Документ z0057-05, действует, текущая редакция — Принятие от 29.12.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2004 N 845
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2005 р.
за N 57/10337

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 28.01.2002 N 57

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
05.08.2004 N 507 ( v0507201-04 ) "Про внесення змін і доповнень до
бюджетної класифікації" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до форми кошторису (у тому числі зведеного),
зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету" (зі змінами і доповненнями),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за
N 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Департаменту бюджетної політики (Рибак С.О.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України і довести цей наказ до розпорядників коштів
державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування
в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки першого заступника Міністра
Мярковського А.І.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845)

Затверджений у сумі ________ _______________________ грн.
(сума літерами і цифрами) ____________________________
(посада) ____________________________
(підпис) (ініціали
і прізвище) ______________________
(число, місяць, рік)
М.П.

КОШТОРИС
на ____ рік

__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)

(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Усього на рік |Разом| | | |---------------| | | | |зага-|спеціаль-| | | | |льний|ний фонд | | | | |фонд | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надходження коштів із загального | х | | х | | |фонду бюджету | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надходження коштів із спеціального | х | | | | |фонду бюджету, у т. ч. | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- плата за послуги, що надаються |250100| х | | | |бюджетними установами | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- інші джерела власних надходжень |250200| х | | | |бюджетних установ | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- інші надходження, у т. ч. | | х | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - інші доходи (розписати за | | х | | | |кодами класифікації доходів) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - фінансування (розписати за | | х | | | |кодами класифікації фінансування за| | | | | |типом боргового зобов'язання) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - повернення кредитів до бюджету | | х | | | |(розписати за кодами програмної | | | | | |класифікації видатків та |------+-----+---------+-----| |кредитування, класифікації | | х | * | * | |кредитування) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | | | усього | х | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Поточні видатки | 1000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | | |установ | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Заробітна плата | 1111| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Грошове утримання | 1112| | | | |військовослужбовців | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Нарахування на заробітну плату | 1120| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання предметів постачання і | 1130| | | | |матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | |видатки | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | | |та інвентар | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | | |матеріали | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Продукти харчування | 1133| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата транспортних послуг та | 1135| | | | |утримання транспортних засобів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оренда | 1136| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | | |інвентарю та будівель; технічне | | | | | |обслуговування обладнання | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Послуги зв'язку | 1138| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших послуг та інші | 1139| | | | |видатки | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Видатки на відрядження | 1140| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | | |капітальний ремонт та заходи | | | | | |спеціального призначення, що мають | | | | | |загальнодержавне значення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Оплата комунальних послуг та | 1160| | | | |енергоносіїв | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата теплопостачання | 1161| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата водопостачання і | 1162| | | | | водовідведення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата електроенергії | 1163| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата природного газу | 1164| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | | |державного (регіонального) | | | | | |значення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | | |заходи розвитку по реалізації | | | | | |державних (регіональних) програм | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Окремі заходи по реалізації | 1172| | | | |державних (регіональних) програм, | | | | | |не віднесені до заходів розвитку | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | | |зобов'язаннями | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | | |підприємствам (установам, | | | | | |організаціям) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти органам | 1320| | | | |державного управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти населенню | 1340| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Стипендії | 1342| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти за кордон | 1350| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальні видатки | 2000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання основного капіталу | 2100| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання обладнання і предметів | 2110| | | | |довгострокового користування | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Будівництво (придбання) житла | 2121| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Будівництво (придбання) | 2122| | | | |адміністративних об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Інше будівництво (придбання) | 2123| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальний ремонт | 2130| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт житлового | | | | | |фонду | 2131| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт | 2132| | | | |адміністративних об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Реконструкція та реставрація | 2140| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція житлового фонду | 2141| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція адміністративних | 2142| | | | |об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | | |історії та архітектури | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Створення державних запасів і | 2200| | | | |резервів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | | |активів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти | 2400| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | | |(установам, організаціям) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти органам | 2420| | | | |державного управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти населенню | 2430| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Нерозподілені видатки | 3000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання кредитів органам державного| 4111| | | | |управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | | |установам, організаціям | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________
