаток 4).
2.5. Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у
власності торговця цінними паперами, за станом на останній день
кварталу (крім цінних паперів власних випусків) (додаток 5).
2.6. Довідки про місце здійснення договорів з цінними
паперами торговцем цінними паперами за звітний період (додаток 6).
2.7. Довідки про відкриті позиції за станом на перший день
першого місяця звітного кварталу (за станом на __________________)
(додаток 7).
2.8. Довідки щодо діяльності торговців цінними паперами з
управління цінними паперами за звітний період з _______ до _______
(додаток 8).
2.9. Довідки про показники фінансового стану торговця цінними
паперами (крім банків) (додаток 9) відповідно до розділу VII цього
Положення.
2.10. Довідки про обсяг укладених та виконаних договорів з
нерезидентами торговцем цінними паперами за звітний період
(додаток 10).
2.11. Довідки про місце здійснення договорів з нерезидентами
за цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період
(додаток 11).
2.12. Довідки про надання нерегулярних Даних до Комісії за
звітний період (додаток 12).
2.13. Довідки про дотримання показників ліквідності
торговцями цінних паперів відповідно до Положення про розрахунок
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності
на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2007
N 2381 ( z0061-08 ) (додаток 13).
2.14. Довідки про дотримання показників капіталу та
інвестування торговцями цінних паперів відповідно до Положення про
розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної
діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від
27.12.2007 N 2381 ( z0061-08 ) (додаток 14).
2.15. Фінансової звітності (крім банків) відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690.
3. Дані за IV квартал складаються з:
3.1. Титульного аркуша (додаток 1).
3.2. Довідок, визначених підпунктами 2.2, 2.4-2.14 пункту 2
цього розділу.
3.3. Довідки про обсяг укладених та виконаних договорів за
видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний рік
(додаток 15).
3.4. Фінансової звітності (крім банків) відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690.
4. Торговці цінними паперами (крім банків, акціонерних
товариств) надають (надсилають) до Комісії аудиторський висновок,
який супроводжується листом на бланку торговця цінними паперами, у
якому зазначається звітний період, в складі Даних за IV квартал,
але не пізніше 30 квітня наступного року. Торговці цінними
паперами, утворені у формі акціонерних товариств, надають
аудиторський висновок у складі річної регулярної інформації
емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Комісії від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364.
5. Проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських
висновків) торговців цінними паперами (крім банків) здійснюється
аудиторськими фірмами (аудиторами), які включені до Реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів, що ведеться Комісією.
6. Нерегулярні Дані складаються з довідки про нерегулярні
Дані на дату виникнення (додаток 16).
Розділ III. Строки та порядок надання
Даних до Комісії
1. Торговець цінними паперами надає (надсилає) Дані до
центрального апарату Комісії у строки:
1.1 квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного
за звітним;
1.2 нерегулярні - протягом п'яти робочих днів після дати
виконання договору.
2. Квартальні Дані надаються (надсилаються) до загального
відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі та в
електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний
диск).
3. Довідка про нерегулярні Дані на дату виникнення
надсилається на електронну адресу, визначену наказом Голови
Комісії. Нерегулярні Дані, що надаються до Комісії торговцем цінними
паперами, уносяться до журналу прийнятих Даних один раз протягом
одного робочого дня. Після прийняття нерегулярних Даних Комісія надсилає
відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким
нерегулярні Дані зареєстровані в журналі прийнятих Даних. У разі
відсутності реєстраційного номера нерегулярних Даних в журналі
прийнятих Даних такі Дані вважаються неприйнятими. На письмову вимогу Комісії торговець цінними паперами
зобов'язаний надати (надіслати) нерегулярні Дані в паперовій
формі.
Розділ IV. Строки та порядок надання Даних
до організатора торгівлі
1. Торговці цінними паперами зобов'язані подавати на обрану
ними фондову біржу інформацію про всі вчинені ними правочини з
цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами
фондової біржі.
2. Торговці цінними паперами надають (надсилають) нерегулярні
Дані до обраного ними організатора торгівлі протягом трьох робочих
днів після дати виконання договору.
Розділ V. Продовження строків надання Даних
до Комісії
1. Строк надання Даних торговцями цінних паперів
продовжується у разі надходження до Комісії письмового
повідомлення про неможливість надання Даних у встановлений строк у
зв'язку з вилученням у торговця цінними паперами програмного
забезпечення та/або документації, необхідних для формування Даних,
правоохоронними органами (із наданням копій документів, які
підтверджують вилучення зазначеного програмного забезпечення
та/або документації).
2. Повідомлення про неможливість надання Даних до Комісії у
строк, визначений цим Положенням, торговець цінними паперами
повинен надати протягом трьох робочих днів з дня вилучення
програмного забезпечення та/або документації.
3. Дані торговців цінними паперами мають бути надані до
Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого
програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій
документів, які підтверджують повернення вилученої документації).
4. Торговець цінними паперами в разі виявлення
невідповідності квартальних Даних, які надані (надіслані) до
Комісії, має усунути ці невідповідності, надати квартальні Дані
повторно, але не пізніше 5 робочих днів після дати закінчення
строків, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 розділу III цього
Положення.
5. Торговець цінними паперами в разі виявлення
невідповідності нерегулярних Даних, які надані до Комісії, має
усунути ці невідповідності, надати нерегулярні Дані повторно, але
не пізніше 1 робочого дня після дати відправлення нерегулярних
Даних.
6. Виправлені Дані надаються до Комісії в паперовій формі
та/або електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або
лазерний диск) та супроводжуються листом торговця цінними
паперами, в якому зазначаються невідповідності, які виявлені
торговцем цінними паперами в Даних, обґрунтування цих
невідповідностей.
7. У разі, коли останній день надання Даних є неробочим,
термін надання продовжується до першого, після неробочого,
робочого дня.
Розділ VI. Порядок підготовки та надання інформації
щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують
ризики професійної діяльності на фондовому ринку
1. Торговці цінними паперами щоквартально надають до Комісії
розрахунок показників, визначених Положенням про розрахунок
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності
на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 27.12.2007
N 2381 ( z0061-08 ).
2. Формування довідки про дотримання показників ліквідності
торговцями цінних паперів (додаток 13) та довідки про дотримання
показників капіталу та інвестування (додаток 14) здійснюється на
кожний день.
Розділ VII. Порядок формування торговцями
цінних паперів довідки про показники фінансового стану
1. Торговці цінними паперами щоквартально надають до Комісії
розрахунок таких показників (додаток 9):
1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності;
1.2 коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом;
1.3 коефіцієнт рентабельності активів;
1.4 коефіцієнт платоспроможності (автономії).
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) обчислюється як
відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних
фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства
може бути сплачена негайно.
3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (К2)
обчислюється як співвідношення залучених та власних засобів і
характеризує залежність підприємства від залучених засобів.
4. Коефіцієнт рентабельності активів (К3) розраховується як
відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до
середньорічної вартості активів і характеризує ефективність
використання активів підприємства.
5. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) (К4)
розраховується як відношення власного капіталу підприємства до
підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного
капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Розділ VIII. Контроль за наданням Даних торговцями
цінних паперів
1. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними
паперами вимог щодо надання Даних здійснює Комісія.
2. За ненадання, ненадання в повному обсязі, несвоєчасне
надання, надання завідомо недостовірних Даних до Комісії, а також
за порушення інших вимог, передбачених цим Положенням, торговець
цінними паперами несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
Титульний аркуш
ЗАТВЕРДЖЕНО
--------------------------------------- Дані підтверджую, |Посада | | відомості, зазначені |---------------+---------------------| в електронній |Прізвище, ім'я,| | формі, що додається, |по батькові | | ідентичні інформації |---------------+---------------------| паперової форми Даних |Підпис | | М.П. |---------------+---------------------| |Дата |"__"_________ 200_ р.| ---------------------------------------

АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ
торговця цінними паперами
за ____________________
(квартал)