(число, місяць, рік)
М. П. _______________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації
кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ -
усього".
Начальник Управління
організації бюджетного
процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________),
код економічної класифікації видатків та класифікації кредитування __________________________________________________________________
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Усього на рік |Разом| | | |---------------| | | | |зага-|спеціаль-| | | | |льний|ний фонд | | | | |фонд | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надходження коштів із загального | х | | х | | |фонду бюджету | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надходження коштів із спеціального | х | | | | |фонду бюджету, у т. ч. | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- плата за послуги, що надаються |250100| х | | | |бюджетними установами | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- інші джерела власних надходжень |250200| х | | | |бюджетних установ | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |- інші надходження, у т. ч. | | х | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - інші доходи (розписати за | | х | | | |кодами класифікації доходів) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - фінансування (розписати за | | х | | | |кодами класифікації фінансування за| | | | | |типом боргового зобов'язання) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | - повернення кредитів до бюджету | | х | | | |(розписати за кодами програмної | | | | | |класифікації видатків та |------+-----+---------+-----| |кредитування, класифікації | | х | * | * | |кредитування) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | | | усього | х | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Поточні видатки | 1000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | | |установ | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Заробітна плата | 1111| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Грошове утримання | 1112| | | | |військовослужбовців | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Нарахування на заробітну плату | 1120| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання предметів постачання і | 1130| | | | |матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | |видатки | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | | |та інвентар | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | | |матеріали | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Продукти харчування | 1133| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата транспортних послуг та | 1135| | | | |утримання транспортних засобів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оренда | 1136| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | | |інвентарю та будівель; технічне | | | | | |обслуговування обладнання | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Послуги зв'язку | 1138| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших послуг та інші | 1139| | | | |видатки | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Видатки на відрядження | 1140| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | | |капітальний ремонт та заходи | | | | | |спеціального призначення, що мають | | | | | |загальнодержавне значення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Оплата комунальних послуг та | 1160| | | | |енергоносіїв | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата теплопостачання | 1161| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата водопостачання і | 1162| | | | | водовідведення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата електроенергії | 1163| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата природного газу | 1164| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | | |державного (регіонального) | | | | | |значення | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | | |заходи розвитку по реалізації | | | | | |державних (регіональних) програм | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Окремі заходи по реалізації | 1172| | | | |державних (регіональних) програм, | | | | | |не віднесені до заходів розвитку | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | | |зобов'язаннями | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | | |підприємствам (установам, | | | | | |організаціям) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти органам | 1320| | | | |державного управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти населенню | 1340| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Стипендії | 1342| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Поточні трансферти за кордон | 1350| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальні видатки | 2000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання основного капіталу | 2100| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання обладнання і предметів | 2110| | | | |довгострокового користування | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Будівництво (придбання) житла | 2121| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Будівництво (придбання) | 2122| | | | |адміністративних об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Інше будівництво (придбання) | 2123| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальний ремонт | 2130| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт житлового | | | | | |фонду | 2131| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт | 2132| | | | |адміністративних об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Реконструкція та реставрація | 2140| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція житлового фонду | 2141| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція адміністративних | 2142| | | | |об'єктів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | | |історії та архітектури | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Створення державних запасів і | 2200| | | | |резервів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | | |активів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти | 2400| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | | |(установам, організаціям) | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти органам | 2420| | | | |державного управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти населенню | 2430| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Нерозподілені видатки | 3000| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання кредитів органам державного| 4111| | | | |управління інших рівнів | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | | |установам, організаціям | | | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| |Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | | |-----------------------------------+------+-----+---------+-----| | Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________
(число, місяць, рік)
М. П. _______________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації
кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ -
усього".
Начальник Управління
організації бюджетного
процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на ____ рік
__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)


_______________
* Плануються за наявності підстави.
Керівник ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________ (число, місяць, рік)
М. П.
Начальник Управління
організації бюджетного
процесу В.П.Лозицькийвверх