--------------------------------------- |Складено на дату |"__"_______ 200_ р.| |----------------------------------------------------------------| |Найменування торговця | | |цінними паперами | | |----------------------+-----------------------------------------| |Організаційно-правова | | |форма | | |----------------------+-----------------------------------------| |Ідентифікаційний код | | |за ЄДРПОУ | | |----------------------+-----------------------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------+-----------------------------------------| |Електронна адреса | | |----------------------+-----------------------------------------| |Контактний телефон | | |----------------------------------------------------------------| | | Серія та | Термін дії | | | номер | ліцензії | | | ліцензії |(з ___ по ____)/| | | (номер | дата включення | | | генеральної | в Реєстр/ | | | ліцензії)/ | дата видачі | | |реєстраційний| генеральної | | | номер | ліцензії | | |(номер запису| | | | в Реєстрі) | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Ліцензія на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності | | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(брокерської діяльності) | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Ліцензія на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності | | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(дилерської діяльності) | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Ліцензія на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності | | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(андеррайтингу) | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Ліцензія на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності | | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(діяльності з управління | | | |цінними паперами) | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Ліцензія на здійснення | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів, а саме | | | |діяльності по випуску та | | | |обігу цінних паперів | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Свідоцтва про включення до | | | |державного реєстру фінансових | | | |установ, які надають фінансові | | | |послуги на ринку цінних | | | |паперів | | | |---------------------------------+-------------+----------------| |Генеральна ліцензія на | | | |здійснення валютних операцій, | | | |що видається Національним | | | |банком України (для | | | |небанківських фінансових | | | |установ) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про укладені та виконані договори
з цінними паперами торговцем
цінними паперами за звітний період
(з ______________ до _______________) __________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) ____________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата | Но- |Місце | Номер |Час та| Дата |Рекві-| За- | Дата | Найме- | Вид | Вид | Група, | Іденти- | Кіль- | Дата | Сума |Наяв- | |з/п|укла-| мер |укла- |біржової | дата | анулю-| зити |гальна|вико- |нування |дого-|діяль-| вид, |фікаційний | кість |вико- |дого- |ність | | |дання|дого-|дання/| угоди | фік- | вання |біржо-| сума |нання | іншої |вору |ності | форма | код за |цінних |нання/| вору |ризику| | |дого-|вору |вико- |(реєстра-|сації | біржо-| вого | вико-|біржо-|сторони | | |випуску, | ЄДРПОУ та |паперів|розір-|(укла-| в | | |вору | |нання | ційний | укла-| вої |конт- |наного| вого |договору| | | форма | наймену- |(укла- |вання |дено/ |дого- | | | | |дого- | номер у |дання |угоди*,|ракту*|біржо-|конт- | (номер | | |існування| вання | дено/ |дого- |вико- | ворі | | | | |вору |системі)*|біржо-| ** | | вого |ракт* |ліцензії| | | та | емітента | вико- | вору |нано) | з | | | | | | | вої | | | конт-| | для | | |міжнарод-|(векселеда-| нано) | | | цін- | | | | | | |угоди*| | | ракту| |торговця| | | ний | вець для | (шт.) | | | ними | | | | | | | | | |(грн)*| |цінними | | |ідентифі-| векселя, | | | |папе- | | | | | | | | | | | |папера- | | |каційний | заставо- | | | | рами | | | | | | | | | | | | ми)*** | | | номер |давець для | | | |(так/ | | | | | | | | | | | | | | | цінного |заставної) | | | | ні) | | | | | | | | | | | | | | | папера | | | | | | |---+-----+-----+------+---------+------+-------+------+------+------+--------+-----+------+---------+-----------+-------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |---+-----+-----+------+---------+------+-------+------+------+------+--------+-----+------+---------+-----------+-------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі. ** За наявності. *** Якщо стороною договору виступає фізична особа, то
робиться напис "фізична особа", якщо стороною договору виступає
фізична особа - нерезидент, то додатково робиться напис
"нерезидент", якщо стороною договору виступає нерезидент, то
зазначається найменування нерезидента та робиться напис
"нерезидент".
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 3
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про обсяг укладених та виконаних договорів
за видами діяльності торговцем цінними
паперами за звітний період
(з ______________ до _______________) __________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | Вид | Укладено | Виконано | | діяльності |-------------------------+-------------------------| | | кількість | загальна | кількість | загальна | | | договорів | сума | договорів | сума | | | (шт.) | договорів | (шт.) | договорів | |------------+------------+------------+------------+------------| |Андеррайтинг| | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |Брокерська | | | | | |діяльність | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |Дилерська | | | | | |діяльність | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |Діяльність з| | X | | X | |управління | | | | | |цінними | | | | | |паперами | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 4
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про зарахування/списання цінних паперів
(крім цінних паперів власних випусків)
за звітний період
(з ______________ до _________________) __________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Вид | Група, | Реєстро- |Ідентифіка-|Номінальна| Кіль- | Балан- |Зараху-| |з/п|зараху-| дого-| вид, форма| утримувач/ | ційний | вартість | кість | сова |вання/ | | | вання/| вору/| випуску, | зберігач | код за | цінного |цінних |вартість| спи- | | | спи- | вид | форма |(ідентифіка-| ЄДРПОУ та | папера/ |паперів| цінних | сання | | | сання |діяль-| існування | ційний | наймену- | частка | (шт.) |паперів | | | | |ності | та | код за | вання | консолі- | | | | | | | |міжнародний| ЄДРПОУ, | емітента | дованого | | | | | | | | ідентифі- | наймену- | (векселе- |іпотечного| | | | | | | | каційний | вання) |давець для |боргу, що | | | | | | | | номер | | векселя, | припадає | | | | | | | | цінного | | заставо- | на один | | | | | | | | папера | |давець для |сертифікат| | | | | | | | | |заставної) | участі | | | | | | | | | | | на дату | | | | | | | | | | |реєстрації| | | | | | | | | | | випуску | | | | |---+-------+------+-----------+------------+-----------+----------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+------+-----------+------------+-----------+----------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 5
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про фінансові інструменти, які перебувають
у власності торговця цінними паперами, за станом
на останній день кварталу (крім цінних паперів
власних випусків) (на _____________) ________________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------- | N | Група, |Ідентифі- |Номінальна | Кіль- | Балан-| Назва | Сума | |з/п| вид, |каційний | вартість | кість | сова | фінан- | фінан- | | | форма | код за | цінного |цінних | вар- | сових | сових | | | випуску, | ЄДРПОУ | папера/ |паперів| тість |інстру- |інстру- | | | форма | та найме-| частка | (шт.) |цінних |ментів |ментів | | | існування | нування | консолі- | |паперів| (крім | (крім | | | та | емітента | дованого | | | цінних | цінних | | |міжнародний| (векселе-|іпотечного | | |паперів)|паперів)| | | ідентифі- |давець для| боргу, | | | | | | | каційний | векселя, |що припадає| | | | | | | номер | заставо- | на один | | | | | | | цінного |давець для|сертифікат | | | | | | | папера |заставної)| участі | | | | | | | | | на дату | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | випуску | | | | | |---+-----------+----------+-----------+-------+-------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------+----------+-----------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про місце здійснення договорів з цінними паперами
торговцем цінними паперами за звітний період
(з ______________ до _______________) _________________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) ____________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид |Вид ринку| Організатори |Поза організаторами| Продаж ОВДП | Продаж цінних | | діяльності | | торгівлі | торгівлі | | паперів, що | | | | | | | належать державі | | | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | |загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість| | | | сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| | | |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Андеррайтинг|Первинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Брокерська |Первинний| | | | | | | | | |діяльність |ринок | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Дилерська |Первинний| | | | | | | | | |діяльність |ринок | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Діяльність з|Первинний| | | | | | | | | |управління |ринок | | | | | | | | | |цінними |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |паперами |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Усього | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 7
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про відкриті позиції за станом на перший день
першого місяця звітного кварталу
(за станом на ______________) _______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) ____________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

---------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Номер | Наймену- | Вид |Група, вид,| Ідентифіка- | Кіль- |Сума | |з/п|укла-|укла- | вання |дого- | форма | ційний код | кість |дого-| | |дання|деного| іншої |вору/ | випуску, |за ЄДРПОУ та |цінних |вору | | |дого-|дого- | сторони | вид | форма |найменування |паперів| | | |вору |вору, | договору |діяль-| існування | емітента | (шт.) | | | | |місце | (номер |ності | та | (векселе- | | | | | |здійс-| ліцензії | |міжнародний| давець для | | | | | |нення | для | | ідентифі- | векселя, | | | | | |дого- | торговця | | каційний |заставодавець| | | | | |вору | цінними | | номер | для | | | | | | |паперами)*| | цінного | заставної) | | | | | | | | | папера | | | | |---+-----+------+----------+------+-----------+-------------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+------+----------+------+-----------+-------------+-------+-----| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
--------------- * Якщо стороною договору виступає фізична особа, то робиться
напис "фізична особа", якщо стороною договору виступає фізична
особа - нерезидент, то додатково робиться напис "нерезидент", якщо
стороною договору виступає нерезидент, то зазначається
найменування нерезидента та робиться напис "нерезидент".
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 8
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
щодо діяльності торговців цінними паперами
з управління цінними паперами за звітний період
(з ______________ до ___________________) _______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Довідка про зарахування/списання цінних паперів
та грошових коштів, які перебувають в управлінні
торговця цінними паперами
Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Група, | Реєстро- | Іденти- |Номінальна| Кіль- |Загальна|Зараху-| |з/п| зараху-| вид, форма|утримувач/| фіка- | вартість | кість | сума |вання/ | | | вання/ | випуску, | зберігач | ційний | цінного |цінних | зарахо-| спи- | | |списання| форма |(ідентифі-| код за | папера/ |паперів| ваних/ | сання | | |грошових| існування,|каційний | ЄДРПОУ | частка | (шт.) |списаних| | | | коштів |міжнародний| код за |та найме-| консолі- | |грошових| | | | або | ідентифі-| ЄДРПОУ, | нування |дованого | | коштів | | | | цінних | каційний | наймену- |емітента |іпотечного| | або | | | |паперів | номер | вання) | |боргу, що | | цінних | | | | | цінного | | | припадає | |паперів | | | | | папера | | | на один | | | | | | | | | |сертифікат| | | | | | | | | | участі | | | | | | | | | | на дату | | | | | | | | | |реєстрації| | | | | | | | | | випуску | | | | |---+--------+-----------+----------+---------+----------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------+-----------+----------+---------+----------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Цінні папери та грошові кошти, які перебувають
в управлінні торговця цінними паперами
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | N | Група, вид, |Ідентифі-| Номінальна | Кіль- |Загальна| |з/п| форма випуску, |каційний | вартість | кість | сума | | |форма існування | код за |цінного папера/| цінних |грошових| | | та міжнародний |ЄДРПОУ та| частка | паперів| коштів | | |ідентифікаційний|наймену- |консолідованого| (шт.) | або | | | номер цінного | вання | іпотечного | | цінних | | | папера |емітента | боргу, що | |паперів | | | | | припадає на | | | | | | |один сертифікат| | | | | | |участі на дату | | | | | | | реєстрації | | | | | | | випуску (грн) | | | |---+----------------+---------+---------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+---------+---------------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 9
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про показники фінансового стану торговця
цінними паперами (крім банків)
(за станом на ______________________) ______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Формула розрахунку |Розрахун-| |з/п| показника | | кове | | | | |значення | |---+-------------+------------------------------------+---------| | 1 |Коефіцієнт | Ф.1 (р.220 + р.230 + р.240) | | | |абсолютної | --------------------------- | | | |ліквідності | Ф.1 р.620 | | |---+-------------+------------------------------------+---------| | 2 |Коефіцієнт |Ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) | | | |покриття |----------------------------------- | | | |зобов'язань | Ф.1 р.380 | | | |власним | | | | |капіталом | | | |---+-------------+------------------------------------+---------| | 3 |Коефіцієнт | Ф.2 р.220 або р.225 | | | |рентабель- |------------------------------------| | | |ності |Ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) / 2| | | |активів | | | | | | | | |---+-------------+------------------------------------+---------| | 4 |Коефіцієнт | Ф.1 р.380 | | | |платоспро- | ----------- | | | |можності | Ф.1 р.640 | | | |(автономії) | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: Ф.1 - "Баланс підприємства"; Ф.2 - "Звіт про фінансові результати".
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 10
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про обсяг укладених та виконаних договорів
з нерезидентами торговцем цінними паперами
за звітний період
(з ______________ до _______________) ____________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | Вид діяльності | Укладено | Виконано | | |-------------------+-------------------| | |кількість|загальна |кількість|загальна | | |договорів| сума |договорів| сума | | | (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Андеррайтинг | | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Брокерська діяльність | | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Дилерська діяльність | | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Діяльність з управління | | X | | X | |цінними паперами | | | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Усього | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 11
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про місце здійснення договорів з нерезидентами
за цінними паперами торговцем цінними паперами
за звітний період
(з ______________ до _______________) ______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид |Вид ринку| Організатори | Поза | Продаж ОВДП | Продаж цінних | | діяльності | | торгівлі | організаторами | | паперів, що | | | | | торгівлі | | належать державі | | | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | |загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість| | | | сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| | | |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Андеррайтинг|Первинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Брокерська |Первинний| | | | | | | | | |діяльність |ринок | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Дилерська |Первинний| | | | | | | | | |діяльність |ринок | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |Діяльність з|Первинний| | | | | | | | | |управління |ринок | | | | | | | | | |цінними |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| |паперами |Вторинний| | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | |----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Усього | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 12
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про надання нерегулярних Даних до Комісії
за звітний період
_______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Дата надання|Реєстраційний| Дата |Найменування| |з/п|виник- |нерегулярних| номер |направлення |організатора| | | нення | Даних до |нерегулярних |нерегулярних| торгівлі, | | |нерегу-| Комісії | Даних, який | Даних до | якому | | |лярних | | був |організатора| направлено | | | Даних | |присвоєний у | торгівлі |нерегулярні | | | | | Комісії | | Дані | |---+-------+------------+-------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------+------------+-------------+------------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________

Додаток 13
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про дотримання показників ліквідності торговцями
цінних паперів відповідно до Положення про розрахунок
показників ліквідності, що обмежують ризики
професійної діяльності на фондовому ринку,
затвердженого рішенням Комісії
від 27.12.2007 N 2381
(за період з _________________ до _______________) _________________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | Показники |Відкриті| Розмір | Співвідно- |Відхилення| Дата | | ліквідності |позиції |статутного| шення | від |розра-| | торговців | | капіталу |2-го стовпця|нормативу | хунку| | цінними | | торговця | до 3-го | (+, -) | | | паперами | | цінними | стовпця | | | | | | паперами | | | | | | | (грн) | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами з | | | | | | |іншими | | | | | | |торговцями | | | | | | |цінних | | | | | | |паперів при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |брокерської | | | | | | |діяльності | | | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами з | | | | | | |юридичними та| | | | | | |фізичними | | | | | | |особами при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |брокерської | | | | | | |діяльності | | | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |дилерської | | | | | | |діяльності | | | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |брокерської | | | | | | |та дилерської| | | | | | |діяльності | | | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |андеррайтингу| | | | | | |-------------+--------+----------+------------+----------+------| |Загальна сума| | | | | | |договорів, | | | | | | |укладених | | | | | | |торговцем | | | | | | |цінними | | | | | | |паперами при | | | | | | |здійсненні | | | | | | |брокерської, | | | | | | |дилерської | | | | | | |діяльності та| | | | | | |андеррайтингу| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 14
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про дотримання показників капіталу та інвестування
торговцями цінних паперів відповідно до Положення
про розрахунок показників ліквідності, що обмежують
ризики професійної діяльності на фондовому ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2007 N 2381
(за період з _________________ до _______________) _______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) _______________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | Показники | Розрахункове |Відхилення від |Дата розрахунку| | | значення | нормативу | | | | | (+, -) | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Мінімальний | | | | |розмір власних | | | | |коштів торговців| | | | |цінними паперами| | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Показник | | | | |адекватності | | | | |власних коштів | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Показник | | | | |адекватності | | | | |основного | | | | |капіталу | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Показник | | | | |інвестування в | | | | |цінні папери | | | | |окремо за кожним| | | | |товариством | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Показник | | | | |загальної суми | | | | |інвестування | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 15
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про обсяг укладених та виконаних договорів
за видами діяльності торговцем цінними паперами
за звітний рік
(з _____________ до ____________) _______________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ | Вид діяльності | Укладено | Виконано | | |--------------------+-------------------| | |кількість| загальна |кількість|загальна | | |договорів| сума |договорів| сума | | | (шт.) |договорів | (шт.) |договорів| |-----------------------+---------+----------+---------+---------| |Андеррайтинг | | | | | |-----------------------+---------+----------+---------+---------| |Брокерська діяльність | | | | | |-----------------------+---------+----------+---------+---------| |Дилерська діяльність | | | | | |-----------------------+---------+----------+---------+---------| |Діяльність з управління| | X | | X | |цінними паперами | | | | | |-----------------------+---------+----------+---------+---------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________

Додаток 16
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами

ДОВІДКА
про нерегулярні Дані на дату виникнення
________________________________________________
(найменування торговця цінними паперами) __________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Номер | Вид |Група, вид,| Ідентифіка- | Кіль- | Дата |Сума | |з/п|укла-| укла-|дого- | форма |ційний код за | кість |вико- |дого-| | |дання|деного|вору/ | випуску, | ЄДРПОУ та |цінних |нання/|вору | | |дого-| дого-| вид | форма | найменування |паперів|розір-| | | |вору | вору |діяль-| існування | емітента |(вико- |вання | | | | | |ності | та |(векселедавець| нано) |дого- | | | | | | |міжнародний| для векселя, | (шт.) | вору | | | | | | |ідентифіка-|заставодавець | | | | | | | | | ційний |для заставної)| | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | цінного | | | | | | | | | | папера | | | | | |---+-----+------+------+-----------+--------------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+------+------+-----------+--------------+-------+------+-----| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________вверх